6
ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤛᤡᤶᤔᤧ᤹
ᤀᤠᤔᤡ᤺ᤶ ᤑᤢ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤏᤢ ᤏᤧ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ᤛᤣ. ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤢᤛᤠ᤹ᤎᤡᤰ ᤗᤠᤕᤥᤀᤥ ᤌᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤗᤠᤶᤃᤧᤗᤥᤛᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤏ᤺ᤶᤏ᤺ᤶᤔᤠᤱ ᤂᤧᤴ ᤋᤥ᤺ᤴᤍᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤁᤖ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤛᤡᤱᤛᤡᤱ ᤗ᤹ᤖᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ. ᤔᤧ᤺ᤴᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤠᤱ ᤗᤠᤕᤥᤀᤥ ᤌᤠ᤺ᤔᤠ ᤁᤧᤛᤢᤰᤋᤡ᤹ᤖᤥ॥ ᤀᤡᤏᤥᤃᤧᤴ ᤋᤢᤰᤂᤣᤀᤥ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤛᤡᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤀᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤀᤠᤒᤡᤖᤧᤒᤠ ᤛᤠᤶᤕᤥᤌᤡᤶᤔᤡᤴ ᤁᤧᤃᤧᤳᤋᤢᤶᤗᤥ॥ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤕᤧᤰᤐᤠ ᤁᤧᤴᤈᤥ᤺ᤰᤏᤧᤴᤇᤠᤱ ᤘᤣ᤹ᤜᤠ᤹ ᤁᤢᤓᤠ᤹ ᤐᤡᤔᤠᤛᤡᤀᤥ ᤘᤣ᤹ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤧᤕᤧᤰᤐᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤁᤠ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤧᤀᤡ᤺ᤳᤇᤡᤱᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤀᤡᤱᤃᤧᤗᤧᤰᤛᤡᤱᤗᤥ॥
ᤁᤖ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤜᤡᤱᤔᤴᤏᤥ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤶᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤡᤴ ᤁᤧᤖᤧᤰᤗᤧ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤁᤧᤛᤠ᤹ᤖᤢᤶᤗ ᤐᤥ᤺ᤱ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤘᤣ᤹ᤜᤠ᤹ᤏᤢ ᤔᤧᤴᤍᤱᤛᤡᤱᤅᤣ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤢ᤺ᤖᤡᤰᤁᤠᤱ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤶᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤋᤠ᤺ᤖᤥ॥ ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤁᤧᤖᤧᤰᤗᤧ ᤁᤢ᤺ᤔᤠ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠ ᤗᤰᤐᤧᤴᤖᤧᤴ ᤁᤰᤜᤠ᤹ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤁᤢ᤺ᤔᤠᤀᤣ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥
ᤐᤠ᤺ᤴᤈᤠᤰ ᤁᤧᤜᤢ᤹ᤛᤡᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤳᤋᤢᤒᤠ ᤁᤠᤰ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤁᤢᤛᤡᤰᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ᤏᤢ ᤜᤠ᤺ᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥
ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤀᤡᤱᤔᤧᤗᤧᤰᤁᤠᤛᤡᤶᤔᤡᤴᤏᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤁᤡᤏᤠ᤺ᤴᤍᤡ ᤐᤡᤔᤠ ᤛᤢᤰᤔᤧᤍᤧᤳᤏᤧᤴᤗᤥ॥ ᤔᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤌᤧᤔᤠ᤺ᤴ ᤋᤣ᤺ᤛᤢ᤹. ᤜᤠᤒᤠ ᤂᤧᤴ ᤛᤢᤵᤛᤢ᤹ᤖᤥ॥ ᤀᤠᤳᤋᤡᤴ ᤔᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤗᤠᤕᤥᤒᤠ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤀᤡᤴ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤋᤠ᤺ᤔᤠᤀᤥᤖᤰ ᤋᤣ᤺ᤛᤢ᤹. ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤗᤠᤕᤥᤒᤠ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤗᤠᤶ ᤛᤡ᤺ᤔᤧᤴ ᤛᤢᤵᤛᤢ᤹ᤖᤥ॥ ᤁᤖ ᤀᤠᤳᤋᤡᤴ ᤔᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤋᤠ᤺ᤔᤠᤀᤥ ᤋᤣ᤺ᤛᤢ᤹. ᤂᤧᤸᤗᤧᤃ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤗᤠᤶ ᤔᤧᤴᤏᤢᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤜᤡᤱᤔᤴᤏᤡᤴ ᤛᤢᤵᤛᤢ᤹ᤖᤥ॥ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠᤀᤥ ᤏᤠ᤺ᤛ᤻ᤛᤡ ᤔᤧ᤺ᤴᤗᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤀᤠᤸᤗᤧᤖᤢᤶᤔᤡᤴᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤛᤢᤕᤧᤶᤔᤥ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤔᤢ᤹ᤀᤡᤛᤠᤶ ᤀᤠᤛᤢᤵᤛᤢᤶᤗᤥ॥ 10 ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤛᤢᤕᤧᤶ ᤀᤠᤄᤥ᤺ᤛᤢᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤁᤠᤰ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤏᤢ᤺ᤖᤡᤰ ᤔᤧᤵᤔᤠᤛᤡ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ ᤁᤢᤏᤥ-ᤁᤢᤒᤡ᤹ᤀᤥᤃ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠ ᤜᤡᤶᤛᤕᤱᤜᤠ᤹ ᤏᤢ᤺ᤖᤡᤰ ᤔᤧᤵᤔᤠᤛᤡ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥
ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤃᤗᤠᤋᤡᤜᤠ᤹ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡᤒᤠ ᤁᤢᤏᤢᤵᤔᤠ ᤛᤢᤈᤠ
11 ᤀᤥᤔᤧᤳᤋᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ. ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤀᤠᤜᤢᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤕᤶᤕᤶᤒᤠ ᤛᤰᤛᤣ᤹ᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤁᤴ ᤁᤢᤏᤢᤵ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤛᤠᤵᤋᤢᤱᤒᤠᤖᤥ॥ 12 ᤂᤧᤴ ᤜᤷᤍᤥ ᤜᤧᤰᤔᤠ ᤁᤧᤒᤠᤱᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤘᤣ᤹ᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤔᤧᤏᤡ᤺ᤛᤡᤃᤧᤖ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤒᤠᤖᤥ॥ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤛᤡᤗᤠᤶᤛᤠᤰᤔᤠ ᤛᤡᤱᤅᤡᤴ ᤀᤡᤱᤓᤥ᤺ᤔᤠᤸᤗᤧ ᤁᤧᤍᤠ᤺ᤒᤠ ᤋᤢᤰᤂᤣ᤺ᤴ ᤔᤧᤃᤡᤖᤢᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤜᤷᤍᤥ ᤜᤧᤰᤔᤠ ᤁᤧᤶᤒᤠᤱᤄᤡᤒᤠᤖᤥ॥ 13 ᤁᤖ ᤂᤧᤴ ᤜᤷᤍᤥ ᤁᤧᤜᤧᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣᤀᤠᤱ ᤛᤠᤶᤕᤥᤌᤡᤶᤔᤡᤴ ᤔᤧᤴᤏᤠ᤺ᤳᤋᤢᤴᤗᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣᤛᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤀᤠᤱᤍᤡᤱ ᤗ᤹ᤔᤠ ᤔᤧᤄᤥ᤺ᤖ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤜᤷᤍᤥ ᤜᤧᤰᤔᤠ ᤌᤡᤶᤔᤡᤴ ᤀᤡ᤺ᤵᤔᤠ ᤏᤠ᤺ᤵᤔᤠ ᤁᤧᤶᤒᤠᤱᤄᤡ᤹ᤖᤥ॥ 14 ᤁᤖ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤃ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤛᤡᤗᤠᤶᤛᤠᤰᤔᤠ ᤁᤢᤛᤡᤱᤅᤡᤴᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤘᤣ᤹ ᤌᤧᤔᤠᤀᤥᤀᤠᤱ ᤀᤠᤱᤍᤡᤱ ᤔᤧᤗ᤹ᤀᤠᤴᤗᤥ॥ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤛᤡᤗᤠᤶᤛᤠᤰᤔᤠ ᤛᤡᤱᤅᤥ ᤛᤩᤧᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤔᤧᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢ ᤔᤧᤏᤠ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤀᤠᤗᤠᤃᤡ ᤌᤣᤀᤠᤱ ᤔᤧ᤺ᤴᤗᤥ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤗᤠᤃᤡᤀᤠᤱ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤌᤣᤀᤠᤱ ᤔᤧ᤺ᤴᤏᤠᤖᤥ॥ 15 ᤜᤷᤍᤥ ᤜᤧᤰᤔᤠᤛᤠᤱ ᤔᤧᤴᤜᤧᤰᤔᤠᤛᤠᤱ ᤌᤣᤀᤠᤱ ᤔᤧᤒᤥ᤺ᤱᤏᤧᤸᤗᤥ. ᤁᤖ ᤁᤢᤛᤱ ᤔᤏᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤔᤠᤴᤏᤣ ᤕᤶᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤗᤥ॥ 16 ᤁᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤁᤧᤀᤡ᤺ᤵᤐᤠ ᤁᤧᤏᤠ᤺ᤵᤐᤠᤜᤠ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤏᤠᤖᤢᤱ ᤁᤧᤒᤡᤖᤡᤖ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤁᤧᤍᤢᤰᤋᤡᤖᤖᤥ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤃ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤣᤃᤢᤛᤡᤒᤠ ᤁᤢᤛᤱ ᤀᤡᤛᤪᤠᤀᤡᤗᤡᤛᤡᤖᤥ॥
17 ᤁᤢᤏᤢᤵᤔᤠᤀᤥ. ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤳᤋᤡᤴᤜᤠ᤹ᤖᤧᤀᤠᤱ ᤋᤢᤰᤂᤣ ᤔᤧᤴᤈᤠ᤺ᤳᤋᤠᤴᤗᤖᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤢᤕᤥ᤺ᤰᤐᤠᤀᤠ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤏᤠᤛᤡᤱᤃᤧᤴ ᤀᤠᤎᤰᤁᤥ ᤔᤡᤰᤛᤣ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤁᤳᤋᤢᤱᤗᤥ॥ 18 ᤀᤠᤔᤡ᤺ᤶ ᤑᤢ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤏᤢ ᤏᤧ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ᤛᤣ. ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤗᤢᤱᤃᤢᤶᤔᤡᤴ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤏᤢ ᤘᤠ᤹ᤖᤖᤥ॥ ᤀᤠᤔᤧᤴ॥