ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤋᤡᤔᤥᤌᤡ᤺ᤴ ᤜᤠᤰᤋᤢᤒᤠ ᤌᤡᤰᤛᤡᤃᤣ᤺ᤰᤐᤠ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱ
ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶ
ᤋᤡᤔᤥᤌᤡ᤺ᤴ ᤀᤣᤛᤡᤕᤠ ᤔᤠᤀᤡᤏᤖᤒᤠ ᤌᤠᤱᤒᤧᤴ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤶᤒᤠ ᤕᤢᤏᤠᤏᤡ ᤏᤢ ᤁᤢᤶᤔᤠ ᤕᤜᤢᤍᤡ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱ ᤀᤡᤱᤓᤥ᤺ᤔᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤥ ᤐᤠᤘᤗᤧᤴ ᤆᤢᤶ ᤁᤧᤔᤧᤵᤐᤠ ᤏᤢ ᤁᤢᤓᤠ᤹ ᤁᤧᤒᤡᤒᤠ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤕᤖᤡᤰ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤜᤠ᤹ ᤁᤢᤓᤠ᤹ ᤐᤡᤛᤧ ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤐᤠᤱᤄᤢᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤋᤡᤔᤥᤌᤡ᤺ᤴ ᤀᤣᤑᤡᤛᤡ ᤕᤧᤰᤕᤰᤁᤥ ᤘᤕᤧᤸᤗᤧ ᤁᤴ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤴ ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤛᤠᤵᤋᤢᤒᤠᤖᤥ॥ ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤁᤴ ᤌᤡᤰᤛᤡᤃᤣ᤺ᤰᤐᤠ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤥ ᤁᤢᤓᤠ ᤁᤧᤕᤧᤰᤐᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤛᤠᤵᤋᤢᤀᤠᤱ ᤐᤳᤗᤥ॥
ᤌᤡᤰᤛᤡᤃᤣ᤺ᤰᤐᤠᤀᤥ. ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤥᤒᤠ ᤀᤡᤱᤗᤧᤰᤐᤠ ᤏᤡᤛᤠᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤍᤰᤗᤧᤱᤘᤠᤀᤥ ᤛᤠᤶᤍᤡᤱ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡ॥ ᤁᤴ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤥ ᤗᤠᤶᤗᤥ᤺ᤒᤠᤸᤗᤧ ᤀᤠᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤗᤠᤶᤗᤥ᤺ᤔᤠᤛᤡ ᤐᤥ᤺ᤱ. ᤀᤠᤰᤋᤱᤒᤠ ᤔᤠᤱᤛᤣᤘᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱ. ᤗᤠᤶᤗᤥ᤺ᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤏᤢ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤁᤢᤓᤠ᤹ ᤁᤧᤒᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤕᤧᤵᤗᤧᤰ ᤏᤢ ᤛᤢᤳᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤀᤠᤰᤋᤱᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤂᤠᤜᤢᤴ ᤛᤠᤵᤋᤢ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡᤀᤠᤱ ᤐᤳᤗᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤢᤏᤢᤵᤔᤥ ᤀᤠᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤁᤢᤛᤣᤘᤠᤖᤥᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤀᤠᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤁᤢᤓᤠ᤹ ᤐᤡᤛᤡᤱᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤋᤡᤔᤥᤌᤡ᤺ᤴ ᤛᤢᤈᤠ ᤐᤡᤖᤢᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥
ᤌᤠᤔᤡᤱ
ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶ ᤏᤢ ᤛᤣᤘᤠ᥇.᥇-᥈
ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤂᤠᤜᤢᤴᤜᤠ᤹ ᥇.᥉-᥉.᥇᥌
ᤋᤡᤔᤥᤌᤡ᤺ᤴ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤂᤠᤜᤢᤴᤜᤠ᤹ ᥊.᥇-᥌.᥈᥇
1
