Nan Inmona ay Solat Pablo isnan iCorinto
Nan Makwani Maipoon isnan Solat Pablo isnan iCorinto
Nan inmona ay solat Pablo isnan cheycha'y iCorinto ay mamati ken Cristo, et naisolat tatno fachangana chaicha isnan nenkolangancha isnan pammati, ya ta nongnongencha nan ad-i osto ay ik-ikkancha. Tay khapo isnan nangisos-olowan Pablo ken chaicha nan namatiyancha ken Jesus.
Issan chey ay timpo, chakchake ay ili nan ilin si Griego id Corinto, et siya nan Kapital nan Acaya ay esa'y probinsiya ay en-ap-apowan nan iRoma. Ngem nan chey ay ili, khapo isnan kinafaknang nan takho ischi ya nan menwanwanchancha isnan ekhadcha, angsaangsan nan khinag-aeb ay dioscha. Asi nan okhalicha tay chwadchwaencha nan pantewcha. Nan chadlos laychen Pablo ay inongnong et nan en-ornosancha sa et nan ad-icha mangipawaan isnan manowadchwa isnan pantewna. Angsan kayet nan egaycha naawatan ay osto, kag isnan maipoon isnan angnencha ay mangasawa, nan maik-ikkan isnan maam-amongancha, nan osto ay kaosalan nan kamabfalin ay ichawchaw nan Ispirito Santo isnan mamati, ya nan matakhowan kasin isnan etey. Infakhan Pablo nan osto maipoon isnacha tatno maawatancha ay khawis nan ayen nan Khawis ay Chamag.
Nan Linaona
Nan lapon si solat ya nan nenyamanan Pablo 1:1-9
Nan nen-onon-ongan nan nateketeken ay gropon nan mamati id Corinto 1:10 - 4:21
Nan lebfengcha ay mangipakaan isnan ib-acha ay mamati ay enfasofasol 5:1-13
Nan mangichaloman nan mamati isnan iib-acha ay mamati 6:1-11
Nan osto ay kaosalan nan waya tako ay Kristiyano 6:12-20
Nan salodsod maipoon isnan mangasawaan ya ad-i mangasawaan nan takho 7:1-40
Nan salodsod maipoon isnan makakan ay naichaton isnan ap-aped ay dios 8:1 - 11:1
Nan osto ay angnen nan fafai isnan sinfaan 11:2-16
Nan osto ay angnen nan mamati mo maam-among cha ay manemsemek isnan nateyan Jesu Cristo 11:17-34
Nan kafaelan ay ichowan nan Ispirito Santo ya nan osto ay kaosalancha isnan sinfaan 12:1 - 14:40
Nan kasin natakhowan Jesus ya kasin matakhowan nan matey 15:1-58
Nan kadchakhopan nan maifachang isnan mamati id Judea 16:1-4
Nan sinmek Pablo ay angnen 16:5-9
Nan anongos nan solat 16:10-24
1
Nan Lokhin nan Solat Pablo
Sak-en si Pablo ay sinmek ya inayakhan Apo Dios ay en-apostol* Nan makwanin apostol Jesus, et siya nan takho ay nafaa ay mangitaktakcheg ken siya. Jesu Cristo. Et siya na nan solat ay nalpo ken sak-en ya ken Sostenes ay ib-a tako ay mamati.
Isolatmi na ken chakayo ay takhon Apo Dios ay maam-among issa'd Corinto, ya nenfalinena ay nakapet ken siya maichalan ken Jesu Cristo. Inayakhana chakayo ay entakhona, ngem faken yangkhay chakayo, mod-i ket am-in nan wad-ay isnan olay entona issa ay mangiyad-achawag isnan ngachan Jesu Cristo ay manad-ayaw ken siya ay Apo tako, ya Apocha akhes.
Asop ya nan fachang ya talna ay nalpo ken Apo Dios ay Ama tako ya si Apo Jesu Cristo nan wad-awad-ay ken chakayo.
Nan Enkhawisan ay Inchowan Jesu Cristo
Kad-in enyaman ak ken Apo Dios maipoon ken chakayo, khapo isnan fachangna ken chakayo tay isnan naiyornosanyo ken Jesu Cristo. Tay isnan naiyornosanyo ken siya, finachangana chakayo isnan am-in, ta maawatanyo ay khawis nan tet-ewa, ya ta wad-ay laingyo ay en-isolo. Maiila ay apchas et naimola is kasemekyo nan insos-olomi ay tinistikhowanmi maipoon ken Cristo, et nay maid enkolanganyo isnan enkhawisan ay ilayad Apo Dios ken chakayo isnan cha yo manman-echan isnan kasin omaliyan Jesu Cristo ay Apo tako. Siya nan mangipabpafikas ken chakayo engkhana's kaomodchiyana, ta maid kakkakwaniyanyo isnan akhew ay omaliyana. Tay kaaafolot si Apo Dios ay nangayag ken chakayo ta makikadwa kayo isnan Anakna ay si Jesu Cristo ay Apo tako.
Tokhon Maipoon isnan Maid Ornoscha ay iCorinto
