Ta̱ Uwo Bolofe̱i̱
Lukha̱ Nala̱i̱
Tawale Ta̱
O Lukbe Yesuha̱ o olo͡u fe̱i̱ 12 kege kaha̱ o ta meiye, ke̱no͡u si e̱me Pol dogo͡u guo siadi o. Haba e̱me Juda o mei, e̱me Grik o sa̱ degei, medigo dabai degedi o.
Kuguo ko͟͡ume Ta̱ Uwo Bolofe̱i̱ Lukha̱ Nala̱i̱ ke̱ di huso͟͡uma dugulobe, Yesuha̱ Israel o kedia̱bo͡u, haba sa sa o sasa̱i̱ olo͡u fe̱i̱ kedia̱bo͡u de mamolo͟͡uyode nala̱i̱ dugulo. E̱ dabai yoma degelamo͡u degei kelegebe, e̱ o sasa̱i̱ kedia̱moko͡u ko͡u gue tobou, Duo Bolofe̱i̱ha̱ a̱ maka degeibe, Godiha̱ ta̱ uwo bolofe̱i̱ ke̱ o bi mei kedia̱moko͡u hehegie tobo͡u yadomo͡u. Damale̱do, kuguo Lukha̱ nala̱i̱ kuoko͡u be, Yesuha̱ o sasa̱i̱ hagi̱ dugulo i kedia̱moko͡u solo͡u do dege dogo͡u gudi kaha̱ ta̱ ke̱ nala̱i̱.
Haba Lukha̱ nala̱i̱ tabe, e̱ diho̱ baga̱ tobo͡u di kaha̱ ta̱bo͡u, haba Duo Bolofe̱i̱ha̱ degedi kaha̱ ta̱ne hiyedo nala̱i̱. Ta̱ ta e̱ nala̱i̱be, Godiko͡u damale̱yodei kedia̱me hebe kasaga̱i̱be ta molo͟͡u meiyode nala̱i̱. Haba tabe, sasa̱i̱ye degele idi ta̱ne nala̱i̱.
Lukha̱ haba kuguo ta nala̱i̱. Kuguo ke̱meTa̱-Bolofe̱i̱-Mala̱-Suluguadi-O Kedia̱ Dabai Degele I kaha̱ ko͡u gue ke̱. Dabai kuguoko͡u e̱ Yesuha̱ hebenito͡u fogo͡u imo͡u, e̱ ta̱-bolofe̱i̱-mala̱-suluguadi-o kedia̱ dabai degele i kaha̱ ta̱ ke̱ dimoko͡u hehegielamo͡u nala̱i̱.
Kuguo Luk ko͟͡umaha̱ ta̱ sibige̱ tano͡u tano͡u olo͡u fe̱i̱be kuhe̱:
Ta̱ Hiye 1:5–2:52
Elisabetha̱ dihi Jon fafeleya degedi o ke̱ mala̱ fele̱i̱mo͡u, haba Mariaha̱ne dihi Yesu mala̱ fele̱i̱.
Ta̱ Hiye 3:1–4:13
Yesuha̱ dabai degele a ke̱ do̱u̱susu kaha̱ ta̱.
Ta̱ Hiye 4:14–9:50
Yesuha̱ sa Galiliko͡u ilemo͡u, Duo Bolofe̱i̱ha̱ nele̱ya ke̱ dabai yoma degei.
Ta̱ Hiye 9:51–19:28
Yesubo͡u e̱ dabai degedi obo͡u dia̱ sa Jerusalemko͡u yolugi, ali titiamo͡u yai.
Ta̱ Hiye 19:29–21:38
Yesuha̱ sa Jerusalemko͡u ile, Godiha̱ moso̱ko͡u folomo͡u, o sasa̱i̱ kedia̱moko͡u egei hehegiei.
Ta̱ Hiye 22–24
Yesu e̱ do hiyedo duguomo͡u, tolo ilemo͡u hagua̱ gehe̱ degei.
