Labar Jigan gɛn Isa al‑Masi gɛn
Mark
Kupm mɛtn taar taaɗjeki ɗoobm gɛn dooy Labar Jigan gɛn Isa al‑Masi gɛn Mark
Labar Jiga gɛn Isa al‑Masi kɛn Mark raaŋin̰o se, jee kɛn naan̰ raaŋɗen se, naaɗe paac Yaudge eyo. Labar Jigan gɛn Isa kɛn jee kuuy raaŋin̰o se, Labar Jigan kɛn Mark raaŋin̰ se, naan̰ duuk cirɗe paac. Taa naan̰ se ɓo maakŋ kitapin̰ ki se, naan̰ taaɗ te mɛtn taar Isan utu baat se eyo. Mɛtn taar Isan kɛn lee dooy jeege jɛrl jɛrl se kic ɓo gɔtɔ maakŋ kitapin̰ ki. Num gaŋ jꞋɔŋ ɓo mɛtn taargen kɛn naan̰ ɛɗ lapia ute naajn̰ kɛn naan̰ naajo ute jeege se gɔtɔ kaam dɛna. Ɔɔ gɔtn mɛtin̰ se, taar kɛn naan̰ taaɗ se, maakŋ labarge tun jiga gɔt kuuy se, gɔtɔ. Mɛtn taar kɛn Mark raaŋin̰ se, taaɗ jeege tu ɔɔ: «Isa se tap ɓo naŋa?» Mark noog jeege cɔkɔ cɔkɔ bini Ꞌjeel kɔkŋ Isa. Gaŋ Isa jaay taaɗ ute ro naan̰ malin̰ se, naan̰ taaɗ ɔɔ naan̰ Goon Deba. Ɔɔ ro goon deba se je taaɗn ɔɔ Raa ɛɗin̰ga tɔɔgɔ do nakge tu paac ɔɔ gɛn kɔjn̰ bɔɔrɔ do jeege tu ɔɔ gɛn tɔɔl kusin̰ jeege kici. Tɛr Goon Deba se je ɗeekŋ ɔɔ Isa se, debkilim mala mala. Kɛse je taaɗn ute nakgen kꞋjeel mɛtin̰ eyo kɛn taaɗ ro Isa ki ɔɔ do naabin̰ ki. Mark taaɗ jeege tu ɔɔ Isa se naan̰ Goon Raa (kon̰ 1.1) ɔɔ do taar tɔɔl taarin̰ ki se, naan̰ raaŋ ɔɔ Goon Raa ooy se, kꞋtup kꞋtɔɔlin̰ ro kaag ki (kon̰ 15.39).
1
Jan‑Batist *batiz jeege
(Mt 3.1‑12; Lk 3.1‑18)
Kupm mɛtn Labar Jiga gɛn Isa *al‑Masi, Goon *Raa. Aan gɔɔ kɛn Ezayi debm taaɗ taar teeco taar Raa ki taaɗno maakŋ Kitapin̰ ki do dɔkin̰ kɛn ɔɔ:
ꞋBooyo, maam mꞋai kɔl debm kaan̰ naabum naani ki
taa ai ɗaapm ɗoobi.
Tɛr Ezayi ɗeek ɔɔ:
KꞋbooy mind deba taaɗ makɔn̰ do kɔɗ‑ɓaar ki ɔɔ:
ꞋƊaapki ɗoobm Mɛljege ɔɔ Ꞌtɛɗin̰sin̰ki jiga Ꞌtooɗn tal.* Aak Eza 40.3.
Debm taaɗ taar teeco taar Raa ki ron̰ Ezayi taaɗn se, naan̰ ɓo Jan‑Batist. Naan̰ naar teec naan jeege tu do kɔɗ‑ɓaar ki se. Gɔtn se naan̰ taaɗɗen ɔɔ: «ꞋTɛrlki maakse ɔɔ ɔn̰ jꞋasen batizi ɔɔ Raa asen tɔɔl *kusin̰sege.» Jee taa naaŋ Jude ki paac ute jee paacn̰ iin̰o maakŋ gɛgɛr kɛn Jeruzalɛm ki se, naaɗe ɓaaɗo gɔtn Jan ki. Naaɗe tɔɔɗ mɛtn kusin̰ɗege naan jeege tu ɔɔ Jan‑Batist batizɗe maakŋ ool magal kɛn kꞋdaŋin̰ Jordan se.
