'Sɛbhɛ Pɔlʋ 'paa Kolɔsʋ -nyɩma yoo
-Lagɔnyɩma mɩa Kolɔsʋgbe nʋkplɛ, 'ma *Pɔlʋ 'paa 'sɛbhɛ nɩ yoo. Ɔ mɩ -kaslʋ 'wʋ *Wlɔmʋ, 'bhie ɔ yia wee 'sɛbhɛ nɩ cɛlɩ. Nɩɩ, Epaflasɩ 'bhʋa Kolɔsʋgbe nʋkplɛ, -zugba nyɩma mɩ -mɔ yoyogbʋ -sloluda, 'ɩn ɔ yia Pɔlʋ 'dɩ -la. -Bha Pɔlʋ cɛlɩa -Lagɔnyɩma 'wʋ nɩɩ, -Zezu -wa -lu weee -Kanyɔ, 'ɩn -a mneni -a 'ka gbʋ 'wʋbhʋ -we ka gbʋ -wa, ɔ ka -amɩaa 'gbʋ tlɩ.
1
Fʋsawɛlɩ
-Amɩ *Pɔlʋ, -amɩ -wa -Zezu *Klisɩɩ *tietienyɔ -Lagɔɔ dʋmagbʋ nya, ɩn -yɔ -amɩaa bheli Timotee sɔ cɛlɩa da aɩn 'wʋ. Amɩa, -amɩaa bhelia, -wa mɩa -Lagɔnyɩma nya Kolɔsʋgbe 'wʋ, -wa'a 'bhʋlʋa -Lagɔwɛlɩ -gʋ la, -a -sa aɩn fʋ.
-Amɩaa Dide -Lagɔ ŋwna aɩn 'nyu la, 'ɩn ɔ 'nyɛ aɩn 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ.
Pɔlʋ paa -Lagɔ fuo Kolɔsʋʋ -Lagɔnyɩmaa 'gbʋ
-Amɩaa -Kanyɔ -Zezu Klisɩɩ Dide -Lagɔ -a paa fuo amɩaa 'gbʋ, 'ɩn -a mɩ -Lagɔ bhubhoeda 'kɔmʋʋ amɩaa 'gbʋ. Sa a zʋa -Zezu Klisɩ dlɩ -gʋ, 'ɩn sa a -kalɩa -Lagɔnyɩma weee zɛ, -a ka we 'nʋ. Nɩɩ, -li -zɔnʋ -we mɩa aɩn wʋda yalɩ, -we ka 'dɩ a 'nʋa we gwedɩlɩda nɩ, mʋ -wa -Lagɔwɛlɩ -zɔnʋ. We 'gbʋ a zʋa -Lagɔ dlɩ 'wʋ, 'ɩn a -kalɩa nyɩma weee zɛ. Wee -Lagɔgbʋ -we mɩa aɩn nyɩdɩ, 'ɩn we yia 'bhue 'pa nɩ, we mɩ 'ya gbʋzɔnʋ lɛnʋe nya lamnenida -dʋdʋ weee -gʋ. 'Ylɩ -we nya wee -Lagɔgbʋ nynia amɩaa -gbɛ tɩa nɩ, a ka we 'jiyibheli gbʋzɔnʋ sa nɩɩ, -Lagɔ ka aɩn 'nanɩ 'wʋnʋ. -Amɩaa jijli -tale Epaflasɩ, -ɔ -yɔ -aɩn 'sɔ nʋa -Lagɔlubho nɩ, -ɔ mɩa Klisɩɩ lubhonʋnyɔ tɩklɩɩ nya -aɩn nyɩdɩ, mɔ -slolua we aɩn. Zɛkalɩdlɩ -we -Lagɔɔ Zuzu zʋa aɩn 'wʋ, mɔ -salɩa we 'dɩ -aɩn.
We 'gbʋ, 'ylɩ -we nya -a 'nʋa amɩaa -gʋgbʋ nɩ, we 'bhʋ wee 'ylɩ 'wʋ -a mɩ -Lagɔ bhubhoeda amɩaa 'ŋnɩ nya 'kɔmʋʋ. -Lagɔ -a bhubhoea, ɔ 'ka ɔ dʋmagbʋ aɩn 'klʋslolu, 'ɩn a 'ka we yibheli kpɛɛn kpɛɛn. Nɩɩ, Zuzu 'Pʋpa 'nyɛ aɩn gbʋyilo -yɔ 'ylimnee. 10 Amɩaa nɔnɔbhʋ -ka 'sa we 'klʋ -Lagɔ 'yu, 'ɩn a 'ka ɔ dʋdʋnamanɩ weee. A 'ka 'bhue 'pa, 'ɩn a 'ka gbʋzɔnʋ -gbʋ weee lɛnʋ, amɩaa -Lagɔɔ yibhelie 'ka -gʋwʋlaylimanɩ. 11 -Lagɔ -a bhubhoea nɩɩ, ɔ 'tɛmanɩ aɩn la -lu weee 'wʋ, ɔ 'tɩtɛ 'kadʋ -we -zia 'tɩtɛ weee 'wʋ nya, 'ɩn a 'ka 'sa we lakpa 'kɔmʋʋ, dlɩtie nya. 12 'Ɩn a 'ka Dide -Lagɔ fuo 'pa 'mʋna nya. Ɔ 'gbʋ, 'bɩ -we -Lagɔnyɩma yia 'yɩa zlɩ 'klʋ, we mɩ amɩaa -nʋ nya. 13 Nɩɩ, mɔ -saa -aɩn nikpisee 'tɩtɛ kwɛɛ, 'ɩn ɔ yia -aɩn ɔ dʋma yuu nyɩmaa 'wlulapɩlɩe zɔ kwa. 14 Ɔɔ Yu zɩtɛa -aɩn 'wʋ, ɔ 'gbʋ -Lagɔ yia -amɩaa gbʋnyuu 'wʋtɩ.
