Tɩa -sɛbhɛ Pɔlʋ 'paa Kolɛntɩ -nyɩma yoo
-Lagɔnyɩma -wa mɩa Kolɛntɩgbe 'wʋ, 'ma *Pɔlʋ 'paa 'sɛbhɛ -mɩnɩ yoo. Ɔ 'nʋa nɩɩ, -mɔɔ -Lagɔnyɩma 'nɩ -Lagɔ -yloogblʋ -gʋ nɔda -mɩ 'nanʋʋ, 'ɩn wa 'nɩ zɛkɩkalɩ, -bha ɔ cɛlɩa wa 'wʋ, sa -Lagɔnyɩma 'kaa nɔ, ɔ 'ka we wa -slolu.
1
Fʋsawɛlɩ
-Amɩ *Pɔlʋ -Lagɔ laa ɔ dʋmagbʋ nya, ɩn 'ka -Zezu *Klisɩɩ *tietienyɔ -zɛ, ɩn -yɔ -amɩaa bheli Sɔsɩtɛnɩ cɛlɩa da aɩn 'sɛbhɛ nɩ 'wʋ. Amɩa -Lagɔnyɩma mɩa *leglizɩ 'wʋ Kolɛntɩgbe nʋkplɛ, -wa -Lagɔ -wɔlʋa -yɔ -Zezu Klisɩ 'wʋ, amɩa na cɛlɩa da 'wʋ. -Lagɔ ka aɩn la, a 'ka ɔ -nʋ -zɛ. -Wa gbaa -amɩaa -Kanyɔ -Zezu Klisɩɩ 'ŋnɩ da weee, we mɩ 'ya -maa -nʋ nya. -Zezu Klisɩ mɩ wa -Kanyɔ nya, 'ɩn ɔ mɩa -amɩaa -Kanyɔ nya.
Nɩɩ, -amɩaa Dide -Lagɔ -yɔ Nyɩmaa -Kanyɔ -Zezu Klisɩ ŋwna aɩn 'nyu la, 'ɩn wa 'nyɛ aɩn 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ.
Pɔlʋ paa -Lagɔ fuo, -li -Lagɔ 'nyɛa Kolɛntɩ -nyɩmaa 'gbʋ
-Lagɔ 'plɩlɩa -Zezu Klisɩ 'wʋ, 'ɩn ɔ yia aɩn 'nanɩ 'wʋnʋ. We 'gbʋ, na paa ɔ fuo 'kɔmʋʋ amɩaa 'gbʋ. Nɩɩ, Klisɩ 'wʋ, -Lagɔ ka aɩn 'ŋnɩmnɩ -li weee 'nyɛ, gbagbɩe -yɔ -luyilo ɔ 'nyɛa aɩn bhabha. -We ka gbʋ -wa, Klisɩɩ gbʋdayɩ -gbʋ wa gbaa, a ka we -yɔŋwnu, 'ɩn amɩaa -gbɛ we sʋan la.
Nɩɩ, -slɛɛn amɩa mɩa -amɩaa -Kanyɔ -Zezu Klisɩɩ yiyie wʋda, -Lagɔɔ wlawlalu yabhlogbɔɔ 'na 'ka aɩn 'wʋbɔ. Nɩɩ, mɔ yi 'yaa aɩn latɛmanɩa, 'ɩn a 'ka we 'wlulapalɩda nyni. 'Ɩn wa 'na 'ka aɩn gbʋ yabhlogbɔɔ 'wlu dɩ, 'ɩn -amɩaa -Kanyɔ -Zezuu yiyiylɩ 'kaa nyni. -Lagɔ -ɔ laa aɩn, ɔ 'ka a -yɔ ɔ 'Yu -Zezu Klisɩ -ɔ -wa -amɩaa -Kanyɔ 'wʋsuslolu, ɔ'ɔ 'bhʋlʋ ɔ wɛlɩ -gʋ la.
