ᤐᤋᤪᤢᤛᤖᤧ ᤛᤠᤵᤋᤢᤒᤠ ᤌᤡᤰᤛᤡᤃᤣ᤺ᤰᤐᤠ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱ
ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶ
ᤁᤴ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤴ ᤐᤋᤪᤢᤛᤖᤧ ᤀᤣᤛᤡᤕᤠ ᤔᤠᤀᤡᤏᤖᤀᤥ ᤌᤠᤱᤃᤧᤴ ᤐᤡᤛᤠᤱᤒᤠ ᤋᤧᤱᤃᤵᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤁᤧᤛᤧᤒᤠᤀᤠᤱ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤜᤠᤰᤋᤢᤛᤡᤒᤠᤖᤥ॥ ᤁᤴ ᤛᤰᤀᤡᤱᤅᤥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤣᤃᤢᤛᤡᤒᤠᤛᤡ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤔᤧᤔᤧᤳᤋᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹॥ ᤁᤴ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤡᤱᤛᤣ᤺ᤰᤁᤡᤱᤃ ᤁᤴ ᤁᤧᤏᤡ᤺ᤵᤐᤠᤜᤠ᤹ ᤜᤠᤱᤜᤠᤱ ᤔᤧᤵᤔᤠᤛᤡᤖᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤒᤠᤸᤗᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤂᤣ ᤏᤢ ᤏᤡᤱᤄᤢᤶᤔᤥ ᤔᤧᤎᤩᤧᤀᤠᤱ ᤔᤧᤘᤕᤧ॥ ᤀᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤜᤠᤱᤜᤠᤱ ᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡᤸᤗᤧ. ᤐᤋᤪᤢᤛᤖᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱᤄᤱ. ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤛᤡ᤺ᤔᤧᤴ. ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤜᤡᤱᤘᤧᤳ ᤁᤢᤒᤥ᤺ᤱᤔᤠᤴ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤕᤠᤶᤔᤥᤀᤠᤱ ᤕᤢ᤺ᤀᤠ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠ ᤔᤠᤱᤜᤧᤰᤁᤡᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤛᤥ ᤋᤠᤖᤢᤒᤡᤖᤢᤛᤡᤖ ᤏᤡᤱᤛᤠᤱ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡᤖᤥ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤔᤧᤍᤢᤔᤢᤒᤠ ᤋᤢᤰᤂᤣ ᤏᤢ ᤏᤡᤱᤄᤢᤶᤔᤡᤱᤃ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤛᤧᤰᤂᤠᤒᤠ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛᤠ᤹ᤔᤠᤖᤥ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤎᤠᤰᤛᤡᤱᤒᤠ ᤕᤧᤴᤏᤥ ᤜᤠᤱᤛᤧᤶ ᤂᤥ᤺ᤔᤠ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤋᤢᤰᤂᤣ ᤏᤢ ᤏᤡᤱᤄᤢᤶᤔᤡᤴ ᤌᤶᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥
ᤐᤋᤪᤢᤛᤖᤧ ᤁᤴ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤴ ᤁᤧᤏᤡ᤺ᤵᤐᤠᤜᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤂᤣᤒᤠ ᤕᤧᤶᤔᤥ ᤜᤠᤱᤜᤠᤱ ᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡᤖ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤜᤡᤱᤔᤠᤖᤥ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤐᤣᤗᤡ ᤑᤠᤰᤋᤢᤛᤡᤖᤥ॥
ᤌᤠᤔᤡᤱ
ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶ ᥇.᥇-᥈
ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛᤧᤴᤗᤵᤐᤡᤸᤗᤧᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤛᤢᤶ ᥇.᥉-᥇᥈
ᤛᤣᤛᤣᤒᤠ ᤜᤡᤱᤔᤴ ᤜᤡᤱᤔᤠᤖᤧᤴ ᤂᤠᤜᤢᤴ ᥇.᥇᥉-᥈.᥇᥆
ᤋᤢᤰᤂᤣᤗᤠᤰᤂᤣᤒᤠ ᤕᤧᤶᤔᤥ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤠᤏᤡᤜᤠ᤹ᤖᤧᤴ ᤗᤰᤐᤧᤴᤜᤠ᤹ ᥈.᥇᥇-᥊.᥇᥏
ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤠᤏᤡ ᤏ᤺ᤶᤏ᤺ᤶ ᤗ᤹ᤔᤠᤴ ᤏᤢ ᤛᤣᤘᤠ᤺ᤴ ᥋.᥇-᥇᥇
ᤁᤢᤏᤢᤵᤔᤠ ᥋.᥇᥈-᥇᥊
1
ᤐᤋᤪᤢᤛᤗᤠᤶ ᤛᤣᤘᤠ
ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤛᤣ᤺ᤰᤕᤢᤰᤔᤡᤒᤠ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤐᤋᤪᤢᤛᤗᤠᤶᤒᤠ ᤐᤴᤋᤡᤕᤛ. ᤃᤗᤠᤋᤡᤕᤠ. ᤁᤠᤵᤐᤠᤍᤥᤁᤡᤕᤠ. ᤀᤣᤛᤡᤕᤠ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤒᤡᤌᤠᤏᤡᤕᤠ ᤌᤢᤶᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤁᤧᤛᤧᤒᤠᤀᤠᤱ ᤁᤧᤕᤢᤱᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤣᤃᤢᤛᤡᤒᤠ ᤘᤧᤵᤔᤡᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤁᤢᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤁᤴ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤴ ᤜᤠᤰᤏᤡᤱᤒᤠᤖᤥ॥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤐᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤋᤃᤡᤛᤠ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤁᤧᤏᤡ᤺ᤳᤋᤡᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤁᤢᤔᤏᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤛᤧ ᤁᤧᤛᤣᤃᤡᤀᤠᤱ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤢᤳᤌᤥ ᤁᤧᤈᤥᤃᤡᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤀᤡᤱᤈᤠ᤺ᤱᤃᤧᤶᤒᤠ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤰᤂᤡᤀᤠᤱ ᤁᤢᤔᤠᤰᤂᤡ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧ ᤛᤣᤛᤣᤛᤠᤱᤛᤠᤱ ᤁᤧᤈᤥᤃᤡᤖᤥ॥ ᤜᤠᤖᤠ᤹ ᤐᤠᤏᤢᤍᤡᤱ ᤐᤠ᤺ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤗᤢᤱᤃᤢᤶ ᤏᤢ ᤁᤢᤛᤏᤠᤖᤢᤱᤅᤡᤴ ᤀᤠᤸᤗᤛᤠᤱ ᤕᤖᤡᤰ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤘᤠ᤹ᤖᤖᤥ॥
ᤔᤧᤴᤏᤢᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤜᤡᤱᤔᤴᤗᤧᤴ ᤏᤡᤱᤛᤠᤱ
ᤜᤠᤖᤠ᤹ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤐᤠᤏᤢᤍᤡᤱ ᤁᤢᤶᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤠᤖᤠ ᤐᤥ᤺ᤖᤖᤥ᥄ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤕᤶᤒᤠ ᤁᤢᤗᤢᤱᤃᤢᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤁᤢᤛᤱ ᤛᤠᤘᤠ᤺ᤴᤇᤡᤱᤔᤠ ᤀᤠᤒᤡᤖᤧᤀᤠᤱ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤛᤡ᤺ᤔᤧᤴᤗᤠᤶ ᤜᤡᤱᤄᤢᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤜᤠᤱᤜᤠᤱᤒᤠ ᤏᤡᤱᤛᤠᤱ ᤀᤠᤒᤡᤖᤧᤀᤠᤱ ᤀᤠᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤠᤱᤃᤪᤠᤶᤐᤣᤍᤠᤱᤅᤥ ᤀᤠᤵᤑᤠᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤀᤠᤛᤢᤳᤌᤥ ᤔᤧᤶᤒᤥ᤺ᤱᤔᤏᤠ. ᤀᤡᤔᤧᤸᤗᤧᤶᤔᤏᤠ ᤔᤧᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤏᤠᤒᤠ ᤏᤢ ᤔᤧᤴᤕ᤺ᤵᤔᤏᤠ ᤔᤧᤴᤃᤡ᤺ᤔᤏᤠ ᤀᤡᤔᤧᤸᤗᤢᤱᤒᤠ ᤗᤰ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤗᤠᤃᤡ ᤕᤢᤰᤂᤢᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤁᤢᤏᤢᤵᤔᤠ ᤕᤧᤶᤔᤥ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤍᤠᤱ ᤐᤥ᤺ᤱᤔᤠ ᤁᤧᤀᤡ᤺ᤵᤐᤠ ᤛᤧᤴᤗᤵᤐᤡᤴ ᤔᤧᤴᤍᤠᤀᤣ ᤌᤠᤖᤡᤰ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤶᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤢᤰᤛᤠᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤋᤠᤱᤃᤧᤛᤧ᤺ᤵᤋᤡᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹॥ ᤂᤧᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤥ ᤁᤧᤛ᤺ᤳᤋᤡ᤹ᤖᤥ. ᤜᤧᤰᤁᤣᤛᤠᤱ ᤛᤵᤑᤠᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤕᤖᤡᤰ ᤐᤖᤡᤰᤗᤧᤴ ᤁᤧᤛᤠᤰᤐᤠ ᤀᤡᤏᤥᤃᤧᤴ ᤋᤢᤰᤂᤣᤜᤠ᤹ ᤁᤧᤎᤖᤢᤶᤗᤀᤣ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥
