Nan Ebanghelyo ay Insolat Juan
Nan Makwani Maipoon isnan Ebanghelyo ay Insolat San Juan
Nan nangisolat isnan Ebanghelyo ay nay et si Apostol Juan ay anak cha Zebedeo ken Salome ay iGalilea. Nan pangkhepna ay nangisolat et wad-ay isnan 20:31: “naisolat chana ta wad-ay menpatiyanyo ay si Jesus, et siya nan Cristo ay Anak Apo Dios, ya tatno isnan mamatiyanyo at mawad-ay nan fiyagyo ay maid pengpengna isnan maiyornosanyo ken siya.” Isonga ad-acha nan mafasa isna maipoon isnan kinadchios Jesus ay Anak Apo Dios, nan ison nan pammati ya nan fiyag ay maid pengpengna.
Isnan milapowan nan liblo, infakhan Juan ay si Jesus nan makwani en Kali ay nenfalin si takho tatno maila ya maammowan nan katakhotakho nan kinadchios ya nemnem Dios Ama.
Isnan toloy nan liblo inokhodna nan pito ay katataa ay sinyal ay inangnen Jesus ay mangipaila ay tet-ewa nan kinadchiosna: nan nangipafalinana isnan chanom is fayas (2:1-11); nan nangakhasana isnan anak nan esa'y ap-apo (4:46-54); nan nangakhasana isnan lalaki ay nasakit id Betsata (5:1-18); nan namakkanana isnan katakhotakho (6:5-13); nan nannalanana is kaoson nan chanom (6:16-21); nan nangakhasana isnan ad-i makaila (9:1-7) ya nan kasina nentakhowan ken Lazaro (11:1-45). Isnan naycha'y pito ay sinyal, kecheng na ay liblo is kawad nan lima.
Inokhodna akhes nan infakhan Jesus maipoon isnan kinadchiosna ya chonona, kag isnan nangiyalikhan Jesus isnan awakna ay makan (6:35), silaw (9:5), segpan (10:7), chalan (14:6) ya poon si ofas (15:1).
Ad-acha akhes nan masolo isna maipoon isnan kinadchios Dios Ama ya Dios Ispirito Santo. Kaspangalikhan, nan kinaAman Dios Ama et nasolok ay naminkhasot nan naifag-ana. Wad-ay akhes nan masolo maipoon isnan nanakhowana isnan natey (5:21), nan takho ay makitetey-ana (14:23), nan kinasantona (17:11) ya nan kinalentegna (17:25). Nan Ispirito Santo akhes et angsan nan naisolat isnan kapitolo 14-16 maipoon isnan laychena ay angnen isnan am-in ay takho, ya nan entetey-ana, mamadfachangana ya men-isos-olowana isnan mamati ken Cristo.
Angsan nan infagfakhan Jesus ay naisolat isnan nay ay liblo yangkhay, kag isnan nakisochokana ken Nicodemo maipoon isnan kasin maiyanakan nan takho (3:1-21), nan nakitot-oyyana isnan fafai ay iSamaria maipoon isnan chanom ay mangigwa isnan fiyag (4:1-26), nan nen-isolowana isnan Piyastan si Ab-afong (7:14-39), nan aligna maipoon isnan khawis ay manoktokkhong isnan karnilo (kapitolo 10), ya nan inlowalona ken Amana (kapitolo 17).
Nan Linaona
Nan Kali ay nenfalin si takho 1:1-18
Si Juan Bautista ya nan inmona ay disipolos Jesus 1:19-51
Nan nen-isos-olowan Jesus isnan katakhotakho 2:1 - 12:50
Nan nen-isos-olowan Jesus isnan disipolosna isnan cha omochi ay akhewna 13:1 - 17:26
Nan nateyan Jesus 18:1 - 19:42
Nan kasin natakhowan ya nenpail-an Jesus 20:1 - 21:25
1
Nan Tet-ewa ay Silaw ay Inmali isnan Lofong
Issan laplapona ay egay nakhab-an nan lofong, sikhod ay wad-ay siya ay makwani en Kali. Wad-ay siya ken Apo Dios, ya siya et Dios. Et siya chi ay engkhana issan laplapona, wad-ay siya ken Apo Dios. Naichalan ken siya nan nawad-ayan nan am-in. Siya, maid paat nawad-ay, mo egay naichalan ken siya. Siya nan poon nan fiyag, ay maiyalig ay silaw si takho. Langlangan nan silaw nan follinget ya maid mabfalin nan follinget ay mangafak isnan silaw.
Wad-ay nan esa'y takho ay finaan Apo Dios ay enngachan is Juan. Siya nan inmali ay manistikho maipoon isnan makwani en silaw, ta am-in nan mannge et mamati cha. Faken siya nan chey makwani en silaw, mod-i ket inmali ay manistikho isnan silaw.