Kolɛntɩɩ -Lagɔnyɩmaa -yɔbhʋbhlʋe
10 Bheliaɩn, amɩa na bhubhoea -amɩaa -Kanyɔ -Zezu Klisɩɩ 'ŋnɩ nya: a 'dɛ weee -ka wɛlɩ -bhlo. -Yɔbhʋbhlʋe 'na -mɩnɩ aɩn nyɩdɩ -nɩ, 'ɩn a -ka dlɩ -bhlo -yɔ 'wlukʋʋn lapʋpalɩe -bhlo. 11 Nɩɩ, na bheliaɩn, Kloee zʋaylinyɩma gbaa 'mɩ -ylaɛ, -zlɛ mɩ aɩn nyɩdɩ. 12 -We ɩn 'kaa gba, mʋ nɩ: aɩn nyɩdɩ, -ɔ -ka -mɩ, -mɔɔ wɛlɩ mɩ -mɔɔ 'dɛɛ sa. -Bhlo nɛɛ: «-Amɩ mɩ Pɔlʋʋ -nʋ nya», 'ɩn 'yabhlo nɛɛ: «-Amɩ mɩ Apolɔsʋʋ -nʋ nya». 'Ɩn -gʋdʋ nɛɛ 'yaɛ: «-Amɩ mɩ Sefasɩɩ* Sefasɩɩ ji -wa Piɛlɩ (-Zezuu *'bɩnɔnyɔ -wa). -nʋ nya», 'ɩn 'yabhlo nɛɛ: «Klisɩɩ -nʋ -amɩ -mɩa».
13 Amɩa dlɩɩ, Klisɩ mɩ 'wʋdodaa? 'Lee Pɔlʋ wa kʋlʋa *su -gʋ la amɩaa 'gbʋ yɩ? 'Ɩn Pɔlʋʋ 'ŋnɩ nya wa batizea aɩn yɩ?
14 -Lagɔ na paa fuo, ɩn 'nɩ aɩn glaa nyɩmɛ yabhlogbɔɔ batizee, 'mʋ we 'nɩ Klisɩpusɩ -yɔ Gayusɩ 'wʋbhʋ. 15 Nɩɩ, nyɩmɛ yabhlogbɔɔ 'nɩ mneni ɔ 'ka gba, na 'ŋnɩ -gʋ wa batizea aɩn. 16 Cɩɩn, gbʋzɔnʋ -wa, ɩn ka 'ya Sɩtefanasɩɩ zʋaylinyɩma batizee. 'Ɩn we 'bhʋ -maa 'wʋ, na 'wlukʋʋn lapʋpalɩe 'nɩ we -gʋ -mɩ nɩɩ, ɩn ka nyɩmɛ yabhlogbɔɔ batizee. 17 Nɩɩ, we 'nɩ nyɩmaa batizee batizeee 'gbʋ Klisɩ yi 'mɩ tie. -Lagɔgbʋʋ gbagbɩee 'gbʋ ɔ yia 'mɩ tie. Ɩn 'na 'ka we gba nyɩmaa gbʋyiloo sɔlʋ. Nɩɩ, Klisɩɩ su -gʋ tlɩlɩe yi gbʋkpʋa gbʋ -zɛ.
Klisɩ mɩ -Lagɔɔ 'tɩtɛ -yɔ ɔ gbʋyilo nya
18 Nɩɩ, nyɩma -wa mɩa mnɔmnɔ -yloogblʋ, Klisɩɩ su -gʋ lakʋlʋ -gbʋ mɩa, gbʋkpʋa nya wa yɩa we. 'Ɩn -amɩa -mama -Lagɔ mɩa pueda, -Lagɔɔ 'tɩtɛ nya -amɩa bhua we 'wʋ, -amɩaa -nʋ nya. 19 Nɩɩ, -we mɩa *-Lagɔsɛbhɛ 'wʋ cɛlɩda mʋ nɩ:
«Gbʋyilonyaa gbʋyilo na yia lasaa,
'ylimnanyaa 'ylimnee na yia gbʋ -kpʋa -zɛlɩa».
20 Nɩɩ, da gbʋyilonyɔ mɩa? Da titee gwesanyɔ mɩa? 'Ɩn da dʋdʋ -mɩnɩɩ -gʋʋ kpɛlɩkpɛlɩnyɔ mɩa? Wa nɛɛ lɛa? -Lagɔ ka we -sloluɛ, dʋdʋ nɩɩ -gʋʋ gbʋyilo mɩa, -sabhɛ -wa.
