16
Riq'uij Jesús tu quimirir
(Mt. 28.1‑10; Lc. 24.1‑12; Jn. 20.1‑10)
Barej caj man u q'uinin tu cu jesicob u bʌj u winiquirob judío, María, a cu tar tu cajar Magdalena, quet yejer María, u nʌ' Jacobo, quet yejer xan Salomé, robob caj u mʌnajob a qui' u boc soc c'ucha'an yorob u chojicob u baquer Jesús. U q'uinin u yʌnxchun semana, jach a'ac'bir tan u tar q'uin caj tarob tu t'aja'an u baquer Jesús. Cu pacran a'aricob a xquico':
―Mac cu bin u bʌc'ʌstic ti' to'onex a tunicho' a ti' yʌn tu jor a tu t'aja'an u baquero'?
Caj c'uchob caj u nacsaj u wichobe', caj u yirajob a jach carem tuniche', toc bʌc'ʌsa'an. Barej caj ocob tu t'aja'an u baquer Jesús, caj u yirajob turiri' xib, mʌ' uch xuruc u baqueri'. Ti' c'ura'an tu noj a xquique'. Raji' u buquinmʌn jach c'ʌrʌp sʌc noc'. Caj jaq'uij yorob a xquico', caj yirob curic. Barej raji'e', caj u ya'araj ti'ob:
―Mʌ' u jac'ʌr a worex ―quij―, ca cʌxtiquex Jesús, a cu tar tu cajar Nazaret uche', a mac quinsa'b tu cruz. Wʌc'ʌs riq'uij, mʌna' Jesús tera' ―quij―, ca' cuxrajij ―quij― te' yʌn u wa'aya' tu chaquinta'b u baquer ucha', iric ―quij―. Barej xenex, arex ti' u camsʌwinicob, quet a wa'ariquex ti', yejer Pedro: “Arex ti'ob cu bin tu ru'umin Galilea, raji' cu bin yʌn bat'an c'uchur. A techexo', pachir a c'uchurex. Ti' ca bin a wirex aro' an ten bic caj u toc araj techex uch.”
Caj joc'ob ich tu t'aja'an u baquer Jesús uch, caj u c'ʌnajob yacab quir u puts'urob quire' jach manan sajʌcob, tu chen quiquirʌncʌrob. Mʌna' ba' caj u ya'arajob ti', quire' jach sajʌcob.
Irir Jesús ten María a cu tar tu cajar Magdalena
(Jn. 20.11‑18)
Barej caj riq'uij Jesús ti' u quimirir, a'ac'bir, u q'uinin u yʌnxchun semana, caj u yʌn bat'an esaj u bʌj ti' María, a cu tar tu cajar Magdalena, ra'iri' María a joc'sa'b siete u quisinob ten Jesús uch. 10 Caj bin María, caj u ya'araj ti' u yet manob uch Jesús, caj c'uchij María cu yoc'arob, cu yacticob Jesús. 11 Robobe', cax caj u yubajob cuxa'ane', cax yubobo' irir ten María. Robob caj u ya'arajob:
―Mʌ' taji' ―quij.
Irir Jesús ten ca'tur u camsʌwinicob Jesús
(Lc. 24.13‑35)
12 Barej pachir ca'tur caj u yirajob mʌ' irej Cristo, caj u yirajob quire' jarpʌjij quimij, cu binob ximbar ich chʌcʌn, caj u yirajobi'. 13 Caj binob, robobe' ya'arej ti' u rac'ob, barej, mʌ' ju quibob caj yubob ya'ara' ti'ob, xan.
Jesús cu ts'ic u beyaj ti' u camsʌwinicob
(Mt. 28.16‑20; Lc. 24.36‑49; Jn. 20.19‑23)
14 Pachir caj u yesaj u bʌj cuxa'an ti' a oncejo' u camsʌwinicob tu junanob, quire' curucbarob tu janʌnob. Caj q'ueya'bob ti'ob quire' cax ara'b ti'ob ten yʌjirirob Jesús, chen mʌ' ju yacsob tu yorob wa riq'uij. Caj q'ueya'bob xan, quire' chich u jo'rob. 15 Caj u ya'araj ti'ob:
―Joq'uenex ca' a tsec'tex u jach tsoyir u t'ʌn C'uj ich tu cotor mac ich yoc'ocab. 16 A mac a cu yacsic tu yor bayiri' xan, tan yacsa' ja' tu jo'r, bin tocac ten C'uj. Barej a mac a mʌ' ju yacsej tu yor, ti' toy yʌn u si'pir quire' mʌ' ju yacsaj tu yore', raji' cu bin satʌre'. 17 A ba' mʌna' mac yirmʌni' uch, mʌ' biq'uin yirmʌni', ra' cu bin esbir ten an mac a yacsmʌnob tu yorob an ten bic a jera': Bin u joc'sicob quisinob quire' ten tin ts'aja u muc'ob. Bin u tsicbarob ich u t'ʌn a mac mʌ' u najticob uchi'. 18 Wa cu chuquic can, cax wa cu yuq'uic a ba' cu quinsic mac, mʌ' u bin c'astar. Bin u cu ts'anc'ʌbtic a mac yaje', jeroj cu jawʌra'.
Jesús caj bin ca'anan
(Lc. 24.50‑53)
19 A Jaj Ts'uro', caj ts'oc u tsicbar yejerob caj bin ca'anano', caj curaj ich u no'oj C'uj quir u sʌjta' ten tu cotor mac. 20 U camsʌwinicob Jesús tune', caj joc'obe' quir u tsec'ticob u t'ʌn Jesús ti' tu cotor mac, jach quet u beyaj u Jaj Ts'urir yejerob. A Jaj Ts'uro' caj u yesaj a ba' cu tsicbarob u camsʌwinicob ra' taj cu ya'aricob. Jeroj Ts'oquij, quij.