2
ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤀᤣ᤺ᤰᤐᤀᤣ᤺ᤰ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠᤛᤡ ᤔᤧ᤺ᤴ
ᤀᤠᤔᤡ᤺ᤶ ᤑᤢ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤏᤢ ᤏᤧ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ᤛᤣ. ᤔᤡᤔᤡᤍᤡᤱᤃᤧᤴ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧᤃ ᤘᤣ᤹ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤛᤧᤶᤔᤠᤛᤡ ᤔᤧᤏᤢ᤹ᤏᤧᤴᤗᤥ॥ ᤀᤠᤸᤗ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤛᤣᤛᤣ ᤆᤢᤶᤗᤢᤱᤅᤥ ᤔᤏᤠᤎᤡᤰ ᤛᤠᤶᤔᤩᤠᤱ ᤛᤫᤠ᤺ᤃᤧᤵᤐᤡᤴ ᤏᤢ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤆᤠᤱ ᤆᤠᤰᤂᤢᤀᤠᤱ ᤋᤠ᤺. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤜᤠᤒᤠ ᤂᤧᤴ ᤕᤧᤶᤔᤥᤀᤣ ᤕᤠᤱᤃᤧᤛᤠ᤹ᤒᤠ ᤆᤡᤖᤡᤱᤗᤡᤱᤒᤠ ᤆᤠᤱ ᤁᤧᤈᤠᤱᤒᤠ ᤔᤏᤠᤎᤡᤰᤁᤠᤱ ᤋᤠᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ. ᤂᤧᤴ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤆᤠᤱ ᤁᤧᤈᤠᤱᤒᤠ ᤔᤏᤠ᤺ᤴ ᤔᤡᤱᤛᤥ ᤀᤡᤱᤎᤠ᤺ᤱ ᤁᤧᤒᤡᤖᤢᤶᤗ “ᤁᤵᤔᤥ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤋᤧᤴᤏᤥ ᤕᤢᤅᤧ᤹ᤀᤥ” ᤁᤧᤔᤧᤳᤋᤢᤶ. ᤁᤖ ᤂᤧᤴ ᤕᤠᤱᤃᤧᤛᤠ᤹ᤒᤠᤴ “ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤂᤧᤳᤏᤠ ᤕᤧᤒᤧ᤹” ᤀᤡᤃᤪ “ᤁᤵᤔᤥ ᤂᤠᤶᤔᤥ ᤕᤢᤅᤧ᤹” ᤁᤧᤔᤧᤳᤋᤢᤶᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ. ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤃ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤗᤢᤶᤔᤥ ᤔᤏᤠ ᤁᤧᤛᤧᤶᤒᤠ ᤏᤢ ᤑᤧᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤗᤠᤶ ᤂᤠᤛᤧᤴᤗᤥ᤺ᤶᤒᤠ ᤁᤧᤶᤒᤥ᤺ᤰᤂᤡᤴᤒᤡ᥅
ᤀᤠᤔᤡ᤺ᤶ ᤑᤢ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤏᤢ ᤏᤧ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ᤛᤣ. ᤂᤧᤵᤛᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ᥄ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥᤒᤠ ᤕᤠᤱᤃᤧᤛᤠ᤹ᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤥ ᤕᤠᤱᤛᤠᤁᤢᤴᤎᤣᤛᤠᤒᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤛᤧ ᤏᤢ ᤁᤢᤜᤠᤱᤈᤢᤶ ᤗᤰ ᤂᤥ᤺ᤛᤧ ᤛᤣᤃᤢᤛᤡᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹॥ ᤂᤧᤴ ᤜᤠᤱᤈᤢᤶᤔᤡᤱᤃ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤠᤰ ᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡ ᤁᤧᤔᤧᤵᤐᤠᤜᤠ᤹ ᤐᤡᤔᤠᤛᤡ ᤔᤠᤱᤜᤧᤰ ᤆᤥᤃᤢᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤁᤖ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤃ ᤕᤠᤱᤃᤧᤛᤠ᤹ᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤏᤠᤃᤧᤎᤠ᤺ᤛᤢᤶ ᤁᤧᤒᤡᤖᤢᤶᤛᤡᤶᤔᤠᤱ ᤁᤧᤘᤕᤡ᤹ᤖᤥ॥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤄᤢᤶ ᤁᤧᤔᤧᤵᤐᤠᤀᤠᤱ ᤂᤠᤛᤧᤴ ᤜᤡᤶᤔᤥ ᤁᤧᤀᤢ᤺ᤱᤒᤠ ᤁᤧᤍᤣ᤹ᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤂᤧᤴ ᤕᤠᤱᤛᤠᤁᤢᤴᤎᤣᤛᤠᤒᤠᤜᤠ᤹ᤀᤣ ᤔᤧ᤺ᤴᤇᤡᤒᤡ᥅ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤶᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤁᤢᤔᤡᤱᤅᤡᤴ ᤆᤠ᤺ᤳᤌᤡ ᤁᤧᤍᤣ᤺ᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤀᤣ ᤔᤧ᤺ᤴᤇᤡᤒᤡ᥅