10 Iib-ak, iloneyko ken chakayo isnan ngachan Jesu Cristo ay Apo tako ta enkinaawatan kayo am-in ya maid cha yo masossosmaan, mod-i ket ta eesangenyo nan semek ya pangkhepyo. 11 Tay wad-ay isnan pangafong Cloe nan nangisodsod ay nangwani ken sak-en ay cha kayo masosma issa ay iib-ak. 12 Nan laychek ay kanan, et teketeken nan kananyo. Wad-ay cha nan mangwanin, “Sak-en, maitapi ak ken Pablo,” paymo, “Sak-en, maitapi ak ken Apolos.” Wad-ay cha akhes nan mangwanin, “Sak-en, maitapi ak ken Pedro,” Nan osto ay naisolat isna et Cefas. Siya nan inpangachan Jesus ken Pedro. Ilaenyo nan Juan 1:43 paymo, “Sak-en, maitapi ak ken Cristo.” 13 Ay ke nachatchatag si Cristo? Ay ke si Pablo si naikolos maigkhapo ken chakayo? Ay ke kayo nafonyakhan isnan ngachan Pablo? 14-15 Enyaman ak ken Apo Dios tay faken ak si namonyag ken chakayo, ta maid mangwanin finonyakhak chakayo isnan ngachanko ta maitapi kayo ken sak-en. Tay kecheng nan cha Crispo ken Gayo nan finonyakhak. 16 (Finonyakhak pet kayet nan pangafong Estefanas. Kecheng chachi's ammok ay finonyakhak. Ad-ik ammo mo wad-ay tapina kayet.) 17 Tay faken nan ek menfonyakhan is namaalan Cristo ken sak-en, mod-i ket finaana sak-en ay en mangipalawag isnan Khawis ay Chamag. Ngem eg-ayko inpadnge nan makaawis ay kalin si mamasilib, ta ad-i mamaid nan kamabfalin nan naikolosan Cristo ay mangawis ken chakayo.
Si Cristo nan Mangipaila isnan Kamabfalin ya Silib Apo Dios
18 Nan okhod maipoon isnan etey Cristo is kakolos, et linelewlew isnan semek nan cheycha'y takho ay cha madchongaw. Ngem chatako ay cha maisalakan, figfikhen tako ay siya na nan kail-an nan kamabfalin Apo Dios. 19 Siya chi tay wad-ay nan inpaisolat Apo Dios ay nangwanin,
“Nan silib nan makwanin mamasilib, et pakawasek,
ya maid enfanakhan nan laing nan nenkalaing.” Ilaenyo nan Isaias 29:14.
20 Ngag et kay nan silfin nan mamasilib idwani, paymo nan cheycha'y aabfokhacho, ya nan cheycha'y nalaing is sodsochok isnan nay ay lofong? Ad-i ngen inpailan Apo Dios ay nan silib nan takho et linelewlew? 21 Tay isnan silib Apo Dios, ad-i mabfalin ay ammowen nan takho siya isnan kinasilibcha. Siya chi tay laychena ay mangisalak isnan takho khapo isnan mamatiyancha isnan ipap-alawagmi. Siya chi nan makwanin linelewlew isnan semek nan maid pammatina. 22 Tay isnan cheycha'y Judio, sok-ed cha ilaen ona nan katataa ay sinyal esa cha pay chadlo mamati. Ya nan akhes Griego, anapencha nan kankanancha ay tet-ewa'y silib. 23 Ngem nan ipap-alawagmi et si Cristo ay nailansa is kakolos nan ipap-alawagmi. Ket ay siya chi nan chadlos kakholan nan cheycha'y Judio, ya kanan nan Gentil en linelewlew. 24 Ngem ken chatako ay inayakhan Apo Dios, Judio paymo Gentil, et figfikhen tako ay si Cristo nan kail-an nan kamabfalin ya silib Apo Dios. 25 Tay nan kananchan kinalewlew Apo Dios, et wadwad-ay ay silib mo nan silib si takho, ya nan akhes kanancha'y enkapoyan Apo Dios et mafikfikas is solit mo nan kinafikas si takho.
26 Iib-ak, semkenyo nan kasasaadyo issan sisya'y egay kayo naayakhan ken Apo Dios. Kak-aat man yangkhay ken chakayo nan makwanin masilib isnan sakhang nan takho. Kak-aat akhes yangkhay nan makwanin wad-ay mabfalincha ya nan naiyanak ay matangtangad ay takho. 27 Nay met achi si Apo Dios, pinilina chakayo ay kanan si takho en maid ammocha ta kaifainan nan cheycha'y kananchan masilib. Siya, pinilina nan maid mabfalincha ta kaifainan nan wad-ay kano mabfalincha. 28 Pinilina nan fan-ig ay takho ay pispis-oyen nan maid pammaticha. Ya pinilina nan makwanin maid filangcha, ta mamaid nan makwanin wad-ay kafaelancha. 29 Siya chi nan inangnen Apo Dios ta maid chomayew isnan sakhangna. 30 Siya nan nangiyornos ken chakayo ken Jesu Cristo, ya nan nangischo ay si Jesus nan kalpowan nan silib tako, nan kinalenteg tako ya nan kinakapet tako ken siya. Ya siya akhes nan nanfot ken chatako isnan fasol. 31 Isonga angnen tako nan naisolat ay kalin Apo Dios ay nangwanin,
“Mo wad-ay en tako ichad-ayew, kecheng koma yangkhay nan inangnen nan Apo tako.”§ Ilaenyo nan Jeremias 9:24.

*1:1 Nan makwanin apostol Jesus, et siya nan takho ay nafaa ay mangitaktakcheg ken siya.

1:12 Nan osto ay naisolat isna et Cefas. Siya nan inpangachan Jesus ken Pedro. Ilaenyo nan Juan 1:43

1:19 Ilaenyo nan Isaias 29:14.

§1:31 Ilaenyo nan Jeremias 9:24.