Jan uuso kal kꞋɗaapin̰ ute bɛɛkŋ gin̰ji ɔɔ dɔɔk maakin̰ te kɔl daara; nakŋ kɔsin̰ iimi ute teeje. Naan̰ taaɗ jeege tu ɔɔ: «Debm utu aɗe ɓaa mɛtum ki se, naan̰ magal ciruma. Maam se kɔl saan̰ kic ɓo mꞋaas gɛn no tuutin̰ eyo. Maam se mꞋbatizsenga ute maane, num gaŋ naan̰ se ɓo utu asen *batizn ute Nirl Salal.»
Isa kꞋbatizin̰a ɔɔ *Ɓubm sitange naamin̰a
(Mt 3.13‑17, 4.1‑11; Lk 3.21‑23, 4.1‑13)
Anum, maakŋ ɓiige tun se, Isa iin̰o maakŋ gɛgɛr kɛn Nazarɛt, kɛn taa naaŋ Galile ki, ɓaa ɔŋ Jan‑Batist ɔɔ Jan *batizin̰ maakŋ ool Jordan ki. 10 Kɛn Isa jaay teeco naatn maakŋ maane ki sum ɓo, aak maakŋ raa ɔɔɗ waŋ ɔɔ *Nirl Raa bɔɔyo don̰ ki tec aan gɔɔ dɛɛrɛ. 11 Naan̰ booy mindi taaɗ maakŋ raa ki, ɗeek ɔɔ: «Naai se ꞋGoon maak‑jema, mꞋbɛɛr mꞋɔɔɗio taa naai Ꞌtɔɔlumi.»
12 Gɔtn se Nirl Raa naar tɔɔɗ ɔlin̰ do kɔɗ‑ɓaar ki. 13 Naan̰ tiŋg ɓii si‑sɔɔ do kɔɗ‑ɓaar ki. Maakŋ ɓiige tun se, Bubm sitange ɓaaɗo naamin̰a. Naan̰ iŋg ute daagen maakŋ kaag ki ɔɔ *kɔɗn Raage ɓaaɗo ɔŋin̰a ɔɔ naaɗe aakin̰ don̰ ki.
Isa bɛɛr tɔɔɗ jee mɛtin̰ ki sɔɔ
(Mt 4.12‑22; Lk 4.14‑15, 5.1‑11; Jn 1.35‑43)
14 Kɛn Jan‑Batist kꞋjꞋɔkin̰ga daŋgay ki jaay ɓo Isa iin̰ ɓaa taa naaŋ Galile ki ɔɔ baag wɔɔkŋ Labar Jiga gɛn Raa se jeege tu 15 ɔɔ: «Kaaɗin̰ aasga, Gaar Raa se ɓaaɗoga gɔɔrɔ. ꞋTɛrlki maakse ɔɔ aalki maakse do Labar kɛn Jiga.»
16 Kaaɗ kɛn Isa deel deel taa baar kɛn Galile ki se, aak Simon ute gɛnaan̰ Andre tund tund gɛndɗe maan. Naaɗe se jee toocn̰ kɛn̰jge. 17 Isa ɗeekɗen ɔɔ: «ꞋƁaakiro Ꞌdaanumki! Ɓɔrse maam mꞋasen tɛɗn naase jee ɓaa Ꞌje jikilimge aɗe ɓaa ɗoobm Raa ki.» 18 Naaɗe naar ɔn̰ gɛndɗege ɔɔ daanin̰a. 19 Utu iik naan ki cɔkɔ se, naan̰ aak Jak te gɛnaan̰ Jan; naaɗe se gaan Zebedege iŋg kiŋg maakŋ markabɗe ki, ɗaap ɗaap gɛndɗege. 20 Gɔtn se Isa naar daŋɗe. Naaɗe iin̰ ɔn̰ bubɗe Zebede maakŋ markab ki ute jee tɛɗn naabin̰ge ɔɔ naaɗe ɓaa mɛtn Isa ki.
