Nan Omona ay Solat Pedro
Nan Makwani Maipoon isnan Inmona ay Solat Pedro
Nan inmona ay solat ay nalpo ken Pedro ay esa'y apostol Cristo et naipaiyey isnan mamati ken Jesu Cristo ay inmasyak isnan kailiili. Nan osto ay pangkhep nan solatna et ta pabfikasena chaicha ay maam-amisan ya maliglikhatan khapo isnan pammaticha. Nensolat ken chaicha tatno ipasmekna nan Khawis ay Chamag maipoon ken Jesu Cristo, tay khapo isnan nateyana ya nan kasina natakhowan ya nan sa na somakhongan et siya nan malpowan nan namnamacha ay maitapi ken Apo Dios. Isonga khapo isnan manemsemkancha ken Cristo et mabfalin ay ikatpecha nan likhat tay siya chi nan katepngan nan kinatet-ewan nan pammaticha. At awni't khanafencha ya ippengcha nan fiyag ay maid pengpengna isnan akhew ay omaliyan kasin Jesu Cristo mo ad-icha iwaywayang nan pammaticha.
Ad-i kecheng nan manokhonana ken chaicha ta ad-icha machadchanakhan isnan likhat mod-i ket ifib-ilina ken chaicha ta khawis koma nan ik-ikkancha ay enfiyag kag isnan osto ay ikkan nan tet-ewa ay takhon Cristo.
Nan Linaona
Nan lokhin si solat 1:1-2
Nan mangipasmek isnan mangisalakan Apo Dios isnan takho 1:3-12
Tokhon maipoon isnan omno ay okhalin nan takhon Apo Dios 1:13 - 2:10
Nan masapol ay ikkan nan mamati mo malikhatan cha 2:11 - 4:19
Masapol ay ad-i ipapatongchon nan mamati nan awakcha ya nan masapol ay ikkancha ay ensilfi ken Apo Dios 5:1-11
Nan anongos nan solat 5:12-14
1
Sak-en si Pedro, ay esang ay apostol Jesu Cristo.
Ensolat ak ken chakayo ay pinilin Apo Dios ay takhona ay mangmangili isnan nay ay lofong, ya entetee id Ponto, Galacia, Capadocia, Asia sa et id Bitinia. Pinilin Dios Ama chakayo tay siya nan sikhod ay pangkhepna. Et maichalan isnan Ispirito Santo, nenfalinena chakayo ay nakapet ken siya, ta patpatiyenyo si Jesu Cristo ya mapakawan nan fasolyo khapo isnan chalana ay nannalos ken chakayo.* Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “ya nawarsiyan isnan chalana.”
Asop ya omad-ad-acha kayet ken chakayo nan fachang ya talna ay malpo ken Apo Dios.
Nan Enkhawisan ay Namnamaen nan Mamati ken Jesu Cristo
Chayawen tako si Apo Dios ay Aman Jesu Cristo ay Apo tako! Khapo isnan chachama ay seg-angna, inchawchawna nan falo ay fiyag maichalan isnan nanakhowana ken Jesu Cristo isnan etey, ya idwani enfib-iyag tako ay chachama nan namnama tako. Sasad-en tako et nan tawichen tako ay iigton Apo Dios id chaya ay ad-i mamaid, machonot, paymo komopas. Et sasaknifan Apo Dios chakayo isnan kamabfalina maichalan isnan pammatiyo engkhana isnan omochi ay akhew ay mangipail-ana isnan sikhod chadlo ay insasakhanana ay kaisalakan tako.
Adi kad enlagsak kayo maipoon isnan nay, olay mo inaagyo isnan sinak-itan idwani nan nateketeken ay ensikhafanyo. Maangnen chana ta mail-an nan kinatet-ewan nan pammatiyo. Olay nan fallitok ay mabfalin ay mapakawas et maittongo is kaapey ta maila nan kinatet-ewana. Siya akhes isnan pammatiyo ay napatpateg mo nan fallitok, masapol ay maila nan kinatet-ewana isnan likhat. Et mo ad-i makak-aan, at maichayaw kayo, ya matangtangad ya maipateg kayo akhes isnan kasin omaliyan Jesu Cristo ay enpail-ana. Egayyo inil-ila, ngem laylaychenyo kayet siya. Olay mo ad-iyo iilan siya idwani, khechangna ay mamati kayo kayet ken siya, ya enlal-ayad kayo isnan maid makaifallikas ay lagsak ay en-iso isnan wad-ay id chaya, tay cha yo alaen nan enfanakhan nan pammatiyo ay siya nan kaisalakan nan fiyagyo. Nan teken ay kaifalikkasan nan nay et, “kaisalakan nan leng-agyo.”
