Nan Solat Pablo isnan iRoma
Nan Makwani Maipoon isnan Solat Pablo isnan iRoma
Nan solat Pablo isnan cheycha'y iRoma ay mamati ken Jesus, et naisolat ay mangipaammo isnan layadna ay omey mangila ken chaicha. Laychena ay mo ke na isolowan ona chaicha ischi, esa pay omey id Espanya.
Nensolat ay nangipaawat ken chaicha isnan maawatana maipoon isnan pammati ken Jesus. Laychena ay ipaammo ken chaicha nan masapol ay ikkan nan mamati ken Cristo. Isnan am-in ay solat ay insolat Pablo, nan nay ay solatna isnan iRoma nan kaangsanan nan infab-aagna maipoon isnan pammati ken Jesus. Issan nangomostaana ken chaicha, infakhana akhes nan mangilol-owalowana ken chaicha, sa et nan laychena ay ammowencha maipoon isnan inikkan Apo Dios ta mabfalin ay khawis nan semekna isnan takho. Infaagna ay nan pammati yangkhay nan khotok nan khawis ay pinang-ilan Apo Dios ken chatako isnan sakhangna (1:17).
Kinwanin Pablo en am-in ay takho, Judio paymo Gentil, et fomafasol cha am-in, ya masapol ay enfafawi cha am-in ta mapakawan nan fasolcha esa cha mabfalin ay maitapi ken Apo Dios. Kecheng magtek yangkhay nan pammatin nan takho ken Cristo nan mabfalin ay mapakawanancha, ya faken nan mangabfolotancha isnan lenteg. Sa et infakhan kayet Pablo nan kasasaad nan falo ay fiyag, ay wad-ay isnan maitapi ken Jesus khapo isnan mapakawanan nan fasolcha. Nan mamati, et makaan nan kholacha ken Apo Dios ya mawayaan cha ta ad-icha itot-oloy ay enfasol, mo ke tay isnan fachang nan Ispirito Santo. Tay siya chi ad-i cha maitapi isnan chosa ay maid pengpengna.
Isnan maikalma engkhana isnan mikawalo ay kapitolo, infaag Pablo nan kaosalan nan lenteg Apo Dios, ya nan esang et nan kamabfalin nan Ispirito Santo isnan fiyag nan mamati. Nan tapina kayet ay infab-aagna, et nan wad-ay ay sesemken Apo Dios pala isnan Judio ya nan faken Judio ay makwanin Gentil. Kinwanina en khapo isnan nangad-iyan nan Judio ken Jesus, nawayaan nan tapin nan takho ay mannge maipoon isnan fachangna, ta maisalakan cha akhes khapo isnan inikkan Cristo. Magtek kinwanin Pablo ay ad-i maitot-oloy is engkhana nan mangad-iyan nan Judio ken Jesus.
Nakwas chi sa et insolat Pablo nan osto ay ikkan nan mamati, am-amed isnan ikkancha ay en-asilayad. Infaagna akhes nan ikkancha ay ensilfi ken Apo Dios, ya nan masapol ay ikkancha ay mangiyangnen isnan filin nan ap-apo isnan ili. Infaagna akhes nan osto ay maikkan mo enchwadchwa nan nemnemcha maipoon isnan filin Apo Dios ay naichowa ken Moises.
Isnan konfos nan solat, infaagna nan manad-ayawana ken Apo Dios ya nan laychena'y ilol-owalowancha, sa et nan takho ay komkomostaena.
Nan Linaona
Nan nailapowan nan solat ya nan napateg ay sos-olona 1:1-17
Nan khotok nan mensapolan nan takho isnan kaisalakana 1:18 - 3:20
Nan pangkhep Apo Dios ta maisalakan nan takho 3:21 - 4:25
Nan falo ay fiyag nan takho ay naitapi ken Cristo 5:1 - 8:39
Nan pangkhep Apo Dios maipoon isnan Judio 9:1 - 11:36
Nan ikkan nan mamati ay enfiyag 12:1 - 15:13
Nan anongos nan solat 15:14 - 16:27
1
Nan Lokhin nan Solat
Sak-en si Pablo, ay esang ay faan Jesu Cristo. Naayakhan ak ay en-apostol, ya nadchotokan ak ay en mangipalawag isnan Khawis ay Chamag ay nalpo ken Apo Dios. Siya na nan Khawis ay Chamag ay sikhod ay inkalin Apo Dios ya inpaifaagna isnan cheycha'y mamadtona ay nangisolat isnan nasantowan ay kalina.
