2
U yet ʌjtseq'uirob u t'ʌn C'uj cu yacsa'rob Pablo
Caj ts'oc u man catorce u yaxq'uinin wʌc'ʌs binen ich u cajar Jerusalén. In wet binac Bernabé. Caj in pʌya Tito xan. Caj in pʌyaj in nupintej. Caj binen ich u cajar Jerusalén quire' tu ya'ara ten C'uj: “Ca' xiquech, Pablo, ich u cajar Jerusalén.” Tu junan caj in pʌyob u ts'urirob a yacsmʌnob tu yorob. Quire' in c'at soc yerta'rob biquinin a teno' tan in man in tsec't u t'ʌn C'uj ich a mʌ' u winiquirob judío. Caj in toc araj ti'ob u jach tsoyir u t'ʌn C'uj a quin tsec'tico', soc in wer wa tsoy tu t'ʌn a ti'obo' ca' xic in tsec'tej u t'ʌn C'uj wa mʌ' tsoy in tsec't. Jaj ix tʌco' caj in sʌt in beyaj ti' C'uj. Barej in nup a Titojo', cax mʌ' u winiquirob judío, raji' mʌ' ara'b ten u jach ts'urirob a yacsmʌnob tu yorob ich u cajar Jerusalén ca' u ts'ir u bʌq'uer. An ten nanij u ts'iricob u winiquirob judío, quire' qui' yorob yubicob bic tabar caj in tsec'taj. Cax wa ti' yʌnob mac ich u yet acsʌ'orirob caj u c'atob u ts'ʌric u pachob Tito ca' ts'irac u bʌq'uer tu cu wix Tito. Robob caj u p'eri'quintob u bʌj yejer a yacsmʌnob tu yorob cax u tus arajob u yacsmʌnob tu yorob. Tarob u pʌquicob in pach a teno', cu tus aricob wa mʌ' jin qui' cams u t'ʌn ic nunquirex Moisés. Tarob u tus irob wa jach taj sipta'bo'onex ten Cristo Jesús ti' a ba' ts'iba'an ich u t'ʌn Moisés. Robob mʌ' u c'at yirej to'onex ca' siptaco'onex ti' u t'ʌn Moisés. U c'at yiro'onex ca' ij qui'qui' cʌnantex u t'ʌn Moisés cax mʌna' mac c'ucha'an yor ti' uch. A tenobo', Bernabé yejereno', mʌ' jin wu'y u t'ʌnob a mac u c'at ca' in ts'irob u bʌq'uer mac an ten bic nanij u ts'iricob u winiquirob judío, mʌ' c'ʌs chichin caj in wu'yaj. Mʌ' ja wirej, a tenobo' caj in qui' canantob u jach tajir u t'ʌn C'uj soc mʌ' xaca'ani'. Caj in cʌnantob techex u t'ʌn C'uj soc techex yʌnin xan.
Barej u jach ts'urirob ij quet acsʌ'orirob mʌ' ju toc camsen u jer ric'ben soc in wʌc'ʌs camsic ti' a mʌ' u winiquirob judío. Ba' cu tucric mac ti'ob u jach ts'urirob u yet acsa'orir. Jot a teno'. Quire' a C'ujo' mʌ' ju joc'sej mac, toc p'eriri' cu yirico'onex. Barej u jach ts'urirob a yacsmʌnob tu yorob mʌ' ju yarob ca' in cams a mʌ' u winiquirob judío. Mʌ' ju ya'arob ca' in camsej ti'ob u jer t'ʌn. Chen robob caj u yirob an bic C'uj caj u c'ub u t'ʌn C'uj ten soc in beyaj tu yʌn a mʌ' u winiquirob judío. Soc yerob bic tabar u taquicob u bʌj. Mʌ' ja wirej, caj u yirob bic C'uj caj c'ub u beyaj Pedro ten C'uj ca' u camsej u t'ʌn ti' u winiquirob judío. U tiri' ti' in beyajob. Mʌ' ja wirej, a C'ujo' caj ts'a'b u beyaj Pedro ca' xic u tsec't u t'ʌn ich u yet winiquirob judío. Baxuc xan, a C'ujo', caj u ts'aja in beyaj soc in tsec'tic u t'ʌn tu yʌnechex a mʌ' u winiquirechex judíojo'.
Caj yirob Jacobo yejer Pedro yejer Juan a mac u jach ts'urinticob u yet acsʌ'orirob an bic tabar a C'ujo' caj u chen teten ca' xiquen beyaj tu yʌn a mʌ' u winiquirob judío. Rajen caj u ts'ajob u c'ʌb ten yejer Bernabé, a baywo' tu yacsenob tu beyajob. Quet ic beyajex, jari' robob cu beyaj ich u winiquirob judío. Chen a teno', quin beyaj tu yʌn a mʌ' u winiquirob judío, irechex. 10 U jach ts'urirob u yet acsʌ'orirob tu cajar Jerusalén caj u chen arob ten ca' in yamt a mac otsirchʌjij ich u cajar Jerusalén. A teno' caj in wa'araj in chich beyaj quir in yamtic a mac otsichʌjij in wet acsʌ'orir a ti' yʌn ich u cajar Jerusalén.
