27
Jesús caj c'ub ti' Pilato
(Mr. 15.1; Lc. 23.1‑2; Jn. 18.28‑32)
Caj sasij. Tu cotor u jach ts'urirob sacerdote yejer u jach ts'urirob u cajar u winiquirob judío a cu ya'aric a Nuxibo', caj u tucrob bic tabar cu bin u quinsic Jesús. Caj c'ax u c'ʌb Jesús caj tar purbir ich Poncio Pilato raji' gobernador.
Caj quim Judas
Judas caj yiraj bin u ca' quinsbir Jesús, yer raji' caj u c'ubaj, caj u tucraj ich yor: “Jach c'asen.” Caj bin u wʌc'ʌs sutbir u taq'uin, treinta sʌc taq'uin. Caj u ts'aj ti' u jach ts'urirob sacerdote yejer u ts'urirob u cajar u winiquirob judío a cu ya'aric a Nuxibo'. Judas caj ya'araj ti'ob:
―A teno', yʌn in si'pir ―quij―. Mʌ' ja wirej, caj in c'ubaj Jesús ca' quinsac, cax mʌna' ba' caj u betaj.
Caj u nuncajob u rac'ob:
―Ba'wir to'on ca' ic tucrej, quire' ra' a beyaj tech.
Caj u pich'intaj taq'uin Judas ich carem naj ʌcʌtan ti'ob. Caj bin Judas caj u jich' u c'o'och.
U jach ts'urir sacerdote caj u ch'ich'a'b u taq'uin. Caj ya'arajob:
―Mʌ' tsoy ic but'ic a je' taq'uina' ich u copre taq'uin carem naj, quire' ra' u bo'orir u quinsa'.
Seb caj u tucrajob u mʌnicob u ru'umin quir u muquic u baquer a mac quimin, a nach u tar. Raji' u cay taq'uin Judas uch. Caj bin u mʌnej u ru'umin u c'aba' u ru'umin, Tu Cu Pʌtic Pac. Ra' u q'uinino', caj u c'axob u c'aba' u ru'umin. Caj u pʌchaj u c'aba', U Ru'umin U Q'uiq'uer. Quire' u cay taq'uin Judas tu mʌnob u ru'umin. A baywo', caj nu'psaj u t'ʌn Jeremías yʌjtseq'uir u t'ʌn C'uj. Caj ya'araj uch: “U winiquirob israel, caj u toc araj baxuc cu bin u bo'otic quir u c'ubur ti', treinta sʌc taq'uin 10 cu bin u bo'otej. Yejer u sʌc taq'uin caj u mʌnob u ru'umin a mac cu pʌtic pac. An ten bic caj u toc araj Jaj Ts'ur uch.”
Jesús ʌcʌtan ti' gobernador Pilato
(Mr. 15.2‑5; Lc. 23.3‑5; Jn. 18.33‑38)
11 Jesús caj bin ch'ictar ʌcʌtan gobernador. Caj c'ata'b ti':
―Taj wa u reyech u winiquirob judío?
Jesús caj u nuncaj:
―Baxuc ca wa'ariquen, a teno', u reyen u winiquirob judío?
12 U jach ts'urir sacerdote yejer u jach ts'urirob u cajar u winiquirob judío a cu ya'aric a Nuxibo', caj tocob u jo'r Jesús, chen mʌ' u c'ʌs nunquic. 13 Pilato caj ya'araj ti' Jesús:
―Biquinin mʌ' a c'ʌs nunquic u ta'quicob a jo'r?
14 Jesús mʌ' ju c'ʌs nuncaj chichin. Rajen jach jaq'uij yor gobernador.
Pilato caj u tucraj tu yor ca' xic sinbir Jesús ich cruz
(Mr. 15.6‑20; Lc. 23.13‑25; Jn. 18.38―19.16)
15 Toc beri' cu siptic mac tu maca'an ca' bin c'uchur tu q'uinin u qui'qui' janʌnob u winiquirob judío, u q'uinin caj u potmastaj yʌjmasir u t'ʌn C'uj uch. Gobernador cu bin u siptic a mac maca'an a cu c'ata' ti' ten u winiquirob judío. 16 A ra' u q'uinino', ti' maca'an mac jach c'as. Ra' u c'aba' Barrabás. 17 Ra' u q'uinin ti' much'a'anob a pimob u winiquirob judío ich Pilato. Pilato yer q'uex yorob u jach ts'urirob sacerdote. Rajen caj u ta'quob u jo'r Jesús. Caj u c'ataj ti' a pimo':
―A mac a c'at in siptic techex. Arex ten wa Barrabás wa Jesús a ca wa'ariquex Cristo?
