Nan Solat isnan Hebreo
Nan Makwani Maipoon isnan Solat isnan Hebreo
Nan solat ay nay et naisolat isnan Judio ay mamati ay makwani akhes en Hebreo. Naisolat na tatno maipafikas nan pammaticha, tay khapo isnan angsan ay likhat ay innaagcha nganngani chokokhancha nan pammaticha ken Cristo. Nan inikkan nan nensolat ay mangipafikas ken chaicha et inpaammona ay si Cristo nan tet-ewa ay mangipaila isnan laychen Apo Dios ay ipaila isnan takho. Maid teken mod-i siya yangkhay.
Tolo nan inpaammon nan nensolat maipoon ken Jesus. Nan omona et Anak Apo Dios si Jesus ay maid lapona ya pengpengna. Ngem issan nenfalinana is takho sinos-olona nan masapol ay ikkana ay mangiyangnen isnan nemnem Amana olay mo siya nan maipalikhatana ya katteyana. Khapo tay siya nan Anak Apo Dios, entongtongcho mo nan mamadton Apo Dios ya si Moises ya olay nan angheles Apo Dios.
Nan maikadwa ay inpaammona et khagkhag-awis nan inikkan Jesus mo nan inikkan nan papachin nan Judio, et nay siya nan manokat ken chaicha ay mangitakcheg isnan takho ken Apo Dios is eng-engkhana.
Nan maikatlo, et khapo ken Jesus tet-ewa ay maisalakan nan takho. Siya nan tet-ewa ay kaiyalikhan nan naparki ay inchaton nan Judio ken Apo Dios, tay napatey siya ay nangichowa isnan fiyagna ay manfot isnan fasol nan katakhotakho.
Isnan maikasinpoo ya esang ay kapitolo, ibfakhana nan kak-aag nan khawis ay pammatin nan ib-an nan mamati id sangad-om tatno pabfikasena nan pammaticha. Nan wad-ay isnan anongos nan solat et nan tapina ay tokhon.
Nan Linaona
Si Cristo nan mangipaila isnan ostoosto ay is-ison Apo Dios 1:1-3
Nan entongtongchowan Jesus mo nan angheles 1:4 - 2:18
Nan entongtongchowan Jesus mo cha Moises ken Josue 3:1 - 4:13
Nan entongtongchowan nan kinapachin Cristo 4:14 - 7:28
Nan entongtongchowan nan tolakhan Apo Dios maichalan ken Cristo 8:1 - 9:22
Nan entongtongchowan nan inikkan Cristo ay mangisalak isnan takho 9:23-10:39
Nan pateg nan pammati 11:1 - 12:29
Nan anongos nan solat 13:1-25
1
Id sangad-om nangang-angsan ya nateketeken ay ila nan inangnen Apo Dios ay nenkali isnan ikik-it tako ay naichalan isnan mamadtona. Ngem isnan naycha'y cha omochi ay akhew, tinot-oyan Apo Dios chatako isnan Anakna. Siya si Jesus ay nangipakhab-ana isnan lofong ya pinilina ay manawid isnan am-iam-in. Si Jesus nan langlang nan katangtangachan Apo Dios. Siya nan ostoosto ay ilan nan kinadchios Apo Dios. Eegnana nan lofong ya nan chaya isnan makabfalin ay kalina. Ya kakwasan nan nanalosana isnan fasol nan takho, inmey tinmokcho is kakannawan nan Makabfalin ay Dios id tongcho.
Machad-ayaw si Jesus mo nan Angheles
Tay siya chi nay et adchawi ay entongcho si Jesus mo nan angheles. Siya akhes ay nan inpangachan Apo Dios ken siya et machad-ayaw mo nan ngachan nan angheles. Tay ay ke wad-ay anghel is nangnangwaniyan Apo Dios en,
“Sik-a nan Anakko.
Idwani, ipaammok ay sak-en nan Amam.”* Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “Inyanakko sik-a idwani.” Ilaenyo nan Salmo 2:7.
Paymo,
“At sak-en nan Amana, ya siya nan Anakko.” Ilaenyo nan 2 Samuel 7:14.
Nan akhes kinwanina maipoon isnan kapapatekhan ay Anakna Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “kinwanina isnan inaona ay Anakna.” Isnan okhalin nan Judio, maichoo nan inaona ay anakcha'y lalaki ken Apo Dios, ya siya akhes nan manawid isnan kwan amana, et nay siya nan kapapatekhan isnan am-in ay an-ak amana. Siya akhes ay maiyalig si Jesus ay inaona ay Anak Apo Dios. issan nangibfaalana ken siya isnan lofong et siya na:
“Am-in kayo ay anghelesko, chayawenyo siya.”§ Ilaenyo nan Deuteronomio 32:43; Salmo 97:7.
Ya nan kinwanina maipoon isnan anghelesna et,
“Ifaak nan anghelesko ay kag chakhem, paymo kag enfidfichang ay apey.”* Ilaenyo nan Salmo 104:4.
Ngem isnan Anakna, kananan,
“Sik-a ay Dios, maid pengpeng nan en-ap-apowam! Nalenteg akhes nan angnem ay en-apo. Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “Eng-engkhana nan tronom Dios, ya nalenteg nan sokodmo ay sokod nan en-ap-apowam.” Mo kanan nan Judio en, “Nalenteg nan sokod nan ali,” nan laychencha ay kanan et nalenteg nan angnena ay en-okom. Laylaychem nan kinalenteg, sam et kholaen nan ngaag. Tay siya chi, sak-en ay Diosmo et linanaak sik-a isnan wadwad-ay ay mangipalal-ayad ken sik-a mo nan iib-am.” Isnan ekhad nan Judio, mo wad-ay mangili, lanaancha nan olona ay mangipaila isnan layadcha. Siya akhes nan angnencha mo wad-ay napili ay en-apo ken chaicha, lanaancha nan olona ay mangipaila ay siya nan alicha. Ilaenyo nan Salmo 45:5,6.
10 Kinwanina kayet isnan Anakna,
“Sik-a, Apo, nan nangaeb isnan lofong issan laplapona, ya sik-a kannay nan nangaeb isnan wad-ay id tongcho.§ Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “ya nan limam nan nangaeb isnan wad-ay id tongcho.”
11 Am-in chana, et mapakawas cha, ngem sik-a et wad-ay ka is eng-engkhana. Kag cha am-in facho ay lommokhak.
12 At lonlonem chana ay kag isnan kakhay, ya masokatan cha ay kag isnan facho.
Ngem sik-a ad-i ka enfab-aliw, ya maid pengpeng nan tawenmo.”* Ilaenyo nan Salmo 102:25-27.
13 Maid akhes anghel ay nangwaniyan Apo Dios,
“Itokchom is kakannawanko engkhana'y khab-ek nan fosom ay enkhatkhatinam.” Ilaenyo nan Salmo 110:1.
14 Sino kay nan angheles? Ad-i ngen chaicha nan ad-i maila ay mensilsilfi ken Apo Dios? Chaicha nan fab-aalena ay mamadfachang ken chatako ay manawid isnan kaisalakan.