10 Nan nay ay kaisalakan, et siya nan chadlos inosiosig ya pinoopoot nan mamadto id sangad-om, ay nangipadto maipoon isnan nay ay fachang Apo Dios ken chakayo. 11 Pinoopootcha mo kaatna nan kaommatana, ya mo ento nan ikkana ay maangnen. Pinootcha isnan Ispiriton Cristo ay wad-ay ken chaicha ya mangipadto isnan sa enlikhatan Cristo, sa et nan katangtangachana mo makwas chi. 12 Inpaammon Apo Dios ken chaicha ay nan cha cha ipap-alawag et faken nan kaisolowancha mod-i ket nan kaisolowanyo. Tay inpaammocha id sangad-om nan Khawis ay Chamag, ay cha yo chengngen idwani isnan cheycha'y mangipap-alawag maichalan isnan Ispirito Santo ay naifaa ay nalpo id chaya. Ya olay nan angheles, laylaychencha ay ammowen nan am-in maipoon isnacha.
Nan Osto ay Ikkan Tako ay Enfiyag ay Nakapet ken Apo Dios
13 Isonga kaanenyo nan is yangkhay ay kag mamafalod isnan semekyo, Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “Isonga ertenyo nan sangkhetan nan kitang nan nemnemyo” ya en-annad kayo ta ensasakhana kayo.§ Nan teken ay kaifalikkasan nan nay et, “ikatpeyo nan am-in ay ilan si fikhawyo.” Ippeyyo yangkhay nan namnamayo isnan fachang Apo Dios ken chakayo isnan kasin omaliyan Jesu Cristo ay enpail-ana. 14 Ilaenyo ta maiyalig kayo isnan omab-afolot ay ongang-a, ya ad-iyo kasin iyafoloy nan okhaliyo isnan sikhod ay fikhawen nan awakyo issan sisya'y egayyo nangammowan isnan kinatet-ewa, 15 mod-i ket isnan am-in ay angnenyo, ilaenyo ta nadchalos nan okhaliyo kag ken Apo Dios ay nangayag ken chakayo. 16 Tay kanan nan naisolat ay kalina,
“Masapol ay nadchalos nan okhaliyo ta kag isnan okhalik.”
17 Si Apo Dios, maid pawadwad-ena. En-iso nan angnena ay mangokom isnan am-in ay takho ya maiyafoloy isnan inang-angnencha. Adi kad tay Ama nan kananyo ken siya isnan enlowalowanyo, masapol ay iyegyatyo siya isnan entetey-anyo ay mangmangili isnan nay ay lofong. 18 Tay ammoyo mo ngag nan naifayad ta mawayaan kayo isnan sikhod ay ongar ay ekhad ay winanedyo isnan am-ayo. Faken siping paymo fallitok ay at maamas nan infayadna ay nanfot ken chakayo, 19 mod-i ket nan napateg ay chalan Cristo. Kag kordero si Cristo ay maid saplok paymo kapilawana. 20 Sikhod ay si Cristo nan inischon Apo Dios issan sisya ay egay nakhab-an nan lofong ta khomwab, ngem idwani yangkhay ay omod-ochi ay akhew nan khinomwafana ay nenpail-ana pala ken chakayo. 21 Et maichalan ken Cristo nawad-ayan kayo is talek ken Apo Dios, ay nanakho ken siya isnan etey ya nangichawchaw ken siya isnan katangtangachana. Adi kad si Apo Dios nan ayen nan pammati ya namnamayo.
Ifakhayyo nan Okhaliyo isnan Matangtangad ay Kasasaadyo isnan Sakhang Apo Dios
22 Idwani tay nachalosan nan okhaliyo isnan nangabfolotanyo isnan kinatet-ewa, ya nawad-ayan kayo is tet-ewa ay layad isnan ib-ayo ay mamati, ippeyyo et nan semekyo ay enlilinnayad.* Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “eestenyo ay enlilinnayad ay malpo isnan posoyo.” 23 Tay maichalan isnan omipabfiyag ya ad-i masokatan ay kalin Apo Dios, kag kayo kasin naiyanak isnan Ama ay maid pengpeng nan fiyagna, ya faken isnan takho ay matey. Egay kayo naiyanak isnan esek ay mapakawas mod-i ket isnan ad-i mapakawas.” 24 Tay kanan nan naisolat ay kalin Apo Dios,
“Am-in ay takho kag cha lokham,
ya am-in nan chayawcha et kag isnan sabsafong.
Maloyaw nan lokham, ya maekchag nan safongna.
25 Ngem nan kalin Apo Dios, wad-ay is eng-engkhana.”
Et siya na nan Khawis ay Chamag ay naipalawag ken chakayo.

*1:2 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “ya nawarsiyan isnan chalana.”

1:9 Nan teken ay kaifalikkasan nan nay et, “kaisalakan nan leng-agyo.”

1:13 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “Isonga ertenyo nan sangkhetan nan kitang nan nemnemyo”

§1:13 Nan teken ay kaifalikkasan nan nay et, “ikatpeyo nan am-in ay ilan si fikhawyo.”

*1:22 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “eestenyo ay enlilinnayad ay malpo isnan posoyo.”

1:23 Egay kayo naiyanak isnan esek ay mapakawas mod-i ket isnan ad-i mapakawas.”