1-2 ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤥ ᤛᤧᤰᤂᤠᤀᤣ ᤀᤠᤔᤡ᤺ᤶ ᤀᤠᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤋᤡᤔᤥᤌᤡᤀᤣ.* ᤋᤡᤔᤥᤌᤡ–ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤕᤖᤡᤰᤗᤧᤱ ᤐᤠᤘᤗᤏᤢ ᤗᤠᤶᤍᤡ᤺ᤰ ᤆᤥᤃᤧ॥ ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤀᤣᤑᤡᤛᤛ ᤕᤧᤰᤕᤰᤁᤡᤴ ᤗᤧᤖᤢᤎ᤺ᤸᤗᤧ ᤂᤧᤵᤔᤥᤒᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤜᤠᤱᤜᤠᤱ ᤔᤧᤵᤔᤠᤛᤡᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤋᤡᤔᤥᤌᤡ᤺ᤴ ᤛᤵᤑᤠ ᤘᤕᤧ ᤗᤠᤖᤧ᤹ᤀᤥ ᤔᤧᤳᤋᤢ॥ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤛᤧᤴᤗᤵᤍᤠᤱᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱ ᤏᤢ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤛᤠᤱ ᤀᤠᤈᤥᤃᤢᤶᤒᤠ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤢᤀᤡᤱᤈᤠ᤺ᤱᤗᤠᤶ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤁᤢᤛᤣ᤺ᤰᤕᤢᤰᤔᤡᤒᤠ ᤐᤠᤘᤗᤗᤠᤶᤒᤠ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤐᤠᤏᤢᤍᤡᤱ ᤐᤠ᤺ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤏᤢ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤃ ᤗᤢᤱᤃᤢᤶ. ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤔᤠ ᤏᤢ ᤛᤏᤠᤖᤢᤱ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤃᤧᤎᤠᤰᤗ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤴ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤴ ᤜᤠᤰᤏᤧ᤹ᤖᤥ॥
ᤀᤡᤱᤗᤧᤰᤁᤣ ᤏᤡᤛᤠᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤍᤰᤗᤧᤱᤘᤠᤀᤥ ᤛᤠᤶᤍᤡᤱ
ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤔᤧᤛᤣᤍᤥᤏᤡᤕᤠ ᤌᤢᤶᤔᤥ ᤐᤣᤃᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤐᤣᤗᤡ ᤑᤠᤰᤏᤧᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤀᤣᤑᤡᤛᤛᤀᤥ ᤀᤣ ᤕᤠ᤺ᤰᤋᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤂᤧᤵᤔᤥ ᤁᤢᤓᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤀᤡᤱᤗᤧᤰᤐᤠ ᤏᤡᤛᤠᤶ ᤔᤧᤜᤢ᤹ᤖᤢᤛᤡᤖ ᤔᤧᤕᤠᤰ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤔᤧᤒᤠᤱᤄᤧᤛᤧᤴᤏᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤀᤢᤏᤠᤜᤢᤖᤡᤒᤠ ᤂᤧᤍᤠ᤹ ᤏᤢ ᤁᤣ᤺ᤶ ᤁᤣ᤺ᤶᤒᤠ ᤔᤡᤱᤛᤪᤠᤜᤠ᤹ ᤗᤧᤵᤔᤠᤍᤣ᤺ᤔᤠ ᤔᤧᤳᤋᤧᤛᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤂᤧᤸᤗᤧᤃ ᤐᤠ᤺ᤴᤎᤱᤃᤧᤴ ᤂᤧᤔᤠ᤹ᤖᤰ ᤑᤥ᤺ᤰᤂᤢ. ᤁᤖ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤋᤠᤱᤛᤧ᤺ᤵᤔᤠ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤥ ᤌᤣᤀᤠᤱ ᤔᤧᤈᤰᤋᤢᤴᤗᤥ॥ ᤂᤧᤱᤃ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤗᤠᤶᤒᤠᤖᤰ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤏᤡ᤺ᤳᤋᤧᤳᤗᤥ॥ ᤁᤴ ᤀᤡᤱᤈᤠ᤺ᤱᤅᤡᤸᤗᤧᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤛᤥ᤺ᤰᤁᤡᤱᤃ ᤛᤣᤛᤣ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹. ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤂᤠᤛᤡᤱ ᤏᤢ ᤛᤧᤰᤂᤠᤒᤠ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤗᤠᤶ ᤁᤧᤗ᤺ᤶᤒᤠ ᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡᤖᤥ॥ ᤂᤧᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ᤀᤥᤗᤠᤶ ᤁᤢᤓᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤏᤢ᤺ᤰᤂᤧ ᤔᤧᤒᤣᤀᤠᤱ ᤜᤏᤧᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤎᤱᤅᤥ ᤗᤠᤶ ᤔᤧᤒᤥ᤺ᤳᤋᤧᤀᤠᤱ ᤔᤧᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧᤃ ᤛᤠᤶᤕᤥᤌᤡᤶ ᤁᤧᤜᤢ᤹ᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤔᤠ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤛᤡᤖᤠ᤹ ᤌᤠᤱ. ᤁᤖ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤏᤡᤛ᤻ᤛᤣᤖᤥ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤔᤧᤒᤠ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤛᤢᤳᤗᤠᤜᤠ᤹ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤌᤣᤀᤠᤱ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤔᤧᤴᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢᤴᤗᤥ॥
