4
Jesús cu tsicbar yejer xquic a ti' cʌja'ano' tu cajar Samaria
Jesús tu najtaj ti' a ba' ara'b ten mac ti' a fariseojo'. U camsʌwinicob Jesús tan u pimtar quire' tan u jach pimtar a mac acsa'b ja' tu jo'rob. Tan u jach osar u camsʌwinicob Juan. Baxuc ara'b ti' a fariseojo' ten mac. Baxuc caj juminta'b ti' Jesús. Chen u bʌjiri' Jesús mʌ' ju yacsaj ja' tu jo'rob mac. Chen u camsʌwinicob raji'ob cu yacsic ja' tu jo'rob mac. Quire' Jesús yer ba' cu ya'aricob a fariseojo' quire' mʌ' u c'atob yiricob u pimtar u yacsicob tu yorob ti' Jesús. Rajen ruq'uij ich u ru'umin Judea soc u wʌc'ʌs bin ich u ru'umin Galilea.
Ra' u berir tu cu bin uch, ti' cu ch'ʌctic u ru'umin u c'aba' Samaria. Ti' c'uchob Jesús yejer u camsʌwinicob ich u cajar Sicar. Ra' u cajar ich u ru'umin Samaria. Aro' jach bʌytʌc ti' u ru'umin a ti' ts'ab ti' José uch ten u tet Jacob. Ti' yʌn yic' ja' ich ru'um chen tam yʌn ya'arir. Raji' u nunquir u winiquirob judío caj u panaj uch, Jacob u c'aba'. Quire' Jesús ca'anij tu cu tar ich bej. Tan u jesic u bʌj bʌytʌc tu yʌn yic' ja'. Bʌytʌc c'ac'chunq'uin. Caj tarij xquic a ti' cʌja'an ich u ru'umin Samaria. Quir u paytic yoch ja' quire' tam. Jesús caj ya'araj ti':
―Chan chuquej ―quij Jesús―, ten ja' quir in wuq'uic.
Mʌ' ja wirej, u camsʌwinicob Jesús, binob ich u cajar Sicar quir u mʌnicob yo'och. A xquico' a ti' cʌja'an tu ru'umin Samaria caj u ya'araj ti' Jesús:
―Biquinin ca c'atic ten ja' quire mʌ' u winiquir judíojen? U xquiquiren u ru'umin Samaria.
Baxuc caj ya'araj a xquico' quire' p'acta'b u winiquirob samaria ten u winiquirob judío. 10 Jesús caj u nuncaj ti', tan ya'aric:
―Wa ja chen er C'uj u c'at u sijic tech ba', wa ta c'ʌ'otajen a mac a tu ya'araj tech: “Chan chuquej ten ja' quir in wuq'uic”, a techo' jach jaj ta yʌn bat'an c'ata ten sam ja' ca' in ts'a tech ja' soc raji' quir a cuxtar munt q'uin.
11 A xquico' caj ya'araj:
―Jaj Ts'urir ―quij―. A techo' mʌna' quir a paytic ja' quire' tam yic' ya'arir. Bic tabar ca bin a ts'ic ja' ten, a ray ja'o' an ten bic caj a wa'araj ten? 12 Ic nunquir Jacob caj u p'ʌta to'on a je' yic' ja'a'. Quire' u bʌjiri' ti' tu yuc'aj xan uch. Baxuc ti' caj u yuc'ob u pararob xan, baxuc ti' caj u yuc'ob u yʌrʌc'. Jach manan wa no'jech ta beyaj a techo', c'ucha'an waj a wor a ts'ic ten ja' an ten bic ta wa'araj?
13 Jesús caj u nuncaj, caj ya'araj ti':
―Tu cotor mac a cu yuq'uic a je' ja'a', je' u ca' uc'chʌjʌre' cax a wuq'uej. 14 A mac a cu yuq'uic ja' a quin ts'ic a ti'o', mʌ' ju bin yʌnyʌn uc'chʌjʌr. Quire' a ja'o' a quin ts'ic ti', cu wayʌr yic' ja' irej u bosirʌncʌr ja' tu pixam soc u cuxtar munt q'uin.
15 Mʌ' toy u najti', wa tan u tsicbar ti' u cuxtar munt q'uin, rajen a xquico' caj ya'araj:
―Jaj Ts'urir ―quij―, chan chuquej a je' ja'a' a caj a wa'araj ca' in wuq'uej soc mʌ' in yʌnyʌn uc'chʌjʌr baxuc soc mʌ' in ca' tar in t'uyic in woch ja' yejer sum.
16 Jesús caj ya'araj ti':
―Joq'uen pʌyej a mam soc a tar yejer.
17 A xquico' caj u nuncaj caj u ya'araj:
―Mʌna' in mam ―quij ya'araj ti' Jesús.
Rajen Jesús caj ya'araj ti':
―Taj caj a wa'araj ten mʌna' a mam 18 quire' yʌn tech cinco a mam jach jaj uch. Rajra' tan a tuchi'tic ca' xic a mac jach raji' a mam. Rajen a ba' ta wa'araj sam taj quire' mʌ' jach a mami', cax ti' cʌja'anech yejer.
