'Sɛbhɛɛ 'sɔnʋ Pɔlʋ 'paa Kolɛntɩ -nyɩma yoo
-Lagɔnyɩma -wa mɩa Kolɛntɩgbe 'wʋ, 'sɛbhɛɛ 'sɔnʋ -we *Pɔlʋ 'paa wa yoo, mʋ -wa. Pɔlʋʋ tɩa -sɛbhɛ ylɩa Kolɛntɩɩ -Lagɔnyɩma, tɔlʋa yia 'cɛ 'pa, 'ɩn tɔlʋa yia -maa dlɩ 'bhiti, 'ɩn -maa yia -maa 'dɛ -Lagɔ yoo 'nyɛ 'nanʋʋ. Wee 'sɛbhɛɛ 'sɔnʋ ɔ 'paa yoo, ɔ nɛɛ -mʋʋ nʋkplɛ nɩɩ, ɔ dlɩ mɛnɩ -we ka gbʋ -wa, tɔlʋa 'yɩbha wa 'ka nɔ tɩklɩɩ. 'Ɩn ɔ yi 'yaa cɛlɩ -wa 'paa 'cɛɛ gbɛgbɛɩn, ɔ 'ka ɔ 'dɛ gbʋ 'wlu -sa.
1
Fʋsawɛlɩ
-Amɩ *Pɔlʋ, -ɔ -wa -Zezu *Klisɩɩ *tietienyɔ -Lagɔɔ dʋmagbʋ nya, -amɩ -yɔ -amɩaa bheli Timotee 'sɔ, -amɩa cɛlɩa -Lagɔɔ *leglizɩ mɩa Kolɛntɩgbe nʋkplɛ 'sɛbhɛ 'wʋ, we -yɔ 'ya -Lagɔnyɩma weee -wa mɩa Akai -dʋdʋ -kpabhie -gʋ. Nɩɩ, -amɩaa Dide -Lagɔ -yɔ Nyɩmaa -Kanyɔ -Zezu Klisɩ ŋwna aɩn 'nyu la, 'ɩn wa 'nyɛ aɩn 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ.
Pɔlʋ paa -Lagɔ fuo
-Lagɔ -ɔ -wa -amɩaa -Kanyɔ -Zezu Klisɩɩ Dide, -ɔ -wa nyazɩdlɩ -ka -Lagɔ -yɔ -bɛlʋ -pa -Lagɔ, -a -mnɩnɩ ɔ 'ŋnɩ! -Amɩaa dlɩ ɔ palɩa -bɛlʋ -yɔ, -amɩaa sɩasɩe weee 'wʋ, 'ɩn -wa mɩa sɩasɩe weee lʋ 'plɩlɩda, -a 'ka -maa dlɩ -bɛlʋ -yɔpalɩe kwɛyɔmnenii 'gbʋ. Sa -Lagɔ palɩa -amɩaa 'dɛɛ dlɩ -bɛlʋ -yɔ, 'sa. Nɩɩ, sa -a sɩa duun Klisɩɩ 'gbʋ, 'sa -bhlokpadɛ Klisɩ palɩa -amɩaa dlɩ -bɛlʋ -yɔ bhabha. Nɩɩ, -a -ka sɩada -mɩ, amɩaa dlɩɩ -bɛlʋ -yɔpalɩe -yɔ amɩaa gbʋwʋbhʋbhʋee gbʋ -wa. 'Ɩn -Lagɔ -ka -amɩaa dlɩ -bɛlʋ -yɔpalɩ, amɩaa dlɩ 'ka wɔtɔɔ gbʋ -wa, 'ɩn sɩasɩe -we 'wʋ -a mɩa, a 'ka we 'wlu zɔ ladɩ dlɩtie nyaa gbʋ -wa. -A dɩ aɩn dlɩ 'wʋ gege, -we ka gbʋ -wa, -a -yi we 'ji nɩɩ, a mɩ -aɩn nya sɩada, 'ɩn 'sa -bhlokpadɛ -Lagɔ yia -a -yɔ aɩn 'sɔɔ dlɩ -bɛlʋ -yɔpalɩa.
