'Sɛbhɛ Pɔlʋ 'paa -Galasii -nyɩma yoo
-Lagɔnyɩma mɩa -Galasii -dʋdʋ -gʋ, 'ma *Pɔlʋ 'paa 'sɛbhɛ yoo. Nyɩma tɔlʋa nɛɛ -Galasii -Lagɔnyɩma -yla nɩɩ, wa 'nɩ Zuifʋʋ lɛnʋgbʋʋ tɔlʋa -gʋ nɔ, wa 'na 'ka gbʋ 'wʋbhʋ. We 'dɛɛ 'gbʋ Pɔlʋ yia wa 'wʋcɛlɩ, 'ɩn ɔ nɛɛ wa -yla nɩɩ, -ɔ -ka -Zezu *Klisɩ dlɩ -gʋ zʋ, 'ɩn -mɔɔ bhʋa gbʋ 'wʋ. Nɩɩ, -amɩaa lɛnʋgbʋnya 'nɩ mneni we 'ka -aɩn gbʋ 'wʋsa.
1
Fʋsawɛlɩ
1-2 -Amɩ -Zezu Klisɩɩ *tietienyɔ *Pɔlʋ -yɔ -Lagɔbhelia weee mɩa -seli, -amɩa cɛlɩa da -Galasiii *leglizɩnya 'sɛbhɛ nɩ 'wʋ. Nyɩma 'nɩ 'mɩ lapalɩ, 'ɩn nyɩmɛ yabhlogbɔɔ 'nɩ we 'kɔlʋ nya -mɩ. -Zezu Klisɩ -yɔ Dide -Lagɔ -ɔ 'bhua ɔ 'wʋ tlɩtlɩnya glaa, ma palɩa 'mɩ la. -Amɩaa Dide -Lagɔ -yɔ -amɩaa -Kanyɔ -Zezu Klisɩ ŋwna aɩn 'nyu la, 'ɩn wa 'nyɛ aɩn 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ. Klisɩ ka ɔ 'dɛ wla -amɩaa gbʋnyuuu 'gbʋ, ɔ 'ka -aɩn pue, 'ɩn ɔ 'ka -aɩn bhla 'nyii -mɩnɩ kwɛɛ -sa, -amɩaa Dide -Lagɔɔ dʋmagbʋ nya. -Lagɔɔ 'ŋnɩ 'ylimanɩ 'kɔmʋʋ! *-Amɛnɩ!
-Lagɔgbʋ -putu 'nɩ -mɩ
Amɩa -Lagɔ laa [Klisɩɩ] 'nanɩ nya, a 'ka ɔ 'bɩbhʋ sa slʋɩ, 'ɩn a 'ka gbʋslolusɔ -putu 'bɩbholu -Lagɔgbʋ 'bhisa, -mʋʋ ka 'mɩ ŋwɛgaga -sʋbhalɩ. Nɩɩ, -Lagɔgbʋ -putu 'nɩ -mɩ. Nyɩma tɔlʋa mɩ -bha, -wa 'yɩbhaa wa 'ka Klisɩɩ -Lagɔgbʋ 'bhiti saputu sa, ma nʋa amɩaa dlɩ zɔ bidi -bidi bidi. 'Ɩn, we yi -amɩaa 'dɛgbolu -zɛ, we yi yalɩɩ 'anzɩ yabhlo -zɛ, -Lagɔgbʋ -a gbaa da aɩn -yla, -ɔ -ka we 'bhiti saputu sa, 'kple kpa ɔ! -A ka we gba aɩn -yla pepe, 'ɩn 'mʋ na gba 'yaa da aɩn -yla -slɛɛn: -Lagɔgbʋ a 'nʋa tɩa, -ɔ -ka we 'bhiti saputu sa, 'kple kpa ɔ!
10 'Lee, nyɩma 'ka 'mɩ 'ŋnɩ kwalɩɩ da ɩn mɩa -talɩda, yaayɩɩ, -Lagɔɔ -nʋ -wa yɩ? -Ɩnnya, -Lagɔɔ -nʋ ɩn 'yɩbhaa. 'Lee, ɩn 'ka nyɩmaa dʋdʋnamanɩɩ da ɩn mɩa -talɩda yɩ? Ɩn -ka yaa nyɩmaa dʋdʋnamanɩee datalɩda -mɩ, ɩn 'na 'ka yaa Klisɩɩ lubhonʋnyɔ -zɛ.