ᤔᤡ᤺ᤸᤗᤧ ᤛᤠᤶᤔᤩᤠᤱᤅᤡᤴ ᤕᤥ᤺ᤴᤍᤢᤀᤠᤱ ᤛᤢᤳᤌᤥ ᤆᤥᤃᤢᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤂᤧᤴ ᤀᤡᤏᤥᤃᤧᤴ ᤋᤢᤰᤂᤣᤜᤠ᤹ᤖᤧᤃ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤛᤠ᤹ᤖᤢᤀᤠᤱ ᤁᤧᤎᤢᤶᤒᤠ ᤏᤢ ᤛᤢᤳᤌᤥ ᤆᤥᤃᤢ᤹ᤖᤥ. ᤁᤖ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤂᤧᤴ ᤛᤠᤶᤔᤩᤠᤱᤅᤡᤴᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤀᤡᤔᤧᤸᤗᤢᤱᤒᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤗᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤂᤧᤴ ᤀᤡᤏᤥᤃᤧᤴ ᤋᤢᤰᤂᤣᤜᤠ᤹ ᤏᤠᤛᤡ ᤁᤧᤎ᤺ᤳᤋᤢᤶᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤕᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤏᤧᤶᤓᤥᤃᤧᤴ ᤏᤠᤖᤠ ᤑᤥ᤺ᤔᤠᤴ. ᤔᤡᤔᤡᤍᤡᤱ ᤏᤢ ᤔᤡᤱᤛᤥ ᤀᤡᤱᤎᤠ᤺ᤱ ᤁᤧᤄᤥ᤺ᤛᤢᤶᤗᤥ॥
ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤀᤠᤵᤑᤠᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤔᤧᤴᤏᤡᤀᤣ ᤁᤧᤘᤕᤡᤛᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡ ᤁᤧᤔᤧᤳᤋᤢᤶᤗᤥ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠᤸᤗᤥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤴᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶᤔᤡᤴᤇᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤛᤶᤍᤠᤱ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤶᤔᤠᤱ ᤀᤠᤳᤋᤠᤳᤋᤠᤴᤏᤣ ᤕᤖᤡᤰ ᤔᤡᤔᤡᤍᤡᤱᤃᤧᤴ ᤛ᤺ᤵᤔᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤎᤡᤶ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤰᤂᤡᤀᤠᤱ ᤁᤧᤘᤕᤡ᤹ᤖᤥ॥ ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤶᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤕᤠᤶᤛᤠᤶᤔᤡᤸᤗᤧᤴ ᤛᤧᤴᤗᤵᤐᤡᤴ ᤁᤧᤄᤥ᤺ᤛᤢᤶᤔᤠᤱ ᤁᤧᤘᤕᤡ᤹ᤖᤥ॥
10 ᤒᤠ ᤁᤴ ᤛᤧᤴᤗᤵᤐᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤀᤢᤴᤇᤣ᤺ᤴᤒᤠ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤏᤢ᤺ᤖᤡᤰᤁᤠᤱ ᤔᤧᤃᤥ᤺ᤳᤋᤢ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤴ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤋᤠ᤺ᤔᤠ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠ ᤗᤢᤱᤃᤢᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤐᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤒᤠᤖᤧᤖᤥ॥ 11 ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤏᤠᤛᤡ ᤌ᤺ᤵᤔᤠ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠ ᤀᤡᤏᤥᤃᤧᤴ ᤋᤢᤰᤂᤣ᤺ᤴ ᤏᤢ ᤕᤠᤱᤛᤡ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠ ᤔᤡᤔᤡᤍᤡᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤋᤃᤡᤛᤠ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡᤖᤥ॥ ᤁᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤀᤠᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤐᤥ᤺ᤱ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠᤵᤑᤠᤸᤗᤧ ᤐᤥ᤺ᤱ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤏᤡ᤺ᤵᤔᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤖᤥ॥