Klisɩɩ 'dɛ -yɔ ɔ lɛnʋgbʋ
15 Klisɩ -wa -Lagɔ wa'a 'yɩa -yɔɔ 'wʋwlʋ. Mɔ mɩa la tɩa lalalu weee 'yu. 16 Nɩɩ, mɔ 'wʋ -Lagɔ nʋa yalɩ -lu -yɔ dʋdʋ -gʋ -lu weee lɛ, -we wa yɩa -yɔ, 'ɩn -we wa'a 'yɩa -yɔ klaa. 'Ŋnɩmnɩkpe, 'wlulapɩlɩe, 'tɩtɛ -yɔ se, mʋ weee -Lagɔ -laa la ɔ gbɛɛlʋ, 'ɩn ɔ -yla. 17 Ɔɔ Klisɩ mɩ la -lu weee 'yu, 'ɩn ɔ 'gbʋ -lu weee kɩkalɩa la. 18 Sa 'wlu mɩa nyɩmɛɛ -kpabhiee -kanyɔ nya nɩ, 'sa ɔ mɩa *Leglizɩɩ 'wlu nya. Mɔ -wa 'yliyɔgagɩee gwedɩlɩda, mɔ -sɔa 'wʋ tlɩtlɩnya glaa tɩatɩa, 'ɩn ɔ 'ka -lu weee 'yugalɩ. 19 Nɩɩ, -Lagɔ 'yɩbha sa ɔ 'dɛ mɩa, ɔ 'Yu mɩ 'sa -kpɔ. 20 -Lagɔ 'yɩbha 'ya ɔ 'ka ɔ 'Yu 'wʋplɩlɩ, 'ɩn ɔ -yɔ ɔ lalalu weee 'ka 'wʋsuslolu. -Zezu tlɩa, ɔ 'pɩɔn jitea *su -gʋ, we 'gbʋ, -Lagɔ yia 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ wla yalɩ -yɔ dʋdʋ -gʋ.
21 Amɩa -wa mɩ bhaa 'lakpanya nya, 'ɩn a mɩa -Lagɔɔ tʋnyɩma nya amɩaa 'wlukʋʋn lapʋpalɩe 'nyuu -yɔ amɩaa gbʋnyuu lɛnʋee 'gbʋ nɩ, 22 -slɛɛn, -Lagɔ ka aɩn 'wʋsuslolu ɔ 'dɛ nya, -Zezuu nyɩmɛ kuu tlɩtlɩe lʋ. 'Ɩn a 'ka ɔ 'klʋ 'yligbe -mɔwlʋda, -zugba 'sla 'nɩ aɩn -yɔ -mɩ, a 'nɩ 'ŋnɩ -yɔ -ka. 23 Nɩɩ, amɩaa dlɩzʋzʋe -tʋ 'wʋ gege, 'ɩn we 'tɛmanɩ 'wʋ. -Lagɔgbʋ -we a dɩa dlɩ 'wʋ, a 'na vlalɩ we gwe -nɩ. Wee -Lagɔgbʋ -we a -ka bhaa 'nʋ, wa gbaa dʋdʋgʋ -nyɩma weee -yla, we lubhonʋnyɔ -amɩ Pɔlʋ -zɛa.
Pɔlʋ mɩ ɔ -Lagɔlubhoo gbʋ gbada
24 -Slɛɛn, sɩada ɩn mɩa da amɩaa 'gbʋ nɩ, ɩn mɩ we 'mʋna 'wʋ. Nɩɩ, Klisɩɩ sɩasɩe tɔlʋa -tʋa lʋ nɩ, 'mʋ ɩn mɩa gbalɩda nanʋʋ kuu sɩasɩe nya, ɔ ku -kpabhie -we wee *Leglizɩ -mɩaa 'gbʋ. 25 -Amɩ, ɩn ka *Leglizɩɩ lubhonʋnyɔ -zɛ. -Lagɔ -saa -bha 'mɩ, ɩn 'ka aɩn glaa ɔ lubho nʋ, 'ɩn ɩn 'ka ɔ gbʋ aɩn -yla gba kpɛɛn kpɛɛn. 26 -Lagɔɔ zizelu 'kadʋ -ka bhaa -benyi -mɩ, nɩɩ, 'mʋ -Lagɔ -saa -slɛɛn 'bhle ɔ -mɔwlʋnya -yla. 27 Nɩɩ, 'ma -Lagɔ 'yɩbhaa ɔ 'ka wa ɔ 'ŋnɩmnɩ -zizelu 'kadʋ 'klʋslolu. Nyɩma -wa 'nɩa *Zuifʋʋ 'gbʋ, ɔ yia ɔ zizelu 'bhlesa. Wee zizeluu ji nɩ: Klisɩ mɩ aɩn 'wʋ, 'ɩn a -yi sa we 'ji nɩɩ, a ka 'bɩ -Lagɔɔ 'ŋnɩmnɩe 'kadʋ 'wʋ.
28 Ɔɔ Klisɩɩ gbʋ -a mɩa da gbada nyɩma weee -yla, wa gbʋ -yla lapalɩe -yɔ wa gbʋslolue nya, gbʋyilo bhabha nya, 'ɩn -ɔ -ka -mɩ ɔ 'ka -mɔwlʋnyɔ -zɛ -Lagɔ 'yu, Klisɩ 'wʋ. 29 We 'gbʋ, Klisɩɩ 'tɩtɛ 'kadʋ -we mɩa 'mɩ 'wʋ lubho nʋda, we nya na nʋa lubho, 'ɩn na gʋa la.