Nan Solat Pablo isnan iyEfeso
Nan Makwani Maipoon isnan Solat Pablo isnan iyEfeso:
Nan naay insolat Pablo isnan mamati id Efeso et nan sa ikkan Apo Dios ay mangamong isnan am-in ay wad-ay isnan lofong ya id chaya ta kecheng si Cristo is Apocha (1:10). Siya na nan khotokna is namagfag-an Pablo isnan mamati tatno osto nan ang-angnencha ya ta maesang nan semekcha.
Al-alig nan tapina ay inangnen Pablo ta ipailana nan kak-aag nan mayomyoman tako ay mamati. Kanana en maiyalig nan mamati isnan esa'y awak, et si Jesu Cristo nan kag olon nan awak. Kanana akhes en kag afong nan mamati ya si Cristo nan alig tokodna. Inyaligna akhes nan sin-asawa ken Jesu Cristo ya nan mamati ken siya.
Nan Linaona
Nan lapon nan solat 1:1-2
Nan kasasaad nan mamati ken Cristo 1:3 - 3:21
Nan ilan si fiyag ay ton-ochen nan mamati 4:1 - 6:9
Nan armas nan mamati 6:10-20
Nan anongos nan solat 6:21-24
1
Sak-en si Pablo ay nenfalin ay apostol Cristo Jesus tay siya nan nemnem Apo Dios. Et siya na nan solatko ken chakayo ay mamatpati ya naiyornos ken Cristo Jesus ya takhon Apo Dios issa'd Efeso.
Asop ya nan fachang ya talna ay nalpo ken Apo Dios ay Ama tako ya si Apo Jesu Cristo nan wad-ay ken chakayo.
Nan Enkhawisan ay Ichawchaw Jesu Cristo
Machad-ayaw si Apo Dios ay Dios ya Aman Jesu Cristo ay Apo tako, tay issan naiyornosan tako ken Cristo, binindisyonana chatako isnan am-in ay ngag sisa ay enkhawisan ay ipaiyalin nan Ispirito Santo ay nalpo'd chaya. Siya sa tay issan sisya'y egay nakhab-an nan lofong, apchas et pinilin Apo Dios chatako ay enfalin ay takhona isnan naiyornosan tako ken Jesus, tatno nadchalos nan okhali tako ya maid kasin makwaniyan tako isnan sakhangna. Sikhod ay pinilina chatako khapo isnan layadna, ta enfalin tako'y an-akna maichalan ken Jesu Cristo. Siya chi nan laychena ay angnen ya nan pangkhepna, tatno chayawen tako siya tay maid paat imotna ay mangichowa isnan katataa ay fachangna ken chatako ay naiyornos isnan laylaychena ay Anakna.
Tay maichalan isnan etey* Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “maichalan isnan chalan Cristo” Cristo nasfot tako isnan napakawanan nan fasol tako. Siya sa nan kail-an nan kawedwechan nan fachang Apo Dios ay maid makaiso ay innawnawasna ay nangichawchaw ken chatako. Si Apo Dios ay mangammo isnan am-in, ya kawad nan am-in ay silib, et inpaammona ken chatako nan sikhod ay eg-ay naammowan ay khawis ay pangkhepna, ay sinmekna ay angnen maichalan ken Cristo. 10 Siya na nan sinmekna ay angnen: Mo omchan et nan timpo ay kapengpengan nan am-in, at nongnongena nan am-in ay wad-ay id chaya ya is kalota, ta maiyornos cha am-in ken Cristo ta siya yangkhay nan Apocha.
11 Am-in ay maang-angnen et maiyafoloy isnan sikhod ay semek ya pangkhep Apo Dios ay angnen. Siya akhes issan namiliyana ken chakami Paymo “namiliyana ken chatako.” issan laplapona ay entakhona isnan naiyornosanmi ken Cristo. 12 Siya chi nan sinmekna ay angnen ta chakami ay nang-ona ay wad-ay namnamana ken Cristo, et enfiyag kami ay manad-ayaw isnan katangtangachan Apo Dios.
13 Siya akhes ken chakayo ay naiyornos ken Cristo, osto ay chinngeyo nan kinatet-ewa, ay Khawis ay Chamag maipoon isnan kaisalakanyo, et namati kayo ken Jesus. Sa et inangnen Apo Dios nan inkalina, ya inchowana ken chakayo nan Ispirito Santo ay mangipaila ay chakayo nan takhona. 14 Adi kad nan nay ay Ispirito Santo ay inpateen Apo Dios ken chatako, et siya nan mangipaila ay at ichowana ay ichowa nan am-in ay inkalina ken chatako ya at pawayaena chatako, et nay chayawen tako siya isnan katangtangachana.
Nan Lowalon Pablo
15 Siya chi nan khotokna ay osto ay chinngek nan pammatiyo ken Apo Jesus ya nan layadyo isnan am-in ay takhon Apo Dios, 16 eg-ay ak tinomke ay nenyaman ken Apo Dios khapo ken chakayo. Sesemkek ay mangilol-owalo ken chakayo, 17 ya chak kedchawen ken Apo Dios ay matangtangad ay Ama ya Dios Jesu Cristo ay Apo tako, ta nan Ispirito Santo ay wad-ay ken chakayo, et cha na kayet palaingen chakayo ya ipafigfigna si Apo Dios ken chakayo ta ammowenyo siya ay osto. 18 Ilol-owalok akhes ta silawan Apo Dios nan semekyo Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “ta silawana nan matan nan posoyo.” ta ammowenyo nan kinagkhawis nan manamnama ay sinmekna ay ichowa issan nangayakhana ken chakayo ay maitapi ken siya. Sa et ta maawatanyo akhes nan kinawedwechan nan katataa ay tawid ay inkalina ay ichowa isnan takhona. 19 Ilowalok akhes ken siya ta ammowenyo nan katataa ya maid makaiso ay kamabfalina ay mamachang ken chatako ay mamati ken siya. Siya chi nan kamabfalin ay 20 inpailana isnan namangonana ken Cristo isnan etey, ya nan nangipatokchowana ken siya is kakannawana id chaya. 21 Et wad-ay si Jesus ay en-ap-apo ischi idwani ay entongtongcho is solit mo nan am-in ay wad-ay kalebfengana, am-in ay ap-apo, ya am-in ay wad-ay kamabfalina isnan lota ya id chaya. Maid ngachan is napatpateg mo nan ngachana idwani paymo is tap-in akhew. 22 Et inpagkhwab Apo Dios nan am-iam-in is kasikin Cristo, sa na't inpey siya ay Ap-apon nan ngonon ta enkhawisan nan am-in ay mamati 23 ay maiyalig ay awak Cristo. Adi kad chatako nan osto ay entetey-an Cristo, ay wad-ay kannay isnan am-in ya olay entona isnan lofong ya chaya.

*1:7 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “maichalan isnan chalan Cristo”

1:11 Paymo “namiliyana ken chatako.”

1:18 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “ta silawana nan matan nan posoyo.”