Nan nay Khawis ay Chamag, et maipoon isnan Anakna ay si Jesu Cristo ay Apo tako. Nailatak nan nenfalinana ay takho isnan naiwanchana ken ali David. Kag akhes isnan nasantowan ay kinadchiyosna, nailatak isnan chachama ay kamabfalin ay siya et Anak Apo Dios maichalan isnan kasina natakhowan isnan etey. Et maichalan ken siya, inpailan Apo Dios ken sak-en nan kinagkhawisna ya nenfalinena sak-en ay en-apostol ay mangitakcheg isnan ngachan Jesu Cristo, tatno awisek nan katakhotakho isnan olay entona ay ili ta patiyencha siya khapo isnan pammati. Olay akhes chakayo ay wad-ay issa id Roma, et inayakhan Apo Dios chakayo ay en-takhon Jesu Cristo.
Siya na nan solatko ken chakayo am-in issa id Roma ay laylaychen Apo Dios ya inayakhana ay enfalin ay takhona.
Asop ya enkhagkhawis kayo isnan fachang ya talna ay malpo ken Apo Dios ay Ama tako ya ken Apo Jesu Cristo.
Nan Menlaychan Pablo ay Omey id Roma
Laychek ona ay enyaman ken Apo Dios maichalan ken Jesu Cristo khapo ken chakayo am-in, tay madmadnge isnan olay entona ay ili ay namati kayo ken Apo Jesus. Si Apo Dios ay mangigwaak isnan am-in ay kafaelak ay ensilfi ken siya isnan mangipap-alawakhak isnan Khawis ay Chamag maipoon isnan Anakna, et ammona ay sesesesemkek chakayo isnan enlol-owalowak. 10 Ya kedkedchawek ken siya ta ipalofosna et koma ay makaeey ak chadlo issa, mo siya chi nan nemnemna. 11 Tay chachama nan layadko ay en mangila ken chakayo, ta ichowak koma ken chakayo nan enkhawisan ay nalpo isnan Ispirito Santo ta fomikas kayo. 12 Nan laychek ay maangnen et ta asipafikas tako: pabfikasek chakayo isnan pammatik, ya pabfikasenyo akhes sak-en isnan pammatiyo.
13 Idwani iib-ak, laychek ay ammowenyo ay kad-in semkek ay omey issa, ta wad-ay akhes fongan nan felayko issa, ay kag isnan naangnen isnan tapina ay Gentil, ngem ket ay kad-in nataktak ak. 14 Tay sak-en, lebfengko ay isolowan nan olay sino: nan cheycha'y nakaachar ya nan egay,* Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “nan Griego paymo barbarian.” Nan ayen nan kali ay barbarian et, nan takho ay teken nan kalicha. Isnan timpon Pablo, mo kananchan nan Griego ya nan barbarian, nan laychencha ay kanan et nan nakaachar ya nan egay nakaachar. Tay issan chey, nan Griego, chaicha nan takho ay wad-ay wayacha ay en-iskwila, ya chaicha nan makwanin filosofo. Nan takho ay teken nan kalicha et ad-icha ammo nan kalin si Griego, nay et kanan nan Griego en, “Maid ammocha'y takho.” nan cheycha'y mamasilib ya nan maid ammocha. 15 Tay siya chi lalaychek ay en mangipalawag akhes ken chakayo issa'd Roma nan Khawis ay Chamag.
16 Ad-i ak mabfain ay mangitakcheg isnan Khawis ay Chamag, tay siya chi nan kamabfalin Apo Dios ay mangisalak isnan am-in ay mamati. Naipaammo ona na isnan Judio sa et isnan am-in ay takho. Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “nan Griego.” Tay faken Judio nan Griego, nan laychena ay kanan isnan Griego et am-in nan faken Judio ay makwanin Gentil. 17 Tay isnan Khawis ay Chamag nan maipail-an nan angnen Apo Dios ay mangifilang isnan takho ay nalenteg cha isnan sakhangna. Siya na nan ikkana maigkhapo isnan pammati ya maichalan isnan pammati yangkhay, kag isnan inpaisolatna ay mangwanin,
“Nan takho ay naifilang ay nalenteg khapo isnan pammatina et matakhotakho.” Ilaenyo nan liblon Habakuk 2:4.