21 Nɩɩ, dʋdʋgʋ -nyɩmaa gbʋyilo nya, wa 'nɩ -Lagɔ yibheli ɔ gbʋyilo 'wʋ. 'Ɩn -Lagɔ nɛɛ, -Lagɔgbʋ -a mɩa da gbada, -we wa yɩa -yɔ -sabhɛ -bha gbʋ 'bhisa, -wa ŋwnua we gbʋ -yɔ, 'ma ɔ yia gbʋ 'wʋsaa. 22 Nɩɩ, *Zuifʋ 'yɩbha wa nʋ gwɛdigbʋ lɛ, 'ɩn *Glɛkɩ talɩa gbʋyiloo da. 23 Nɩɩ, we -ka -amɩa, wa ka Klisɩ su -gʋ lakʋlʋ, -mɔɔ gbʋ -amɩa gbaa. We mɩ -nanagbʋ nya Zuifʋʋ -nʋ nya, 'ɩn -wa 'nɩa Zuifʋ, -maa laa we -sabhɛ -bha gbʋ. 24 Nɩɩ, -wa -Lagɔ laa, wa yi Zuifʋ -zɛoo, wa 'nɩ Zuifʋoo, wanʋʋ -gbɛ Klisɩ mɩ -Lagɔɔ 'tɩtɛ -yɔ ɔ gbʋyilo nya. 25 Nɩɩ, -we wa laa -Lagɔɔ -sabhɛ -bha gbʋ, -mʋʋ -zi nyɩmaa gbʋyilo 'wʋ. 'Ɩn -we wa laa -Lagɔɔ 'wʋyɔlʋe, we -zi nyɩmaa latɛlɔ.
26 Bheliaɩn, sa a mɩa, 'ɩn -Lagɔ yia aɩn la, a yla we. Dʋdʋgʋʋ gbʋyilonya 'nɩ aɩn glaa -zu, 'tɩtɛɛ nyɩma 'nɩ aɩn glaa -zu, 'ɩn 'ŋnɩmnɩ zʋaylinyɩma 'nɩ aɩn glaa -zu. 27 Nɩɩ, gbʋ dʋdʋgʋ -nyɩma yɩa -yɔ -sabhɛ -bha gbʋ nya, 'mʋ -Lagɔ -saa -bha ɔ 'ka gbʋyilonya zʋbhalɩ. 'Ɩn -we dʋdʋgʋ -nyɩma yɩa -yɔ 'wʋyɔlɔ -li nya, 'mʋ -Lagɔ -saa -bha, ɔ 'ka 'tɩtɛɛ nyɩma zʋbhalɩ. 28 Nɩɩ, -lu -we dʋdʋgʋ -nyɩma bhua 'wʋ 'kienyi, -we 'nɩa -lu yabhlogbɔɔ nya -mɩ, 'ɩn wa tlilia 'ylila, 'mʋ -Lagɔ -saa -bha, 'ɩn -lu -we nyɩma bhua 'wʋ -lu 'kadʋ nya, ɔ 'ka we lasa. 29 Sanɛɛ we mɩaa 'gbʋ, nyɩmɛ yabhlogbɔɔ 'nɩ mneni ɔ 'ka ɔ 'dɛ 'ylimanɩ -Lagɔ 'yu. 30 Nɩɩ, -Lagɔ ka aɩn 'wʋsuslolu -Zezu Klisɩ 'wʋ, 'ɩn Klisɩ -zɛa -amɩaa gbʋyilo bhʋa -Lagɔɔ -gbɛ. Klisɩɩ 'gbʋ -a yia nyɩma tɩklɩɩ -zɛ -Lagɔ 'yu. Ɔ 'gbʋ -a mɩa -mɔwlʋda, 'ɩn -Lagɔ yia -aɩn 'wʋzɩtɩ gbʋnyuu kwɛɛ. 31 Sa we mɩa -Lagɔsɛbhɛ 'wʋ cɛlɩda mʋ nɩ:
«-Ɔ -ka gba ɔ 'ka ɔ 'dɛ 'ylimanɩ,
ɔ 'ylimanɩ ɔ 'dɛ -we Nyɩmaa -Kanyɔ nʋa lɛɛ 'gbʋ.»

*1:12 Sefasɩɩ ji -wa Piɛlɩ (-Zezuu *'bɩnɔnyɔ -wa).