ᤛᤠᤶᤕᤥᤌᤡᤶᤔᤡᤴ ᤏᤢ᤺ᤖᤡᤰᤁᤠᤱ ᤀᤥᤃᤵ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠᤸᤗᤧ ᤏᤢ᤺ᤒᤠᤀᤣ ᤐᤥ᤺ᤱ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤀᤠᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢᤶᤗᤥ॥ ᤛᤧᤰᤂᤠᤀᤣ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤁᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤱᤃ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤏᤡ᤺ᤵᤔᤠᤀᤣ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ–ᤛᤠᤶᤕᤥᤌᤡᤶᤔᤡᤱᤃ ᤛᤠᤶᤕᤥᤏᤡᤒᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤔᤧ᤺ᤴ. ᤁᤖ ᤛᤠᤶᤕᤥᤌᤡᤶ ᤁᤧᤓᤣ᤺ᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤏᤢ ᤀᤡᤱᤈᤠ᤺ᤱ ᤔᤧᤱᤄᤧᤶᤔᤏᤠᤒᤠᤜᤠ᤹. ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤴᤈᤥ᤺ᤰᤔᤏᤠᤒᤠᤜᤠ᤹. ᤗᤠᤕᤥᤒᤠᤜᤠ᤹. ᤀᤠᤛᤢᤳᤌᤥᤜᤠ᤹. ᤛᤠᤶᤕᤥ ᤔᤧᤴᤀᤡ᤺ᤵᤔᤏᤠᤒᤠᤜᤠ᤹. ᤐᤠ-ᤔᤠ ᤁᤧᤛᤧᤵᤐᤠᤜᤠ᤹. ᤔᤏᤠ ᤁᤧᤛᤧᤵᤐᤠᤜᤠ᤹. 10 ᤆᤠᤃᤧᤖᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹. ᤕᤧᤶᤒᤡᤳᤇᤠ᤹ᤏᤢ ᤕᤧᤶᤒᤡᤳᤇᤠ᤹ᤀᤣ ᤕᤠᤶᤃᤧᤒᤥ᤺ᤵᤐᤠᤜᤠ᤹. ᤕᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤁᤧᤀᤡᤱᤒᤠ ᤁᤧᤛᤱᤒᤠᤜᤠ᤹. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤡᤱᤗᤧᤰ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠᤜᤠ᤹. ᤀᤡᤱᤗᤧᤰ ᤋᤥ᤺ᤴᤍᤡ ᤁᤧᤒᤡᤒᤠᤜᤠ᤹. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤛᤧᤰᤂᤠᤒᤠ ᤏᤡᤛᤠᤶᤒᤢᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤍᤰᤗᤧᤱᤘᤠᤀᤥ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤛᤠᤶᤕᤥᤌᤡᤶᤔᤡᤴ ᤆᤥᤃᤧᤒᤠᤖᤥ॥ 11 ᤁᤴ ᤏᤡᤛᤠᤶᤜᤠ᤹ᤃ ᤔᤢ᤹ᤀᤡᤛᤠᤶ ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤡᤔᤡᤍᤡᤱᤃᤧᤴ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱᤅᤥ ᤂᤥ᤺ᤍᤧᤳᤗᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤴ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱᤅᤡᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤡᤱᤓᤥ᤺ᤔᤠ ᤗᤰᤐᤧᤴ ᤐᤡᤖᤠᤱᤅᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤀᤠᤖᤥ॥
ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤏᤥᤃᤧᤴ
12 ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤁᤴ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤌᤢᤶ ᤕᤠᤵᤔᤡ ᤁᤧᤒᤡᤒᤠ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤛᤠᤒᤠ ᤀᤡ᤺ᤳᤋᤠᤱᤅᤠᤱ ᤁᤢᤔᤠᤱᤛᤣᤘᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤛᤧ ᤛᤣᤃᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤏᤥᤃᤧᤴ ᤐᤡᤖᤢᤱᤗᤥ॥ 13 ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤐᤣᤕᤧᤶᤔᤥᤃ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤍᤰᤗᤧᤱᤘᤠᤀᤥ ᤔᤠᤱᤆᤧ᤹ᤕᤠ ᤐᤠ᤺ᤴ ᤐᤠᤖᤠᤱ. ᤁᤢᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤂᤣ ᤆᤠ᤺ᤳᤋᤢᤱᤛᤡᤱ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤢᤈᤠ᤺ᤳᤌᤡ ᤋᤣ᤺ᤛᤢᤱ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣᤛᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤋᤠᤱᤗᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤴᤈᤥ᤺ᤰᤁᤣ ᤘᤕᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤌᤣ ᤆᤥᤃᤢᤱᤗ ᤐᤳᤇᤠᤱ ᤌᤣᤀᤠᤱ ᤔᤧᤴᤏᤡ᤺ᤒᤠᤴᤗᤥ॥ 14 ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤕᤜᤘᤣ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧᤃ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤋᤠᤱᤗᤥ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ ᤕᤧᤛᤢᤀᤥ ᤂᤥᤃᤧᤍᤧᤵᤐᤠ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤏᤢ ᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡᤴ ᤀᤠᤳᤋᤠᤳᤋᤠᤴᤏᤣ ᤕᤖᤡᤰ ᤐᤡᤖᤠᤱᤗᤥ॥ 