Nan Omona ay Solat Pablo ken Timoteo
Nan Makwani Maipoon isnan Omona ay Solat Pablo ken Timoteo
Si Timoteo nan esa'y mamati ay iDerbe. Nan inana et Judio ngem Griego nan amana. Nenfalin si Timoteo ay esa'y kafachang Pablo ay mangifab-aag isnan Khawis ay Chamag maipoon ken Cristo. Wad-ay nan tolo ay napateg ay laychen Pablo ay ibfakha isnan inmona ay solatna ken Timoteo. Nan omona et ibfakhana nan ikkan Timoteo tatno iyad-ina nan faken tet-ewa ay maisos-olo. Nan naay ay maisos-olo et aped nalpo isnan semek si takho. Nan ikadwa et infakhan Pablo nan masapol ay is-ison nan okhalin nan mangichad-alan isnan mamati ya nan osto akhes ay ikkan nan mamati isnan maam-amongancha. Isnan anongos nan solatna et infakhana ken Timoteo nan ikkana tatno omam-amed nan kinagkhawisna ay faan Cristo.
Nan Linaona
Nan lapon nan solat 1:1-2
Tokhon maipoon isnan mamati ya nan mangichad-alan 1:3 - 3:16
Tokhon ken Timoteo maipoon isnan chonona 4:1 - 6:21
1
Nan Lapon nan Solat
Sak-en si Pablo ay apostol Cristo Jesus tay siya nan infilin Apo Dios ay omisas-alak ya si Cristo Jesus ay namnama tako.
Siya na nan solatko ken sik-a Timoteo, ay ifilangko ay tet-ewa ay anakko isnan pammati.
Asop ya nan fachang, seg-ang ya talna ay nalpo ken Dios Ama ya si Cristo Jesus ay Apo tako nan wad-ay ken sik-a.
Nan Tokhon Maipoon isnan Ad-i Tet-ewa ay En-isos-olo
Laychek ay entee ka kayet id Efeso. Siya met laeng chi nan inseg-aseg-angko ken sik-a issan nenpaMacedonia ak, tay wad-ay cha nan tapina ay en-isos-olo isnan ad-i tet-ewa issa. Iloneloneymo ken chaicha ta ad-icha itolotoloy. Filinem akhes chaicha ta ad-icha aped sangsangawen nan timpocha isnan sinasangad-om ay og-okhod ya nan ad-i kakonkonto ay katontonan nan ngadngachan nan ikik-it id sangad-om. Kecheng nan masossosmaan is pawad-ayena ya maid ifachangna isnan pangkhep Apo Dios. Tay maangnen yangkhay nan pangkhepna isnan pammati yangkhay. Nan pangkhepko isnan nay ay filin et ta fomikas nan layadcha ay malpo isnan nadchalos ay nemnem ya nan khawis ay semek ya nan tet-ewa ay pammaticha.
Wad-ay cha nan tapina ay aped nangiwayang isnan khawis ay okhali et nan ap-apat ay maid enfanfanakhana nan chonchonnencha. Laychencha ay maifilang ay en-isos-olo isnan lenteg Apo Dios, ngem ad-icha maawatan nan kankanancha paymo nan lenteg ay ipapaticha kayet ay isolo.
Nan Pangkhep nan Lenteg Apo Dios
Idwani, ammo tako ay nan lenteg et khawis yangkhay mo ket osto nan kaosalana. Tay ammo tako ay faken nan nalenteg ay takho nan khotok nan nakhab-an nan lenteg, mod-i ket nan ngaag ya maid ammona's lenteg, nan ad-i enchad-ayaw ya fomafasol, nan mangad-i ya mangang-ango isnan nasantowan, nan mamse isnan amana, inana, paymo nan ib-ana ay takho, 10 nan mangikkan isnan asi ya nan lalaki ay mangiseyep kannay isnan ib-ana ay lalaki, nan manpap ay mangilako isnan ib-ana ay takho, nan engngakhan ya nan mangisapata isnan ad-i tet-ewa, ya nan tapina ay tekteken nan ang-angnencha ay ad-i maiyafoloy isnan tet-ewa ay sos-olo.
11 Nan nay ay sos-olo, et maiyafoloy isnan Khawis ay Chamag ay naitalek ken sak-en maipoon isnan katangtangachan nan machad-ayaw ay Dios.
Nan Nenyamanan Pablo ken Apo Dios isnan Naneg-angana ken siya
12 Enyaman ak ken Cristo Jesus ay Apo tako ay mangipabfifikas ken sak-en ay mangangnen isnan nay ay chono, tay infilangna ay kaaafolot ak isnan nanotokana ken sak-en ay ensilfi ken siya. 13 Siya chi nan inangnena, olay mo issan chey et inam-amsiwko, inpap-alikhatko, ya inap-aposak siya. Ngem ket ay sinmeg-ang siya mo ke tay sisya'y egay ak namati ya ad-ik ammo ay ngaag nan chak angnen. 14 Chachama ay ad-i kakonto nan fachang nan Apo ken sak-en, tay inigwana nan pammati ya layad ay enkwa tako ay naiyornos ken Cristo Jesus. 15 Naay nan sos-olo ay tet-ewa, maid chwadchwana ya chadlos kapapati: Inmali si Cristo Jesus isnan lofong ay mangisalak isnan fomafasol. Ya sak-en nan kangaakhan ken chaicha. 16 Ngem siya na nan khotok nan naneg-angan Apo Dios ken sak-en ta wad-ay angnen Jesu Cristo ay mangipaila isnan ad-i kakonto ay anosna ken sak-en ay kangaakhan isnan am-in ay fomafasol. Siya chi nan inangnena ay mangipaila isnan kinaanosna isnan am-in ay at mamati ken siya ya manawat isnan fiyag ay maid pengpengna.
17 Machad-ayaw siya ay es-esang ay Dios ya eng-engkhana ay Ali ay ad-i katkatey ya ad-i maila. Siya nan matangtangad is eng-engkhana. Amen.
18 Nan ifilinko ay nay ken sik-a Timoteo ay anakko et maiyafoloy isnan cheycha'y naipadto issan chey maipoon ken sik-a. Ad-im lichongan nan inpadtocha tay siya nan mangipafikas ken sik-a ay mangangnen isnan khawis, ay siya nan iyafakmo isnan ngaag.* Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “ta makigkhofat ka isnan khawis ay khofat.” 19 Sam et eegnan nan pammati ya angnem nan khawis ay tan-oyan nan semekmo. Tay wad-ay cha nan nangokhay isnan khawis ay itchon nan semekcha et nay napakawas nan pammaticha. Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “pinakawascha nan bapor nan pammati.” 20 Nan chwa ken chaicha et cha Himeneo ken Alejandro ay inchowak isnan kamabfalin Satanas tatno solowencha ay ad-i mangipangpangaag ken Apo Dios.

*1:18 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “ta makigkhofat ka isnan khawis ay khofat.”

1:19 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “pinakawascha nan bapor nan pammati.”