'Sɛbhɛɛ 'sɔnʋ Piɛlɩ 'paa yoo
'Sɛbhɛɛ 'sɔnʋ -we Piɛlɩ cɛlɩa, mʋ -wa. Piɛlɩ mɩ -Zezuu *'bɩnɔnya kugbua lɛ 'sɔɔ glaa -nyɩmɛ yabhlo nya. -Lagɔnyɩma -yla ɔ cɛlɩa 'sɛbhɛ nɩ, ɔ 'ka wa -yla gba nɩɩ, wa zʋ wa 'dɛ 'yliyɔ yoyogbʋʋ -slolunyaa gbɛgbɛɩn. Nɩɩ, wa 'na nɔnʋ yoyogbʋʋ -slolunya 'bɩ -nɩ.
1
Fʋsawɛlɩ
-Amɩ Simɔ Piɛlɩ, -ɔ -wa -Zezu *Klisɩɩ lubhonʋnyɔ -yɔ ɔ *tietienyɔ, -amɩ cɛlɩa da aɩn 'sɛbhɛ nɩ 'wʋ. -Amɩaa -Lagɔ -yɔ Gbʋwʋsanyɔ -Zezu Klisɩ mɩ tɩklɩɩ, we 'gbʋ a yia dlɩzʋzʋe -zɔnʋ 'yɩ -amɩa 'bhisa. A -yi -Lagɔ -yɔ -amɩaa -Kanyɔ -Zezuu 'gbʋ, wa 'nyɛ aɩn zʋzɔnʋ -yɔ 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ bhabha.
-Lagɔɔ -amɩaa lalee -yɔ -amɩaa -bhasasɩe
-Li -we -a 'kaa -ka, 'ɩn sa -Lagɔ 'yɩbhaa -a -mɩ dʋdʋ -gʋ, -a 'ka 'sa -mɩ, ɔ ka we -aɩn 'nyɛ ɔ 'tɩtɛ nya. -Ɔ laa -aɩn, 'ɩn -a 'ka ɔ 'dɛɛ 'ŋnɩmnɩe -yɔ ɔ zʋzɔnʋ dlili, -Lagɔɔ 'gbʋ -a yia ɔ yibheli. Sanɛɛ 'sa -Lagɔ gbaa ɔ 'ka -aɩn -li -zɔnʋ -yɔ -li 'kadɩ 'nyɛ. -Li -Lagɔ gbaa ɔ 'ka -aɩn 'nyɛ, -a 'yɩa, mʋ saa aɩn 'wieyliylie -yɔ dʋdʋgʋʋ -lii dlɩwʋnyinyie 'nyii 'bɩ. 'Ɩn we nyɛa aɩn we se, 'ɩn amɩaa dlɩ 'ka -Lagɔɔ dlɩ 'bhisa -mɩ.
We 'dɛɛ 'gbʋ, a gʋ la, a 'ka amɩaa dlɩzʋzʋe -gʋ amɩaa lɛnʋgbʋ -zɔnʋ palɩ, 'ɩn a 'ka amɩaa lɛnʋgbʋ -zɔnʋ -gʋ -Lagɔɔ yibhelie tɩklɩɩ palɩ. A gʋ 'ya la, a palɩ -Lagɔɔ yibhelie -gʋ amɩaa 'dɛɛ kpakpɩe tɩklɩɩ, a palɩ amɩaa 'dɛɛ kpakpɩe tɩklɩɩ -gʋ dlɩtie, 'ɩn dlɩtie -gʋ a palɩ -bha gbʋʋ 'klʋ -gʋ zʋzʋe, 'ɩn gbʋʋ 'klʋ -gʋ zʋzʋe -gʋ a palɩ -bha -Lagɔɔ -yɔlanɛnɩe. Amɩaa -Lagɔɔ -yɔlanɛnɩe -gʋ, a -yɔ amɩaa -Lagɔbhelia 'yɩbhalɩ -yɩbhalɩ, 'ɩn -Lagɔbheliaa 'yɩbha 'yɩbhɩe -gʋ, a palɩ -bha nyɩmɛɛ zɛkalɩe. -Kwɩkwɩ -zɔnʋnya a 'kaa -ka mʋ nɩ, a -ka wee -kwɩkwɩ -zɔnʋnya -mɩnɩ -ka duun, 'ɩn we ylimanɩa amɩaa lɛnʋgbʋ -gʋwʋla, -amɩaa -Kanyɔ -Zezu Klisɩɩ yibhelie 'wʋ. Nɩɩ, -ɔ 'nɩ -kwɩkwɩnya -mɩnɩ -ka, ɔ 'wlʋ sa 'lɔlɔnyɔ ɔ'ɔ 'yɩ la 'pɩpɩ, 'ɩn sa -Lagɔ -saa ɔ gbʋnyii 'cɩn -yɔ, ɔ ka we 'wʋdlʋ.