Bheliaɩn, sɩasɩe 'kadʋ -we lʋ -a 'plɩlɩa -Azii -dʋdʋ -gʋ, -a 'yɩbha nɩɩ, a yibheli we 'ji: we 'gba wɔlʋ 'wʋ, we -zili -aɩn ŋwɛ la, 'ɩn -a yia -amɩaa 'pʋpʋe dlɩ -sa. We mɩ -aɩn dlɩɩ nɩɩ, tlɩa -a yia, 'ɩn -amɩaa gbʋsloluee gbʋ -wa. -Delee -a yi 'maslɛɛn -amɩaa 'dɛ dlɩ 'wʋdɩ, nɩɩ, -Lagɔ -ɔ bhua tlɩtlɩnya 'wʋ tlɩtlɩe lʋ, -a 'ka ɔ 'dɛbhlogbɔɔɔ dlɩ 'wʋdɩɩ 'gbʋ. 10 Nɩɩ, -Lagɔ -saa -aɩn sanɛɛ -sʋkpa -tlɩtlɩe kwɛɛ, 'ɩn mɔ yi 'yaa -aɩn wee tlɩtlɩe kwɛɛ -saa. Cɩɩn, 'mɔ -a dɩa dlɩ 'wʋ nɩɩ, mɔ yi 'yaa -aɩn we kwɛɛ -saa. 11 'Ɩn amɩa 'ya, -yɔ a yia -aɩn bɛa -Lagɔbhubhoe nya, -amɩaa 'gbʋ. Nɩɩ, nyɩma duuun -Lagɔbhubhoe wɛlɩɩ 'gbʋ, -Lagɔ yia -aɩn 'nanɩ 'wʋnʋa yia, 'ɩn nyɩma -duun yi 'yaa -Lagɔ fuo 'paa -amɩaa 'gbʋ.
Pɔlʋ mɩ ɔ 'dɛ 'wʋgʋda
12 Gbʋ -we 'wʋ -a 'kaa -amɩaa 'dɛ 'ylimanɩ mʋ nɩ, -amɩaa dlɩ mɩ we dayɩlu nya nɩɩ, -amɩaa nɔnɔbhʋ mɩ -mɔwlʋda, 'ɩn we 'snaa 'wʋ dʋdʋgʋ -nyɩma weee gbɛgbɛɩn, 'ɩn we mɩ 'ya 'sa 'dɛbhie amɩaa gbɛgbɛɩn, sa -Lagɔ 'yɩbhaa. Nɩɩ, we 'nɩ nyɩmɛɛ gbʋyiloo sɔlʋ, -Lagɔɔ 'nanɩɩ sɔlʋ -wa. 13 Nɩɩ, 'sɛbhɛ -a cɛlɩa da aɩn 'wʋ, we 'nɩ -putu -ka, -we a zɛlɩa dɛ, 'ɩn a nʋa dɛ 'wʋla, mʋ -wa. 'Ɩn ɩn dɩ we dlɩ 'wʋ nɩɩ, -we mɩa da, 'wʋ a yia we lanʋa kpɛɛn kpɛɛn. 14 A -yi -slɛɛn we 'ji -sɛlɛ nɩɩ, -amɩa mɩ amɩaa 'ŋnɩ -yɔmnɩnɩ nya nya. 'Ɩn 'sa -bhloo 'dɛ amɩa yi 'yaa -amɩaa -nʋ nya -mɩa, -amɩaa -Kanyɔ -Zezuu yiyizlɩ.
