13
ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤧᤍᤠ᤺ᤒᤠ ᤜᤡᤱᤔᤴ
ᤀᤠᤸᤗ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠ ᤑᤢ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤏᤢ ᤏᤧ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤰᤂᤡᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤆᤰᤔᤧᤸᤗ᤹ᤀᤣ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤁᤠᤛᤡᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤜᤡᤶᤔᤥ ᤁᤧᤍᤠ᤺ᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤋᤖᤣ ᤔᤧᤴᤍᤥ᤺ᤛᤡᤱᤅᤣ ᤔᤧᤒᤠᤱᤄᤧᤶᤛᤡᤶᤔᤧᤴᤏᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤁᤢᤓᤠᤖᤧ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤔᤧᤱᤄᤥᤀᤣ ᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤋᤖᤣ ᤔᤧᤍᤥ᤺ᤛᤢᤛᤡᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤠᤱ ᤐᤢᤱᤗᤠᤜᤡᤶᤔᤥ ᤛᤠᤰᤐᤠ ᤁᤧᤎᤩᤧ᤹ᤀᤡᤀᤠᤱ ᤁᤧᤘᤕᤡᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰᤁᤣ ᤐᤢᤱᤗᤠᤜᤡᤶᤔᤥ ᤁᤧᤕᤠᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤀᤡ᤺ᤳᤋᤧᤶᤛᤡᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤏᤠᤛᤡᤱᤃᤧᤴ ᤌᤰᤁᤥ ᤀᤡᤏᤥᤃᤧᤴ ᤋᤢᤰᤂᤣ ᤁᤧᤈᤩᤧ᤹ᤀᤡᤀᤠᤱ ᤁᤧᤘᤕᤡᤒᤠ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤀᤡ᤺ᤳᤋᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤠᤱ ᤋᤠᤵᤑᤧ᤺ᤸᤗᤡᤰ ᤔᤧᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤋᤧᤶᤛᤡᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥
ᤋᤧᤴᤎᤠᤶᤃᤧᤴ ᤔᤣ᤺ᤰᤂᤡᤶᤔᤡᤴ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤔᤡᤱᤛᤥ ᤀᤡᤱᤎᤠ᤺ᤱ ᤔᤧᤒᤡᤖᤢᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤔᤣ᤺ᤳ ᤕᤧᤶᤒᤠ᤹ ᤗᤢᤶᤔᤥ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤛᤠᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤆᤠᤖᤠᤶᤔᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤏᤢ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤐᤖᤡᤰᤗᤧᤴ ᤋᤠᤵᤑᤧ᤺ᤶᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ ᤂᤠᤛᤧᤴ ᤆᤥᤃᤢᤛᤡ᤹ᤖᤥ॥
ᤕᤠᤱᤛᤠᤁᤢᤴᤎᤣ ᤌᤰᤔᤠᤀᤥ ᤛᤩᤠᤱᤐᤧᤴᤍᤠᤱ ᤔᤧᤒᤳᤇᤧᤶᤔᤡᤴᤏᤧ᤹ᤀᤥ. ᤁᤖ ᤁᤧᤃᤳᤋᤢᤶᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ᤀᤥᤀᤣ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤋᤠᤛᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹.
“ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤵᤑᤠᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤔᤧᤗᤧᤳᤏᤡᤱᤅᤡᤴ. ᤀᤠᤵᤑᤠᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤔᤧᤏᤠ᤹ᤏᤡᤱᤅᤡᤴᤗᤥ॥”* ᤛᤠᤶᤕᤥᤌᤡᤶ ᤀᤡᤱᤈᤠ᤺ᤱ ᥉᥇.᥌.᥎
ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤜᤠᤱᤜᤠᤱᤅᤠᤱ ᤀᤰᤂᤣ ᤐᤠ᤺ᤵᤔᤠ ᤀᤠᤛᤢᤰᤋᤢᤶᤗᤥ.
“ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤕᤠᤵᤔᤡ ᤁᤢᤓᤠ᤹ ᤁᤧᤒᤡᤒᤧᤱᤃ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤥ. ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤔᤧᤃᤡᤀᤠᤴᤗᤥ॥ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤜᤠ᤺ᤳᤗᤧ ᤌᤣ ᤔᤧᤵᤔᤠ ᤛᤢᤰᤁᤠᤒᤣ᥅”* ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠᤶᤗᤥ ᤛᤢᤶ ᥈᥍.᥇. ᥇᥇᥎.᥌.
ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢ ᤐᤠ᤺ᤴᤈᤠᤰ ᤁᤧᤜᤢ᤹ᤒᤠ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤗᤠᤶᤗᤥ᤺ᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤀᤡ᤺ᤳᤋᤧᤶᤛᤡᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤜᤡᤱᤔᤴᤏᤥᤒᤠ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤀᤡ᤺ᤳᤋᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤠᤱ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰᤁᤣ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤠᤱ ᤆᤥᤃᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤱᤃ ᤔᤡ᤺ᤵᤔᤠ. ᤀᤠᤀᤡᤴ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠᤓᤧᤸᤗᤧᤛᤠᤱ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤐᤖᤡᤰ ᤐᤖᤡᤰᤐᤠ ᤁᤢᤛᤱ ᤏᤡᤛᤠᤶᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤗᤠᤶᤔᤧᤒᤥ᤺ᤳᤋᤧᤶᤔᤡᤴᤏᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤛᤠᤰᤌᤡᤶ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰᤐᤠ ᤆᤠᤔᤠ ᤌᤢᤱᤔᤠᤸᤗᤧᤃ ᤔᤧ᤺ᤴ. ᤁᤖ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢ ᤗᤢᤱᤃᤢᤶᤗᤠᤶᤒᤠᤏᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤕᤠᤶᤛᤠᤶᤔᤡᤴ ᤁᤧᤎᤢᤶᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤔᤠ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ ᤜᤧᤰᤋᤱᤒᤠ ᤆᤠᤔᤠ ᤌᤢᤱᤔᤠ ᤌᤡᤶ ᤁᤧᤀᤡ᤺ᤵᤐᤠ ᤁᤧᤏᤠ᤺ᤵᤐᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤌᤣᤀᤠᤱ ᤀᤡᤴᤎᤠ᤺ᤰ ᤔᤧᤱᤄᤥ᤺ᤛᤢᤴᤗᤥ॥
10 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤗᤧᤳᤋᤡᤱ ᤋᤥ᤺ᤶᤔᤠᤍᤧᤴᤎᤡᤰ ᤀᤠᤃᤳᤋᤢᤶ॥ ᤂᤧᤵᤔᤥ ᤋᤥ᤺ᤶᤔᤏᤠᤒᤠ ᤆᤥᤓᤠ᤹ᤜᤠ᤹ ᤛᤣᤛᤣ ᤛᤠ᤺ᤱᤃᤠᤜᤡᤶᤔᤥ ᤔᤠᤱᤛᤣᤘᤠ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤌᤣᤀᤠᤱ ᤆᤠᤔᤠ ᤕᤢᤰ ᤜᤥ᤺ᤵᤋᤧᤖᤥ॥ 11 ᤔᤠᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠᤶᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤠᤰᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤛᤣᤛᤣᤒᤠ ᤍᤧᤴᤏᤥ ᤌᤰᤛᤠ ᤔᤠᤰᤂᤡ᤹ᤀᤡᤴ ᤕᤠᤱᤛᤡᤱᤅᤠᤱ ᤗᤠᤕᤥᤖᤧᤴ ᤛᤡᤍᤢᤱᤈᤓᤠ ᤋᤥ᤺ᤴᤇᤧ ᤗᤠ᤺ᤳᤗᤥ. ᤁᤖ ᤌᤰᤛᤠ᤺ᤱᤃ ᤔᤏᤠ ᤘᤠ᤹ᤔᤠ ᤐᤠᤱᤈᤢᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤗᤠ᤺ᤰᤁᤠᤳ ᤔᤡ ᤔᤧᤎᤡᤰᤂᤢᤖᤥ॥ 12 ᤒᤠ ᤁᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴᤏᤠᤱ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤁᤢᤔᤠᤰᤂᤡ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤛᤢᤳᤌᤥ ᤆᤥ᤺ᤰᤛᤧ ᤕᤧᤰᤕᤰ ᤗᤠ᤺ᤰᤁᤠᤳ ᤛᤩᤧᤖᤥ॥ 13 ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤀᤠᤏᤡ᤹ᤀᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤥ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤡᤀᤠᤱ ᤗᤠ᤺ᤰᤁᤠᤳ ᤐᤡᤃᤡ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤋᤠ᤺ᤰᤋᤢᤒᤠ ᤜᤡᤏᤠ᤺ᤶᤔᤡᤴ ᤋᤠ᤺ᤰᤋᤢᤶᤗᤥ॥ 