18 Ti' toy yʌn Pilato tu cu ta'quicob u jo'r Jesús u ts'urirob sacerdote. Caj tuchi'ta'b ten u rac' Pilato ti' u mam. Caj ya'araj ti':
19 ―A ray xibo' mʌ' tsoy a sinic ich cruz quire' mʌna' u si'pir. Baxuc caj in wʌyʌc'taj ac'bir caj u jac'saj in wor. Rajen wa ca sinic jach yaj cu bin u tar to'on.
20 Chen u jach ts'urirob sacerdote yejer u jach ts'urirob u cajar u winiquirob judío a cu ya'aric a Nuxibo', cu cay c'aticob ti' u rac'ob:
―Biquinin mʌ' a c'atex ti' Pilato ca' u sinej Jesús ich cruz ca' siptac a Barrabáso'?
Rajen u rac'ob caj u quibajob u t'ʌn u jach ts'urirob yejer u jach ts'urirob u cajar u winiquirob judío a cu ya'aric a Nuxibo' soc u sinic ich cruz Jesús. Chen cu sipta' Barrabás ten Pilato. 21 Pilato caj u wʌc'ʌs c'ataj ti' a pimo':
―Mac a c'at in siptic techex.
Caj u rʌc nuncajob, caj ya'araj:
―Siptej Barrabás.
22 Pilato caj u c'ataj:
―Bic in bin in betic ti' Jesús a ca wa'ariquex Cristo?
Caj u rʌc nuncajob ti':
―Arej ti' ca' xic sinbir ich cruz.
23 Pilato caj ya'araj:
―Biquinin cu bin sinbir ich cruz quire' mʌna' c'as caj u betaj?
Robob a jach pimo' caj u purob yawʌt:
―Arej ca' sinic ich cruz.
24 Caj yiraj Pilato mʌ' ju c'uchur yor ti' a pimo' soc mʌ' u sinin Jesús ich cruz. Chen a pimo' cu jach c'amtar u t'ʌn. Rajen caj u tuchi'taj mac ca' tac purbir ja' quir u p'o'ic u c'ʌb Pilato ʌcʌtan pim soc yiricob mʌna' u si'pir Pilato. Pilato caj ya'araj ti'ob:
―A je' xiba' mʌna' u si'pir. Rajen mʌ' in c'at u quimin. Chen quin betic a ba' a c'atex ten.
25 Tu cotor a pimo' caj u rʌc nuncaj:
―Arej ca' sinic ich cruz. Tenob in si'pirob ca' xic sinbir Jesús. Baxuc yʌn u si'pir in ti'arob.
26 Pilato caj u siptaj Barrabás ca' xic. Caj ya'araj ti' soldado ca' jats'ʌc u pach Jesús. Ca' bin ts'ocac u jats'ʌr cu bin sinbir ich cruz.
27 U soldado gobernador caj acsa'b Jesús ich palacio gobernador. Caj u rʌc much'quintajob u bʌj u yet soldadojirob ich ʌcʌtan Jesús. 28 Caj pit u noc' Jesús ten soldado. Caj ts'a'b u buquintej chʌc noc' Jesús. 29 Caj u jit'ob a q'uixer u ca' quir u ts'a'b u p'oquintej Jesús q'ui'ix. Caj u chucajob oj caj ts'a'b u mʌchej tu noj Jesús. Caj xonrʌjob ʌcʌtan ich Jesús ʌcʌtan ich Jesús quir u che'tic Jesús. Caj ya'arob:
―Ca' cuxraquech munt q'uin, quire' u reyech u winiquirob judío.
30 Caj tuba'b Jesús caj u chucaj che' a' ju mʌchmʌn Jesús quir u jats'ʌr u jo'r Jesús. 31 Caj ts'oc u p'astar Jesús ten soldado. Caj pit u chʌc noc' ca' wʌc'ʌs ts'a'b u buquintej u noq'uirir Jesús. Caj pay ca' xic bʌjbir ich cruz Jesús.
Caj sinij ich cruz Jesús
(Mr. 15.21‑32; Lc. 23.26‑43; Jn. 19.17‑27)
32 Caj binob Jesús ich bej, caj u nup'ajob xib ti' u tar ich u cajar Cirene. Ra' u c'aba' Simón. Caj ts'ar u pach ca' c'ochac u cruz Jesús tu cu bin bʌjbir.