1
Lukha̱ ta̱ ko͟͡u nala̱ma, o Tiofilusko͡u ne̱i̱
Ma̱ hiye o Tiofilus, o su̱do kedia̱ge Godiha̱ degegaiye eimoko͡u tama̱ degei kaha̱ ta̱ ke̱ nala̱ga i. Ta̱ ke̱ nala̱ga ibe, yomogo͡u tama̱ degeimo͡u, Godiha̱ ta̱ tolo͡u i o ilo kedia̱ diho̱ye dugumo͡u haguei ke̱ eimoko͡u hehegile idi ke̱no͡u sesega nala̱ga i. Kegemo͡u, a̱ ta̱ uwo ke̱me nala̱ma, na̱moko͡u nela̱mo͡u. Tama̱ degei ke̱ a̱ defe̱i̱do yodugaibe, yomogo͡u hagua dumu̱ kaha̱ sibige̱ ke̱ defe̱i̱ tawalamo͡u kuhe degei. Ifibe a̱ do̱u̱do dege tawalemo͡u na̱moko͡u nalolu̱ kuhe̱. Na̱ huso͟͡umaba, afu ta̱ na̱ ko͡u du saga̱i̱ ke̱me damale̱do ta̱dade tawayadomo͡u, a̱ na̱moko͡u kuguo ko͟͡u nalolu̱ kuhe̱.
Elisabetha̱ dihi Jon fafeleya degedi o ke̱ mala̱ fele̱i̱mo͡u, haba Mariaha̱ne dihi Yesu mala̱ fele̱i̱
(Ta̱ Hiye 1:5–2:52)
E̱sol o kaha̱ Sekaraiako͡u, ne̱ sasa̱i̱ha̱ dihi Jon mala̱ fele̱yode tobou
Hiye o Herotha̱ sa Judia dia delei kelegebe, Godiha̱ dabai degedi o ta e̱ hu̱ Sekaraiabe kele delei. E̱me mogo͡u du daladi o,* 1:5 Mogo͡u du daladi o ke̱me (‘pris’) Godiha̱ moso̱ kodu dabai degedi. Dabai degeimo͡u be, Godibe tageto͡u dalamo͡u, ha o sasa̱i̱ kedia̱ hayedu dalamo͡u, yo͟͡uge mogo͡u du daladi. Abiyaha̱ mogo dia̱ kile ta. E̱ sasa̱i̱be Aronha̱ hu̱ti. Sasa̱i̱ kaha̱ hu̱be Elisabet. Diliebe Godiha̱ dihi̱le koko͡u do̱u̱do dege dalaguali, e̱ kuolo͡u ta̱ olo͡u fe̱i̱ sesele idi. Godiha̱ dihi̱le midiho̱ kasaga̱i̱ ta milolo͡u idiyo mei. Ke̱no͡u si diliebe dihi ta mo͡u li̱ mei, yobe, Elisabet e̱me dihi molo͟͡u saga̱i̱ mei kaha̱ degemo͡u. Dalaguali, diliebe odo sobo͡u de degele i.
Kegemo͡u, sawisiei ta Sekaraiabo͡u e̱ mogo dia̱bo͡u de Godiha̱ dabai degelamo͡u i. Fologamo͡u, Sekaraia e̱ Godiha̱ dihi̱le dabai degele delei. Dalamo͡u, mogo͡u du dalaguadi o kedia̱ dabai ta tawale maka degelamo͡u, dia̱ dio͟͡u degedi midiho̱ ke̱ sesele milolo͡u i, igi mo͟͡uma yale̱ iligi, Sekaraiaha̱ ya̱i̱ye bolo̱ degeimo͡u dugulo i. E̱ ya̱i̱ye bolo̱ degeimo͡u, dia̱ e̱ maka degele i, Hiye O Godiha̱ e̱ moso̱ko͡u folo, ho̱ bolo̱do mola siba, ho̱ gofo͟͡udo kaha̱ folouba, Godiha̱ dulo, hoho̱ degeyadomo͡u. 10 Maka degele imo͡u, Sekaraiaha̱ Godiha̱ moso̱du folo, ho̱ bolo̱do mola ke̱ simo͡u, o sasa̱i̱ su̱do mihi̱ko͡u kefeguo duwoguali, diho̱ baga̱ tobolo͡u i. 11 Kege degeimo͡u, moso̱ duledu, ho̱ bolo̱do mola ke̱ sidi dou moso̱ koko͡u, Hiye Oha̱ e̱sol o ta dobogo͟͡u deleko͡u tama̱ dege tefelei. Tafalamo͡u, Sekaraiaha̱ duguo, 12 kesigie gue̱ hiyedo degei. 