12 ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤔᤠᤱᤛᤣᤘᤠ᤺ᤴ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤔᤧ᤺ᤴ. ᤁᤖ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤗᤠᤃᤡ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤎᤠᤰᤋᤢᤛᤡᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠᤸᤗ ᤁᤴ ᤕᤧᤶᤔᤥᤒᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤛᤠᤱᤃᤪᤠᤶᤐᤣᤍᤠᤱᤗᤠᤶ ᤁᤧᤕᤢ᤺ᤒᤠ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤢᤰᤛᤠᤶᤗᤠᤶᤒᤠ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱᤅᤡᤴ ᤀᤡᤱᤃᤧᤶᤓᤥ᤺ᤛᤡᤖᤥ॥ ᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧᤀᤠᤱ ᤁᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤀᤥᤔᤧᤵᤔᤠ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤀᤠᤱ ᤔᤧᤘᤕᤧ॥
ᤛᤣᤛᤣ ᤜᤡᤱᤔᤴᤏᤥ ᤘᤠ᤹ᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱ
13 ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤔᤠᤱᤛᤣᤘᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤀᤥ ᤕᤠᤖᤡᤵ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤶᤔᤧ᤹. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤀᤡᤴ ᤕᤥᤎᤥ ᤔᤧᤶᤔᤧᤳᤋᤣ ᤘᤕᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤏᤢ᤺ᤱ ᤕᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤧᤄᤥ᤺ᤛᤢᤶᤒᤠ ᤗᤢᤱᤃᤢᤶᤔᤡᤴ ᤁᤢᤗᤡᤱᤎᤥ ᤁᤧᤳᤗ ᤏᤡᤱᤛᤠᤱ ᤆᤥᤃᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ 14 ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤈᤠ᤺ᤱ ᤁᤧᤀᤡ᤺ᤵᤐᤠ ᤁᤧᤏᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤰᤂᤡᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤋᤃᤡ ᤔᤧᤴᤏᤡᤀᤣ ᤔᤧᤸᤗᤧᤀᤣ ᤁᤧᤘᤕᤡᤸᤗᤧ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤶᤒᤠ ᤑᤧᤴ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤀᤥ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤔᤧᤒᤳᤇᤧᤶᤔᤡᤴᤏᤧ᤹ᤀᤥ॥ 15 ᤁᤖ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤀᤢ᤺ᤵᤐᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤛᤣᤛᤣ ᤆᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤶ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤳᤋᤢᤶᤒᤠ ᤁᤠᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤥ ᤛᤣᤛᤣ ᤘᤕᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ 16 ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤠᤶᤕᤥᤛᤠᤵᤗᤠᤀᤥ ᤀᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤀᤠᤱ ᤐᤳ. “ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤛᤣᤛᤣ ᤘᤠ᤹ᤀᤠᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤠᤱ ᤛᤣᤛᤣ ᤘᤕᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥”* ᤗᤧᤒᤡ ᥇᥇.᥊᥊-᥊᥋. ᥇᥏.᥈. ᥈᥆.᥍
17 ᤋᤢᤘᤠ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤶᤒᤠ ᤐᤠᤏᤢᤍᤡᤱ ᤐᤠ᤺ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤂᤠᤛᤧᤴ ᤆᤥᤃᤢᤛᤡᤸᤗᤧ ᤀᤣ᤺ᤰ ᤐᤀᤣ᤺ᤰ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤴᤇᤡᤴᤗᤥ॥ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥ ᤁᤧᤘᤕᤡᤖ ᤌᤠᤖᤡᤰ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤔᤡᤱᤛᤥ ᤀᤡᤱᤎᤠ᤺ᤱ ᤐᤡᤖᤧᤶᤔᤧ᤹ᤖ ᤘᤕᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ 18 ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤐᤠᤎᤧᤒᤠᤗᤠᤶᤒᤠ ᤁᤧᤏᤠ᤺ᤳᤋᤢᤶ ᤁᤧᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢᤶᤗ ᤁᤧᤕᤢ᤺ᤖᤢᤶᤒᤠ ᤜᤏᤧᤒᤠ ᤌᤡᤶᤜᤠ᤹ᤗᤠᤶ ᤁᤧᤔᤧᤰᤐᤠ ᤁᤧᤒᤣ᤺ᤰᤐᤠ ᤛᤠᤶᤔᤩᤠᤱ ᤕᤢᤵᤐᤠ ᤜᤧᤰᤋᤱᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤁᤧᤎᤧ᤹ᤖᤡᤀᤠᤱ ᤋᤠᤱᤃᤧᤛᤧ᤺ᤵᤋᤡᤒᤠ ᤔᤧ᤺ᤴ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶᤗᤥ॥ 