Nan Solat Pablo isnan iColosas
Nan Makwani Maipoon isnan Solat Pablo isnan iColosas
Nan nay ay solat et solat Pablo isnan cheycha'y maam-among ay enchad-ayaw ken Apo Dios id Colosas, ay esa'y ili id Asia Minor isnan kheg-edna's falaan si akhew id Efeso. Faken si Pablo nan nangilapo isnan naay ay am-among si mamati. Tet-ewa, egayna inil-ila chaicha (2:1), ngem iniismekna chaicha ya kad-in inlowalowana chaicha.
Chinamag Pablo ay wad-ay nan en-isos-olo is faken tet-ewa isnan cheycha'y mamati ischi id Colosas. Nan insos-olocha, et mo laychen nan takho ay maisalakan ya ammowen ay osto si Apo Dios, et ad-i omanay nan aped yangkhay pammati ken Cristo. Masapol kano ay iyangnencha nan tapina ay ngilin ya filin si takho, ya masapol ay chayawencha akhes nan angheles.
Tay siya chi, insolat et Pablo na ken chaicha ay mamati id Colosas ta ipaammona ken chaicha nan kinatet-ewa maipoon ken Jesu Cristo. Kinwanina isnan solatna ay si Jesus nan nangidchalanan Apo Dios isnan nenwad-ayana isnan am-iam-in. Et siya nan mangipaila ay entongtongcho is solit si Jesus mo nan am-in ay angheles ya nan tapina kayet ay ad-i kaila. Wad-ay akhes ken siya nan am-in ay kinadchios Amana, ya maid kasin teken is nalpowan nan falo ay fiyag si mamati mo faken yangkhay siya. Siya na nan khotokna's ad-i koma masailowan nan mamati isnan sos-olon si takho mod-i ket si Cristo yangkhay nan wanchencha ya abfolotencha.
Nan Linaona
Nan lapon nan solat 1:1-2
Nan nangilol-owalowan Pablo isnan mamati id Colosas 1:3-14
Nan entongchowan nan kasasaad Cristo ya nan chonona 1:15-23
Nan nensilsilfiyan Pablo isnan am-in ay mamati 1:24 - 2:5
Nan kasasaad nan mamati isnan naiyornosancha ken Cristo 2:6-15
Tokhon ta ad-i tako masangsangaw isnan ad-i tet-ewa ay sos-olo 2:16-23
Nan sikhod ya falo ay fiyag 3:1 - 4:6
1
Sak-en si Pablo ay pinilin Apo Dios ta en-apostol Cristo Jesus, sa et si Timoteo ay ib-a tako. Siya na nan solatmi ken chakayo ay iib-ami ay takhon Apo Dios issa id Colosas ay kaaafolot nan pammaticha ken Cristo. Asop ya wad-ay ken chakayo nan fachang ya talna ay malpo ken Apo Dios ay Ama tako.
Inlowalowan Pablo nan iColosas
Isnan cha mi mangilol-owalowan ken chakayo, kad-in enyaman kami ken Apo Dios ay Aman Apo tako ay Jesu Cristo, tay chinngemi nan maipoon isnan pammatiyo ken Cristo Jesus ya nan layadyo isnan am-in ay takhon Apo Dios. Linmamot chachi tay wad-ay namnamayo. Tay osto ay chinngeyo nan tet-ewa ay naipaammo isnan Khawis ay Chamag, ket ay pinatiyo ay wad-ay nan namnamaenyo ay naicholin id chaya. Nan nay ay Khawis ay Chamag ay inomchan ken chakayo et naiwalas isnan olay entona, ya pawad-ayena nan khawis ay okhali isnan cha omad-acha ay mamati. Siya akhes nan naangnen ken chakayo, mailapo issan lapona ay nanngelanyo ya naawatanyo nan tet-ewa ay ayen nan fachang Apo Dios. Sinoloyo na ken Epafras ay laylaychenmi ay faan Cristo. Siya nan kaaafolot ay ib-ami ay mangitakcheg ken chakami ya makidkidno ken chakami ay ensilfi ken Cristo. Siya nan nangifaag ken chakami isnan layadyo ay nalpo isnan Ispirito Santo.
Adi kad engkhana issan nanngelanmi isnan maipoon ken chakayo, egay kami tinomtomke ay nangilol-owalo ken chakayo. Kedkedchawenmi ken Apo Dios ta nan Ispirito Santona ay wad-ay ken chakayo, et ichawchawna ken chakayo nan am-in ay laing ya pinang-awat, ta ammowenyo ay khawis nan am-in ay laychena ay angnenyo. 10 Siya chi ta maiyafoloy nan okhaliyo isnan laychen Apo Jesus ta kad-in palaylaychenyo siya isnan am-in ay ikkanyo ay enfiyag. Ya sa kayo't mamkhas isnan am-in ay ilan si khawis ay angnen, ya onanig omad-acha nan ammoyo maipoon ken Apo Dios. 11 Kedchawenmi akhes ta maipafikas kayo isnan am-in ay fikas ay malpo isnan kadchachayaw ay kamabfalin Apo Dios, ta olay mo ngag nan omat makakatpe ya makaanos kayo. 12 Enlal-ayad kayo kayet ay enyamyaman ken Dios Ama ay nangagtan ken chakayo isnan kalebfenganyo ay maitapi isnan takhona ay makitawid isnan insakhanana id chaya ay enpapaway ay en-ap-apowana. 13 Insalakana chatako isnan ab-afollinget ay kamabfalin Satanas, ya inyatona chatako isnan en-ap-apowan nan Anakna ay laylaychena, 14 ay nanfot ken chatako isnan nenpakawanana isnan fasol tako.