Gaaba kalaŋ ɔk kɔɔn̰ sitan
(Mt 8.14‑17; Lk 4.31‑44; NJKN 10.38)
21 Isa ɛnd maakŋ gɛgɛr kɛn Kaparnayum ute jee mɛtin̰ ki. Ɔɔ kɛn *ɓii sebit jaay aan se naan̰ ɛnd maakŋ *ɓee kɛn Yaudge lee tusn maak ki ɔɔ baag dooy jeege. 22 Jeegen booy taar kɛn naan̰ dooyɗe se, ɔkɗen taaɗ eyo. Taa dooy naan̰ se ɔk tɔɔgɔ ɔɔ tec aan gɔɔ gɛn jee jeel taaɗn tɔɔkŋ mɛtn Ko Taar Raage se eyo. 23 Maakŋ ɓee kɛn Yaudge lee tusn maak ki se, debm ɔk kɔɔn̰ sitan naar ɛndo gɔtn se ɔɔ ɔɔɗ ɔɔyɔ, 24 ɔɔ: «Naai Isan Nazarɛt. Naai tap ɓo naaje jꞋɔŋ ɗi ute naai? Naai se Ꞌɓaaɗo gɛn kutje la? Maam se mꞋjeeli, naai se Debm *Salal kɛn Raa ɓo ɔlio.» 25 Gaŋ Isa aacin̰ kaama ɔɔ: «ꞋƊoa! ꞋTeec naatn ro gaab kɛn se!» 26 Gɔtn se sitan baag tiikŋ gaaba se zak zak, ɔɔɗ ɔɔy makɔn̰ɔ ɔɔ teec naatn ron̰ ki. 27 Jeege paac taar se ɔkɗen taaɗ eyo ɔɔ naaɗe tɔnd mɛtn naapa ɔɔ: «Kɛse tap ɓo taar ɔɔ ɗio? Kɛse dooy kiji ɔɔ naan̰ dooy jeege ute tɔɔgin̰ mala. Naan̰ taaɗ sitange tu ɔɔ sitange kic ɓo tookin̰ taarin̰a.» 28 Gɔtn se nookin̰ naar eem dɔɔɗ taa naaŋ Galile ute magalin̰a.
Isa aaj jee kɔɔn̰ge dɛna
29 Kɛn naaɗe iin̰ teec naatn maakŋ *ɓee kɛn Yaudge lee tusn maak ki se sum ɓo, Isa ɓaa ɓee Simon te gɛn Andre ki. Jak ɔɔ Jan daanin̰a. 30 Gɔtn se moom Simon mɛnda se kɔɔn̰ɔ, tooɗ tooɗ daŋal ki, naan̰ ron̰ ɔŋ kɛɗɛk. Kɛn Isa jaay aan se, jeege naar taaɗin̰ taa mɛnd se. 31 Naan̰ iik cɛɛn̰ ki, ɔk jin̰a, uun ɗaarin̰a. Gɔtn se ron̰ kɛn ɔŋg kɛɗɛk se tɛrɛc urlu, naan̰ iin̰i ɔɔ baagɗen tɛɗn kɔsɔ.
32 Kɛn kaaɗa ooc jaay gɔtɔ tɛɗ ilim se, jeege baag ɓaano te jee kɔɔn̰ge ute jee ɔk kɔɔn̰ sitange paac. 33 Jeegen maakŋ gɛgɛr ki se paac tus taa ɓee kɛn ese. 34 Gɔtn se Isa ɛɗ lapia jee kɔɔn̰ge tu dɛna ɔɔ kɔɔn̰ɗege se naparin̰ dɛna. Ɔɔ naan̰ tuur sitange dɛna ro jeege tu. Gaŋ sitange se Isa ɔn̰ɗen ɗoobo gɛn taaɗn taar eyo, taa naaɗe se jeelin̰a.
