16
Gɛnaagen ɗoobm *al‑Masi ki tiir gɛn noogŋ gɛnaagen Jeruzalɛm ki
MꞋje mꞋasen taaɗa taa gursn kɛn aki tiir gɛn noogŋ jee Raagen Jeruzalɛm ki se: maam mꞋtaaɗɗega taaɗ mɛtin̰ *eglizge tun taa naaŋ Galat ki. Anum naase Ꞌtɛɗin̰ki bin kici. Ɓii dumas ki tak ɓo, naŋa naŋa kic ɓo do naabin̰ kɛn naan̰ tɛɗ jaay ɔŋo se, maak ki se n̰Ꞌɔɔɗ n̰Ꞌɔmbin̰ gɛn don̰a taa an noogŋ gɛnaagen ɗoobm al‑Masi kɛn Jeruzalɛm ki. Bin se, naase aki kɔŋ booy ɓiin kɛn maam mꞋaanga jaay aki tiir ey sum. Kɛn maam jaay mꞋɓaa mꞋaanga gɔtse ki num, jee kɛn naase Ꞌbɛɛr Ꞌtɔɔɗɗeki se, maam mꞋaɗe kɛɗn maktub ute nakŋ kɛn naase Ꞌtiir Ꞌtusin̰ki jiɗe ki se. Ɔɔ maam mꞋaɗe kɔl naaɗe aan ɓaa ute nakgen se, Jeruzalɛm ki. Kɛn aakin̰ki bɛɛ jaay maam mala ɓo mꞋɓaa kic lɛ, naaɗe Ꞌɓaa ute maama.
Pɔl je ɓaa mɛrtɛ
Kɛn maam mꞋutu mꞋɓaa gɔtse ki se, maam mꞋkaal teecn̰ taa naaŋ Masedoan ki, taa maam mꞋkaal ute ɗoobm ese. Kɛn maam jaay mꞋaanga gɔtse ki se, baat ey num maam mꞋtiŋg cɔkɔ ute naase, lɔɓu kaaɗn kuulu se kic daan mꞋan̰ deel gɔtse ki jaay ɓo sɔm naase amki je nakŋ kɛn am noogŋ gɛn tɛɗn mɛrtum naan ki. Anum kɛn ɓɔrse mꞋɓaa ɓaa gɔtse ki se, mꞋje mꞋasen kaakŋ ute do jɛm sum eyo, naɓo kɛn Mɛljege jaay ɔɔɗumga ɗoobo num, maam mꞋje mꞋkiŋg ute naase cɔkɔ. Num gaŋ ɓɔrse maam se mꞋtiŋg maakŋ gɛgɛr kɛn Ɛpɛz ki se, bini mꞋkaan kaaɗn laa Pantekɔt ki. Taa gɔtn ese se, maam mꞋɔŋga ɗoobm gɛn tɛɗn naaba *Raa ki dɛn aak eyo naɓo jee wɔɔyge kic ɓo dɛna utu gɔtn ese.
10 Kɛn Timote jaay aanga gɔtse ki num, aakin̰ki don̰ ki. Bin jaay ɓo naan̰ kic nirlin̰ an̰ kaay eyo; taa naan̰ kic lɛ tɛɗn naabm Mɛljege aan gɔɔ maama. 11 Ɓɛrɛ, Timote se, nam ɔn̰te kuum kaalin̰ naaŋ ki, num ɛɗin̰ki nakŋ noogo kɛn naan̰ aɗe kɔkŋ tɛrl gɔtum ki ute lapia. Taa maam mꞋute gɛnaagen gɔtn ara se, jꞋutu jꞋiŋg jꞋaak kaamin̰a.
12 Gɛnaajege Apɔlɔs se, ey num maam mꞋɛɗin̰ga kaay kaam aak eyo mꞋɔɔ ute gɛnaage se, n̰Ꞌɓaa gɔtse ki, naɓo naan̰ took eyo gɛn ɓaa gɔtse ki ɓɔrse se. Anum kɛn naan̰ ɔŋga jin̰ jaay sɔm utu Ꞌɓaa gɔtse ki.
Pɔl naŋ taarin̰a ɔɔ ɔl tɔɔsin̰ jeege tun Kɔrint ki
13 Daayum iŋgki zɛɛrɛ, kaal maaksen do Raa ki se ɔkin̰ki tɔɔgɔ. ꞋTɛɗki jee mɛc ɔɔ Ꞌɗaarki tɔɔgɔ. 14 Ɔɔ nakŋ naase aki Ꞌtɛɗ paac se, Ꞌtɛɗin̰ki ute maak‑jea.
15 Gɛnaamge, Ꞌbooyki mꞋasen taaɗ daala: Ꞌjeelki Stepanas ute jee maakŋ ɓeen̰ ki se, naaɗe ɓo jee kɛn took aal maakɗe deet do *al‑Masi ki taa naaŋ Akayi ki se ɔɔ naaɗe se ɓo, jee ɔn̰ roɗe gɛn tɛɗn naabm Raa maakŋ jee Raage tu. 16 Jee bin se ɓo, Ꞌtookki taarɗe ɔɔ jee kɛn lee dabar tɛɗ naaba ute naaɗe se kic ɓo, Ꞌtookɗeki taarɗe kici.
17 Kɛn Stepanas, Portunatus ute Akaykus ɓaaɗo aakum se, maam maakum raap aak eyo; gɔɔ naase ki se, naaɗe ɓaaɗo noogumga. 18 Taa naaɗe se tɛɗum maakum tɔɔɗga kaam kalaŋ aan gɔɔ naaɗe tɛɗsen naase ki se kici. Bin num jee bin se, ɔkɗeki ɔɔn̰ɔ.
19 *Eglizgen taa naaŋ Azi ki se, tɛɗsen tɔɔsɛ. Akilas ute Priska ɔɔ ute egliz kɛn lee tus ɓeeɗe ki se kic tɛɗsen tɔɔsɛ dɛn aak eyo ute ro Mɛljege. 20 Gɛnaagen ɗoobm Isa al‑Masi kɛn gɔtn ara se, tɛɗsen tɔɔsɛ paac.
ꞋTɛɗki tɔɔsɛ naapge tu ɔɔ Ꞌbaam Ꞌtɔkki naapa ɔɔ aayki ciil naapge aan gɔɔ gɛnaa naapge. 21 Gɔtn ara se, kɛse maam Pɔl ɓo mꞋraaŋsen tɔɔsn se ute jim mala.
22 Debm jaay je Mɛljege ey se, ɔn̰ Raa an̰ naama. Maranaata! (Kɛse je ɗeekŋ ɔɔ: ɔn̰ Mɛljege se n̰Ꞌɓaaɗo.)
23 Ɔn̰ Mɛljege Isa asen tɛɗn bɛɛn̰a.
24 Maam se mꞋjese paac taa naajege kꞋdɔɔk kꞋtɛɗkiga kalaŋ ute Isa al‑Masi.