15 ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤗᤠᤕᤥᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤋᤠᤱᤛᤧ᤺ᤵᤛᤧ ᤁᤴ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥ ᤋᤩᤧ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤱᤃ ᤛᤧᤰᤂᤠᤛᤠᤱ ᤋᤧᤴᤍᤡᤱ ᤏᤢ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤛᤢᤰᤋᤧᤳᤗᤥ॥ ᤂᤧᤴ ᤗᤠᤕᤥᤒᤠᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤗᤠᤕᤥᤒᤠ ᤆᤥᤃᤠᤱᤗᤥ. 16 ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤋᤠᤱᤗᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠᤀᤠᤱ ᤔᤧᤴᤏᤢᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤜᤡᤱᤔᤴ ᤁᤧᤄᤥ᤺ᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤁᤢᤒᤡ ᤐᤥ᤺ᤱᤅᤠᤏᤡ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤁᤠᤰᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤗᤠᤕᤥᤒᤠ ᤔᤏᤠ᤺ᤴ ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤀᤠᤳᤋᤠᤳᤋᤠᤴᤏᤣ ᤕᤖᤡᤰ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤋᤠᤱᤗᤥ॥ 17 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤔᤧᤴᤏᤢᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤜᤠᤱᤅᤡᤴ. ᤀᤠᤈᤢᤏᤡ ᤏᤢ ᤀᤠᤗᤧᤰᤂᤠ ᤌᤡᤰᤗᤰ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤔᤡᤱᤛᤥ ᤀᤡᤱᤎᤠ᤺ᤱ ᤏᤢ ᤔᤡᤔᤡᤍᤡᤱ ᤛᤍᤠᤍᤡᤱ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤖᤥ॥ ᤀᤠᤔᤧᤴ॥
ᤋᤡᤔᤥᤌᤡ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤢᤗᤰᤐᤧᤴ
18-19 ᤀᤠᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤋᤡᤔᤥᤌᤡᤀᤣ. ᤁᤴ ᤀᤡᤱᤈᤠ᤺ᤱᤅᤡᤴ ᤋᤃᤡᤏᤢᤛᤠ ᤁᤧᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤁᤴ ᤗᤰᤐᤧᤴᤏᤡᤴ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤐᤡᤏᤧᤖᤥ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢᤖ ᤁᤧᤏᤠ᤺ᤳᤋᤢᤸᤗᤧ ᤏᤢ᤺ᤖᤡᤰᤁᤠᤱ ᤌᤱ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤏᤥ-ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤏᤢ ᤛᤣᤛᤣ ᤂᤠᤛᤡᤱᤅᤡᤴ ᤁᤵᤔᤠ ᤁᤧᤛᤢᤰᤋᤢ᤹ᤖᤥ॥ ᤁᤢᤓᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤁᤴ ᤔᤧᤏᤠ᤹ᤖᤢᤀᤠᤱ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤔᤧᤏᤢᤵᤛᤢᤀᤠᤱ ᤔᤧᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ 20 ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤃ ᤜᤠᤀᤡᤔᤣᤏᤡᤕᤛ ᤏᤢ ᤀᤗᤧᤰᤈᤧᤴᤍᤖᤛᤡᤖᤥ॥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤍᤰᤗᤧᤱᤘᤠᤀᤥ ᤔᤠᤱᤆᤧ᤹ᤕᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤐᤠ᤺ᤵᤔᤠ ᤗᤧᤵᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤜᤢ᤹ᤏᤧᤳᤇᤡᤖ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤔᤠᤑᤧᤴᤛᤠᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤢᤰᤛᤠᤶᤔᤥ ᤗᤧᤖᤢᤱᤛᤡᤱᤅᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤀᤠᤖᤥ॥

*1:1-2 ᤋᤡᤔᤥᤌᤡ–ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤕᤖᤡᤰᤗᤧᤱ ᤐᤠᤘᤗᤏᤢ ᤗᤠᤶᤍᤡ᤺ᤰ ᤆᤥᤃᤧ॥ ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤀᤣᤑᤡᤛᤛ ᤕᤧᤰᤕᤰᤁᤡᤴ ᤗᤧᤖᤢᤎ᤺ᤸᤗᤧ ᤂᤧᤵᤔᤥᤒᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤜᤠᤱᤜᤠᤱ ᤔᤧᤵᤔᤠᤛᤡᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤋᤡᤔᤥᤌᤡ᤺ᤴ ᤛᤵᤑᤠ ᤘᤕᤧ ᤗᤠᤖᤧ᤹ᤀᤥ ᤔᤧᤳᤋᤢ॥