33 Caj c'uchob tu chan witsir u c'aba' Gólgota. U c'at ya'aric u witsir u baquer u jo'r, quire' bajen u baquer u jo'r. 34 Ti' ts'a'b yuq'uej Jesús u c'ab uva xaca'an u c'aj bʌc'. Jesús caj u cay tumtaj, chen mʌ' tu yuc'aj.
35 Caj ts'oc u bajʌr Jesús ten soldado. Caj u chictajob chan tunich quir yiric mac cu bin ch'ic u noc' Jesús. A baywo' caj u chictajob chan tunich quir u nup' u t'ʌn yʌjtseq'uir u t'ʌn C'uj tu cu ya'aric:
―Raji'ob cu bin chicticob chan tunich quir yiric mac cu bin u ch'ic in noc'.
36 Caj ts'oc u ch'abʌr u noc' Jesús ti' toy curucbarob cʌnʌbir Jesús. 37 Ts'ibta'b ich u xur u jo'r u cruz Jesús quir yirir ba' u si'pir. Tu ts'ibtaj: “A je' xiba' Jesús, u rey u winiquirob judío.”
38 Bayiri' xan, a cu ya'cricob ba' ca'tur caj baj ten soldado. Turiri' tu noj Jesús. Turiri' tu ts'ic xan, Jesús. 39 Quet yejer a cu manob ich Jesús tu bʌja'an. Cu chicticob u jo'r quire' cu p'asticob Jesús. Caj u che'jtajob. 40 Caj ya'arajob ti' Jesús tu bʌja'an:
―A techo', ca wa'aric je' a jubsic carem naj ca wa'aric mʌna' u nup u q'uinin ts'oc a wʌc'ʌs ts'ʌpquintej u jer carem naj. Tac a bʌj ich cruz ca' wʌc'ʌs emaquech wa ju pararech C'uj.
41 Ti yʌnob xan, cu p'asticob Jesús u jach ts'urirob sacerdote, bayiri' u yʌjcamsʌyʌjirob u t'ʌn Moisés, yejer u winiquirob judío a fariseojo', yejer u jach ts'urirob u cajar u winiquirob judío a cu ya'aric a Nuxibo'. 42 Caj ya'arajob ich u rac'ob:
―A ray xibo', chen u jer cu taquic. U bʌjiri' mʌ' c'ucha'an u muc' u wʌc'ʌs taquic u bʌj. Wa taj u rey u winiquirob Israel biquinin mʌ' ju yemʌn ich cruz ij quirej soc ij cacsic tij cor u t'ʌn. 43 U bʌjiri' caj ya'araj: A teno' quin wacsic tin wor ti' C'uj. Ca' ij quirej wa C'uj cu tar u taquic wa cu yajquinta'r ten C'uj, quire' caj u ya'araj uch: “U pararen C'uj.”
44 Bayiri' jujunturob u yʌja'crʌjyʌjirob ba' a bʌja'an ich cruz xan. Caj u p'astob Jesús.
Caj quimij Jesús
(Mr. 15.33‑41; Lc. 23.44‑49; Jn. 19.28‑30)
45 A ray u q'uinino', caj toc rʌc ac'birchʌjij tu cotor u ru'umin. C'ac'chunq'uin caj ac'birchʌjij, hasta las tres caj sasichʌjij. 46 A ray u q'uinino', a las tres, caj c'am awʌtnʌjij Jesús, caj ya'araj:
―Elí, Elí, lama sabactani? ―u c'at ya'aric: In C'ujech, in C'ujech, biquinin caj a toc p'ʌtajen?
47 A mac ti' yʌnob ich Jesús caj yubob yawʌt Jesús:
―Ta wu'yex ba' caj u ya'araj a je' xiba'? Caj u t'ʌnaj Elías yʌjtseq'uir u t'ʌn C'uj.
48 Turiri' caj u c'ʌnaj yac'ab quir u ch'ic a irej noc', chen irej tʌmʌn. Caj u t'ʌjaj ich u c'ab uva a pʌjo'. Caj u ric'che'taj quir u ts'abʌr yuq'uej Jesús. 49 Chen u rac'ob a ti' yʌnob caj ya'araj:
―Tsire'ej, ca' ij quirej wa ju tar Elías ensbir Jesús.
