Egei
Jutha̱
Nala̱ma Ne̱i̱
Tawale Ta̱
Tewe o ilo kedia̱ tawale ibe, kuguo ko͟͡ume Yesuha̱ e̱ mala̱, e̱ hu̱be Jutha̱ nala̱ma, damale̱yodele i o sasa̱i̱ ilo kedia̱moko͡u ne̱i̱yode tawale i. O Jemsbo͡u o Jutbo͡u diliebe eye̱ mala̱.
Kuguo ko͟͡umaha̱ sibige̱be ta̱, 2 Pita 2-ko͡u nala̱gai ke̱no͡u tefei. Jutha̱ ko͡u gue nala̱i̱, ni̱o͡u tawaibo͡u, kegeligi, ni̱ ogo͡u gai egei o, ta̱ uwo bolofe̱i̱ dafa idi kedia̱ ta̱ dulo sesele iye.
Kuguo Jut ko͟͡umaha̱ sibige̱ kaha̱ widio ta̱ hiyebe tano͡u fe̱i̱ dala.
Ni̱ damale̱yodei ke̱ defe̱i̱do tolo͡u dalaguali, ogo͡u gai egei o, ta̱ uwo bolofe̱i̱ ke̱ dafa idi kedia̱ ta̱ ke̱ tobeko͡u muguma
1
A̱me Jut, Yesu Kelesuha̱ dabai degedi o, o Jemsha̱ e̱ mala̱. Ni̱me Aye Godiha̱ tagalemo͡u haguamabeedema haguisai. Yesu Kelesuha̱ ni̱ wolo͡u dala kaha̱ degemo͡u, a̱ ni̱moko͡u kuguo ko͟͡u kuhe nala̱ma neli̱. A̱ge Godiha̱ ni̱moko͡u solo͡u do degedi midiho̱bo͡u, hoho̱ degedi midiho̱bo͡u ke̱ degegouba, ni̱ bologua̱do dalaguale ke̱ tagali.
Ogo͡u gai egei o, ta̱ uwo bolofe̱i̱ dafa idi kedia̱me damale̱yodele i o kedia̱ timi̱du deleiguei
(2 Pita 2:1-18)
Ma̱ mogodo dia̱ma, a̱ ni̱moko͡u Godiha̱ di mamo̱u̱ kaha̱ ta̱ ke̱ ko͡u nalala̱mo͡u degeiye, ke̱no͡u si a̱ haba fima̱i̱ ke̱ fogo͡u mo͡u, dede̱i̱ sasagile ta̱no͡u nala̱ma nela̱mo͡u degeli kuhe. Godiha̱ge, e̱ o sasa̱i̱ kedia̱ e̱moko͡u damale̱yodemabeedema ko͡u tobou kaha̱ degeimo͡u, ni̱ damale̱yodei ke̱me defe̱i̱do tolo͡u bano͡u suluguama. Ogo͡u gai egei tobolo͡u idi o ilo kedia̱me ni̱ duo kile amafe̱i̱ fologa dalagua. Afu Godiha̱ o kegele i ke̱me ta̱ sama makoloyodema makai ta̱ ke̱me kuguoko͡u nala̱i̱ dala. Damale̱do, o kedia̱ Godi tobeko͡u muguomo͡u tobolo͡u idibe, Godiha̱ habagugueibe dibo͡u de dala kaha̱ degeimo͡u, di to͡u e tagadi midiho̱ gehe̱ gehe̱ milo͡u goubabe, e̱ge dimoko͡u midiho̱ kasaga̱i̱ kaha̱ hebe ta nele̱ meiyode tobolo͡u idi. Ke̱me kasaga̱i̱ hiyedo, dia̱ge di Hiye O Yesu Kelesu, di Wolo͡u Daladi Hiye O e̱me tobeko͡u mugu dalagua.