*1:5 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “Inyanakko sik-a idwani.” Ilaenyo nan Salmo 2:7.

1:5 Ilaenyo nan 2 Samuel 7:14.

1:6 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “kinwanina isnan inaona ay Anakna.” Isnan okhalin nan Judio, maichoo nan inaona ay anakcha'y lalaki ken Apo Dios, ya siya akhes nan manawid isnan kwan amana, et nay siya nan kapapatekhan isnan am-in ay an-ak amana. Siya akhes ay maiyalig si Jesus ay inaona ay Anak Apo Dios.

§1:6 Ilaenyo nan Deuteronomio 32:43; Salmo 97:7.

*1:7 Ilaenyo nan Salmo 104:4.

1:8 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “Eng-engkhana nan tronom Dios, ya nalenteg nan sokodmo ay sokod nan en-ap-apowam.” Mo kanan nan Judio en, “Nalenteg nan sokod nan ali,” nan laychencha ay kanan et nalenteg nan angnena ay en-okom.

1:9 Isnan ekhad nan Judio, mo wad-ay mangili, lanaancha nan olona ay mangipaila isnan layadcha. Siya akhes nan angnencha mo wad-ay napili ay en-apo ken chaicha, lanaancha nan olona ay mangipaila ay siya nan alicha. Ilaenyo nan Salmo 45:5,6.

§1:10 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “ya nan limam nan nangaeb isnan wad-ay id tongcho.”

*1:12 Ilaenyo nan Salmo 102:25-27.

1:13 Ilaenyo nan Salmo 110:1.