50 A ray u q'uinino', caj wʌc'ʌs ca' awʌtnʌjij Jesús. Jach c'am caj awʌtnʌjij, caj quimij Jesús. 51 U noc' a t'ina'an ich carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío. A cu jʌsic junxot' naj tu cu bin u wa'quicob u q'uiq'uer yʌrʌc' soc u ruc'sic u si'pir mac. Ra' u noc', seb caj jat tu chumuquin. Caj u yʌnxchun u jatʌr ca'anan hasta c'uchij u jatʌr ich u xax u noc'. Baxuc xan, caj pecnʌj u ch'ic yum ru'um caj wac' u tunichir. 52 Caj rʌc wac' tunich tu muca'an u baquer a quimen, a yacsmʌnob tu yorob. Ya'ab caj ric'sa'b quir u wʌc'ʌs ca' cuxtar. 53 Caj ts'oc u riq'uir Jesús ti' quimen caj joc' a yacsmʌnob tu yorob tu muca'an, caj binob ich u cajar Jerusalén. Ra' u cajar C'uj. Ti' irir a cu wʌc'ʌs riq'uir a yacsmʌnob tu yorob. Ti' irir ten u rac'ob a jach pimo'.
54 Yʌjt'ʌnir cien soldados yejer u winiquirob soldado romano a cu cʌnanticob Jaj Ts'ur. Caj jaq'uij yorob caj yubob u pec ru'um, yejer a ba' u ber ti' a quimenob. Caj ya'arajob:
―A je' xiba' u jach parar C'uj.
55 A ti taro', ti' yʌn xquic ya'ab, nanach ch'ica'anob. Tan yiricob Jesús. Ra' yet manob yejer Jesús, caj tarob tu pach Jesús, caj u p'ʌtaj u ru'umin Galilea. Robob caj u yamtajob Jesús. 56 A tu yʌn a xquico', ti' yʌn María a cu tar ich u cajar Magdalena. Ti' yʌn u jer xquic u rac' Zebedeo. Raji' a ca'tur u parar.
Caj but' u baquer Jesús ich u japnin tunich
(Mr. 15.42‑47; Lc. 23.50‑56; Jn. 19.38‑42)
57 Caj ac'birchʌjij caj tarij José. Ti' cu tar ich u cajar Arimatea. Raji' jach yʌn u taq'uin. Bayiri' caj u yacsaj tu yor u t'ʌn Jesús. 58 Caj bin ich Pilato José quir u c'ata'r u baquer Jesús soc u but'ic u baquer. Pilato caj ya'araj ti' u winiquirob soldado ca' ts'a'bʌc ti' José u baquer Jesús. 59 José caj bin ch'abir u baquer Jesús. Caj emsa'b ich cruz. Caj u tap'aj u baquer Jesús yejer carem sʌc noc'. 60 A Joséjo' caj u but'aj u baquer Jesús tu japnin tunich, a ric'beno'. Mʌ' ja wirej, José caj u betaj ti' u bʌjiri' uch. Caj ts'oc u but'ur u baquer Jesús caj u pets'ta'r u jor tunich tu but' u baquer Jesús, caj binij. 61 Ti' toy yʌn María, ti' cu tar ich u cajar Magdalena. U jer ti' yʌn juntur María ti' cura'an ʌcʌtan u jor tu but'a'an u baquer Jesús.
U winiquirob soldado romano a cu cʌnanticob tu but'a'n u baquer Jesús
62 Caj sasij ra' u q'uinin caj ts'oc u man viernes. Ra' u q'uinin quir u jesicob u bʌj u winiquirob judío. Caj c'uchij u jach ts'urirob sacerdote yejer u winiquirob judío a fariseojo', caj binob irbir Pilato. 63 Caj c'uchob ich Pilato caj ya'arob ti':
―Ic gobernadorech, ca' ij c'ʌ'otej a cu tusic mac. A cu ya'aric: “A ca' bin ts'ocac u man mʌna' u nup u q'uinin je' in riq'uir ti' in quimirir.” 64 Rajen quic tar ij quirej tech, ca' a wa'arej ti' a winiquirob soldado romano, ca' u qui' cʌnantacob u baquer Jesús tu but'a'an. Soc mʌ' u tar ch'abir u baquer ten u camsʌwinicob ac'bir. Ca' bin u tus arob: “Riq'uij tu quimirir.” Aro' jach manan cu bin u tusaricob ti' mac, a tu yʌn tusarob mʌ' jach c'asi'.
65 Pilato caj ya'araj ti'ob:
―Tar yʌno' in winiquirob soldado romano. Pʌyex ca' xicob cʌnanbir u baquer soc robob cu bin u cʌnantejob an ten bic a c'at techex.
66 Caj rʌc binob cʌnanbirob u baquer. Caj c'uchob caj u pʌc'ajob u jor soc mʌna' mac c'ucha'an yor u rʌquic u jor. Caj p'at u winiquirob soldado romano quir u cʌnaticob.