A̱ tobo͡u ladi ko͟͡ume ni̱o͡u ko͡u teweye, ke̱no͡u si ni̱ toto͡u degeiye domo͡u, a̱ haba tobo͡u lamo͡u. Hiye Oha̱ge e̱ o sasa̱i̱ sosogo͡u mo͡u, sa Isip to͡u fogo͡u mo͡u ko͡u yaiye, ke̱no͡u si habage, e̱ damale̱yodele ili mei o sasa̱i̱ olo͡u fe̱i̱ woma mei degei.* 1:5 Namba 14:26-35 E̱sol o kedia̱ degei ke̱ne tawama. Godiha̱ge e̱ dabai ke̱ e̱sol o ilo kedia̱moko͡u ko͡u ne̱mo͡u iye, ke̱no͡u si dia̱ dabai ke̱ degele dafamo͡u fogo͡u yai. Kegei kaha̱ degemo͡u, Hiye Oha̱ge dia̱me tigi tabale saga̱i̱ mei kaha̱ tigigimamo͡u, mihi̱ duo mo͡u gulido didio̱ degema fogou dalagua. Kege dalaguali, sawisiei hiye ke̱ tama̱ degeiba, kelege Godiha̱ dia̱ ta̱ sama file. Nebe ke̱no͡u tefei, sa Sodombo͡u, sa Gomorabo͡u,* 1:7 Stat 19:1-29 sa sa hafe̱i̱ dege deleigueibo͡u olo͡u fe̱i̱ ke̱ tie o sasa̱i̱ kedia̱ sasa̱i̱ hiyoubo͡u, o hiyoubo͡u suluguadi midiho̱ ke̱bo͡u, to͡u e tagadi midiho̱ kasaga̱i̱ ilo kelebo͡u de milo͡u ga idi kaha̱ hebe ke̱ mala̱ ibe, die sa olo͡u fe̱i̱be dou mei degediyo mei kaha̱ na̱ma mei degei.
Godiha̱ afu o sasa̱i̱ kedia̱moko͡u hebe kasaga̱i̱ kege ko͡u ne̱mo͡u i kaha̱, dige midiho̱ kasaga̱i̱ milo͡u gadi kaha̱ dowo ke̱se hebe kasaga̱i̱ daladade tawame. Nebe ke̱no͡u tefei, ogo͡u gai egei tobolo͡u idi o kedia̱ne midiho̱ kasaga̱i̱ milo͡u ga ili. Dia̱ge diho̱ boho͡u ga duguomo͡u, dio͟͡u die to͡u e tagali saga̱i̱ ke̱no͡u degelemo͡u, Godiha̱ ta̱ tobeko͡u muguomo͡u, e̱sol o kedia̱moko͡u ne susuga tobolo͡u idi. Afu e̱sol o hiye Maikel dilie Tama̱ dilie, koyoha̱ge Moses tei ke̱ molo͟͡u domo͡u ta̱e biya i. Ta̱e biya iligibe, Maikelha̱ge Tama̱ko͡u be ta̱ kasaga̱i̱ tobolo͡u mo͡u ta susuga tobo͡u li mei, mo͡u ko͡u gueno͡u tobou, Hiye O Godi yo͟͡uno͡u na̱bo͡u de biya tobolo͡u yode tobou. 10 Ke̱no͡u si, ogo͡u gai egei tobolo͡u idi o kedia̱ge bi olo͡u fe̱i̱, dia̱ sibige̱ ta tawaiyo mei koko͡u be bo͡u bagano͡u tobolo͡u idi. Dia̱me gali toto͡u degele i ke̱ saga̱i̱. Die midiho̱ kegei kaha̱ge, dio͟͡usieno͡u makolo idi. 11 Ogo͡u gai egei o kedia̱me dio͟͡u tawaibo͡u.
Midiho̱ kasaga̱i̱, o Keinha̱* 1:11 Stat 4:3-8. milou ke̱, dia̱ne milolo͡u idi.
Dia̱me o Balamno͡u * 1:11 Namba 22:4-35. tefei, die ogo͡u gai egei hehegiedi dabai kaha̱ hebe sele molo͟͡u saga̱i̱ hiyedo degele idi.
