'Zakee 'sɛbhɛ
*'Zake -wa bha *-Zeluzalɛmʋʋ -Lagɔnyɩmaa 'yugalɩnyɔ yabhlo. 'Sɛbhɛ nɩ ɔ cɛlɩa, ɔ 'ka -Lagɔnyɩma we -slolu nɩɩ, wa -ka -Zezu dlɩ -gʋ zʋ, we mɩ nɩɩ, wa nɔnɔbhʋ -mɩ tɩklɩɩ.
1
Fʋsawɛlɩ
-Amɩ, *'Zake, saa aɩn fʋ. -Lagɔ -yɔ Nyɩmaa -Kanyɔ -Zezu *Klisɩɩ lubhonʋnyɔ ɩn -mɩa. *Zuifʋ weee mɩa -Lagɔnyɩma nya, wa palɩa 'klɩyɩe 'wʋ, -wa mnenia la dʋdʋ weee -gʋ, 'ma na paa na fʋsawɛlɩ yoo.
Dlɩzʋzʋe -yɔ gbʋyilo
Na bhelia, laylagbʋ -bhlo -bhlo -nya -we lʋ a yia 'plɩlɩa, a yla we 'mʋna 'kadʋ nya. A yibheli we 'ji nɩɩ, a -ka dlɩ 'tɛmanɩ laylagbʋ 'wʋ, dlɩtie we nyɛa aɩn. Nɩɩ, amɩaa dlɩtiee lɛnʋgbʋ -zɔnʋ nʋ lɛ tɩklɩɩ, 'ɩn a 'ka -mɩ tɩklɩɩ gbada, -lu yabhlogbɔɔ 'na bɔlʋ aɩn 'wʋ -nɩ. Amɩaa lʋnyɩmɛ yabhlo 'nɩ gbʋ -yi nɩ, ɔ -zlalɩ we -Lagɔ, -ɔ 'kaa we ɔ 'nyɛ. -Lagɔ nyɛa nyɩma weee -lu bhe 'nanɩdlɩ nya, 'ɩn ɔ'ɔ kpɔtɔa we, ɔ 'ka we ɔ 'nyɛ. Nɩɩ, ɔ -zla we dlɩzʋzʋe weee nya, ɔ 'na lʋlʋ dlɩ -nɩ. Nɩɩ, nyɩmɛ -ɔ lʋa dlɩ, ɔ 'wlʋ gumunyuu -gbʋgbʋ, -we -pɩpɛ bhua 'wʋ, 'ɩn we kwaa we sɔ weee lʋ, mʋ. -Mʋʋ 'sasʋkpa -nyɩmɛ 'na -dɩlɩ dlɩ zɔ, ɔ 'na gbalɩ -nɩɛ: «Jejitapɛɛ kwɛ -lu na yia 'yɩa.» Nɩɩ, dlɩlʋnyɔ -wa, dlɩ ɔ lʋa ɔ lɛnʋgbʋ weee 'wʋ.
Boba -yɔ 'ŋnɩmnɩe
Na bheli bobabhanyɔɔ dlɩ namanɩ, nɩɩ, -Lagɔ yia ɔ 'ŋnɩ 'wʋbhua. 10 'Ɩn 'ŋnɩmnɩnyɔɔ dlɩ namanɩ, nɩɩ, -Lagɔ ka ɔ 'ŋnɩ zɔbɛlɩ. Nɩɩ, bhɩa ɔ 'ŋnɩmnɩe yia -fliii -petuu -bʋɩ 'bhisa. 11 Sa 'ylʋ -ka 'wʋsɔ we suloo 'tɩtɛ nya, we yɛlɩa -petu, we -bʋɩ bhlia, 'ɩn we 'ylinanɔ bhʋa la, 'sa 'ŋnɩmnɩnyɔ yia labhʋa ɔ lɛnʋlu glaa.
12 Nyɩmɛ -ɔ dɩa laylagbʋ zɔ la dlɩ 'tɩtɛ nya, 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ mɩ ɔ -nʋ nya. Nɩɩ, ɔ laylaylɩee 'bɩgʋ, ɔ yia ɔ 'pɛnɩe 'yɩa. Ɔ 'pɛnɩe mɩa, 'yliyɔgagɩe -we 'nɩa bhloluda -ka, -we -Lagɔ gbaa ɔ 'ka -wa -kalɩa ɔ zɛ 'nyɛ, mʋ -wa.
Gbʋnyuuu lɛnʋ tʋ'ʋ 'bhʋ -Lagɔɔ -gbɛ
13 Nɩɩ, gbʋnyuuu lɛnʋ tʋ -ka nyɔɔ 'bha, ɔ 'na gbalɩ -nɩɛ:
«-Lagɔ ka 'mɩ we 'tʋ 'bhalɩ».