13 Ke̱no͡u si e̱sol o kaha̱ Sekaraiako͡u ko͡u gue tobou, na̱ gue̱ degeda. Ne̱ diho̱ baga̱ toboube, Godiha̱ ko͡u duyode tobou. Ne̱ sasa̱i̱ Elisabetha̱ o dihi ta mala̱ fele̱. Na̱ e̱ hu̱be Jonyode ti. 14 Na̱ ne̱ dihi ke̱ duguoba, ne̱ duoyene hoho̱ degele. O sasa̱i̱ su̱do kedia̱ne dihi ke̱ mala̱ fele̱i̱ba hoho̱ degele ile. 15 Yobe, e̱me Hiye Oha̱ dihi̱le koko͡u hu̱ hiyedo dege dalale kaha̱ degemo͡u. E̱ tigi kolo hue̱i̱ gofo͟͡udo ke̱ ta nale̱ mei. E̱me e̱ adio͡u ha̱ guamedu dala kelegebe, Duo Bolofe̱i̱ye tou dalale. 16 Dihi kaha̱ degeiye, Israel o sasa̱i̱ su̱do boholo͡u ba, die Hiye O Godiko͡u yale. 17 Nele̱ e̱ molo͟͡ube, Elaijaha̱ degedi midiho̱bo͡u nele̱bo͡u de mala̱ba, e̱me e̱buko͡u ile, Hiye O you ile dalaba. E̱ degeiye, sisigo̱bo͡u die ayebo͡u fi̱ tano͡u degele ile. O dudiyo mei o kedia̱ fima̱i̱ne do̱u̱susuba, haba do̱u̱do o kedia̱ fima̱i̱ saga̱i̱ kege do̱u̱do o degele ile. E̱ o sasa̱i̱ kege do̱u̱susuba, dia̱ Hiye Oha̱ haguale ke̱ ama duwogualeyode tobou.
18 Kegemo͡u, Sekaraiaha̱ e̱sol o koko͡u ko͡u gue yodu, a̱ kage ne̱ ta̱ ko͟͡u damale̱yode tawale? A̱me odo degei. Ma̱ sasa̱i̱ne sobo͡u dedo degeiyode tobou.
19 Kegemo͡u, e̱sol o kaha̱ sima tobou, a̱me Gebriel. A̱me Godiha̱ midiho̱ko͡u tafaladi. Godi yo͟͡u tobo͡u mo͡u, a̱ ta̱ uwo bolofe̱i̱ ko͟͡u na̱moko͡u tobo͡u lamo͡u haguei. 20 Na̱ du. Na̱ ma̱ ta̱ ko͟͡u damale̱yodili mei kaha̱ degemo͡u, na̱me tale̱ mei dalali, ta̱ a̱ tobou ke̱ damale̱do tama̱ degeiba dugulo. Sawisiei Godiha̱ makai kelegebe, damale̱do tama̱ degeiba, na̱ duguloyode tobou.
21 Kegeimo͡u, Sekaraiabe Godiha̱ moso̱ duledu dalamo͡u, o sasa̱i̱ su̱do mihi̱ko͡u dia dalaguamo͡u be, e̱ toto ta migili mei. Fima̱i̱ hiyedo degele i. Sekaraiabe kageimo͡u migile hagueiyade tugulo tobolo͡u i. 22 Dia̱ dalaguali dugube, e̱ ise migimo͡u dugulo iye, e̱ ta̱ ta tobolo͡u saga̱i̱ degeli mei. Kegeimo͡u, dia̱ge e̱me Godiha̱ moso̱ koduge midiho̱ gehe̱ ta dugudade tawale i. E̱ ta̱ tobo͡u li mei, o sasa̱i̱ kedia̱moko͡u dobogo͟͡uyeno͡u hehegiei. 23 Habage, Sekaraia e̱ Godiha̱ dabai degei ke̱ mei degeimo͡u, e̱ sabeko͡u fogo͡u i. 24 Dalali, habage, e̱ sasa̱i̱ Elisabet e̱ dihi guoko͡u degei. Kegeimo͡u, e̱ mogogou duwoli, oguo houyosi kege mei degei. Dihi guoko͡u degemo͡u duwoli, ko͡u gue tobou, 25 Hiye Oha̱ a̱moko͡u solo͡u do degei. E̱ degeiye, a̱me dihi guoko͡u degeli kuhe̱, a̱ o sasa̱i̱ dihi̱le sidifi degeiyo meiyode tobou.