Nan Kasasaad ya Chonon Cristo
15 Si Cristo nan osto ay ilan nan ad-i kaila ay Dios. Naisisikhod ay wad-ay siya ya katongchowan isnan am-in ay winad-ay Apo Dios.* Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “nan iyon-an nan am-in ay nakhaeb.” 16 Tay naichalan ken siya nan nangab-an Apo Dios isnan am-in ay nawad-ay isnan chaya ya isnan lota, nan mail-ila ya nan ad-i kaila. Tet-ewa, naichalan ken siya nan nawad-ayan nan am-in ay nateketeken ay ad-i kaila ay en-ap-apo paymo matangtangad, nan wad-ay kamabfalina paymo kalebfengana. Nakhaeb cha am-in maichalan ken Jesus ya pala ken siya. 17 Sikhod ay wad-ay siya issan sisya ay egay nakhab-an nan am-iam-in, ya siya nan manginonongnong isnan am-in. 18 Siya akhes nan pangolo isnan am-in ay mamati ay alig awakna, ya kalpowan nan fiyagcha, ya siya nan inaona ay nafangon isnan etey tatno siya yangkhay nan katotongchowan isnan am-iam-in. 19 Inpailana nan osto ay okhali ya kinadchios Apo Dios tay siya nan laychen Dios Ama ay maangnen ken siya. 20 Et sinmek Apo Dios akhes ay kasin mangiyornos isnan am-iam-in ay wad-ay id chaya ya isna is kalofong ken siya maichalan isnan Anakna. Siya na nan inangnena isnan etey nan Anakna is kakolos. Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “iyornosna… isnan chalan nan kolosna.” Isnan Griego wad-ay nan esang ay kali ay chwa nan ayena, talna ya ornos. Ornos nan laychena ay kanan isna.
21 Kag akhes ken chakayo. Sikhod ay nanatlad kayo ken Apo Dios, ya khinolayo siya khapo isnan ngaag ay semekyo ya ang-angnenyo. 22 Ngem idwani et inyornosna chakayo ken siya isnan nateyan nan Anakna, ta enfalin kayo ay nadchalos ya nakapet ken siya, nalenteg ya maid makmakwaniyanyo mo iyeyna chakayo isnan sakhangna. 23 Siya magtek mo eestenyo kayet nan pammatiyo ta enkekedse kayo, ya ad-i kayo enchwadchwa paymo enfab-aliw isnan namnamayo ay malpo isnan Khawis ay Chamag ay chinngeyo. Siya nan Khawis ay Chamag ay naipap-alawag isnan olay sino ay takho, ya sak-en ay Pablo nan esang ay nenfalin ay faa ay en mangipap-alawag.
Nan Chonon Pablo ay Mamachang isnan Am-in ay Mamati
24 Enlal-ayad ak idwani isnan naycha'y likhatko ay enkhawisanyo. Kanak na tay nan nay ay likhat ay inanaagko, et siya nan toloy nan likhat Cristo pala isnan am-in ay mamati ay makwanin awakna, engkhana ay makwas. 25 Nenfalin ak ay faan nan am-in ay mamati, tay pinilin Apo Dios sak-en ay ensilfi isnan enkhawisanyo, ta ipaammok nan am-in ay kalin Apo Dios. 26 Siya nan Chamag ay egay chadlos naipap-aammo isnan angsan ay waned si takho id solit, nay met achi idwani et nay inpaammona isnan takhona. 27 Siya na nan nemnem Apo Dios: Laychena ay ipaammo isnan takhona nan sikhod ay egay naammowan ya maid makaiso ya kadchachayaw ay pangkhepna isnan am-in ay takho. Et siya na nan sikhod ay egay naammowan: Nan kawad-an Cristo ken chakayo, siya nan khotok nan namnamayo ay maitapi isnan katangtangachan Apo Dios. 28 Adi kad si Cristo nan ipap-alawagmi isnan olay sino ay takho. Ippeymi nan am-in ay laingmi ay manokhon ya mangisolo ken chaicha tatno mo ifowegmi chaicha isnan sakhangna, et apchas naengngan nan waschin esang isnan pammatina ya naiyornos ken Cristo. 29 Tay siya chi nan sesemkek ay ikkan, ipapatik nan kafaelak ay enchono maichalan isnan kamabfalin Cristo ay mangipabfifikas ken sak-en.

*1:15 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “nan iyon-an nan am-in ay nakhaeb.”

1:20 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “iyornosna… isnan chalan nan kolosna.” Isnan Griego wad-ay nan esang ay kali ay chwa nan ayena, talna ya ornos. Ornos nan laychena ay kanan isna.