14 ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤁᤴ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥ ᤛᤍᤠᤍᤡᤱ ᤁᤧᤏᤧᤒᤠ ᤕᤧᤰᤕᤰ ᤀᤠᤱᤃᤳᤋᤢᤶᤔᤡᤴᤗᤥ. ᤁᤖ ᤀᤠᤏᤡ᤹ᤃ ᤁᤧᤍᤠ᤺ᤒᤠᤖ ᤁᤧᤒᤵᤐᤠ ᤕᤧᤰᤕᤰᤁᤡᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤀᤡᤃᤣ᤺ᤰᤁᤠᤱ ᤀᤠᤜᤠᤱᤄᤢᤶᤗ ᤀᤠᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ 15 ᤀᤠᤸᤗ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤢᤓᤠ᤹ᤗᤠᤶᤒᤠ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤛᤡᤍᤢᤱᤈᤓᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤏᤠᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤆᤰᤔᤧᤸᤗ᤹ᤀᤣ ᤁᤢᤏᤠᤖᤠ ᤑᤥ᤺ᤛᤢᤶᤗᤥ॥ ᤂᤧᤱᤃ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤋᤧᤴᤍᤡᤱ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤏᤠᤒᤠ ᤔᤢᤖᤠᤀᤥᤗᤠᤶ ᤁᤧᤗ᤺ᤶᤒᤠ ᤆᤥᤓᤠ᤹ᤖᤥ॥ 16 ᤀᤠᤸᤗ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤏᤢ ᤁᤶᤒᤪᤠᤱ ᤔᤧᤳᤇᤡᤱᤔᤠ ᤁᤢᤓᤠ᤹ ᤐᤡᤛᤡᤱᤔᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤔᤧᤓᤣ᤺ᤳᤇᤧᤶᤔᤡᤴᤏᤧ᤹ᤀᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤀᤰᤋᤱᤒᤠ ᤛᤡᤍᤢᤱᤈᤓᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤋᤠᤛᤢᤖᤥ॥
17 ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤗᤠᤶᤗᤥ᤺ᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤁᤧᤶᤔᤧᤳᤋᤡᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤂᤧᤵᤛᤧᤶᤔᤧ᤹. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤕᤢᤰᤁᤥ ᤘᤕᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤶᤒᤪᤠᤱ ᤁᤧᤶᤔᤧᤳᤋᤡᤀᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤥ ᤗᤰᤐᤧᤴᤛᤠᤒᤠ ᤔᤧᤒᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤧᤴ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤡᤴ ᤔᤧᤛ᤺ᤳᤗ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤔᤧᤴᤍᤢᤰᤁᤣ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤖᤖᤥ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤧᤍᤢᤰᤛᤢᤶ ᤁᤧᤒᤡᤖᤢᤶᤛᤡᤶᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤗᤠᤃᤡ ᤌᤣᤀᤠᤱ ᤀᤡᤴᤎᤠ᤺ᤰ ᤔᤧᤒᤥ᤺ᤱᤏᤧᤸᤗᤥ॥
18 ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤋᤢᤘᤠ ᤆᤥᤃᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧᤃ ᤛᤣᤛᤣ ᤂᤠᤛᤡᤱ ᤁᤳᤋᤢᤶᤒᤠ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤐᤖᤡᤰᤗᤧᤴ ᤔᤡᤱᤛᤥ ᤀᤡᤱᤎᤠ᤺ᤱᤅᤥ ᤜᤡᤱᤔᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤆᤥᤃᤢᤶᤒᤧᤖᤥ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤏᤡᤛ᤻ᤛᤣ ᤘᤕᤡᤃᤧᤖᤥ॥ 19 ᤀᤠᤸᤗᤥ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤜᤠᤖᤠᤀᤣ ᤋᤠ᤺ᤔᤠ ᤛᤢᤰᤁᤠᤏᤡᤖᤥ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤠᤗᤠᤃᤡ ᤋᤢᤘᤠ ᤆᤥᤃᤧᤶᤔᤧ᤹ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤐᤣᤗᤡ ᤑᤠᤰᤏᤡᤱᤗᤥ॥
ᤁᤢᤏᤢᤵᤔᤠ ᤋᤢᤘᤠ ᤏᤢ ᤛᤧᤶᤔᤢ᤹ᤀᤡ ᤛᤣᤘᤠ