Nan tet-ewa ay silaw, siya nan manangkhew isnan semek nan waschin esa'y takho ya omal-ali isnan lofong. 10 Sikhod ay wad-ay siya isnan lofong, ya naichalan ken siya nan nakhab-an nan lofong, nay met achi maid namigfig ken siya. 11 Inmey isnan osto'y ilina ngem egay chinawat nan kailiyana. 12 Isnan magtek am-in ay nanawat ya namati ken siya,* Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “ay namati isnan ngachana” et inchowana ken chaicha nan kafaelancha ay enfalin ay an-ak Apo Dios. 13 Ya nan nenfalinancha ay an-ak Apo Dios, et faken kag isnan angnencha ay maiyanak isnan awak khapo isnan layad si sin-asawa ya semek nan lalaki, mod-i ket khapo isnan nemnem Apo Dios ay en Amacha.
14 Siya akhes nan Kali ay nenfalin ay takho ya nakitee ken chatako. Inilami nan katangtangachana ay maifakhay ken siya ay es-esang ay Anak nan Ama id chaya. Wad-ay ken siya nan am-in ay kinagkhawis ya kinatet-ewa.
15 Siya nan tinistikhowan Juan issan nangifogfokhawana ay mangwanin, “Siya san kinwanik ay omali ay maisokat ken sak-en ya entongcho is solit mo sak-en, tay sikhod chadlo ay wad-ay siya.” 16 Ya isnan chachama ay kinagkhawisna, et ad-i mangmangkhay nan ichod-owana ken chatako ay enkhawisan. 17 Tay nan lenteg ay inchowan Apo Dios ken chatako et naichalan ken Moises, ngem inpailana nan kinagkhawisna ya nan kinatet-ewana maichalan ken Jesu Cristo. 18 Maid nakaila ken Dios Ama mod-i yangkhay nan es-esang ay Anakna ay maitatakcho ken siya. Siya nan nangipaammo ken Amana.
Nan Ifaag Juan Bautista Maipoon ken Jesus
(Mateo 3:1-12; Marcos 1:1-8; Lucas 3:1-18)
19 Siya na nan infaag Juan isnan cheycha'y papachi ya nan kafachangcha ay makwani en Levita, ay finaan nan aap-apon si Judio ay en mamoot ken Juan mo sino tet-ewa siya. 20 Et egay inkhigkhinek Juan nan tet-ewa maipoon isnan awakna, mod-i ket inlatakna ay nangwanin, “Faken sak-en nan Cristo.”
21 Sa cha't inpoot ay nangwanin, “Ya sino ka mampet? Ay sik-a ngen nan mamadto ay si Elias?”
“Faken ak!” insongfatna.
“Sik-a ngen nan omali ay Mamadto?”
Kinwanin kayet Juan, “Faken.”
22 Inpootcha kayet ay nangwanin, “Ibfakham et achi ken chakami mo sino ka, ta wad-ay isfatmi isnan namaa ken chakami. Ngag nan kanam maipoon ken sik-a?”
23 Sa et kinwanin Juan, “Sak-en nan inpadton Isaias ay nangwanin,
‘Wad-ay isnan ponchag nan mangifogfokhaw ay mangwanin,
“Enletkhenyo nan chalan nan Apo.” ’ ” Ilaenyo nan Isaias 40:3.
24 Sa et kinwanin nan cheycha'y finaan nan Fafariseo en, 25 “Mo faken ka pet si Cristo, paymo si Elias, paymo nan omali ay Mamadto, ya ke ka enfonyag mo?”
26 Sa et kinwanin Juan, “Sak-en, chanom yangkhay nan ifonyagko. Ngem wad-ay ken chakayo nan esang ay ad-iyo ammo. 27 Siya nan at omonod ken sak-en, ngem ad-i ak chadlos maikali ay olay mamadfad yangkhay isnan taked nan pallokana.”
28 Inmat am-in chana id Betania is apet falaan nan akhew nan wanga ay Jordan ay cha nenfonyakhan Juan. Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “Inmat am-in chana isnan chemang nan wanga ay Jordan ay cha nenfonyakhan Juan.”
Si Jesus nan Makwani en Korderon Apo Dios
29 Kawaksana, inilan Juan si Jesus ay omal-ali sa na't kanan, “Naay nan Korderon§ Nan kordero, siya nan innanak nan karnilo. Apo Dios ay mangaan isnan fasol nan katakhotakho. 30 Siya san chak kankanan ay omonod ken sak-en ya entongcho is solit mo sak-en, tay sikhod chadlo ay wad-ay siya. 31 Olay pay sak-en, egayko akhes finigfig siya. Ngem nan khotok nan inmaliyak ay enfonyag isnan chanom, et ta ipaammok siya isnan iyIsrael.”