10 We 'gbʋ, bheliaɩn, a 'tɛmanɩ amɩaa 'dɛ la 'ya bhabha, -Lagɔ ka aɩn la, 'ɩn ɔ yia aɩn -bhasa, a kpa we gbʋ -kli. Nɩɩ, a -ka 'sa nʋda -mɩ, a 'na 'ka cɩ gbʋnyuu lʋbhlili. 11 -Amɩaa -Kanyɔ -yɔ -amɩaa Gbʋwʋsanyɔ -Zezu Klisɩɩ 'ŋnɩmnɩgbe 'na 'kaa labhʋ, sanɛɛ 'sa -Lagɔ 'kaa we 'yoo -kalɩ aɩn -yla.
Gbʋslolue -we -wa gbʋzɔnʋ
12 We 'dɛɛ 'gbʋ na yia aɩn ligbea, wee -li -mɩnɩɩ 'gbʋ 'kɔmʋʋ. Ɩn -yi we 'ji nɩɩ, a -yi -li -mɩnɩ, 'ɩn -Lagɔgbʋ -zɔnʋ wa -slolua aɩn, a mɩ we -yɔlanɛda. 13 'Ɩn, ɩn 'yɩbha tɛnyɩɩ, ɩn 'ka amɩaa dlɩ glusa, amɩa ligbeligbɩe nya, da ɩn -gaa -slɔ da 'yliyɔ na ku -mɩnɩ 'wʋ. 14 Nɩɩ, ɩn -yi we 'ji daylɩ na bhʋa wee tlɩtlɩku -mɩnɩ 'wʋ, sanɛɛ -amɩaa -Kanyɔ -Zezu Klisɩ -slolua 'mɩ we 'klʋ. 15 Nɩɩ, la na yia gʋa, 'ɩn, ɩn -ka tlɩ, na 'bɩgʋ, a 'ka gbʋnya -mɩnɩ ligbeda -tʋ 'kɔmʋʋ.
-Wa 'yɩa -Zezu Klisɩɩ 'ylilo -yɔ
16 Nɩɩ, -a 'kaa da -amɩaa -Kanyɔ -Zezu Klisɩɩ yiyigbʋ -yɔ ɔ 'tɩtɛɛ gbʋ gba aɩn -yla, we 'nɩ nine wa -dɩ 'wlukʋʋn wa 'pa, 'mʋ -a 'nʋ. Nɩɩ, -amɩa ka ɔ 'ylilo -yɔyɩ -amɩaa 'dɛɛ 'yli nya. 17 -Amɩaa 'yibadɩ Dide -Lagɔ 'paa ɔ 'ŋnɩmnɩe -gʋ, 'ɩn ɔ yia ɔ 'ylimanɩ. -Lagɔɔ 'ŋnɩmnɩe 'kadʋ 'wʋ ɔ nɛɛ ɔ -ylaɛ: «-Ɔ mɩa da na dʋma -yu -wa, mɔ 'wʋ na zʋa na 'mʋna weee.» 18 Wee wɛlɩ -we 'bhʋa yalɩ -amɩaa 'dɛ ka we 'nʋ, da -a -yɔ ɔ 'sɔ mɩa -mɔwlʋ -gɔgɔ 'wlu.
19 We 'dɛɛ 'gbʋ, -amɩa zʋa -Lagɔgbʋʋ -falɩpanyaa wɛlɩ dlɩ -gʋ gbʋzɔnʋ nya. A -ka wa wɛlɩ yukwli pʋlʋ, gbʋzɔnʋ a nʋa lɛ. Wee wɛlɩ 'wlʋ sa 'napɛ mɩ -nyumada nikpise 'wʋ tɩklɩɩ, 'ɩn zlɩ yi zlɩ, 'ɩn zlʋkpa -zɛlɩ 'ka amɩaa dlɩ zɔ lɩ. 20 A yibheli we 'ji tɩa nɩɩ, -Lagɔgbʋʋ -falɩpanyaa wɛlɩ mɩa cɛlɩda *-Lagɔsɛbhɛ 'wʋ, *-Lagɔgbʋʋ -falɩpanyɔ yabhlogbɔɔ 'nɩ mneni, ɔ 'ka we 'ji gba ɔ 'dɛ nya. 21 Nɩɩ, nyɩmɛ yabhlogbɔɔ 'nɩ cɩn -slɔ -Lagɔgbʋʋ -falɩ 'pa ɔ 'dɛɛ dʋmagbʋ nya. Nɩɩ, Zuzu 'Pʋpa sua wa 'bhie, wɛlɩ -Lagɔ zʋa wa ŋwɛɛ, 'ɩn wa gbaa we.