20 ᤀᤠᤸᤗ ᤐᤕᤶ ᤕᤶᤒᤠ ᤔᤧᤸᤗᤢᤰᤁᤶᤒᤠ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤔᤧᤴᤏᤢᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤔᤠᤱᤜᤢᤵᤐᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤠᤰᤂᤡ᤹ᤀᤡᤴ ᤘᤠᤃᤧᤍᤣ᤺ᤶᤒᤠᤀᤠᤱ ᤛᤡ᤺ᤔᤧᤴᤗᤠᤶ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤁᤢᤜᤡᤱᤘᤧᤳ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤛᤏᤠᤖᤢᤱᤍᤠᤱᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ 21 ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤆᤠᤜᤠᤒᤠ ᤁᤧᤈᤥᤃᤡᤒᤠ ᤁᤠᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤁᤧᤃᤠᤵᤋᤡᤖᤖᤥ॥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤧᤍᤠ᤺ᤒᤠ ᤁᤠᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤗᤠᤶᤒᤠ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤆᤥᤃᤢᤏᤡᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤛᤍᤠᤍᤡᤱ ᤛᤍᤠᤍᤡᤱ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤔᤡᤔᤡᤍᤡᤱ ᤐᤥ᤺ᤱᤏᤡᤖᤥ॥ ᤀᤠᤔᤧᤴ॥
22 ᤑᤢ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤏᤢ ᤏᤧ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ᤛᤣ. ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤛᤠᤵᤋᤢᤱᤒᤠ ᤁᤴ ᤋᤠᤱᤛᤠ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤥ ᤁᤧᤒᤵᤐᤠ ᤂᤠᤜᤢᤴᤜᤠ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤒᤥ ᤋᤠ᤺ᤰᤋᤧᤶᤔᤧ᤹ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤐᤣᤗᤡ ᤑᤠᤰᤏᤡᤱᤗᤥ॥
23 ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤋᤡᤔᤥᤌᤡ᤺ᤴ ᤐᤢᤱᤗᤠᤜᤡᤶᤔᤥᤗᤠᤶ ᤗᤧᤖᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤒᤠᤴ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤂᤥ᤺ᤛᤧᤶᤔᤧ᤹ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤵᤔᤥ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤀᤥ ᤜᤠᤖᤠᤀᤣ ᤋᤠ᤺ᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤋᤢᤶᤛᤧ ᤀᤠᤴᤇᤡᤃᤧ ᤛᤥᤖᤡᤰ ᤑᤧᤴᤇᤡᤃᤧ᤹ᤖᤥ॥
24 ᤂᤧᤵᤔᤥᤒᤠ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤥᤒᤠ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤗᤠᤶᤗᤥ᤺ᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤏᤢ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤀᤠᤛᤣᤘᤠᤖᤥ ᤔᤧᤳᤋᤧᤶᤛᤡᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ ᤁᤵᤔᤥ ᤀᤡᤋᤠᤗᤡ ᤗᤠᤈᤣ᤹ᤒᤠ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧᤀᤠᤱ ᤛᤣᤘᤠ ᤁᤧᤶᤜᤠᤰᤋᤡᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ 25 ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢ ᤗᤢᤱᤃᤢᤶᤔᤡᤴ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤖᤧᤰᤏᤢ ᤘᤠ᤹ᤖᤖᤥ॥

*13:5 ᤛᤠᤶᤕᤥᤌᤡᤶ ᤀᤡᤱᤈᤠ᤺ᤱ ᥉᥇.᥌.᥎

*13:6 ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠᤶᤗᤥ ᤛᤢᤶ ᥈᥍.᥇. ᥇᥇᥎.᥌.