A JE' JU'UNA', CAJ U YɅN BAT'AN TS'IBTA PABLO TI' U YET ACSɅ'ORIROB ICH U CAJAR CORINTO
1 CORINTIOS
1
A Pablojo' caj u ts'ibtaj a je' ju'una' ti' a yacsmʌnob tu yorob ich u cajar Corinto
A teno', Pablojen, quire' jach tsoy tu t'ʌn C'uj caj u pʌyen C'uj soc yʌjtseq'uiren u t'ʌn Jesucristo. A teno', Pablojen, baxuc in wet acsa'orir Sóstenes quin t'ʌnicob techex. Quin ts'ibtic techex a je' ju'una', a mac a yacsmʌnob tu yorob ich u cajar Corinto, soc a xaquiquex tu ca much'quintiquex a bʌjex. Mʌ' ja wirej, C'uj yʌninechex, quire' caj a wacsex ta worex ti' u parar, Jesucristo. A C'ujo', cu pʌyiquechex soc a c'ujintiquex C'uj. Mʌ' chen techex cu pʌya'r ten C'uj quir a c'ujintiquex C'uj, tan u pʌyic tu cotor mac cax tu cʌja'anob, a mac a yacsmʌnob tu yorob ti' ic Jaj Ts'urirex. Mʌ' ja wirej, p'eri'o'onex quire' yejero'onex Jesucristo. A teno', in jach c'at C'uj ca' u qui' cʌnantechex, soc mʌna' ba' ca bin a tucrex. Baxuc quin c'atic ti' ic Jaj Ts'urirex Jesucristo techex xan.
Bic tabar caj u yam to'onex Jesucristo
A teno', quin wa'aric ti' C'uj: “Bayo', C'uj, quire' caj a wacsaj ti'ob ta tsoyirob, a mac a yacsmʌnob tu yorob ti' Jesucristo, a robob a ti' yʌnob tu cajarob Corinto.” Rajra' quin wa'aric ti' C'uj. Mʌ' ja wirej, quin wa'aric: “Bayo' ti' C'uj”, quire' wa ber caj a wacsex ta worex ti' Jesús, caj a c'ʌmex tu cotor a ba' jach tsoy soc c'ucha'an a worex a qui' tsec'tiquex u t'ʌn C'uj. Bayiri' xan, caj a qui' najtex a ba' ti' yʌn ich u jach tajir u t'ʌn C'uj. Rajen jach chich a worex ti' u t'ʌn C'uj, quire' caj a c'ʌmex tu cotor a ba' jach tsoyo', caj a wu'yex in tsec'tob Cristo tu' yʌnechex. Mʌ' ja wirej, ca manex a qui' tsec'tiquex u t'ʌn C'uj. Bayiri' xan, ca qui' najtiquex a ba' ti' yʌn ich u tajir u t'ʌn C'uj, quire' ra' ts'abij techex ten C'uj. Quire' caj a jach c'ʌmex u jach tsoyir u t'ʌn, a caj in tsec'tob techex uch. Quire' ca qui' pajiquex u q'uinin ca' bin uruc ic Jaj Ts'urirex Jesucristo. A ray u q'uinino', cu joc'ar u tajir tu cotor ba'. Chen a C'ujo', je' u chichquintic a worex hasta a ray u q'uinino', ca' bin xuruc t'ʌn soc mʌna' mac c'ucha'an yor u pʌq'uic a pachex, cax tu q'uinin cu yocar Jesucristo juez. Mʌ' ja wirej, a C'ujo', rajra' cu betic an ten bic caj u toc araj uch ti' mac. Raji' caj u pʌyechex ra' u q'uinin caj a wu'yex u t'ʌn C'uj, soc a wet manex yejer Jesucristo, quire' raji' u parar, bayiri' xan ic Jaj Ts'urirex.
