6
A sɩsalɩ 'wʋ amɩaa -yɔgbʋʋ 'gba nya
Na bhelia, we -ka nɩɩ, nyɩmɛ yabhlo ka gbʋnyuu lʋbhlili, amɩa -wa nɔa -Lagɔɔ Zuzuu sɔlʋ, a 'slamanɩ ɔ 'wʋ -Lagɔɔ 'yloogblʋ. 'Ɩn a nʋ we lɛ dlɩ -dlɔɔ nya. A zʋ amɩaa 'dɛ 'yliyɔ, amɩa yi 'ya laylagbʋ lʋbhlili. A sɩsalɩ 'wʋ amɩaa -yɔgbʋʋ 'gba nya. A -ka 'sa nʋ, -zugba Klisɩɩ tite a bhlelia 'yli. We -ka nɩɩ, nyɩmɛ yabhlo pʋpalɩ 'wlukʋʋn la nɩɩ, ɔ mɩ nyɩmɛ 'kadʋ nya, 'ɩn -zugba ɔ 'nɩ -lu yabhlogbɔɔ nya -mɩ nɩ, ɔ 'dɛgbolu ɔ nʋa -dawli 'wʋ. Nɩɩ, nyɩmɛ -ɔ -ka -mɩ, ɔ bhlɩ ɔ 'dɛɛ lɛnʋgbʋ 'yliyɔ la, 'ɩn -we ɔ nʋa lɛ, we -ka 'ylinanɩ nɩ, ɔ -ka ɔ 'dɛ 'ylimanɩa yi we 'wʋ, we -zɛ ɔ 'dɛbhlogbɔɔ -yla, ɔ 'na palɩ ɔ 'dɛ nyɩmɛ -putu 'wʋ -nɩ. 'Ɩn nyɩmɛ -ɔ -ka -mɩ, mɔ 'kaa ɔ 'dɛɛ 'gba 'wʋbhu.
Nyɩmɛ -ɔ wa slolua -Lagɔwɛlɩ, ɔ zʋzɔnʋnya mɩa, ɔ 'nyɛ we tɔlʋa nyɩmɛ -ɔ slolua we ɔ.
A 'na nʋnʋ amɩaa 'dɛ -dawli 'wʋ -nɩ: nyɩmɛ'ɛ palɩ -Lagɔ gla. -We ka gbʋ -wa, -we nyɩmɛ glʋa, we 'ya ɔ yia 'kwaa. -We nanɩa nyɩmɛɛ yɩcɛ dʋdʋ, ɔ -ka we glʋ, tlɩtlɩe 'nɩa bhloluda -ka, 'mʋ ɔ yia 'kwaa. 'Ɩn, we -ka nɩɩ, -we nanɩa -Lagɔɔ Zuzu dʋdʋ, 'mʋ ɔ glʋ, 'yliyɔgagɩe -we 'nɩa bhloluda -ka, 'mʋ ɔ yia 'kwaa. -A 'na sɩalɩ gbʋzɔnʋʋ lɛnʋe 'wʋ -nɩ. We -ka nɩɩ, 'kʋa 'nɩ -aɩn 'ylilawla, bhla -zɔnʋ yia yia, 'ɩn -lu -a glʋa, -a 'ka we 'ya 'kwa. 10 We -ka 'sa -mɩ, da -a kaa bhla, -a nʋ nyɩma weee -yla gbʋzɔnʋ lɛ. -Amɩaa bhelia -wa zʋa -Zezu Klisɩ dlɩ -gʋ, ma -yla -a 'kaa we lɛnʋ tɩa.
'Dɩzʋwɛlɩɩ 'wʋbhlolunʋ -yɔ fʋsawɛlɩ
11 A yla 'sɛbhɛɛ 'ya 'kadɩ -mɩnɩ, na 'dɛɛ sɔ nya ɩn cɛlɩa da we aɩn 'wʋ.
12 Nyɩma -wa 'yɩbhaa a pla knɩ -gla nya, -wa 'yɩbhaa wa 'yɩ wa -yɔ gbʋ weee lɛnʋda, ma -wa. Nɩɩ, wa 'yɩbha tɛɩn wa 'na 'palɩ wa 'klɩyɩe 'wʋ, Klisɩɩ suu 'gbʋ -nɩ. 13 Nɩɩ, waa nyɩma -wa dɩa knɩ la, wa 'dɛgbolu'u zʋ tite 'nʋŋwɛ. 'Ɩn wa 'yɩbha a pla knɩ, wa 'ka wa 'dɛ 'ylimanɩ nɩɩ, wa ka aɩn 'bɩ ku -yɔtɩ. 14 We -ka -amɩ, -amɩaa -Kanyɔ -Zezu Klisɩɩ sugʋtlɩlɩe -bhlogbɔɔɔ 'gbʋ na ylimanɩa na 'dɛ. Nɩɩ, wee suu 'gbʋ dʋdʋgʋli yia tlɩ na gbɛgbɛɩn. 'Ɩn -amɩ yia tlɩ dʋdʋgʋlii gbɛgbɛɩn. 15 Nyɩmɛ 'ka knɩ 'wʋ -mɩoo, nyɩmɛ 'nɩ knɩ 'wʋ -mɩoo, -mʋʋ 'nɩ gbʋ. Nɩɩ, -we nanɩa 'yli, mʋ -wa, nyɩmɛ -zɛ nyɩmɛ lolu. 16 -Wa weee nɔa na gbʋsloluwɛlɩ -mɩnɩ -gʋ, -Lagɔɔ 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ -yɔ ɔ nyazɩdlɩ -mɩ wa -gʋ, 'ɩn we -mɩ 'ya -Lagɔɔ Izlaɛlɩnyɩma weee* We ji -wa: -Lagɔnyɩma tɩklɩɩ. -nʋ nya.
17 Bhla -we yia yia, nyɩmɛ yabhlogbɔɔ 'na sɩalɩ 'maslɛɛn 'mɩ -nɩ. -We ka gbʋ -wa, 'kpakʋnnya mɩa da na ku -yɔ, mʋ slolua nɩɩ, -Zezuu -nʋ ɩn -mɩa.
18 Na bhelia, -amɩaa -Kanyɔ -Zezu Klisɩ ŋwna aɩn 'nyu la. -Amɛnɩ!

*6:16 We ji -wa: -Lagɔnyɩma tɩklɩɩ.