E̱sol o kaha̱ Mariako͡u, dihi Yesu mala̱ fele̱yode tobou
26 Kegemo͡u, Elisabetha̱ dihi guoko͡u deleibe, oguo wala̱i̱yosi kege mei degeimo͡u, Godiha̱ e̱ e̱sol o Gebrielko͡u tobo͡u mo͡u, sa hu̱ Nasaret sa Galili duo koko͡u ile, 27 sasa̱i̱ gisiai koko͡u felei. Sasa̱i̱ ke̱me o ta, hiye o Devitha̱ e̱ soso͡u o, e̱ hu̱be Josepko͡u nele̱yodemamo͡u maka degele i. Sasa̱i̱ gisiai kamaha̱ e̱ hu̱be Maria. 28 E̱sol o Gebrielha̱ folomo͡u ko͡u gue tobou, gusugu bolofe̱i̱. Hiye Obe na̱bo͡u de dala. E̱ na̱ habagugueguomo͡u, na̱moko͡u bolo̱do degeiyodei. 29 Mariaha̱ ke̱ dulo kesigiemo͡u, fi̱ hiyedo ma̱i̱, ko͟͡ume ke̱i̱ ta̱ tobo͡u ya? de tawai.
30 Kegemo͡u, e̱sol o kaha̱ tobou, Maria, na̱ hobo͡u gue̱ degeda. Na̱me Godiha̱ habaguguegu dala. 31 Na̱ du. Na̱ dihi guoko͡u degeba, o dihi ta molo͟͡u. Na̱ e̱ hu̱be Yesuyode ti. 32 Dihi ke̱me hiye degeibabe, e̱me hiyedo o dalale. E̱ hu̱be Damale̱do Godiha̱ Dihiyodele ile. Hiye O Godiha̱ e̱ Dihi kaha̱ o sasa̱i̱ olo͡u fe̱i̱ wolo͡u dalayedema makai, ni̱ ko͡u guai hiye o Devitha̱ wolo͡u delei saga̱i̱ ke̱no͡u tefele wolo͡u dalale. 33 E̱ hiye o degema, Jekopha̱* 1:33 Jekop e̱ hu̱ tabe ‘Israel’. Jekopha̱ soso͡u ke̱me Israel o sasa̱i̱ olo͡u fe̱i̱. soso͡u dia̱ tofousogo tofousogo wolo͡u dalale. E̱ wolo͡u dalale ke̱me ta mei degele mei, tofousogo tofousogo kegeno͡u wolo͡u dalaleyode tobou.
34 Kegeimo͡u, Mariaha̱ e̱sol o koko͡u yodu, a̱ dihi guoko͡u kage degele? A̱me gisiai sasa̱i̱, o huli meiyode tobou.
35 Kegeimo͡u, e̱sol o kaha̱ sima tobou, Duo Bolofe̱i̱ha̱ na̱moko͡u migiba, Damale̱do Godiha̱ e̱ nele̱ kaha̱no͡u na̱ dogo͡u guba dihi guoko͡u degele. Kegeiba, dihi ke̱me bolo̱do do̱u̱do o degele. E̱ hu̱ Godiha̱ Dihiyodele ile.
36 Na̱ du, ne̱ kiya Elisabet e̱me sobo͡u de degeiye, ke̱no͡u si e̱ne dihi guoko͡u degei, e̱me o dihi molo͟͡u. Sasa̱i̱ ke̱me, dihi molo͟͡u saga̱i̱ meiyode tobolo͡u idiye, e̱me dihi guoko͡u degei. E̱ dihi guoko͡u deleibe, oguo wala̱i̱yosi kege mei degei. 37 Godiha̱no͡u si milolo͡u saga̱i̱. E̱ milolo͡u saga̱i̱ meibe, ta dala meiyode tobou.
