2
Nan Inomchanan nan Ispirito Santo
Osto'y inomchan nan Piyasta ay makwanin Pentecostes,* Nan Piyasta ay Pentecostes, et siya nan manemsemkan nan Judio isnan namindisyonan Apo Dios isnan anicha. Mailapo nan nay ay Piyasta isnan maikaliman poo ay akhew kakwasan nan Piyasta ay Paskua, ya nan ayen nan kali ay Pentecostes et “Maikaliman Poo”. naamoamong nan am-in ay mamati. Faagna ya ket ay wad-ay nan chinngecha ay aweng ay nalpo id chaya ay kag ab-afikas ay chakhem, ay mamadnge isnan olay entona isnan afong ay tinmotokchowancha. Ke cha't inila nan kag apey ay enfidfichang ay kag chila nan ilana, ay nasiyasiyan ya naiwalas ay inompa isnan waschin esang ken chaicha. Siya chi ya ket ay inomchan nan Ispirito Santo ay nentee isnan waschin esang ken chaicha, ya nenkali cha isnan teketeken ay kali ay inpaifalikasna ken chaicha.
Idwani, issan chey ay timpo wad-ay id Jerusalem nan angsan ay Judio ay chadlos mangiyeegyat ken Apo Dios. Nalpo chachi isnan nateketeken ay ili isnan olay entona issa. Isnan nanngelancha isnan ngomanawngaw ischi, ket ay naamong nan katakhotakho, sa cha't nataataa tay ket ay waschin nannge isnan osto ay kalina ay cha ikak-alin nan cheycha'y mamati. Natakag ya nataa cha ay mangmangwanin, “Faken ngen iGalilea am-in chana ay cha enkak-ali? Ento kay nan ikkana? Ya ke pet waschin esang ken chatako et chengngena nan kalin nan ilina kannay! Wad-ay ken chatako nan iPartia, iMedia, iyElam, iMesopotamia, iJudea, iCapadocia, iPonto, iyAsia, 10 iFrigia, iPamfilia, iyEgipto ya nan cheycha'y nalpo isnan sakop nan Libya ay sag-en nan Cirene. Wad-ay cha akhes nan mangili ay nalpo id Roma 11 ay Judio ya Gentil ay sinmolot isnan pammatin si Judio. Wad-ay cha kayet nan iCreta ya iyArabia, ya nay chechengngen tako nan enkak-aliyancha isnan waschin tako kali ay mangifab-aag isnan katataa ay cha ang-angnen Apo Dios!” 12 Nataataa cha am-in ya cha cha mangawngaw ay ensisinalodsod ay mangwanin, “Ngag man nan laychen nan nay ay kanan?”
13 Ngem nan tapina inang-angocha chaicha ay nangwanin, “To! Nangekhe mangnget chana isnan kakhag-aeb ay mainom.”
Nan Nenpalawakhan Pedro
14 Idwani ket ay tinmakcheg si Pedro ya nan sinpoo ya esang ay ib-ana ay apostoles, sa na't inpalawag isnan cheycha'y takho ay mangwanin, “Iib-ak ay Judio ya am-in kayo ay omili isna'd Jerusalem, chengngenyo ta ifaagko nan laychen nan nay cha omat ay kanan. 15 Ad-iyo kanan en nafoteng chana, tay ay ke way mafoteng isnan mag-akhew ay sisya'y alas nowibi yangkhay? Isnan ekhad nan Judio, ad-i cha ominom isnan fomoteng engkhana ay mangan cha isnan mag-akhew. 16 Nan nay magtek cha omat et siya na san kinwanin san mamadto ay si Joel ay nangwanin,
17 ‘Kinwanin Apo Dios en,
“Isnan kaomodchiyan si akhew, at al-allayad ak ay mangifaa isnan Ispiritok ay entee isnan am-in ay takho.
At ifaag nan an-akyo nan ipaammok ken chaicha.
Nan fabfafalloyo et wad-ay nan ipailak ken chaicha ay kag iitaw.
Ya nan am-ayo et sa cha it-itawen nan laychek ay ipaammo ken chaicha.
18 Siya, olay isnan lallalaki ya fabfafai ay faak et siya akhes sa nan maangnen isnan cheycha'y akhew.
At al-allayad ak ay mangifaa isnan Ispiritok ay entee ken chaicha ya at ifaagcha nan ipaammok.
19 At ipailak nan katataa id tongcho ay chaya, ya ipailak is khwabna is kalota nan sinyal ay chala, apey, ya nan en-al-alingasew ay asok.
20 At fomollinget nan akhew ya at kag chala nan ilan nan fowan, esa pay omchan nan chadlos kapatekhan ay akhew ay omaliyan nan Apo.
21 Ya mo sino nan enseg-ang isnan Apo, et isalakana.” ’ Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “Mo sino nan mangayag isnan ngachan nan Apo et maisalakan.”
22 “Iib-ak ay Israelitas chengngenyo nan nay ay kanak. Ammoyo ay inpailan Apo Dios ken chakayo ay si Jesus ay iNazaret nan inischona, maichalan isnan katataa ay kamabfalin ya sinyal ay inpaangnen Apo Dios ken siya isnan kawadyo. 23 Si Jesus ay nay et naigwa ken chakayo tay siya nan sikhod ay semek ya khakhalan Apo Dios. Ngem ke yo't pinatey isnan nangipalansaanyo isnan cheycha'y fomafasol. 24 Ngem winayaan Apo Dios siya isnan kasikhab nan etey isnan kasina nanakhowan ken siya, tay ad-i mabfalin ay ipakod nan kamabfalin nan etey siya. 25 Tay inpadton David id solit nan maipoon ken Jesus:
‘Iilaek ay wawawawad-ay ken sak-en nan Apo.
Wad-ay siya ay tomatakcho is kakannawanko ta ad-i ak enchwadchwa.