Q'ueya'b Pedro ten Pablo tu cajar Antioquía
11 Caj tar Pedro tu cajar Antioquía. Jeroj ʌcʌtan tu cotor u yet acsʌ'orirob caj in q'ueyaj Pedro quire' a ba' cu man yirej Pedro mʌ' quet yejer u t'ʌn C'uji'. 12 Mʌ' ja wirej, mʌ' toy c'uchucobi' a mac tuchi'ta'b ten Jacobo u jach ts'urir u yet acsʌ'orirob tu cajar Jerusalén. Mʌ' toy c'uchucobi' a Pedrojo', tan u janʌn yejer a mʌ' u winiquirob judío, a yacsmʌnob tu yorob. Barej caj c'uchob a mac tuchi'ta'b Jacobo, a Pedrojo' caj u p'ʌt u janʌnob yejerob a mʌ' u winiquirob judíojo' soc mʌ' u pʌc'ʌr u pach ten a mac tuchi'ta'b ten Jacobo. 13 Baxuc xan u yet acsʌ'orirob a u winiquirob judío caj u yesob bic tabar mʌ' chichnʌc yor ti' u t'ʌn C'uj quet yejer Pedro. Rajen cax Bernabé caj u p'ʌt u janʌnob yejer a mʌ' u winiquirob judío a tu yacsajob tu yorob. Quire' caj u ch'ajob sajquirob ti' a mac a cu tus tucricob tsoy ca' u rʌc ts'irob u bʌq'uerob a yacsmʌnob tu yorob ti' Cristo, a mʌ' u winiquirob judío, an ten bic nan u beticob u winiquirob judío uch xan. 14 Barej a teno' caj in wiraj mʌ' toy ju manob tu jach taj a ba' ts'iba'an ich u t'ʌn C'uj. Caj in t'ʌnaj Pedro ʌcʌtan u wich tu cotor yet acsʌ'orirob. Caj in wa'araj ti': “Cax u winiquirech judíojech Pedro uch, caj a p'ʌtaj a ba' nanij caj u camsech a nunquirex. Biquinin sep caj a ts'ʌr u pachob a mʌ' u winiquirob judío, a mac mʌ' yubmʌn u t'ʌn Moisés quir u quibicob a ba' ta p'ʌtaj?”
U winiquirob judío quet yejer tu cotor mac ca' yacsej tu yor u t'ʌn Cristo
15 Mʌ' ja wirej, u toc winiquiren judío, quire' rocha'ben ten in nʌ'. Rajen in werob a ba' u c'at C'uj. Chen a mʌ' u winiquirob judío mʌ' u c'ʌs erob a ba' u c'at C'uj. Quire' tenobo' u winiquenob judío, rajen in werob C'uj. 16 A C'ujo' mʌ' ju bin u c'ʌs acsej mac quire' caj u qui' cʌnantej tu cotor a ba' ts'iba'an ich u t'ʌn ic nunquirex Moisés. Ij querex a C'ujo' bin u ca' u yacsej mac a tu yacsaj tu yor ti' Jesucristo. Cax a tenobo' judíojenob quire' tin wacsa tin worob ti' Jesucristo soc u yacsiquenob ich ca'anan. Cax mʌ' jin cʌnantej a ba' ts'iba'an ich u t'ʌn Moisés. Mʌna' mac cu bin acsa'bir ten C'uj ich ca'anan quire' tu cʌnantaj a ba' ts'iba'an ich u t'ʌn Moisés. 17 Quire' a tenobo' caj in cʌxtob bic tabar cu bin u yacsiquenob ich ca'anan C'uj quire' caj in wacsaj tin worob ti' Cristo. Barej wa cu c'uchur tu q'uinin cu yiricob a tenobo' queten yejer a mac a mʌ' u cʌnanticob u t'ʌn Moisés, a mʌ' u winiquirob judío. A ra' u q'uinino' taj wa Cristojo' caj u yacsa to'onex ic si'pirex quire' tic p'ʌtex u t'ʌn Moisés. Quin wac techex, mʌ' taji'. 18 Wa jach taj ca' bin c'uchuc tu q'uinin quin wʌc'ʌs aric tsoy ca' ij quibex u t'ʌn Moisés a caj in rucsaj uche' soc ra' cu pʌyic u ber a mac a yacsmʌnob tu yorob ti' Cristo. A ray u q'uinino' taj a ba' cu yac mac. In bʌjiri' tin pʌy in si'pir a teno'. 19 Quire' a teno' Pablojen jach ire wa quimen. Mʌ' ja wirej, u t'ʌn Moisés caj u quinsen quire' mʌ' c'ucha'an in wor in quibej. Rajen quire' a ba' caj u betaj ic Jaj Ts'urirex toc cuxa'anen ʌcʌtan tu wich C'uj. Rajen mʌ' ba'wir u t'ʌn Moisés ten. 20 Mʌ' ja wirej, caj quimij Jesús ich u cruz, quet caj quimo'onex yejer. Baxuc cu yiric C'uj to'onex ti' u t'ʌn Moisés. Rajen mʌ' tu chen cha'jen ti' a uchben cuxtar tu quin man uch. Tu sijaten ric'ben cuxtar quire' ti' yʌn Cristo aca'an tin wor. Yʌn ten cuxtar ric'ben quire' caj in wacsaj tin wor ti' u parar C'uj a cu yajquintiquen. 21 A teno' mʌ' in c'at in p'ʌtic an bic C'uj caj u tuchi't u parar ich yoc'ocab. Mʌ' ja wirej, mʌ' ba'wir caj tarij Cristo quir u quimij wa c'ucha'an ij corex ic taquiquex ic bʌj tu quij cʌnantiquex a ba' ts'iba'an ich u t'ʌn Moisés.