38 Kegeimo͡u, Maria e̱ ko͡u gue tobou, a̱me Hiye Oha̱ dabai degedi sasa̱i̱. Hiye Oha̱ a̱moko͡u na̱ tobolo͡u saga̱i̱ ke̱no͡u tefele degele ke̱me ta̱bo͡u meiyode tobo͡u mo͡u, e̱sol o ke̱ fogo͡u i.
Mariaha̱ Elisabet dugu i
39 Kelegeno͡u, Mariaha̱ toto ile, sa Judia bito̱u̱ saya ke̱ iligi, sa tako͡u felei. 40 Iligi, Sekaraiaha̱ moso̱ko͡u folomo͡u, e̱ Elisabet tafalamo͡u duguomo͡u, habi bolofe̱i̱yode tobou. 41 Mariaha̱ habi bolofe̱i̱yodeimo͡u Elisabetha̱ dulomo͡u, dihi e̱ guamedu dala kaha̱ge foguo foloma fiyei. Dihi foguo foloma fiyoumo͡u, dihi adio͡u e̱ Duo Bolofe̱i̱ye to͡u mo͡u, 42 e̱ Mariako͡u hili̱gedo ko͡u gue tobou, Godiha̱ e̱ midiho̱ bolofe̱i̱do na̱moko͡u hegili. E̱ na̱moko͡u hegili kaha̱ge sasa̱i̱ ilo kedia̱moko͡u hehegiei ke̱me olo͡u fe̱i̱ gabai. Dihi ne̱ duledu dala e̱moko͡u ne Godiha̱ midiho̱ bolo̱do ke̱ ko͡u hegi dala. 43 A̱me hu̱bo͡u sasa̱i̱ mei. Kadegeiye, ma̱ Hiye Oha̱ adio͡u ha̱ a̱moko͡u haguya? 44 A̱ na̱ a̱moko͡u habi bolofe̱i̱yode tobo͡u mo͡u dulomo͡u, dihi ma̱ guamedu dala ko͟͡umaha̱ hoho̱ degemo͡u foguo foloma fiyei. 45 Hiye Oha̱ na̱moko͡u tama̱ degeleyodei ke̱me na̱ damale̱yodei kaha̱ degemo͡u, na̱ hoho̱ hiyedo degeyede tobou.
Mariaha̱ die̱
46 Mariaha̱ ko͡u gue tobou,
Ma̱ duoye Hiye Oha̱ hu̱ hebele fogulu.
47 Godiha̱ a̱ mamolo͟͡uyodeimo͡u dulomo͡u, ma̱ duoye e̱moko͡u hoho̱ hiyedo degeli.
48 A̱me Godiha̱ dabai degedi sasa̱i̱. A̱me mabo͡u sa̱ degeiye, ke̱no͡u si e̱ a̱ duguomo͡u, a̱moko͡u solo͡u do degei.
Ifibo͡u, habagebo͡u o sasa̱i̱ olo͡u fe̱i̱ kedia̱ Godiha̱ a̱moko͡u midiho̱ bolo̱do hegiyode tobolo͡u ile. 49 Godibe nele̱ hiyedo. E̱ a̱ dogo͡u guomo͡u, midiho̱ bolofe̱i̱do a̱moko͡u hegi.
E̱ hu̱be Godi, hu̱ bolofe̱i̱ folodo.
50 O sasa̱i̱ e̱ hayedu dalaguadi kedia̱moko͡u solo͡u do degedi.
E̱ solo͡u do degedibe, o ifi dalaguabo͡u, habage dalaguale kedia̱moko͡u bo͡u de tofousogo kegeno͡u ile.
51 Yo͟͡u e̱ dobogo͟͡uyeno͡u dabai gofo͟͡udo ke̱ degegai.
O dio͟͡usie bolofe̱i̱doyodema, dio͟͡u die hu̱ hebele fogulo idibe Godiha̱ igisedi.