32 Infaag kayet Juan nan chadlos na inila, “Inilak nan Ispirito Santo ay kag kalopati ay cha khomwab ay nalpo id chaya. Sa et nentee ken siya. 33 Sak-en, sisya'y egayko finigfig siya issan lapona. Nay met achi si Apo Dios ay namaa ken sak-en ay en mangifonyag isnan chanom, et kinwanina ken sak-en, ‘Nan ilaem ay khomwafan ya entey-an nan Ispirito Santo, et siya nan mangifonyag isnan Ispirito Santo.’ 34 Tet-ewa, inilak ya tistikhowak ay siya nan Anak Apo Dios.”
Nan Inmona ay Disipolos Jesus
35 Issan kawaksana, wad-ay kasin cha Juan ya nan chwa'y disipolosna, 36 ya inilana si Jesus ay lomal-aos, sa na't kanan en, “Ilaenyo, cheey nan Korderon Apo Dios!” 37 Issan nanngelan nan chey chwa'y disipolosna isnan kinwanina, inmey cha ay maifoweg ken Jesus.
38 Nensakhong si Jesus ya inilana chaicha ay cha omon-onod. Sa na't kanan, “Wad-ay ngen masapolyo?”
“Rabbi, ento pay nan entetey-am?” insongfatcha. (Nan ayen nan Rabbi isnan kalin si Judio, et Mistolo.)
39 “Omali kayo ta ilaenyo,” kinwanin Jesus. Naifoweg cha't ken siya ya inilacha nan entetey-ana, sa cha't nakiiyan ken siya tay away nget alas kwatro chi.
40 Si Andres ay akhin Simon Pedro nan esang ken chaicha ay chwa ay nannge isnan kinwanin Juan sa cha't naifoweg ken Jesus. 41 Nan inmona ay inangnena, et inmey ay en manganap ken Simon ay akhina ya kinwanina ken siya en, “Inchananmi et nan Mesias!” (Nan laychen nan Mesias ay kanan et Cristo.) 42 Sa na't infoweg si Simon ken Jesus.
Insisin-eng Jesus si Simon sa na't kanan, “Sik-a si Simon ay anak Juan. At makwani ka en Cefas.” (En-iso nan ayen nan ngachan ay Pedro ya Cefas. Nan laychencha ay kanan et fato.)
Nan Nangayakhan Jesus ken cha Felipe ken Natanael
43 Issan kawaksana, sinmek Jesus ay enpaGalilea. Sa na't inila si Felipe, ya kinwaninan, “Maifoweg ka ken sak-en.” 44 Si Felipe ay nay et ib-an cha Andres ken Pedro ay iBetsaida.
45 Idwani, en inanap Felipe si Natanael, sa na't kanan, “Inchananmi et san takho ay kankanan Moises isnan lenteg, ya san akhes insolat san cheycha'y mamadto ay at omali. Siya si Jesus ay iNazaret ay anak Jose.”
46 Sa et kinwanin Natanael, “Siya pet! Ay ke wad-ay khawis ay malpo id Nazaret?”
“Omali ka achi ta ilaem,” kinwanin Felipe.
47 Issan nangil-an Jesus ken Natanael ay omal-ali, kinwanina, “Naay nan tet-ewa ay iyIsrael. Maid paat sikapna!”
48 Sa et kinwanin Natanael ken siya, “Ngag nan nangammowam isnan katatakhok?”
“Inilak sik-a is kapoon nan kaew ay higos issan sisya'y egay nangayakhan Felipe ken sik-a,” insongfat Jesus.
49 Sefat et Natanael ay nangwanin, “Apo, sik-a nan Anak Apo Dios! Sik-a nan Alin nan Israel!”
50 “Mamati ka tay kinwanik en inilak sik-a is kapoon nan kaew ay higos, ad-i ngen? At chakchakchake kayet nan ilaem ay katataa mo nan nay!” 51 Intoptop kayet Jesus ay nangwanin, “Tet-ewa kanak ken chakayo, at ilaenyo nan chaya ay matekwafan, ya nan angheles Apo Dios ay cha tomongcho ya cha khomwab ken sak-en ay Anak si Takho.”

*1:12 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “ay namati isnan ngachana”

1:23 Ilaenyo nan Isaias 40:3.

1:28 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “Inmat am-in chana isnan chemang nan wanga ay Jordan ay cha nenfonyakhan Juan.”

§1:29 Nan kordero, siya nan innanak nan karnilo.