Gbʋnyuuu lɛnʋ tʋ'ʋ 'bha -Lagɔ, 'ɩn ɔ'ɔ 'bhalɩ nyɩmɛ gbʋnyuuu lɛnʋ tʋ. 14 Nɩɩ, nyɩmɛɛ 'dɛɛ dlɩɩ 'wʋnyni -gbʋnyuu mɩa, mʋ ylaa ɔ la. Mʋ gbizea ɔ 'wʋ, 'ɩn ɔ bhoa we lubhu ŋwɛ. 15 'Ɩn wee dlɩɩ 'wʋnyni -gbʋnyuu mɩa, mʋ plaa nʋkpla, 'ɩn we gwalɩa gbʋnyuu. 'Ɩn da gbʋnyuu -ka 'ylimanɩ 'kadʋʋ, 'ɩn -mʋʋ gwalɩa tlɩtlɩe.
16 Na bhelia -zɔnʋ, a 'na nʋnʋ amɩaa 'dɛ -dawli 'wʋ -nɩ. 17 'Nyɛnyɛlu weee -we nanɩa 'yli, 'ɩn -we mɩa tɩklɩɩ, -Lagɔɔ -gbɛ we bhʋa. 'Ylʋ klaa, 'cʋ klaa, -zɛlɩ klaa, mɔ -laa we la. 'Bhiti wee -li -mɩnɩ bhitia, 'ɩn we tɩa -aɩn nikpise 'wʋ. -Lagɔ'ɔ 'bhiti we 'bhisa. 18 Ɔ dʋmagbʋ nya, ɔ -la -aɩn la gbʋzɔnʋ wɛlɩ nya. 'Ɩn -a 'ka ɔ lalalu weee 'yugalɩnya -zɛ.
Wɛlɩɩ yukwli pʋlʋe -yɔ we -gʋgbʋʋ lɛnʋe
19 Na bhelia -zɔnʋ, a yibheli we 'jiɛ: nyɩma -mɩ yukwli -pʋnya slʋɩ nya, 'ɩn wa -mna 'wʋ gbʋ -gbada, wa -mna 'wʋ 'cɛ -pada. 20 Nɩɩ, 'cɛpanyɔ mɩa, ɔ'ɔ nʋ gbʋ tɩklɩɩ lɛ -Lagɔ 'yliya 'wʋ. 21 We 'gbʋ, a palɩ pʋɩnplagbʋ -yɔ lɛnʋgbʋ 'nyuu weee -blɩgʋ. Wɛlɩ -Lagɔ faa aɩn dlɩ zɔ, a ŋwnu 'dɛɛ 'wʋtɩtɩe 'kienyi nya we gbʋ -yɔ. Nɩɩ, mʋ mnenia we 'ka aɩn gbʋ 'wʋsa.
22 A 'na nʋnʋ amɩaa 'dɛ -dawli 'wʋ -nɩ: a 'na pʋlʋ -Lagɔwɛlɩ yukwli bhe -nɩ, a nɔ we -gʋ zʋzɔnʋ sa. 23 Nɩɩ, -ɔ pʋlʋa -Lagɔwɛlɩ yukwli, 'ɩn ɔ'ɔ nɔa we -gʋ, ɔ 'wlʋ sa nyɩmɛ -mɔnɩ: nyɩmɛ -ɔ ylaa ɔ 'dɛ -vligni 'wʋ, 24 'ɩn -mʋʋ 'bɩgʋ, ɔ -ka ɔ 'dɛ ylaylɩe bhɩa, ɔ mnɩa -bha -bhlokpadɛ sa ɔ mɩmnɩa 'wʋla, 'ɩn ɔ dlʋa we 'wʋ. 'Sa ɔɔ nyɩmɛ mɩa. 25 Nɩɩ, nyɩmɛ -ɔ bhlɩa -Lagɔɔ tite tɩklɩɩ 'yliyɔ la, 'ɩn ɔ nɔa we -gʋ, 'mɔ -Lagɔ yia 'nyulaŋwnaa ɔ lɛnʋgbʋ 'wʋ. Wee titee 'gbʋ, ɔ 'kaa ɔ 'dɛ -yla -tʋ. Ɔ 'na pʋlʋ we yukwli bhe -nɩ, 'ɩn ɔ 'na dlʋlʋ we 'wʋ -mʋʋ 'bɩgʋ -nɩ. Nɩɩ, ɔ zʋ we 'nʋŋwɛ.
26 Nyɩmɛ -ɔ dɩa we dlɩ 'wʋ, 'ɩn ɔ gbaa: «-Lagɔnyɩmɛ ɩn -mɩa», ɔ 'nɩ ɔ mɩɔ kpa sa -yi, ɔ 'dɛ ɔ nʋa -dawli 'wʋ: bhe ɔ mɩa -Lagɔ 'wʋ. 27 Nɩɩ, -we Dide -Lagɔ ylaa sa -mɔwlʋ -Lagɔ 'wʋ -mɩmɩe -yɔ -Lagɔ 'wʋ -mnɩmnɩe -zɔnʋ nya, mʋ nɩ: -Lagɔnyɩmɛ kpa kwiiyua -yɔ -dʋgbaŋwnɩ 'nanʋʋ wa sɩasɩe 'wʋ, 'ɩn ɔ 'ka ɔ 'dɛ 'yliyɔzʋ dʋdʋgʋʋ gbʋnyuuu gbɛgbɛɩn.