52 Godiha̱ge hiye o kedia̱ huyafe̱i̱ degema, o hu̱ mei kedia̱ hu̱ ke̱ hebele fogudi.
53 O hegie kedia̱moko͡u be, e̱ nale̱ hiyedo ne̱i̱mo͡u, na̱ma guoko͡u degele idi.
Ke̱no͡u si, o bi su̱do dala kedia̱me to͡u fogo͡u mo͡u, mo͡u yo͟͡uwa fogo͡u yai.
54 Godiha̱ Israel o, e̱ dabai degedi kedia̱ dogo͡u guo daladi.
E̱ ta toto͡u degediyo mei, solo͡u do degeno͡u daladi, 55 ta̱ damale̱do di ko͡u guai o kedia̱moko͡u ko͡u tobou kaha̱ degemo͡u.
Damale̱do, e̱ Abrahamko͡u solo͡u do degei ke̱no͡u tefei, haba e̱ soso͡u habage tama̱ degele kedia̱moko͡u ne kegeno͡u solo͡u do degeleyode tobou. 56 Kegemo͡u, Mariaha̱ oguo kamadia saga̱i̱ kege Elisabetbo͡u de dala dema, e̱ sabeko͡u boholo͡u ma̱ fogo͡u i.
Elisabetha̱ dihi Jon mala̱ fele̱i̱
57 Elisabetha̱ dihi mala̱ fele̱i̱be, o dihi mala̱ fele̱i̱. 58 E̱ sa tano͡u tie obo͡u, e̱ hu̱tibo͡u olo͡u fe̱i̱ dia̱ge Hiye Oha̱ e̱moko͡u solo͡u do degeiyode tobolo͡u imo͡u dulomo͡u, e̱moko͡u hoho̱ hiyedo degele i.
59 Kegemo͡u, sawisiei dimayosi kege mei degeimo͡u, dia̱ dihi kaha̱ kolo diafo͡u lamo͡u * 1:59 Juda o kedia̱ die o sisigo̱ kolo diafigidi. Midiho̱ ke̱me Godiha̱ biyodema makadi midiho̱. yai. Fologamo͡u, dia̱ dihi ke̱me e̱ aye Sekaraiaha̱ hu̱ ke̱no͡u tilamo͡u fima̱ i. 60 Ke̱no͡u si dihi kaha̱ adio͡u ha̱ kegele meiyode tobou. Di e̱ hu̱be Jonyode timebeedei. 61 Dia̱ sima tobou, ne̱ hu̱ti o hu̱be kegei ta dala meiyodele i. 62 Dia̱ dihi kaha̱ e̱ ayeko͡u dobogo͟͡uyeno͡u dihi e̱ hu̱be kagei tile? de yodulo i. 63 Nala̱di bi ta mala̱ haguayedemamo͡u, e̱ ko͡u gue nala̱i̱, e̱ hu̱be Jon de nalo̱u̱mo͡u, fi̱ hiyedo ma̱ i. 64 Kege degeli kelegeno͡u be, Sekaraia e̱ ta̱ fuamo͡u, Godiha̱ hu̱ hebele foguo hiye degei. 65 Sa tano͡u tie o kedia̱ ke̱ duguomo͡u, gue̱ hiyedo degele i. Kegeimo͡u, ta̱ uwo ke̱ bito̱u̱ sa Judia olo͡u fe̱i̱ tefele siei. 66 O sasa̱i̱ olo͡u fe̱i̱ ta̱ uwo ke̱ dulomo͡u, fi̱ hiyedo ma̱ i. Dihi kaha̱ hiye dege tofolo͡u babe, kage degeiba dugulo de tugulo tobolo͡u i. Hiye Oha̱ nele̱be e̱bo͡u de daladade tawale i.
Sekaraiaha̱ habage tama̱ degele ta̱ hehegie tobou
67 Dihi Jonha̱ e̱ aye Sekaraia Duo Bolofe̱i̱ye to͡u mo͡u, e̱ habage tama̱ degele ke̱ ko͡u gue tobou,
68 Hiye O e̱me Israel o kedia̱ Godi. Di e̱ hu̱ hebele foguo hiye degeme. Yobe, e̱ hagueibe, yo͟͡u e̱ o sasa̱i̱ di dogo͡u guoba, boholo͡u mamolo͟͡u kaha̱ degemo͡u.
