4
ᤛᤣᤘᤠᤖᤥᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤴᤍᤠᤱᤒᤠᤛᤣ. ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤛᤣᤘᤠᤖᤥᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤏᤢ᤺ᤖᤡᤰ ᤔᤧᤳᤋᤧᤶᤛᤡᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤛᤠᤱᤃᤪᤠᤶᤐᤣᤍᤠᤱᤅᤥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤠᤱ ᤍᤠᤱᤒᤠᤎᤡᤰ ᤁᤧᤃᤳᤋᤢᤶ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤔᤧᤓᤣ᤺ᤳᤇᤧᤶᤔᤡᤴᤏᤧ᤹ᤀᤥ॥
ᤆᤰᤔᤧᤸᤗ᤹ᤀᤣ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤏᤥᤃᤧᤴ ᤐᤡᤖᤧᤶᤔᤧ᤹ᤖ ᤛᤡᤱᤛᤡᤱ ᤕᤧᤰᤕᤧᤰᤁᤠᤱ ᤋᤢᤘᤠ ᤆᤥᤃᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱ ᤀᤡᤱᤓᤥ᤺ᤛᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤗᤠᤶ ᤜᤴᤍᤢ ᤐᤡᤖᤡᤃᤧᤖ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤗᤠᤃᤡᤀᤠᤱ ᤋᤢᤘᤠ ᤀᤠᤈᤥᤃᤧᤶ ᤀᤠᤒᤡᤖᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤒᤠ ᤂᤧᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤀᤡᤱᤓᤥ᤺ᤛᤢᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤃ ᤁᤴ ᤐᤢᤱᤗᤠᤜᤡᤶᤔᤥ ᤛᤠᤰᤐᤠ ᤌᤩᤠᤱᤅᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤀᤠᤖᤥ॥ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤐᤠ᤺ᤵᤔᤠ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠ ᤁᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤏᤢ᤺ᤖᤡᤰᤁᤠᤱ ᤀᤡᤱᤓᤥ᤺ᤔᤠ ᤛᤢᤰᤋᤢᤱᤗ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤋᤢᤘᤠ ᤀᤠᤈᤥᤃᤧᤶ ᤀᤠᤒᤡᤖᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤃ ᤛᤡᤰᤁᤢᤶᤛᤠᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤠᤱ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤠᤏᤡ ᤔᤧ᤺ᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ᤏᤢ ᤘᤕᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤂᤢᤏᤡ᤹ᤏᤢ ᤀᤡᤱᤓᤥ᤺ᤔᤠ ᤁᤠᤰ ᤛᤢᤕᤧᤶᤜᤠ᤹ ᤏᤢ᤺ᤖᤡᤰᤁᤠᤱ ᤀᤥᤃᤵ ᤆᤥᤃᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤜᤠᤖᤠ᤹ ᤕᤢᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤈᤠ᤺ᤴ ᤁᤢᤈᤠᤃᤧᤏᤢ᤹ᤒᤠ ᤆᤥᤃᤢᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤐᤠ᤺ᤴᤇᤣ᤺ᤰᤘᤠ᤺ᤴ ᤗᤢᤱᤃᤢᤶ ᤁᤢᤎᤡᤶᤒᤠ ᤏᤢ ᤁᤢᤄᤧᤶ ᤁᤧᤏᤢ᤹ᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤖᤥ. ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤘᤣ᤹ᤜᤠ᤹ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤏᤥᤃᤵ ᤐᤡᤔᤠ ᤁᤧᤛᤢᤰᤋᤢᤶᤛᤡᤶᤗᤥ॥
ᤁᤢᤏᤢᤵᤔᤠ ᤛᤣᤘᤠ
ᤋᤢᤂᤡᤁᤛᤖᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥᤒᤠ ᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤴ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤈᤧᤰᤋᤡ᤹ᤖᤥ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤀᤠᤍᤢᤰᤋᤢᤶᤒᤠ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠ ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤏᤢ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤛᤠᤒᤠ ᤔᤠᤱᤛᤣᤘᤠ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤍᤠᤱᤒᤠᤀᤥ ᤛᤣᤘᤠᤖᤥᤒᤠ ᤆᤢᤶᤗᤥ॥ ᤁᤵᤔᤥᤒᤠ ᤁᤠᤰ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤈᤧᤰᤋᤡᤖ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤐᤠᤱᤄᤢᤱᤗ ᤐᤳᤋᤠᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤣ ᤜᤠᤱᤜᤠᤱ ᤁᤧᤈᤥᤃᤡ᤹ᤖᤥ. ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤏᤢᤀᤣᤒᤠ ᤌᤡᤰᤐᤠ ᤀᤥᤏᤧᤛᤡᤔᤛᤧᤴᤏᤢ ᤑᤧᤴᤗ ᤐᤳᤗᤥ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤛᤠᤒᤠ ᤏᤢ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤀᤠᤍᤢᤰᤋᤢᤶᤒᤠ ᤏᤢᤛᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤁᤵᤔᤥ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠᤖ ᤁᤧᤒᤵᤐᤠ ᤁᤠᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤏᤢ ᤆᤧᤱᤛᤢᤖᤥ॥ 10 ᤀᤖᤡᤛ᤻ᤋᤠᤷᤂᤛᤧᤴ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤏᤢ ᤛᤥᤖᤡᤰ ᤐᤢᤱᤗᤠᤜᤡᤶᤔᤥ ᤛᤠᤰᤋᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤏᤢ ᤒᤖᤏᤠᤒᤠᤛᤖᤧ ᤁᤢᤸᤗᤠᤶᤛᤠ ᤔᤷᤁᤢᤛᤖᤧ ᤛᤣᤘᤠ ᤁᤧᤜᤠᤰᤋᤡᤖᤥ॥ ᤔᤷᤁᤢᤛᤖᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤋᤃᤡᤛᤠ ᤀᤥ᤺ᤴᤎᤠᤰ ᤆᤥ᤺ᤰᤏᤡᤱᤅᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤀᤠ॥