19 ᤁᤖ ᤔᤧᤱᤃᤠ᤺ᤴᤏᤣᤒᤠ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤔᤧᤸᤗᤢᤰᤛᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰᤐᤠ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤀᤡᤔᤧᤸᤗᤢᤱᤒᤠ ᤁᤢᤔᤠᤰᤂᤡ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤎᤧ᤹ᤖᤡᤒᤠᤖᤥ॥ 20 ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤠᤸᤗᤧ ᤏᤠᤘᤠᤃᤧᤴ ᤆᤀᤡ᤺ᤳ ᤏᤧᤔᤠᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤋᤃᤡᤀᤣ ᤛᤣᤃᤧᤒᤠᤖᤥ. ᤁᤖ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤗᤠᤃᤡ ᤁᤴ ᤁᤢᤏᤢᤵᤔᤠ ᤕᤧᤶᤔᤥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤍᤠᤱ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥
21 ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤗᤠᤶᤒᤠᤀᤣ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤶ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤛᤡ᤺ᤔᤧᤴᤗᤠᤶ ᤜᤡᤱᤄᤢᤀᤠᤱ ᤁᤢᤔᤡᤔᤡᤍᤡᤱ ᤆᤥᤃᤢ॥ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤏᤢ ᤏᤡᤱᤛᤠᤱ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤶᤔᤠᤱ ᤁᤧᤘᤕᤡ᤹ᤖᤥ॥
ᤔᤧᤴᤏᤢᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤈᤠᤰ
22 ᤀᤠᤸᤗ ᤛᤧᤰᤂᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤂᤧᤶᤔᤠ ᤁᤧᤍᤧᤴᤍᤡᤀᤠᤱ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤛᤢᤳᤌᤥ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤁᤠᤛᤡᤀᤠᤱ ᤁᤧᤘᤕᤡᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤑᤢ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤏᤢ ᤏᤧ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ᤜᤠ᤹ ᤏᤢ᤺ᤖᤡᤰ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤁᤧᤍᤢᤰᤋᤢᤶᤛᤡᤶ. ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤛᤡᤰᤗᤢᤱᤔᤥᤗᤠᤶᤔᤣ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤋᤧᤶᤛᤡᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ 23 ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤃ ᤁᤧᤔᤧᤰᤐᤠᤀᤠᤱ ᤁᤧᤒᤣ᤺ᤰᤐᤠ ᤕᤠ᤹ᤖᤡ᤺ᤶᤒᤠᤗᤠᤶ ᤔᤧ᤺ᤴ. ᤁᤖ ᤁᤢᤜᤡᤱᤘᤧᤳ ᤏᤢ ᤛᤍᤠᤍᤡᤱ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢ ᤐᤠ᤺ᤴᤈᤠᤰᤁᤥᤗᤠᤶ ᤁᤢᤛᤱ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤰᤂᤡᤀᤠᤱ ᤁᤧᤘᤕᤡ᤹ᤖᤥ॥ 24 ᤛᤠᤶᤕᤥᤛᤠᤵᤗᤠᤀᤥ ᤀᤰᤂᤣ ᤛᤠᤵᤋᤧᤀᤠᤱ ᤐᤳ.
“ᤁᤠᤰ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶ ᤕᤠᤵᤔᤡᤜᤠ᤹ᤃ ᤕᤠ᤺ᤴ ᤛᤢᤱ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤔᤧᤈᤥ᤺ᤰᤗᤥ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤂᤣ᤺ᤶᤛᤡᤱᤔᤧᤱᤃ ᤑᤢᤱᤅᤡᤸᤗᤧᤴ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤆᤥ᤺ᤰ॥ ᤕᤠ᤺ᤴ ᤛᤢᤱᤅᤡᤴ ᤀᤡᤖᤧᤶ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤑᤢᤱᤅᤡᤴ ᤗᤢ᤺ᤰᤌᤠ. 25 ᤁᤖ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤒᤠ᤺ᤴᤈᤠᤰᤁᤡᤱᤃ ᤛᤍᤠᤍᤡᤱ ᤛᤍᤠᤍᤡᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥”* ᤕᤛᤤᤕᤠ ᥊᥆.᥌-᥎ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤀᤡᤱᤓᤥ᤺ᤛᤧᤒᤠ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱᤅᤡᤴ ᤒᤠ ᤂᤧᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤈᤠᤰᤁᤡᤴᤗᤥ॥

*1:16 ᤗᤧᤒᤡ ᥇᥇.᥊᥊-᥊᥋. ᥇᥏.᥈. ᥈᥆.᥍

*1:25 ᤕᤛᤤᤕᤠ ᥊᥆.᥌-᥎