69 E̱ degeiye, e̱ dabai degedi o Devitha̱ soso͡u o nele̱do ta makama̱i̱, di mamo͟͡uyadomo͡u.
70 Afudo Godiha̱ ta̱ ke̱me yo͟͡u e̱ habage-degele-duguo-tobo͡u di-o kedia̱ mogouya ke̱ ko͡u tobolo͡u i.
71 Godiha̱ di mamolo͟͡ube, ho oye to͡u dala ke̱ yo͟͡u molo͟͡u. Dimoko͡u dafa idi o kedia̱ dobogo͟͡u tageto͡u dala ke̱ne e̱ figa̱ molo͟͡u.
72 Godiha̱ di ko͡u guai o kedia̱moko͡u solo͡u do degemo͡u, e̱bo͡u de mogo degedi midiho̱, e̱ dia̱moko͡u ne̱i̱ ke̱me e̱ toto͡u degeiyo mei.
73 Damale̱do, Godiha̱ di ko͡u guai o Abrahamko͡u damale̱do ko͡u gue maka dege tobou, a̱ge na̱me dogo͡u guloyodema makai. Ta̱ ke̱me dimoko͡u ne ko͡u degele dala ke̱ makai.
74 E̱ di molo͟͡ube, ho o kedia̱ dobogo͟͡u tageto͡u dalagua ke̱ figa̱ molo͟͡u. Kegeiba, dibe gue̱ degele mei, e̱ dabaino͡u degele ile.
75 Kege degeiba, di teli mei, sosou dege dalali, Godiha̱ dihi̱le koko͡u do̱u̱do ke̱no͡u suluguali, midiho̱ e̱ tagali saga̱i̱ keleyano͡u suluguale.
76 Ma̱ dihi, na̱moko͡u be o sasa̱i̱yege na̱me Damale̱do Godiha̱ ta̱ tobo͡u di o, habage-degele-duguo-tobo͡u di-o tayodele ile. Yobe, Hiye Obe habage haguale kaha̱ degeimo͡u, na̱ na̱buko͡u ile, e̱ a ke̱ do̱u̱susulo.
77 Na̱ o sasa̱i̱ kedia̱moko͡u hehegie tobolo͡u be, Godiha̱ge midiho̱ kasaga̱i̱ o sasa̱i̱ kedia̱ milo͡u gadi ke̱me gebe meiyodemaba mamolo͟͡udade tawamabeede tobolo͡u.
78 Di Godiha̱ge di mamolo͟͡u, e̱ dimoko͡u solo͡u do hiyedo degedi kaha̱ degemo͡u. Hebeniko͡u ge tobo͡u ba, hoho̱ gehe̱do ke̱ dimoko͡u migileba, 79 hulia̱ timi̱du dalagua o kedia̱moko͡u hoho̱gulo. Hoho̱ kaha̱ tofigieladi o kedia̱moko͡u hoho̱guoba, di mogo tano͡u dege, bologua̱do dalale ke̱ hehegileyode tobou.
80 Kegemo͡u, dihi Jon e̱ hiye degeimo͡u, e̱ fima̱i̱ne nele̱do degei. Hiye degemo͡u, hebe mei mihi̱no͡u sa koko͡u ile, titiamo͡u sulugi, Israel o sasa̱i̱ kedia̱ dihi̱le kele tama̱ degeimo͡u dugulo i.

*1:5 1:5 Mogo͡u du daladi o ke̱me (‘pris’) Godiha̱ moso̱ kodu dabai degedi. Dabai degeimo͡u be, Godibe tageto͡u dalamo͡u, ha o sasa̱i̱ kedia̱ hayedu dalamo͡u, yo͟͡uge mogo͡u du daladi.

*1:33 1:33 Jekop e̱ hu̱ tabe ‘Israel’. Jekopha̱ soso͡u ke̱me Israel o sasa̱i̱ olo͡u fe̱i̱.

*1:59 1:59 Juda o kedia̱ die o sisigo̱ kolo diafigidi. Midiho̱ ke̱me Godiha̱ biyodema makadi midiho̱.