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤗ᤺ᤴᤏᤡᤸᤗᤧ ᤗᤠᤱᤍᤠ᤺ᤰᤔᤠ ᤐᤡᤖᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ 11 ᤕᤢᤛ᤻ᤋᤛ ᤔᤧᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧᤀᤠᤱ ᤛᤣᤘᤠ ᤁᤧᤜᤠᤰᤋᤡᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤜᤠᤱᤈᤢᤶᤔᤥ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤏᤢ ᤛᤥᤖᤡᤰ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤰ ᤕᤜᤢᤍᤡ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠᤛᤡᤖᤥ॥ ᤁᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤀᤥ ᤜᤠᤱᤜᤠᤱ ᤔᤧᤔᤧᤳᤋᤠᤱᤅᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ 12 ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤏᤢᤀᤣᤒᤠ ᤌᤡᤰᤐᤠ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤢᤛᤣᤘᤠᤖᤥᤒᤠ ᤀᤡᤐᤠᤑᤪᤠᤛᤖᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤛᤣᤘᤠ ᤁᤧᤜᤠᤰᤋᤡᤖᤥ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤗᤠᤃᤡ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤧᤎᤢᤶᤒᤠ ᤏᤢ ᤁᤢᤗᤡᤱᤎᤥ ᤁᤧᤃᤧᤵᤐᤠ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤠᤰ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤀᤥ ᤋᤠ᤺ᤰᤐᤥᤃᤧᤶᤒᤠ ᤁᤧᤈᤥᤃᤡᤖ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤛᤍᤠᤍᤡᤱ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤋᤢᤘᤠ ᤆᤥᤃᤢ᤹ᤖᤥ॥ 13 ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤛᤧᤰᤂᤠ ᤐᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤳᤏᤡᤱ. ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤢ ᤗᤠᤀᤥᤍᤡᤁᤡᤕᤠ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤜᤤᤖᤠᤐᤥᤗᤡᤛ ᤕᤧᤰᤕᤰᤁᤥᤒᤠ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤠᤏᤡᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤕᤠᤶᤒᤢᤎᤡᤰᤁᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤆᤥᤃᤢᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥
14 ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤔᤡ᤺ᤶ ᤆᤢᤶ ᤛᤡᤍᤠ᤹ᤛᤠᤶᤒᤠ ᤗᤢᤁᤠ ᤏᤢ ᤍᤣᤔᤠᤛᤖᤧᤀᤠᤱ ᤛᤣᤘᤠ ᤜᤠᤱᤛᤢ᤹ᤖᤥ॥ 15 ᤗᤠᤀᤥᤍᤡᤁᤡᤕᤠᤒᤠ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤋᤢᤳᤋᤢᤃᤧᤶᤔᤠ ᤏᤢᤶᤑᤠᤛ ᤏᤢ ᤁᤢᤜᤡᤶᤔᤥ ᤁᤧᤈᤢᤶᤒᤠ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤥᤒᤠ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤛᤣᤘᤠ ᤋᤥ᤺ᤴᤍᤧᤶ ᤀᤠᤒᤡᤖᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥
16 ᤁᤴ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤴ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤏᤡ᤺ᤳ ᤆᤢ᤺ᤳᤋᤠᤱ ᤗᤠᤀᤥᤍᤡᤁᤡᤕᤠᤒᤠ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤥᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧᤀᤠᤱ ᤔᤧᤏᤡ᤺ᤖᤢᤖ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤐᤡᤖᤧᤶᤛᤡᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤜᤠᤰᤋᤢᤱᤛᤡᤱᤒᤠ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤴ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤠᤱ ᤏᤡ᤺ᤖᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ 17 ᤀᤷᤂᤡᤐᤛᤧᤴ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤧᤒᤡᤖᤧᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤡᤴ ᤆᤰᤔᤧᤸᤗ᤹ᤀᤣ ᤆᤥᤃᤧᤛᤢᤖᤧ᤹ᤀᤥ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤔᤧᤳᤋᤧᤶ ᤀᤠᤒᤡᤖᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥
18 ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤁᤴ ᤛᤣᤘᤠ᤺ᤴ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤀᤠᤜᤢᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤛᤠᤵᤋᤢᤱᤅᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤀᤠᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤐᤢᤱᤗᤠᤜᤡᤶᤔᤥ ᤕᤠᤰᤁᤠᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤀᤡ᤺ᤳᤋᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤜᤠᤖᤠ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤗᤢᤱᤃᤢᤶᤔᤡᤴ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤏᤢ ᤘᤠ᤹ᤖᤖᤥ॥