19 A xquico', caj ts'oc yubic a ba' ara'b ti' ten Jesús, caj ya'araj:
―Jaj Ts'urir ―quij―, quin wiric irech yʌjtseq'uirech u t'ʌn C'uj. 20 Quire' in nunquirob uch tu c'ujinticob C'uj uch ich a je' u jo'r u witsira'. Chen techex ca wa'ariquex ca' xiquenob ich u cajar Jerusalén quir in c'ujinticob C'uj.
21 Jesús caj ya'araj:
―Quibej a ba' quin wa'aric tech, xquic. Ca' bin c'uchuc tu q'uinin, mʌ' ju bin ya'aricob ca' in c'ujintejob C'uj ich a je' jo'r witsira'. Mʌ' ju bin u ya'aricob: “Ca' ij c'ujintej C'uj ich u cajar Jerusalén.” 22 A techexo' u winiquirechex samaria mʌ' a werex C'uj, a mac a ca c'ujintiquex. Chen u winiquirob judío yerob in Tet C'ujob, a mac in c'ujinticob quire' ara'b ti'ob ten C'uj: “Bin in ca' in tar quir in taquicob quire' p'eri'en yejer u winiquirob judío.” 23 Baje'rer c'uchij tu q'uinin tu cotor mac a cu qui' acsic tu yorob, taj cu bin u c'ujinticob ic Tet C'uj tu pixam. Quire' baxuc u c'at ic Tet C'uj, taj ca' u c'ujintejob ten mac tu pixamob. 24 Ic Tet C'uj mʌ' c'ucha'an a worex a wiric quire' mʌna' u winquirir. Rajen mʌ' ja wirej. Baxuco' mʌ' c'ucha'an a wor a wiric a mac a taj cu c'ujintic C'uj tu pixam. Quire' tu pixamob taj cu c'ujinticob C'uj. Baxuc C'uj u c'at taj ca' ij c'ujintej ―baxuc caj u ya'araj Jesús.
25 A xquico' caj ya'araj:
―In wer mac cu bin tar cu ya'ara' Mesías ―raji' u c'at ya'aric Cristo cu bin ts'abir u beyaj ten C'uj quir u taquic mac tu cotor ca' bin tac―. Raji' cu bin u camsico'on tu cotor ba'.
26 Jesús caj ya'araj ti':
―Raji'en a tan in tsicbar yejerech.
27 Ra'iri' u q'uinin caj urob u camsʌwinicob tu bin u mʌnejob yo'och. Caj jac'ob yorob caj yirob Jesús tan u tsicbar yejer xquic. Mʌ' ja wirej, a mac a cu camsic u t'ʌn C'uj mʌ' ju tsicbar yejer xquic ich tan bej, baxuc na'nij cu betic u winiquirob judío. U camsʌwinicob surac u c'atob: “Biquinin ca tsicbar yejer xquic baxuc aro'?” 28 Rajen a xquico' caj u p'ʌta u p'urir yoch ja' tu chi' u jorir ya'arir caj bin ich u cajar Sicar. Caj c'uchij caj ya'araj ti' u rac'ob:
29 ―Cojenex ―quij―, ca' a wirex a mac a tu ya'araj tu cotor ba' a tin betaj. Jaj ix tʌco wa raji' ti' Cristo a cu bin tuchi'bir ten C'uj.
30 Rajen seb caj tarob ich Jesús caj joc'ob tu cajar. 31 Caj bin a xquico' ca'ch, u camsʌwinicob tan u chich a'aricob ti' Jesús:
―In wʌjcamsʌyʌjirech chan janen.
32 Jesús caj u nunca tan ya'aric ti'ob:
―Yʌn ten quir in janʌn. A ba' yʌn ten mʌ' a werex wa yʌn ten.
33 U camsʌwinicob caj pacran tsicbanʌjob tan ya'aricob:
―Yʌn wa mac tar u puric yo'och quir u janʌn?
34 Jesús caj ya'araj ti' u camsʌwinicob:
―Ra' in woch a teno' ca' in betej a ba' u c'at C'uj quire' raji' tu tuchi'tajen. Ca' in ts'ocsej a tu ts'aj in beyaj.