26 Tay siya chi malaylaychan nan semekko ya enlal-ayad ak ay mangifab-allikas isnan lagsakko.
Ya oompa ak akhes tay wad-ay namnaman nan awakko, 27 tay ad-im iwayang nan leng-agko isnan omayan nan natey paymo ipalofos ay machonot nan awakko ay nakapet ay faam.
28 Inischom ken sak-en nan chalan ay omyey isnan fiyag ay eng-engkhana, ya ad-i enkolang nan omipalal-ayyacham isnan kawadmo.’
29 “Kakailiyak, laychek ay ipaammo ay osto nan maipoon ken ali David ay ama tako id solit. Natey siya ya naikaob, ya sisya nan naikaofana isnan kawad tako engkhana idwani. 30 Et tay esang ay mamadto siya, ammona nan inkalin Apo Dios ay nangisapata ay at ischona nan esang isnan wanen-edna ay en-ali ay kag ken siya. 31 Et tay siya chi, inilana ya inpadtona nan kasin matakhowan nan Cristo, ya nan ad-i mangiwayangan Apo Dios ken siya isnan kawad nan natey, ya nan ad-i madchonotan nan awakna. 32 Siya na si Jesus ay tinakhon mampay Apo Dios, ya chakami am-in nan tistikho isna tay inilami. 33 Naipalamag is kakannawan Apo Dios ay Amana, ay nanawatana isnan Ispirito Santo ay inkalin Amana ken siya. Idwani al-allayad siya akhes ay mangifaa isnan Ispirito Santo ay entee ken chakami, et nay siya nan iilaenyo ya chechengngenyo idwani.
34-35 “Tay si David, faken nan awakna mod-i ket nan Apona nan kankanana issan nangwaniyana en,
‘Kanan Apo Dios isnan Apok: Tomokcho ka is kakannawanko engkhana ay khab-ek ay enkhatkhatinam nan fosom.’
Tay faken si David nan linmamag id chaya.
36 “Idwani et mampay, am-in tako ay Israelitas et masapol ay ammowen tako ay osto ay si Jesus ay chey ay inlansayo is kakolos, et siya nan inpey Apo Dios ay Apo ya Cristo.”
37 Osto ay chinngen nan cheycha'y takho chi, ket ay chad-ama nan ngoyoscha, sa cha't kanan ken Pedro ya isnan tapin nan apostoles, “Iib-a, ngag et kay nan angnenmi?”
38 Sa et kinwanin Pedro, “Masapol ay waschin enfafawi ay manokog isnan fasolna ya enpafonyag ay mangipaammo ay si Jesu Cristo nan Apona,§ Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “Masapol ay waschin enfafawi/manokog isnan fasolna ya enpafonyag isnan ngachan Jesu Cristo.” Isnan kalin si Griego wad-ay nan esang ay kali ay chwa nan ayena isnan Ikholot: fafawi ya chokog. ta mapakawan nan fasolna ya chawatena nan Ispirito Santo ay ilayad Apo Dios. 39 Tay siya sa nan inkalin Apo Dios ken chakayo, isnan am-in ay wanen-edyo, ya isnan am-in ay wad-ay isnan adchawi. Siya sa nan inkalina isnan am-in ay ayakhan nan Apo ay Dios tako ay maitapi ken siya.”
40 Angsan kayet nan inloneloney Pedro ay tokhona ken chaicha. Kinwanina, “Enpaisalak kayo ta ad-i kayo maitapi ay machosa isnan naycha'y takho ay naikfis nan akkhocha.” 41 Sa et am-in nan nanawat isnan infaagna et nafonyakhan cha. Ya omey is tolon lifo ay takho nan naichad-om ken chaicha isnan chey ay akhew.
42 Sa cha't inpey nan timpocha ay nangad-achar isnan sos-olon nan apostoles, ya nakiam-among, ya kad-in nakikan cha ay manemsemek isnan Apo ya nakilol-owalo.
Nan Fiyag si Mamati
43 Angsan ay katataa ya sinyal nan cha naang-angnen maichalan isnan cheycha'y apostoles, et cha natakag nan olay sino. 44 Kad-in naam-among nan am-in ay mamati, ya nensisinniglat cha isnan am-in ay kwacha. 45 Inlakocha nan lotacha ya nan tapin nan kwacha sa cha't inchowa nan lakona ay maosar isnan kasapolan nan olay sino ay makasapol. 46 Winakas ay naam-among cha is kaTimplo, sa cha't maob-ofob-ong ay mangan ay manemsemek isnan Apo isnan afob-ongcha. Al-allayad cha ya maes-esang nan nemnemcha ay mangan ya 47 manad-ayaw ken Apo Dios, ya pinatpateg nan katakhotakho chaicha. Sa et winakas ay chad-oman Apo Jesus nan cheycha'y cha maisalakan.

*2:1 Nan Piyasta ay Pentecostes, et siya nan manemsemkan nan Judio isnan namindisyonan Apo Dios isnan anicha. Mailapo nan nay ay Piyasta isnan maikaliman poo ay akhew kakwasan nan Piyasta ay Paskua, ya nan ayen nan kali ay Pentecostes et “Maikaliman Poo”.

2:15 Isnan ekhad nan Judio, ad-i cha ominom isnan fomoteng engkhana ay mangan cha isnan mag-akhew.

2:21 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “Mo sino nan mangayag isnan ngachan nan Apo et maisalakan.”

§2:38 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “Masapol ay waschin enfafawi/manokog isnan fasolna ya enpafonyag isnan ngachan Jesu Cristo.” Isnan kalin si Griego wad-ay nan esang ay kali ay chwa nan ayena isnan Ikholot: fafawi ya chokog.