Am-in ay Takho et Fomafasol Cha
18 Si Apo Dios id chaya, et inpailana nan songetna isnan am-in ay ad-i mangichayaw ken siya, ya isnan am-in ay ngaag nan okhalicha, tay isnan kinangaagcha itagmedcha nan kinatet-ewa maipoon ken siya. 19 Siya chi tay nan mabfalin ay ammowen si takho maipoon ken Apo Dios et nailatak met ken chaicha, tay si Apo Dios kannay nan nangilatak ken chaicha. 20 Engkhana issan lapona ay nangab-ana isnan lofong, olay mo ad-i kaila siya, et khechangna ay nalatak ya maaawatan nan maipoon ken siya, kag isnan eng-engkhana ay kamabfalina, ya nan kinadchiyosna. Maiila chana isnan khinaebna, isonga maid makalason ken Apo Dios.
21 Tay olay mo ammocha ay wad-ay si Apo Dios, pinapaatcha ay egay nenchayaw paymo nenyaman ken siya ay Dios, ya ongar et yangkhay nan nenfalinan nan semekcha, ya onanig pinmanget nan maid silfina ay semekcha. 22 Kananchan mo masilib cha, ya ke cha't ay nenfalin ay kag nalewlew. 23 Ya ento mo si Apo Dios ay chadlos matangtangad ya wawawawad-ay is eng-engkhana nan chad-ayawencha, ket ay nan et khinaebcha ay ap-aped ay dios ay kag isnan ilan si takho ay matey paymo nan ilan si entat-ayaw, enkik-iwi ya enkadkachap nan cha cha chad-ayawen.
24 Khapo tay siya chi, ya ket ay inookhay et Apo Dios chaicha ta olay cha cha ang-angnen nan asi ay kalologkhitan ay figfikhawencha, et nay cha cha ik-ikkan isnan awakcha nan kafabfain. 25 Sinoktancha nan kinatet-ewa maipoon ken Apo Dios is engag. Ya nan et khinaebna nan chad-ayawencha ya isilsilfiyancha et faken si Apo Dios ay nangaeb isnan am-in ay siya chadlo yangkhay nan machad-ayaw is eng-engkhana. Amen.
26 Siya chi nan khotok nan nangogkhayan Apo Dios ken chaicha ay mangang-angnen isnan kafabfain ay figfikhawencha. Tay sinoktan nan fabfafaicha nan osto ay ekhad isnan kakkaisiw. 27 Siya akhes isnan lallalakicha, tay ento mo wanchencha nan osto ay ekhad ay makiasawa isnan fabfafai, ket ay nan et awak nan ib-acha ay lallalaki nan cha cha kannay figfikhawen. Cha cha kannay ang-angnen nan asi ay kafabfain ya nay maifakhay akhes nan chosacha isnan kakkaisiw ay ik-ikkancha.
28 Ya khapo tay kanancha en ongar yangkhay nan mamigfikhan ken Apo Dios, nay et inokhayna chaicha isnan kinafang-es nan semekcha ta cha cha kayet angnen nan ad-i osto ay okhalicha. 29 Inamoamongcha nan am-in ay ilan si ad-i osto ay okhali ya kinangaag naakhom cha, ya naikfis nan akkhocha. Ayaka nan apalcha, enpatey cha, makisomasoma cha, sikap nan ammocha, apos nan kwacha, ya natatalafitab cha. 30 Enpangapangaag cha, kakholacha si Apo Dios, naoyong cha, nappangas ya amchayewan cha. Makaskasmek cha is ngaag ay ik-ikkancha, ya nasokil cha isnan chakek-echa. 31 Maid khawis si semekcha, ad-i cha kagkhokhotok, maid layadcha, ya maid seg-angcha. 32 Ammocha pay nan lenteg Apo Dios ay mangwanin nan mangangnen ischicha et lebfengna'y matey cha, ngem khechangna'y angneangnencha kayet chachi ya faken yangkhay chi, mod-i ket tantan-oyancha akhes nan tapina ay cha mangikkan ischicha.

*1:14 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “nan Griego paymo barbarian.” Nan ayen nan kali ay barbarian et, nan takho ay teken nan kalicha. Isnan timpon Pablo, mo kananchan nan Griego ya nan barbarian, nan laychencha ay kanan et nan nakaachar ya nan egay nakaachar. Tay issan chey, nan Griego, chaicha nan takho ay wad-ay wayacha ay en-iskwila, ya chaicha nan makwanin filosofo. Nan takho ay teken nan kalicha et ad-icha ammo nan kalin si Griego, nay et kanan nan Griego en, “Maid ammocha'y takho.”

1:16 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “nan Griego.” Tay faken Judio nan Griego, nan laychena ay kanan isnan Griego et am-in nan faken Judio ay makwanin Gentil.

1:17 Ilaenyo nan liblon Habakuk 2:4.