O Kora* 1:11 Namba 16:1-35. e̱ Godiha̱ ta̱ tobeko͡u mugu saga̱i̱ ke̱no͡u tefei, dia̱ne Godiha̱ ta̱ ta dulo ili mei kaha̱ degemo͡u, dia̱me makolo ile dala.
12 Ni̱ kefeguo, fi̱ tano͡u degemo͡u, nale̱ nala̱ imo͡u be, ogo͡u gai egei o kedia̱ne ya fologa, ni̱bo͡u de nale̱ nala̱ idi. Nale̱ nala̱ iligi, ni̱ dihi̱le koko͡u sidifibo͡u mei, midiho̱ sibigibo͡u degelemo͡u, gili dege dio͟͡u die fi̱no͡u tolo͡u idi. Dia̱me mabi, wiye mala̱ ima haguama dedi ke̱ sa̱ degei, hue̱i̱ todiyo mei. Dia̱me hebeye e̱ a̱ kelege kolo ma̱diyo mei ke̱ sa̱ degei. Hebe sale̱ fiyoumo͡u obe yoko͡u tolo͡u tele file̱i̱ ke̱ sa̱ degei. 13 Dia̱me midiho̱ kasaga̱i̱ kege ko͡u mo͡u milo͡u gamo͡u suluguadi, sidifi ta degele idiyo mei. To̱ bobouye to̱ biya̱ko͡u to̱ tuobo͡u kofaibo͡u de ma̱di ke̱no͡u tefei. Tabe, dia̱me kuidiho̱, agudileto͡u mo͡u yo͟͡uwa suluguadi ke̱ sa̱ degei. Kegei kaha̱, dia̱me sa hulia̱do, Godiha̱ ko͡u milo͡u ma ma̱i̱ dala koko͡u ya, tofousogo tofousogo kegeno͡u dalaguale.
14 O Enok e̱ ko͡u guai obe Adam. O Adambe sasafe̱i̱ o, haba o habage hagua̱ ibe demo͡u o Enokbe dio hagua̱i̱. Kegemo͡u, Enokha̱ge ogo͡u gai egei o kedia̱moko͡u habage tama̱ degele ke̱ ko͡u gue tobou, Hiye Oha̱ e̱ yo͟͡u e̱ e̱sol o 1000 olo͡u fe̱i̱ su̱u̱do kege sosogo͡u haguale. 15 Haguasieba, o sasa̱i̱ olo͡u fe̱i̱ ta̱ sama fileba, egei dulo idiyo mei obo͡u, Godi tobeko͡u muguomo͡u midiho̱ kasaga̱i̱ milo͡u ga idi obo͡u, e̱moko͡u ta̱ kasaga̱i̱ tobolo͡u idi obo͡u olo͡u fe̱i̱ kedia̱me hebe kasaga̱i̱ mala̱ ileyode tobo͡u ba dio͟͡u dulo tawale ile. 16 Ogo͡u gai egei tobolo͡u idi o kedia̱ge hoho̱ degele idiyo mei. Gofo͟͡u ta̱no͡u tobolo͡u mo͡u, dio͟͡u die to͡u e tagali midiho̱ kasaga̱i̱ ke̱no͡u milo͡u gamo͡u suluguali, dio͟͡usie hiye degele idi. O ilo kelege die midiho̱ ke̱ sesemabadomo͡u, ta̱ sebe dege tobolo͡u idi.