ᤛᤧᤰᤂᤠᤀᤣ ᤛᤠᤶᤕᤥᤛᤠᤵᤗᤠᤀᤥ ᤛᤠᤵᤋᤧᤀᤠᤱ ᤁᤧᤒᤵᤐᤠ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤐᤠᤱᤓᤣ᤹ᤛᤠᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰᤁᤣ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤋᤧᤶᤛᤡᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤢᤜᤠᤱᤃᤧᤴ ᤌᤡᤶᤔᤡᤴ ᤁᤧᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢᤶ ᤁᤧᤏᤠ᤺ᤳᤋᤢᤶᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤏᤢ᤺ᤒᤠᤀᤣ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤶᤗᤥ॥ ᤁᤖ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤁᤧᤛᤧᤴᤍᤢᤶᤛᤡᤶᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤗᤠᤕᤥ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤶᤔᤠᤱ ᤛᤠᤶᤕᤥᤌᤡᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤓᤠᤱ ᤁᤧᤓᤣ᤺ᤶᤒᤠ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤠᤵᤋᤡᤰ ᤁᤧᤃᤢ᤺ᤳᤋᤡ᤹ᤖᤥ॥
10 ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤀᤠᤳᤋᤡᤸᤗᤧ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤛᤠᤶᤕᤥᤌᤡᤶᤔᤡᤴ ᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢ ᤏᤠ᤺ᤳᤋᤢ᤹ ᤁᤖ ᤗᤳᤌᤡᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤑᤣ᤺ᤴᤍᤢᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ. ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤛᤠᤶᤕᤥᤌᤡᤶᤔᤡᤴ ᤑᤣ᤺ᤴᤍᤢᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ 11 ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ “ᤆᤠᤖᤠᤶᤔᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤔᤧᤈᤥᤃᤧᤴᤏᤧ᤹ᤀᤥ” ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤣ “ᤔᤏᤠ ᤔᤧᤛᤧᤖᤧᤴᤏᤧ᤹” ᤗ᤹ᤖᤡᤰᤁᤠᤱ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤆᤠᤖᤠᤶᤔᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤁᤧᤴᤈᤥᤃᤢᤴᤇᤠᤱ ᤔᤏᤠ ᤁᤧᤛᤧᤳᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ. ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤛᤠᤶᤕᤥᤌᤡᤶ ᤁᤧᤓᤣ᤺ᤶᤒᤠ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥
12 ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶ ᤕᤠᤵᤔᤡ᤺ᤴ ᤆᤥ᤺ᤰᤕᤢᤶᤓᤥ ᤁᤧᤒᤡᤒᤠ ᤛᤠᤶᤕᤥᤌᤡᤶᤗᤠᤶ ᤂᤠᤛᤧᤴ ᤂᤥ᤺ᤔᤠ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠ ᤔᤏᤠ᤺ᤴ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤐᤠᤖᤧᤶᤔᤧ᤹ ᤆᤥᤃᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ. 13 ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤀᤠᤳᤋᤡᤴ ᤔᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤔᤧᤴᤍᤢᤰᤛᤡᤱᤅᤣ ᤘᤣ᤹ᤜᤠ᤹ ᤂᤠᤛᤧᤴ ᤗᤥ᤺ᤴᤍᤢᤛᤡ᤹. ᤂᤧᤸᤗᤧᤴᤏᤠᤱ ᤁᤢᤄᤠᤛᤧᤴᤏᤡᤴ ᤒᤠ ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰᤁᤣ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ ᤘᤣ᤹ᤜᤠ᤹ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤁᤧᤍᤢᤰᤐᤠᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢ ᤂᤠᤛᤧᤴᤏᤡᤴ ᤔᤧᤃᤡᤖᤢᤴᤗᤥ᥄
ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤔᤧ᤺ᤴᤏᤣᤒᤠ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤁᤢᤗᤡᤱᤎᤥ ᤔᤧᤃᤧᤳᤏᤧᤴ
14 ᤀᤠᤔᤡ᤺ᤶ ᤑᤢ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤏᤢ ᤏᤧ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ᤛᤣ. ᤀᤠᤳᤋᤡᤴ ᤔᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤳᤋᤢᤱ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢ᤹ ᤁᤖ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤴᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤌᤣ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤀᤠᤱᤒᤣ᥅ ᤜᤧᤰᤋᤱᤒᤠ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤡᤸᤗᤧ ᤂᤧᤴ ᤋᤠᤱᤛᤧ᤺ᤵᤔᤠ ᤛᤢᤰᤋᤢ᤹ᤒᤡ᥅ 15 ᤀᤠᤸᤗ ᤑᤢ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤀᤡᤃᤪ ᤏᤧ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤌᤡᤰᤗᤧ ᤆᤠᤱ ᤋᤣ᤺ᤳ ᤔᤧᤃᤳᤋᤢᤴ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤌᤡᤰᤕᤠ᤺ᤴᤎᤰᤐᤠ ᤆᤠᤔᤠ ᤌᤢᤱᤔᤠ ᤌᤣᤀᤠᤱ ᤔᤧᤃᤳᤋᤢᤴ. 16 ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤌᤡᤰᤁᤡᤸᤗᤧ “ᤏᤢ᤺ᤖᤡᤰᤁᤠᤱ ᤐᤣᤃᤧ᤹ᤀᤥ. ᤏᤢ᤺ᤖᤡᤰ ᤆᤧ᤹ ᤌᤢᤅᤧ᤹ᤀᤠᤱ ᤐᤃᤥᤃᤥ᤺ᤖ ᤘᤕᤧ᤹ᤀᤥ” ᤔᤧᤳᤋᤢ᤹. ᤁᤖ ᤂᤧᤴ ᤏᤠᤛᤡᤱᤃᤧᤴ ᤁᤢᤎᤰᤁᤥ ᤆᤠᤜᤠᤒᤠ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤌᤣᤀᤠᤱ ᤁᤢᤓᤠ᤹ ᤔᤧᤒᤡᤖᤢᤴᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤌᤣ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤀᤠᤱᤒᤣ᥅ 17 ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰᤁᤣ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤁᤧᤃᤳᤋᤢᤶᤛᤠᤱ ᤂᤧᤴ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤁᤧᤴᤈᤥᤃᤢᤶᤔᤡᤴᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ. ᤂᤧᤴ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤡᤱᤃ ᤁᤢᤛᤢᤶ ᤔᤧᤴᤍᤶᤔᤏᤠᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥
18 ᤀᤠᤸᤗ ᤁᤢᤓᤠᤖᤧ ᤔᤧᤒᤠ᤺ᤳᤋᤢᤒᤡᤗᤠ. “ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤃᤳᤋᤢ᤹. ᤁᤖ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤁᤳᤋᤢᤱ॥” ᤁᤖ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤔᤧᤳᤏᤡᤱ. “ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤔᤧᤃᤠᤵᤋᤢᤶᤒᤠ ᤁᤧᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤎᤠᤰᤋᤠᤱᤅᤧ᤹. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤠᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤗᤠᤶ ᤀᤠᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤎᤠᤰᤏᤧ᤹ᤖᤥ॥” 19 ᤁᤢᤳᤆᤠ᤹ᤀᤣ ᤌᤡᤰᤗᤰ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤘᤠ᤹ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢ᤹॥ ᤂᤧᤱᤃ ᤏᤢ᤺ᤒᤠᤖᤥ᥄ ᤑᤧᤴᤛᤠᤶᤜᤠ᤹ᤖᤧᤀᤠᤱ ᤂᤧᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤀᤠᤱ ᤔᤧᤃᤡᤖ ᤌᤧᤃᤰᤁᤰᤏᤠ ᤔᤧᤕᤱᤗᤥ॥ 20 ᤀᤍᤱᤛᤣ. ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤔᤧᤃᤠᤵᤋᤢᤶᤒᤠ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤁᤢᤛᤢᤶ ᤔᤧᤴᤍᤶᤔᤏᤠᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤱ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤐᤷᤔᤠᤱᤃᤡ᤺ᤴ ᤁᤧᤃᤥ᤺ᤳᤋᤢᤶᤒᤡ᥅