-Lagɔ ka -bha Pɔlʋ -sa -Zezuu *tietienyɔ nya
11 Nɩɩ, na bhelia, ɩn nɛɛ aɩn -ylaɛ: -Lagɔgbʋ na gbaa da, we'e 'bhʋ nyɩmɛɛ -gbɛ. 12 Nɩɩ, we -ka -amɩ, nyɩmɛ 'nɩ 'mɩ we 'nyɛ, 'ɩn nyɩmɛ yabhlogbɔɔ 'nɩ 'mɩ we -slolu, -Zezu Klisɩ -slolua 'mɩ we 'klʋ.
13 Ɩn mɩ bhaa *Zuifʋʋ -Lagɔbʋbɔ -yloogblʋ, sa na nɔa a ka we 'nʋ. Sa na palɩa -Lagɔɔ *leglizɩnya 'klɩyɩe 'wʋ 'kʋa 'tɩtɛ nya, ɩn 'ka wa lasaa 'gbʋ, a -yi we 'ji. 14 Ɩn mɩ bhaa Zuifʋʋ -Lagɔbʋbɔ -yloogblʋ, ɩn -zi na -lima 'wʋ Zuifʋ glaa, 'ɩn ɩn dolu -gʋla bhabha, ɩn -zi wa, -amɩaa dʋkpasɩɩ lɛnʋgbʋ 'wʋ.
15-16 'Ɩn, -mʋʋ weee 'yu, -Lagɔ ka -bha 'mɩ -sa pepe, -zugba ɩn mɩ -slɔ na 'nyaaa nʋkplɛ, 'ɩn ɔ yia 'mɩ la ɔ 'nanɩ nya, ɩn 'ka ɔ lubho nʋ. Da we namanɩa -Lagɔ dʋdʋ ɔ 'ka 'mɩ 'wʋ ɔ 'Yu -slolu, 'ɩn ɩn 'ka -mɔɔ gbʋ gba nyɩma -wa 'nɩa Zuifʋ -yla, -bha -bhlokpadɛ ɩn 'nɩ nyɩmɛ yabhlogbɔɔ 'dɩzʋwɛlɩ layɩbha. 17 'Ɩn -wa -zɛa 'mɩ 'yu -Zezuu tietienya, ɩn 'nɩ -maa -gbɛ mnɩ *-Zeluzalɛmʋ, nɩɩ, -bhagɩgalɩda ɩn mnɩa Alabii -dʋdʋ -gʋ, 'bhie, ɩn yia lʋbhiti -Damasɩgbe nʋkplɛ.
18 -Zʋ ta 'plɩa, 'ɩn ɩn yia -Zeluzalɛmʋ mnɩ, Piɛlɩɩ yibheliee 'gbʋ. 'Ɩn ɩn li ɔ -gbɛ 'ylɩ kugbua lɛ gbu. 19 Nɩɩ, we 'nɩ Piɛlɩ -yɔ Nyɩmaa -Kanyɔɔ bheli *'Zake 'wʋbhʋ, ɩn 'nɩ -Zezuu tietienyɔ -putu 'yɩ 'yli nya.
20 -We na cɛlɩa da aɩn 'wʋ, gbʋzɔnʋ -wa, 'ɩn -Lagɔɔ 'dɛ -yi we 'ji nɩɩ, ɩn 'nɩa yotʋbhʋ. 21 -Mʋʋ 'bɩgʋ, 'ɩn ɩn yia Silii -yɔ Silisi -dʋdʋ -gʋ mnɩ. 22 Nɩɩ, Klisɩɩ leglizɩnya mɩa Zudee -dʋdʋ -gʋ 'nɩ -slɔ 'mɩ 'yɩ 'yli nya. 23 -We wa gbaa waa leglizɩnya 'nʋa zlɩmɛ -bhlogbɔɔ, mʋ -wa nɩɩ: nyɩmɛ -ɔ palɩ bhaa wa 'klɩyɩe 'wʋ, 'ɩn -Lagɔgbʋ -we ka 'gbʋ ɔ gʋa la, ɔ 'ka we lasa, ɔ mɩ -slɛɛn we gbada. 24 'Ɩn wa yia -Lagɔɔ 'ŋnɩ -mnɩnɩda -tʋ na 'gbʋ.