Ni̱me ni̱ damale̱yodei kaha̱no͡u nele̱do dege dogo͡u guo dalaba suluguamabeedei
17 Ma̱ mogodo dia̱ma, ni̱ge habage tama̱ degele kaha̱ ta̱, di Hiye O Yesu Kelesuha̱ ta̱-bolofe̱i̱-mala̱-suluguadi-o kedia̱ tobolo͡u idi ke̱ tawama. 18 Dia̱ge ko͡u gue tobolo͡u idi, uwage sawisiei hafe̱i̱ degeli kelegebe, susuga tobolo͡u idi o ilo kedia̱ Godi tobeko͡u muguoba, dio͟͡u tagaliya ke̱no͡u sulugualeyode tobolo͡u idi. 19 O kedia̱me ogo͡u gai egei tobolo͡u idi ono͡u. Dia̱ degeiye, damale̱yodele i o ilo kele di egei dulo idi ke̱ dafama, haba egei gehe̱ dulamo͡u fogo͡u yadi. Ogo͡u gai egei tobo͡u di o kedia̱me sa sibige̱ ko͟͡umaha̱ midiho̱ ke̱no͡u milo͡u ga idi, Duo Bolofe̱i̱be dia̱bo͡u de dala mei.
20 Ma̱ mogodo dia̱ma, ni̱no͡u si Godiko͡u damale̱yodele i kaha̱ degemo͡u, ni̱me Godiha̱ yo͟͡uno͡u dogo͡u guo dalaba suluguama. Sulugualibe, Duo Bolofe̱i̱ha̱ hu̱ya ke̱ diho̱ baga̱ tobo͡u mo͡u suluguama. 21 Ni̱me Godiha̱ ni̱ tagaibano͡u suluguama. Kege sulugualibe, di Hiye O Yesu Kelesuha̱ hagua, ni̱ solo͡u do dege mala̱ ile folouba, ni̱me e̱ sako͡u tofousogo tofousogo kegeno͡u dalale ke̱ dia dalaguama. 22 Damale̱yodele i o sasa̱i̱ ilo kele fima̱i̱ bolo̱u̱ dege dalaguababe, ni̱ge dia̱moko͡u solo͡u do degeba dede̱i̱ sasagiema. 23 O sasa̱i̱, douye nala̱ dalagua saga̱i̱ kedia̱me ni̱ge toto figa̱ muguma. Midiho̱ kasaga̱i̱ milo͡u gadi o sasa̱i̱ kedia̱moko͡u solo͡u do degema. Ke̱no͡u si, solo͡u dobo͡u gue̱bo͡u de degema. Yobe, midiho̱ kasaga̱i̱ dia̱ milou kaha̱ge, die duobo͡u, haba die yukueibo͡u debe sibigibo͡u dalagua kaha̱ degemo͡u. Kegeligi, ni̱ne midiho̱ dia̱ degeli saga̱i̱ ke̱no͡u milo͡u ga iye.
Di Godiha̱ hu̱ hebele fogume
24 Godiha̱ge ni̱me mihi̱ko͡u fiyasigeiye domo͡u defe̱i̱do dia dala. E̱ge ni̱ mala̱ ile, e̱ sa bolo̱do koko͡u dogoguba, ni̱ hoho̱ hiyedo degele ile, yobe ni̱me hebe kasaga̱i̱ ke̱ ta mala̱ ile mei. Kegei kaha̱ degemo͡u, di Godiko͡u hoho̱bo͡u me. 25 Godibe tano͡u fe̱i̱. E̱me di Mamo̱u̱ O kaha̱ degeimo͡u, Hiye O Yesu Kelesuha̱ hu̱ya ke̱ di e̱moko͡u hoho̱bo͡u me. E̱ hoho̱be bolo̱do, di ta tawaga tobolo͡u saga̱i̱ mei. E̱ hu̱bo͡u e̱ nele̱bo͡u debe hiyedo folodo. O sasa̱i̱ olo͡u fe̱i̱do e̱ ta̱ dulo sesemabeedei. Godi e̱me afudo delei, ifine dala, habagene yo͟͡u kegeno͡u dalale. Damale̱do.

*1:5 1:5 Namba 14:26-35

*1:7 1:7 Stat 19:1-29

*1:11 1:11 Stat 4:3-8.

*1:11 1:11 Namba 22:4-35.

*1:11 1:11 Namba 16:1-35.