P'eri'quint a worex
10 A teno', Pablojen, quin chich c'atic techex in wet acsa'orirex, quire' ts'a'b in beyaj ten ic Jaj Ts'urirex Jesucristo. Rajen quin wa'aric techex ca' a p'eriquintex a t'ʌnex tu cotorechex, soc quet a worex, soc p'eri' a tucurex xan. Mʌ' ja wirej, mʌ' tsoy tu t'ʌn C'uj wa ca p'usiquex a bʌjex, ca' a chen p'eri'quintex a bʌjex. 11 In wet acsa'orirex caj in wu'yaj ya'ara' ten a mac a cʌja'an ich u yatoch Cloé, ca pacran nunquiquex a t'ʌnex tu' yʌnechex. 12 U'yex ba' u c'at ya'aric aro'. Jujunturechex ca wa'ariquex: “Pablo, raji' yʌninen quire' tan in cʌnic u t'ʌn.” U jer, tan ya'aric: “A teno', Apolos, raji' yʌninen, quire' tan in cʌnic u t'ʌn.” U jer, tan ya'aric: “A teno', Cefas raji' yʌninen quire' tan in cʌnic u t'ʌn.” U jer tan ya'aric: “A teno', Cristo, raji' yʌninen quire' tan in cʌnic u t'ʌn.” 13 Barej caj a nunquex a t'ʌnex irechex wa tan a jʌsiquex jun xot' Cristo techexi'. Mʌ' ja wirej, a Cristojo', raji' yʌnin tu cotor mac a yacsmʌnob tu yorob. Arex wa Pablo caj sinij ich u cruz quir u bo'otic u bo'orir a si'pirex? A werex, mʌ' taji'. Arex ten, caj acsa'b ja' ta jo'rex a ucho', caj acsa'b ja' ta jo'rex soc ten yʌninechex? A werex mʌ' taji'. 14 Quin chen a'aric ti' C'uj: “Bayo' C'uj quire' caj in chen acsaj ja' tu jo'r Crispo yejer Gayo.” Mʌ' jin wacsaj ja' tu jo'r u jer mac ich techex. 15 Rajen, mʌna' mac c'ucha'an yor u sosoc aric: “A teno', acsa'b ja' tin jo'r ten Pablo soc in cʌnicob u t'ʌn Pablo.” 16 Jaj bʌca'an, c'aj ten, caj in wacsaj ja' tu jo'rob u bʌjob ich yatoch Estéfanas. Mʌ' jin wacsaj ja' tu jo'r u jer, mʌ' jin c'ʌ'oman baje'rer. Tin t'ʌn, mʌna' u jer. 17 Biquinin chen mʌ' ya'ab caj in wacsaj ja' tu jo'rob, quire' Cristo caj u chen tuchi'ten quir in man in tsec't u jach tsoyir u t'ʌn, mʌ' quir in wacsic ja' tu jo'rob mac, caj u ya'araj. Ca' in tsec't u t'ʌn, mʌ' jin nonoj c'ʌnej u t'ʌnob a mac a ju ne'er ba' ich yoc'ocab, soc mac cu chen bin u quibicob u nonoj t'ʌnob, mʌ' ju yacsicob tu yorob ti' Jesús, a mac a quimij ich u cruz quir u bo'ota'r u si'pirob.
Cristo a mac u chichir u muc' C'uj bayiri' u ne'er C'uj
18 Mʌ' ja wirej, a mac a mʌ' ju c'ʌm u t'ʌn C'uj, a cu chen p'astic tu cu yubic a mac a caj u tsec'taj bic tabar quimij Cristo ich u cruz, a caj u ya'araj, mʌ' taji', raji'ob cu bin erarob ich c'ac'. Chen to'onexo', a mac a u c'ʌmʌnob u t'ʌn C'uj, ij querex a je' t'ʌna', ra' u jach chichir u muc' C'uj quir u taquico'onex. 19 Rajen caj u ts'ibtaj uch, a mac a ts'ab u tucur ten C'uj quir u ts'ibtic uch, caj u ya'araj:
A teno', quij C'uj, bin in ca' in ruc'sic u t'ʌn a mac a ju netus er tu cotor ba'. Bayiri' a cu tus aricob cu najticob tu cotor ba'. Baxuc caj ara'b ten C'uj uch.
20 Rajen, a C'ujo', caj u yesaj to'onex jach jot, a ba' a cu tus aricob u ne'er tu cotor ba', cax u ne'er ju'unob, cax a net'ojob tu cu tsicbarob ich u yet t'ojirob. Mʌ' ja wirej, mʌ' c'ucha'an yorob u quetquinticob a ba' u ne'erob mac yejer a ba' u ne'er C'uj. 21 Quire' jach tsoy tu t'ʌn C'uj, rajen caj u tucraj u ta'quic a mac a cu yacsicob tu yorob ti' Cristo, caj u c'ʌnenob a mac a ts'a'b u tucur ten C'uj soc in tsec'ticob u t'ʌn cax caj u p'astajob bic tabar u quimij Cristo ich u cruz. Mʌ' ja wirej, C'uj caj u tucraj wa mʌ' ju cha'bar mac u yerob u bʌjiri' C'uj a cu tus aricob u ne'er tu cotor ba' ich yoc'ocab.
