Matiee 'sɛbhɛ
Sa Matie gbaa -Zezuu gbʋzɔnʋ gbʋ
-Zezuu -gʋgbʋ Matie cɛlɩa, mʋ -wa. Nɩɩ, Matie mɩ -Zezuu *'bɩnɔnya kugbua lɛ 'sɔɔ glaa -nyɩmɛ yabhlo nya. Zuifʋ -yla Matie cɛlɩa wee 'sɛbhɛ nɩ. -Lagɔ ka 'cɩn ɔ -Bhasanyɔɔ tietiegbʋʋ wɛlɩ wla, 'ɩn -Lagɔgbʋʋ -falɩpanya ka -mɔɔ daa cɛlɩ *'wʋsuslolue sʋaa 'sɛbhɛ 'wʋ. 'Sɛbhɛ nɩ 'wʋ, Matie slolua we Zuifʋ nɩɩ, -Zezu -wa -Lagɔɔ -Bhasanyɔ (Mɔ -wa Mesi).
1
-Zezuu dʋkpasɩ
(Lk 3.23-28)
-Zezu Klisɩɩ dʋkpasɩɩ ŋnɩ nɩ: ɔɔ -Zezu *Klisɩ mɩa, ɔ dʋkpasa -wa *-Davidɩ, 'ɩn *Ablaamʋ mɩa -Davidɩɩ dʋkpasa nya.
Ablaamʋ gwalɩa Izakɩ.
Izakɩ gwalɩa Zakɔbʋ.
Zakɔbʋ gwalɩa Zuda -yɔ ɔ bhelia.
Zuda gwalɩa Pelɛsɩ -yɔ Zela, nɩɩ, wa 'nyaa -wa Tamaa.
Pelɛsɩ gwalɩa Eslɔmʋ.
Eslɔmʋ gwalɩa Alamʋ.
Alamʋ gwalɩa Aminadabʋ.
Aminadabʋ gwalɩa Naasɔn.
Naasɔn gwalɩa Salma.
Salma gwalɩa -Boazɩ, nɩɩ, ɔ 'nyaa -wa *Wlaabʋ.
-Boazɩ gwalɩa Obɛdɩ, nɩɩ, ɔ 'nyaa -wa Wlutɩ.
Obɛdɩ gwalɩa -Zesee.
-Zesee gwalɩa nyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔ -Davidɩ.
-Davidɩ gwalɩa *Salomɔɔ, Ulii 'ŋwnɔ nya.
Salomɔɔ gwalɩa Wloboamʋ.
Wloboamʋ gwalɩa Abia.
Abia gwalɩa Aza.
Aza gwalɩa Zozafatɩ.
Zozafatɩ gwalɩa Zolamʋ.
Zolamʋ gwalɩa Oziasɩ.
Oziasɩ gwalɩa Yotamʋ.
Yotamʋ gwalɩa Akazɩ.
Akazɩ gwalɩa Ezekiasɩ.
10 Ezekiasɩ gwalɩa Manasee.
Manasee gwalɩa Amɔn.
Amɔn gwalɩa -Zoziasɩ.
11 -Zoziasɩ gwalɩa Yekonia -yɔ ɔ bhelia.
We bhla wa kpaa *Izlaɛlɩnyɩma, 'ɩn wa yia wa Babilɔnʋ kwa.
12 -Mʋʋ 'bɩgʋ, Yekonia gwalɩa Salatiɛlɩ.
Salatiɛlɩ gwalɩa Zolobabɛlɩ.
13 Zolobabɛlɩ gwalɩa Abiudʋ.
Abiudʋ gwalɩa Ɛliakimʋ.
Ɛliakimʋ gwalɩa Azɔɔ.
14 Azɔɔ gwalɩa Sadɔkʋ.
Sadɔkʋ gwalɩa Akimʋ.
Akimʋ gwalɩa Eliudʋ.
15 Eliudʋ gwalɩa Eleazaa.
Eleazaa gwalɩa Matan.
Matan gwalɩa Zakɔbʋ.
