21
Nan Kasin Nenpail-an Jesus isnan Disipolosna
Awni ya kasin nenpaila si Jesus isnan disipolosna is kailit nan Fayfay nan Tiberias. Kag tona nan inikkana ay nenpaila. Naam-among cha Simon Pedro, Tomas ay makwanin Apik, Natanael ay iCana id Galilea, nan chwa'y an-ak Zebedeo ya nan chwa kayet ay disipolosna. Sa et kinwanin Simon Pedro isnan ib-ana, “Tak et mangachiw na.”
Sa cha't kanan, “Maifoweg kami!” Nenligwat cha sa cha't nenfangka ay omey. Nay met achi isnan chey ay sinlabfiyan maid paat khinachiwcha.
Issan cha mapat-a ya ket wad-ay si Jesus ay entatakcheg is kailit nan fayfay, nay met achi egay cha inmatonan siya. Sa na't kanan, “Anen cha'y lilwidko, wad-ay ngen iniketanyo?”* Isnan fayfay id Galilea, wad-ay nan teketeken ay ilan si khachiw. Wad-ay karpa, chadchakompag ay tilapya, ya nan partat. Nakhaeb nan iket isnan sichok ay anwaanwa ya anchoancho ta maoy-oy isnan fayfay.
“To! Maid ya!” kinwanicha.
Sa na't kanan, “Ibkasyo nan iketyo is kakannawan nan fangka, et wad-ay maalayo.” Inibkascha tet-ewa nan sichok ya ke cha't ay ad-i et makakhoyod, tay angsaangsan nan nakna ay chadchakowag ay ikan.
Sa et kanan san disipolos ay laylaychen Jesus ken Pedro en, “Si Apo pet chi!” Osto'y inammowan Simon Pedro ay si Apo Jesus chi, ala na't ya facho isnan kinaana ay fachona isnan cha na enchonowan, sa na't ala ya lay-og ay chomaka. Nan cheycha'y ib-ana, nenlokhan cha isnan fangka ay mangoyod ay mangichaka isnan iket ay napnonapno is chadchakowag ay ikan, tay as-op cha is kailitna, ay kag sinkhasot ay mitro yangkhay.
Issan chinmakalancha, inilacha nan machad-awis ay sibfan isnan khomakhalang ay oling. Wad-ay akhes tinapay ischi. 10 Sa et kanan Jesus, “Omyali kayo isnan sinichokanyo.”
11 Sa et inmey si Simon Pedro is kafangka ay nangoyod ay nangipachaka isnan iket ay napno is ad-achowan ay chadchakowag ay ikan. Et sinkhasot ya liman poo ya tolo am-in nan filangna. Ngem olay angsaangsan chi, sisya ay egay kafakfakas nan iket. 12 Sa et kanan Jesus, “Ali kayo et ta mangan tako.”
Idwani, maid makatoled ay kasin manalodsod mo sino siya, tay finigfigcha ay siya nan Apocha. 13 Sa et en inalan Jesus nan tinapay ya inwalasna ken chaicha. Siya akhes nan inangnena isnan chinawisna.
14 Siya na nan maikatlo ay nenpail-an Jesus isnan disipolosna kakwasan nan finmangonana isnan etey.
Nan Nannokhonan Jesus ken Pedro
15 Issan nakakkanancha, kinwanin Jesus ken Simon Pedro, “Simon ay anak Juan, wadwad-ay ngen nan layadmo ken sak-en mo nan layad nan tapina ay naycha?”
Sa na't kanan, “Wen, Apo, ammom met ay laylaychek sik-a.”
Kinwanin et Jesus, “Mo siya sa, tokkhongam et nan korderok.”
16 Ikapidwa kinwanina kasin en, “Simon ay anak Juan, laylaychem ngen sak-en?”
Sinomfat kayet ay nangwani, “Wen man Apo, ya kem ammo'y laylaychek sik-a ya!”
Sa et kanan Jesus, “Tokkhongam nan karnilok.” 17 Ikapitlo kayet kinwanin Jesus, “Simon ay anak Juan, tet-ewa ngen ay laychem sak-en?”
Ya ket ay enseseg-ang nan semek Pedro tay ikapitlo et chi is nannalodsochan Jesus ken siya, mo tet-ewa nan layadna ken siya. Kinwanina't ken Jesus en, “Apo, ammom nan kangnon et ammom ay laychek sik-a.”
Sa et kinwanin Jesus, “Tokkhongam nan karnilok. 18 Tet-ewa kanak ken sik-a, issan kachad-aanmo, kikhad ka ay enfacho ya ensangkhetan ya nawaya ka ay omey isnan laychem ay omayan. Nay met achi isnan malakayam, at iyoyadmo nan limam ya teken nan mangippey isnan sangkhetan mo sa cha't iyey sik-a isnan ad-im laychen ay omayan.” 19 (Infaag Jesus na ta ipaammona mo ngag ay ilan si etey nan ikatey Pedro ay katangtangachan Apo Dios.) Osto'y siya chi kinwanina't ken Pedro, “Wanchem sak-en.”
Nan Kinwanin Jesus Maipoon isnan Esang ay Disipolosna
20 Nensakhong si Pedro ya inilana ay omon-onod san disipolos ay laylaychen Jesus. Siya san ninidpa ken Jesus issan lafi ay nangnganancha, ya san nanalodsod ken siya mo sino nan mangitiktik ken siya. 21 Issan nangil-an Pedro isnan chey ay disipolos kinwanina ken Jesus, “Apo, si kay tod-i?”
22 Sa et kanan Jesus, “Mo laychek ay matakhotakho siya is engkhana ay kasik omaliyan, ngag ta nan fiyangmo? Sik-a, wanchem sak-en!”
23 Ya ket aped naiwalakhawag isnan disipolos Jesus ay at ad-i matmatey nan chey ay disipolos. Ngem egay kinwanin Jesus ay ad-i matey siya mod-i ket kinwanina en, “Mo laychek ay matakhotakho siya engkhana is kasik omaliyan, ngag ta nan fiyangmo?”
Nan Nanistikho isnan Am-in ay Nailiblo Isna
24 Sak-en nan chey ay disipolos ay chadlos nanistigo isnan naycha ay naik-ikkan, ya chak insolat chana. Et naammowan ay tet-ewa am-in nan naycha ay insolatko ay tinistikhowak.
25 Ang-angsan kayet nan tapina ay inik-ikkan Jesus. Mo sa ya maisolat cha am-in, et away nget ad-i omanay nan lofong ay kaipay-an nan liblo ay kaisolatana.

*21:5 Isnan fayfay id Galilea, wad-ay nan teketeken ay ilan si khachiw. Wad-ay karpa, chadchakompag ay tilapya, ya nan partat. Nakhaeb nan iket isnan sichok ay anwaanwa ya anchoancho ta maoy-oy isnan fayfay.