21 ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤋᤠᤰᤌᤧᤒᤠ ᤀᤒᤪᤠᤜᤠᤔᤖᤧ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤀᤡᤛᤜᤠᤰᤁᤡᤴ ᤗᤧᤳᤋᤡᤱ ᤋᤥ᤺ᤶᤔᤠᤍᤧᤴᤏᤥ ᤛᤡᤍᤢᤱᤈᤓᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤛᤧ ᤋᤥ᤺ᤴᤍᤢᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤡᤸᤗᤧᤀᤣ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤀᤠᤵᤋᤡᤰ ᤔᤧ᤺ᤴᤏᤣᤒᤠ ᤆᤥᤃᤢᤒᤠ ᤔᤧ᤺ᤶᤒᤡ᥅ 22 ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤁᤠᤵᤋᤢᤒᤠᤴ ᤏᤢ ᤒᤠ ᤂᤧᤴ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤡᤸᤗᤧᤀᤣ ᤁᤢᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤁᤢᤗᤡᤱᤎᤥ ᤁᤧᤳᤋᤢᤒᤠᤴ ᤁᤧᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶᤗᤥ॥ 23 ᤁᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤱᤃ ᤛᤠᤶᤕᤥᤛᤠᤵᤗᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤀᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠᤴ ᤁᤧᤖᤧᤒᤠᤖᤥ. “ᤀᤒᤪᤠᤜᤠᤔᤖᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤆᤥᤃᤢ. ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤛᤠᤶᤕᤥᤏᤡᤒᤠ ᤗᤣ᤺ᤳᤋᤢᤖᤥ॥”* ᤋᤥᤗᤡᤱᤛᤥᤔᤢ ᥇᥋.᥌ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤀᤠᤴᤈᤢᤶ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤔᤧᤳᤋᤢᤖᤥ॥ 24 ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤗᤠᤶᤖᤰ ᤔᤧ᤺ᤴ. ᤁᤖ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤀᤠᤈᤥᤃᤢᤶᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤗᤠᤶᤔᤠᤱ ᤀᤠᤵᤋᤡᤰ ᤔᤧ᤺ᤴᤏᤣᤒᤠ ᤀᤠᤒᤥ᤺ᤱ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤧᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶᤗᤥ॥
25 ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰᤁᤣ ᤁᤧᤳᤏᤡᤔᤠ ᤖᤠᤜᤠᤒᤖᤧ ᤌᤥ᤺ᤶᤈᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤋᤖᤣ ᤋᤥ᤺ᤛᤢᤛᤡᤀᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤋᤠᤱᤛᤧ᤺ᤵᤛᤧ ᤘᤣ᤹ ᤗᤠᤶ ᤐᤠᤱᤄᤢᤛᤡᤒᤠ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤡᤸᤗᤧᤀᤣ ᤂᤧᤴ ᤀᤠᤵᤋᤡᤰ ᤔᤧ᤺ᤴᤏᤣᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤖᤥ॥ 26 ᤕᤠᤶᤛᤠᤶ ᤔᤧ᤺ᤴᤏᤣᤒᤠ ᤏᤠᤛᤡᤱᤃᤧᤴ ᤌᤰᤁᤡᤴ ᤁᤢᤛᤡᤘᤧᤳ ᤐᤥ᤺ᤱᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰᤁᤣ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤔᤧ᤺ᤴᤏᤣᤒᤠ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴᤏᤠᤱ ᤁᤢᤛᤡᤘᤧᤳ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥

*2:23 ᤋᤥᤗᤡᤱᤛᤥᤔᤢ ᥇᥋.᥌