16 Zakɔbʋ gwalɩa Maliii 'lowli *-Zɛzɛfʋ. Nɩɩ, Malii gwalɩa -Zezu wa laa Klisɩ, -mʋʋ ji -wa -Lagɔɔ -Bhasanyɔ.
17 Nɩɩ, we 'ka Ablaamʋ -gʋ 'bhʋ, we 'ka -Davidɩ ylɩ, dʋkpasɩ -zakpa kugbua lɛ -mnʋa -wa. We 'ka -Davidɩ -gʋ 'bhʋ, we 'ka wa kpakpɩe ylɩ, 'ɩn wa 'ka wa Babilɔnʋ kwa, we nyni dʋkpasɩ -zakpa kugbua lɛ -mnʋa. -Mʋʋ 'bɩgʋ, we 'ka wa Babilɔnʋ -kwakwɩe -gʋ 'bhʋ, we 'ka -Zezu Klisɩɩ gwalɩ bhla nyni, we nyni dʋkpasɩ -zakpa kugbua lɛ -mnʋa.
Malii gwalɩa -Zezu
(Lk 2.1-21; -Gal 4.4)
18 Nɩɩ, sanɛɛ wa gwalɩa -Zezu Klisɩ. Nɩɩ, ɔ 'nyaa -wa Malii, mɔ -yɔ -Zɛzɛfʋ 'kaa kʋkwalɩ, wa 'nɩ -slɔ ladɩ dabhlo, 'ɩn ɔ yia nʋkpla pla -Lagɔɔ Zuzu 'Pʋpaa 'tɩtɛ nya. 19 Nɩɩ, -Zɛzɛfʋ mɩa, nyɩmɛ tɩklɩɩ -wa. Ɔ 'nɩ 'yɩbha ɔ 'ka Malii gbʋ dɩlɩ -zejila 'wʋ. We 'dɛɛ 'gbʋ, bhoyi ɔ -yɔ ɔ yi yaa -dɩa zizewiemɩ. 20 Da ɔ dlɩ mɩa we -gʋ, 'ɩn Jejitapɛɛ 'anzɩ yabhlo yia ɔ -gbɛ yi 'ylaa 'wʋ, 'ɩn we nɛɛ:
«-Zɛzɛfʋ, -Davidɩɩ 'yuoyu, -ɩn 'na lʋlʋ dlɩ -nɩ, -ɩn 'ka Malii kwa, nɩɩ, 'yu ɔ yia gwalɩa, -Lagɔɔ Zuzu 'Pʋpaa 'tɩtɛ nya ɔ plaa nʋkpla. 21 Nɩɩ, nʋkpasuyu ɔ yia gwalɩa, 'ɩn -ɩn 'ka ɔ 'ŋnɩ zʋ -Zezu, 'ɩn ɔ 'ka ɔ nyɩma gbʋnyuu 'wʋsa.»* -Zezuu ji -wa nɩɩ, -Lagɔ saa nyɩma gbʋ 'wʋ.
22 -We Jejitapɛ gbaa ɔ gbʋʋ -falɩpanyɔɔ ŋwɛ nya, we 'ka lɛnʋʋ 'gbʋ, we yi 'saa 'plɩ:
23 «Nɩɩ, 'yieslɔŋwnɔyu -ɔ 'nɩa nʋkpasu -yi,
mɔ yia nʋkpasuyu gwalɩa,
'ɩn wa 'ka ɔ 'ŋnɩ zʋ Emanuɛlɩ.»
-Mʋʋ ji -wa nɩɩ, -Lagɔ -yɔ -a 'sɔ mɩ.
24 Ɔ ganɔa, sa Jejitapɛɛ 'anzɩ gbaa, 'mʋ ɔ nʋa lɛ, 'ɩn ɔ yia Malii ɔ 'dɛɛ -gbɛ bɛlɩ. 25 Ɔ -yɔ ɔ 'nɩ -budu 'wʋdɩ, 'ɩn ɔɔ Malii yia ɔ nʋkpasuyu gwalɩ, 'ɩn -Zɛzɛfʋ yia -mɔɔ 'ŋnɩ zʋ -Zezu.

*1:21 -Zezuu ji -wa nɩɩ, -Lagɔ saa nyɩma gbʋ 'wʋ.