15 -We ka gbʋ -wa, ɩn dɩ wee gbʋ -mɩnɩ dlɩ 'wʋ tɛɩɩn 'gbʋ, ɩn 'yɩbha yaa ɩn 'ka amɩaa -gbɛ mnɩ tɩa, 'ɩn -Lagɔ 'ka aɩn 'nanɩɩ -zakpa 'sɔ 'wʋnʋ. 16 Ɩn 'yɩbha yaa ɩn 'ka amɩaa -gbɛ 'plɩlɩ, 'ɩn ɩn 'ka Masedʋanɩ -dʋdʋ -gʋ mnɩ, ɩn -ka Masedʋanɩ 'bhʋ, ɩn 'ka amɩaa -gbɛ lʋyi, 'bhie a 'ka 'mɩ yoo kwa, ɩn 'ka Zudee -dʋdʋ -gʋ mnɩ. 17 Nɩɩ, gbʋ -we ɩn pʋpalɩa ɩn 'ka lɛnʋ, 'lee ɩn 'nɩ we -gʋ 'wlukʋʋn lapʋpalɩɩ? 'Ɩn, ɩn -ka gba gbʋ -mɩnɩ na nʋa lɛ, na 'dɛɛ dʋmagbʋ nya na nʋa we lɛ 'cɛ yɩ? 'Ɩn ɩn 'ka gba -gba -bhlo 'wʋ «ɩɩn», 'ɩn «-ɩnnya» yɩ? 18 Nɩɩ, gbʋ -a gbaa da aɩn -yla, -Lagɔɔ 'dɛ -yi we 'ji sazɔnʋ sa nɩɩ, we 'nɩ «ɩɩn» -yɔ «-ɩnnya» -a gba -gba -bhlo 'wʋ. 19 Nɩɩ, -amɩ klaa, Silivɛn* Silasɩ. -yɔ Timotee klaa, -Lagɔɔ 'Yu -Zezu Klisɩ -ɔ ka gbʋ -a gbaa aɩn -yla, ɔ 'nɩ «ɩɩn» -yɔ «-ɩnnya». «Ɩɩn» ɔ -mɩa 'kɔmʋʋ! 20 Nɩɩ, -li weee -Lagɔ gbaa ɔ 'ka nyɩma 'nyɛ, -Zezu Klisɩ -wa we «ɩɩn», 'ɩn ɔɔ -Zezu Klisɩɩ 'ŋnɩ nya, gbaa -a yia «*-Amɛnɩ!», -zugba -a mnɩnɩ -Lagɔɔ 'ŋnɩ. 21 Nɩɩ, -Lagɔɔ dɛ suslolua -a -yɔ aɩn 'wʋ tenyi tenyii Klisɩ 'wʋ. 'Ɩn mɔ ŋwnaa -aɩn, -a 'ka ɔ lubho nʋ. 22 -Lagɔ zʋa -amɩaa yibhelida ɔ 'ŋnɩ nya, 'ɩn ɔ yia -amɩaa dlɩ zɔ Zuzu 'Pʋpa zʋ -amɩaa pui palɩe 'bhisa. 'Ɩn -li ɔ zʋa la, ɔ 'ka we -aɩn 'nyɛ, ɔɔ Zuzu -wa we tɩanʋ.
23 -Lagɔ ɩn 'bhua 'wʋ na gbʋdayɩnyɔ nya, ɩn -ka yotʋbhʋ ɔ 'bha 'mɩ. Ɩn 'nɩ 'yɩbha ɩn 'ka aɩn sɩalɩɩ 'gbʋ, ɩn 'nɩa Kolɛntɩ lʋbhiti. 24 -We a 'kaa dlɩ -gʋ zʋ, -a 'nɩ -gba a nʋ we lɛ -gla nya. Nɩɩ, amɩaa dlɩzʋzʋe 'tɛ 'wʋ, 'ɩn -a 'yɩbha -a 'ka aɩn -yɔbɛ amɩaa 'mʋna 'ka -gʋwʋlaylimanɩ.

*1:19 Silasɩ.