Isa lee taa naaŋ Galile ki
35 Mɛtbeen̰ki tanɔɔrin̰‑nɔɔrin̰ gɔt utu ilim sum ɓo, Isa iin̰ teec naatn maakŋ naaŋ kɛn se, ɓaa do kɔɗ‑ɓaar ki gɔtɔ kaam kalaŋ. Gɔtn se, naan̰ iŋg eem *Raa. 36 Simon ute mɛɗin̰ge teec ɓaa lee jen̰a. 37 Kɛn naaɗe jaay ɔŋin̰ se, ɗeekin̰ ɔɔ: «Jeege paac jei jea.»
38 Isa ɗeekɗen ɔɔ: «KꞋɓaaki maakŋ naaŋge tun kuuy kɛn cɛɛs ki cɛɛs ki, mꞋɓaa taaɗn Labar Jiga gɔtn naane kici. Anum, taa naan̰ se ɓo maam mꞋteecn̰ mꞋɓaaɗo se.» 39 Naan̰ lee dɔɔɗ taa naaŋ Galile ute magalin̰a, taaɗɗen taar Raa maakŋ *ɓeeɗege tun kɛn naaɗe lee tusn maak ki ɔɔ naan̰ tuur sitange ro jeege tu.
Isa ɛɗ lapia debm bikiɗ ki
(Mt 8.2‑4; Lk 5.12‑16, 17.12‑19)
40 Gaaba kalaŋ ɔk kɔɔn̰ bikiɗi ɓaaɗo cɛɛ Isa ki, ɛrg naanin̰ ki, eemin̰ nɔɔ ɔɔ ɗeekin̰ ɔɔ: «Kɛn naai Ꞌje num, ɛɗum lapia taa rom se ɗaapm Ꞌtooɗn kɔlɔn̰ kɔlɔn̰.» 41 Isa aakin̰ se, ɛɛjin̰ don̰ ki, ɔl jin̰ utin̰a ɔɔ ɗeekin̰ ɔɔ: «Yɛɛ, maam mꞋjea, ɔn̰ roi ɗaapm Ꞌtooɗn kɔlɔn̰ kɔlɔn̰!» 42 Gɔtn se sum ɓo, gaabm se bikiɗin̰ ɔn̰in̰a ɔɔ ron̰ ɗaap tooɗ kɔlɔn̰ kɔlɔn̰. 43 Gɔtn se, Isa aacin̰ kaama ɔɔ naar tuurin̰a, 44 ɔɔ ɗeekin̰ ɔɔ: «ꞋBooy bɛɛ: ɔn̰te ɓaa taaɗn nam ki. Num gaŋ Ꞌɓaa Ꞌtaaɗ roi *debm tɛɗn sɛrkɛ Raa ki ɔɔ ɛɗ *sɛrkɛ Raa ki aan gɔɔ kɛn *Musa taaɗin̰o maakŋ Kitap ki, taa naai roi ɗaapga tooɗga kɔlɔn̰ kɔlɔn̰ se. Bin ɓo jeege paac Ꞌjeele, naai se ɔŋga lapia.»
45 Num kɛn gaabm se jaay iin̰ ɓaa se ɔɔ gɔtɔ ɓaa se paac naan̰ baag taaɗn labar nakŋ aanin̰ don̰ ki se jeege tu. Taa naan̰ se ɓo, naan jeege tu se Isa ɔŋ ɛnd te maakŋ gɛgɛr ki eyo, num ɓaa tiŋg do kɔɗ‑ɓaar ki ɔɔ jeege iin̰o gɔtɔ ɓaa se paac, ɓaaɗo ɔŋin̰a.

*1:3 Aak Eza 40.3.