22 A ju winiquirob judíojo', caj u c'atob jach carem beyaj an bic cu betic C'uj, soc yerob wa yʌn u muc' C'uj Jesús, soc ca' yacsob tu yorob ti' Cristo. Chen u winiquirob griego, caj u cʌxtob bic tabar yerob C'uj an ten bic u cʌnicob u ne'er ba'. 23 Chen a tenobo', quin man in tsec'ticob u t'ʌn Cristo, mʌ' jin wesob carem beyaj an bic cu betic C'uj ich u winiquirob judío. Mʌ' jin camsob ich u winiquirob griego a ra' u ne'er ba'. Quin tsec'ticob Cristo an bic caj quimij ich u cruz. Rajen u winiquirob judío cu choctar u yorob, bayiri' xan, u winiquirob griego cu ya'aricob: “Jot a Cristojo'”, quire' quimij ich u cruz. 24 Chen yʌn u winiquirob judío, yejer u winiquirob griego, a teta'b ten C'uj caj u yacsajob tu yorob. Rajen robob yerob a Cristojo' jach chich u muc' tu quimij ich u cruz. Bayiri' yerob xan, a ba' cu tucric C'uj ti' Cristo jach manan tsoy. 25 Mʌ' ja wirej, a ba' cu ya'aricob mac, a ti' yʌn ich yoc'ocab, ti' C'uj: “Jot a C'uj, an ten bic cu ya'aric u taco'onexo'.” Chen a C'ujo', jach manan tsoy caj u yiraj aro'. Bayiri' a mac a ti' yʌn ich yoc'ocab cu ya'aricob: “Quire' Cristo quimij ich u cruz mʌna' u muc'.” Barej a C'ujo', jach manan u chichir u muc' caj u yiraj aro'. 26 Qui' c'ʌ'otex bic C'uj caj u tetechex in wet asa'orirex. Tu tetaj wa ya'ab a ju ne'er ba'? Mʌ' ju tetaj, quire' baxuc cu teticob mac tera' ich yoc'ocab. A C'ujo', mʌ' ju tetaj techex quir u ts'urintiquex mac. Mʌ' ju tetaj techex C'uj, quire' rocha'bechex ten a nʌ' ich yatoch rey wa gobernador. Chʌc yʌn ich techex u tajir, chen mʌ' ya'abi'. 27 U bʌjiri' C'uj caj u tetechex quire' tsoy tu t'ʌn caj u tetechex. Mʌ' ja wirej, a mac tera' ich yoc'ocab cu ya'aric techex: “Mʌ' ja jach u'yex t'ʌn irej wa mʌna' a xiquinex.” Chen a C'ujo' caj u tetechex soc u sura'quinticob a mac a cu tus ne'er tu cotor ba'. Mʌ' ja wirej, caj u tetechex C'uj, cax a mac te' yʌn ich yoc'ocaba', cu ya'aricob: “Jot a mac a yacsmʌnob tu yorob.” Caj u tetechex quir u sura'quinticob a mac a cu p'asticob techex, quire' u bʌjiri' cu tucricob jach chich u muc'. 28 A C'ujo', caj u tetaj mac, cax p'asta'b ten u rac'ob. Cax cu tucricob a rac'obex: “Irechex u p'up'irechex robir”, caj u tetechex C'uj soc u ch'esic a mac a cu tsicbarob baxuc cu ya'aric u p'up'irechex robir. 29 A baywo', caj u teto'onex C'uj soc mʌna' mac cu bin ya'aric ʌcʌtan ti' C'uj: “Caj u tetajen C'uj quire' caj u yiraj jach manan tsoyiren.” 30 U bʌjiri' C'uj, caj u p'eri'quintechex yejer Cristo, quire' caj a wacsajex ta worex. Rajen a wet manex Cristo, rajen quij cariquex: “A Cristojo', raji' cu camsico'onex soc ij querex C'uj.” Mʌ' ja wirej, quire' caj ij cacsex tij corex ti' Cristo, rajen cu c'ʌmico'onex C'uj. Quire' caj ij cacsex tij corex ti' Cristo, quic beyajex ti' C'uj. Quire' caj ij cacsex tij corex ti' C'uj, jeroj bin u ca' u taco'onex C'uj. 31 Soc u nup'ur a ba' cu ya'aric ich u t'ʌn C'uj, arex ti' a mac ya'aric ti' u wʌc'ʌs bajiri': “Jach tsoyen a teno'.” Ca' a wa'arej: “Jach tsoyech a techo' Jaj Ts'urir, quire' a ba' caj a betaj tech a teno'.” Baxuc cu ya'aric u t'ʌn C'uj a ts'iba'an ucho'.