35 Jesús caj ya'araj ti' u camsʌwinicob:
―Baxuc ca waquex tech yʌn cuatro ic nʌ' quir ic wʌtic ij co'och trigo. U'yex ba' quin wac techex. Pʌctex a wirex a ra' cu tar winiquirob tub yʌno'on. Raji'ob irob trigo a cu tijire' ich cor quir u wʌtic. 36 Jeroj c'uchij tu q'uinin a yamtic mac u yacsic tu yor ten. Irechex a mac tan a wʌtiquex trigo ich cor a tiquino'. A mac a cu yamtic mac ca' u yacsej tu yor, irob a mac a cu maric yoch trigo a tiquine'. Je' u qui' acsa'rob ten C'uj. A mun cu bin yambir ca' u yacsej tu yor cu bin cuxtar munt q'uin. Rajen p'eri' qui' yorob a mac a cu ts'abʌr ti' u t'ʌn C'uj tu pixam mac yejer a mac a cu yamtic ca' u yacsej tu yor. 37 Quire' taj a cu ya'aric mac: “Turiri' yʌjpʌq'uir turiri' yʌjwʌtir.” 38 A teno' caj in ts'aj a beyajex techex quir a mariquex a mac a tu yacsaj tu yor ten. Quin tuchi'tiquechex tub mʌ' beyajnʌja'anechex. Mʌ' ja wirej, u jer mac tu pʌc'aj u t'ʌn C'uj tu pixamob. Quire' ra' a beyaj a techexo' quir a qui' camsic ti'ob ti' u t'ʌn C'uj soc u qui' acsicob tu yorob.
39 Ya'ab u winiquirob samaria a cʌja'anob ich u cajar Sicar tu yacsob tu yorob ti' Jesús quire' a ba' tu tsicbʌtaj a xquico' ti'ob quire' tu yubob ya'aric: “Raji' tu ya'araj ten tu cotor ba' caj in betaj uch.” 40 Caj tarob u winiquirob samaria ich Jesús. Caj u chich arob ca' p'atʌc yejerob. Ti' p'atij Jesús ca'tur u q'uinin. 41 Ya'ab u winiquirob samaria caj u yacsajob tu yorob a ba' caj u yubob ya'aric Jesús xan. 42 Rajen ya'ab u winiquirob samaria caj u ya'arajob ti' a xquico':
―Baje'rer tij cacsaj tij cor, mʌ' chen tij cu'yaj a wa'aric. Quire' tij cu'yaj u t'ʌn Jesús, rajen ij quer raji' Cristo a tar u taquic tu cotor mac ich yoc'ocab.
Jesús cu jawsic u parar a mac a cu beyajo' ti' rey
43 Caj ts'oc u man ca'tur u q'uinin. Caj ruc' Jesús ich u ru'umin Samaria quir u bin ich u ru'umin Galilea. 44 Caj binob ich u ru'umin Galilea quire' yerob mʌna' mac cu bin u p'actic Jesús ca'ch quire' mʌ' sʌjta'b ten u rac'ob. Quire' Jesús caj u ya'araj: “A mac a cu tsec'tic u t'ʌn C'uj mʌ' u bin sʌjta'bir tu ch'ijir.” 45 Caj c'uchij Jesús ich u ru'umin Galilea, mac ti' cʌja'anob qui' yorob yiricob Jesús. Mʌ' ja wirej, tu yirob tu cotor a ba' caj u betaj Jesús u q'uinin pascua ich u cajar Jerusalén quire' binob xan.
46 Jesús caj wʌc'ʌs bin ich u cajar Caná ra' u wa'an u ru'umin Galilea tu' tu waysaj ja' u c'ab uva. Ti' yʌn mac a cu tar ti' u cajar Capernaum. Raji' cu beyaj ti' rey. Raji' u parar yaj. 47 A cu beyaj ti' rey caj yuba ya'aric c'uchij Jesús tar u tar ich u ru'umin Judea baje'rer c'uchij ich u ru'umin Galilea. Caj bin yirej quir u chich pʌyic ca' xic ich yatoch quir u jawsa' u parar quire' tabar u quimin. 48 Caj c'uchij ich Jesús caj ara'b ti' ten Jesús:
―A techexo' mʌ' ja quibiquex cax jach manan in muc' hasta ca wiriquex carem in beyaj.
49 Chen a mac a cu beyaj ti' rey caj ya'araj ti' Jesús:
―In Jaj Ts'urir ―quij―, sepquintej a tar, mʌ' toy quimic in parar.
50 Jesús caj ya'araj ti':
―Ca' xiquech ta watoch je' u jawʌr a parar.
A xibo' tu quibaj u t'ʌn a ba' ara'b ti' ten Jesús. Caj wʌc'ʌs sutnʌj tu yatoch 51 Tabar u c'uchur tu yatoch caj bin nupbir ten u c'urew ich bej. Tar u tar ich yatoch caj ara'b ti':
―A parar jawij.
52 A xibo' caj u c'ataj ti' u c'urew:
―Tu' q'uin caj jawij?
U c'urew caj ya'araj:
―Jo'raj c'ʌs sarpʌj u q'uinin caj jawij u chʌcwirir u jo'r.
53 U tet u parar caj u c'ʌ'otaj ra'iri' u q'uinin caj ara'b ti' ten Jesús jo'raj: “Je' u jawʌr a parare'”; rajen a xibo' yejer tu cotor mac ti' yʌn tu yatoch caj u yacsob tu yorob ti' Jesús.
54 A jera' u carem beyaj tu ca' esaj Jesús soc yesic yʌn u muc' C'uj. Raji' tu betaj caj urij ich u ru'umin Judea caj c'uchij ich u ru'umin Galilea.