3
*Zaan batizea nyɩma 'nyu nya
(Mk 1.1-8; Lk 3.1-18; Zn 1.19-28)
We bhla wa 'yɩa 'Zan *-Batisɩ -yɔ -mɔ da bɛblɛɛ Zudee -dʋdʋ -gʋ. Ɔ 'kpɩa 'wʋ, ɔ nɛɛ: «A 'bhiti amɩaa dlɩ, nɩɩ, -Lagɔɔ nyɩmaa 'wlulapɩlɩe ka cɩpa.»
-Lagɔgbʋʋ -falɩpanyɔ *Ezaii nɛɛ zlɩmɛ ɔ daa nɩɩ:
«Nyɩmɛ yabhlo 'kpɩa 'wʋ -mɔ da bɛblɛɛ, ɔ nɛɛ:
‹Nɩɩ, a mnazɩ Nyɩmaa -Kanyɔɔ 'yloogblʋ -yɔ.
A nʋ 'yoo tɩklɩɩ ɔ 'yu.› »
Nɩɩ, ɔɔ *Zaan mɩa, ɔ 'wʋ -bana mɩ *-nyɔmɛɛ nyanɩ nya, 'ɩn ɔ -cɛsli mɩa nɩmɛɛ ku nya. Lʋʋ 'kpɩ -yɔ -gangan ɔ lia. Zudee -dʋdʋ -gʋ -nyɩma klaa, -Zeluzalɛmʋ -nyɩma klaa, we -yɔ -wa 'bhʋa Zudɛɛn nyu kwesi, ma yia Zaaan -gbɛ. Gbʋnyuu -we wa nʋa lɛ, 'mʋ wa gbaa -zejila 'wʋ, 'ɩn ɔ batizea wa Zudɛɛn nyu lʋ.
Zaan 'yɩa nɩɩ, *Falizɩnyɩma -yɔ *Sadusenyɩma mɩ ɔ -gbɛ yida, nɩɩ, -maa -zu 'wʋ, 'ɩn ɔ nɛɛ wa -ylaɛ: «Amɩa mɩa dɛ, 'mʋnɩmɛɛ -gnʋ a -mɩa! Nyɔɔ -salɩ aɩn 'dɩ, 'ɩn a pʋpalɩ 'wlukʋʋn la nɩɩ, a mneni a 'ka -Lagɔɔ 'cɛ -we mɩa yida kwɛɛ 'tlaa? A -slolu amɩaa lɛnʋgbʋnya 'wʋ sazɔnʋ sa nɩɩ, a ka amɩaa dlɩ 'bhiti. A 'na gbalɩ amɩaa 'dɛ dlɩ zɔ -nɩɛ: ‹Nɩɩ, Ablaamʋ mɩ -amɩaa dʋkpasa nyaa 'gbʋ -a ka gbʋwʋbhʋ.› Nɩɩ, ɩn nɛɛ aɩn -yla, -Lagɔ mneni ɔ 'ka tʋkpanya nɩ, Ablaamʋʋ 'yua -zɛlɩ. 10 -Lagɔɔ 'nɛnɔ gbee 'yli -dɩ sunyaa bhʋ -yɔ la pepe. Su weee -we'e 'paa 'bhue -zɔnʋnya nɩ, -dɩa ɔ yia we, ɔ 'ka we -kosu 'wʋ viteli. 11 'Nyu nya -amɩ na batizea aɩn, 'ɩn wa 'ka we 'jiyibheli nɩɩ, a ka amɩaa dlɩ 'bhiti. Nɩɩ, nyɩmɛ -ɔ yia 'mɩ 'bɩ yia, mɔ yia aɩn batizea Zuzu 'Pʋpa -yɔ -kosu nya. Ɔ 'tɩtɛ -zi na -nʋ, ɩn 'nɩ we 'klʋ -ka ɩn 'ka ɔ -sakwla 'wʋbhu. 12 Ɔ ka ɔ bʋtɛ kwɛɛ, ɔ 'ka ɔ 'mnɔ 'wʋpʋ, ɔ 'ka we 'ya -yɔ we vavi -yɔsɩsalɩ. 'Ɩn ɔ 'ka we 'ya -zɔnʋnya -gbagbʋ 'wʋ slu, 'bhie, ɔ 'ka we vavinya -kosu we'e nyumoa 'wʋ viteli.»
Zaan batizea -Zezu 'nyu nya
(Mk 1.9-11; Lk 3.21-22; Zn 1.29-34)
13 -Zezu 'bhʋa Galilee -dʋdʋ -gʋ, 'ɩn ɔ yia Zudɛɛn nyu -yɔ mnɩ. Ɔ nynia -mɔ, 'ɩn ɔ yia Zaan kwesi bɛ, -mɔɔ 'ka ɔ batizee 'nyu nyaa 'gbʋ. 14 Zaan 'nɩ we ŋwnu, ɔ nɛɛ: «-Ɩnnya, we 'nɩ 'sa -mɩ. -Mɩ 'ka 'yaa 'mɩ batizee 'nyu nya, 'ɩn -ɩn yia yi, ɩn 'ka -mɩ 'nyu nya batizee yɩ?»
15 -Zezu nɛɛ: «Nɩɩ, we mɩ -Lagɔ 'yu tɩklɩɩɩ 'gbʋ, -a nʋ we lɛ.»
-Bha Zaan ŋwnua we -yɔ, 'ɩn ɔ yia we lɛnʋ.
16 Zaan batizea -Zezu 'nyu nya, -Zezu mɩ 'nyu lʋ 'tlada, 'ɩn ɔ yia -Lagɔɔ 'gbe -yɔyɩ ŋwɛ -kalɩda. 'Ɩn ɔ yia -Lagɔɔ Zuzu, -ɔ 'wlʋa -kpakʋn, -yɔyɩ kwlida, 'ɩn -mɔɔ yia ɔ -gʋ lasibhli. 17 'Ɩn wa yia wɛlɩ yabhlo, -we 'bhʋa -Lagɔɔ -gbɛ 'nʋ, we nɛɛ: «Na 'Yu ɔ -mɩa, ɩn -kalɩ ɔ zɛ, 'mɔ ɩn 'nyɛa na dlɩ weee yoo.»