ᤗᤢᤁᤠᤖᤧ ᤛᤠᤵᤋᤢᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤢᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱ
ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶ
ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤒᤠ ᤜᤡᤴᤍᤥ᤺ᤰᤜᤠ᤹ ᤐᤥᤎᤰ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤴ ᤛᤠᤵᤐᤴᤏᤡᤱᤃ ᤗᤢᤁᤠᤖᤧ ᤛᤠᤵᤋᤢᤀᤠᤱ ᤌᤡᤕᤥᤑᤡᤗᤛ ᤔᤧᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤔᤏᤠ᤺ᤴ ᤜᤠᤰᤋᤢᤒᤠ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤗᤥ॥
ᤁᤴ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤀᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤍᤠᤱ ᤆᤥᤃᤢ᤹–ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤀᤡᤛᤪᤠᤀᤡᤗᤡ ᤗᤢᤶᤔᤥ ᤋᤠ᤺ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤔᤠᤱᤜᤧᤰ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤏᤠᤒᤠ ᤛᤧᤴᤗᤵᤍᤠᤱᤒᤠ ᤏᤢ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶ ᤛᤢᤘᤠᤱᤜᤠ᤹ ᤋᤠᤱᤃᤧᤛᤧ᤺ᤵᤐᤠᤖᤥ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤀᤡᤏᤥᤃᤧᤴ ᤋᤢᤰᤂᤣᤀᤥ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤏᤢ ᤕᤠᤱᤃᤧᤛᤠ᤹ᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱ ᤀᤡᤱᤓᤥ᤺ᤛᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥ ᤐᤠᤱᤄᤢᤒᤠᤖᤥ॥ ᤁᤴ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱᤅᤡᤴ ᤁᤠᤰ ᤐᤖᤡᤰᤐᤠ ᤋᤢᤰᤂᤣᤀᤥ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤛᤠᤵᤋᤧᤒᤠᤖᤥ॥ ᤁᤵᤔᤥ. ᤛᤡᤰ ᤁᤧᤛᤶᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤏᤢ᤺ᤖᤡᤰᤁᤠᤱ ᤏᤡ᤺ᤍᤧᤳᤗᤥ. ᤁᤢᤈᤧᤰᤁᤥ ᤛᤠᤵᤐᤴᤏᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤜᤣ᤺ᤰᤛᤡᤱᤔᤥ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥ ᤛᤠᤘᤠ᤺ᤴᤇᤡᤱᤒᤠ ᤏᤢ ᤁᤢᤏᤢᤵᤔᤠ ᤗᤰᤁᤥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤛᤠᤱᤃᤪᤠᤶᤐᤣᤍᤠᤱ ᤌᤠ᤺ᤱ ᤐᤣᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤛᤠᤵᤋᤧᤀᤠᤱ ᤐᤳᤗᤥ॥
ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤛᤠᤱᤃᤪᤠᤶᤐᤣᤍᤠᤱᤅᤥ ᤌᤠ᤺ᤱ ᤐᤣᤀᤠᤱ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤠᤏᤡ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤐᤥ᤺ᤖᤧᤖ ᤁᤠᤰ ᤐᤡᤛᤠᤱ ᤛᤧ᤺ᤖᤧᤖ ᤐᤣᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤗᤢᤁᤠ᤺ᤸᤗᤧ “ᤛᤣ᤺ᤰᤕᤢᤰᤔᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤡᤴ” ᤔᤧᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤛᤠᤵᤐᤴᤏᤥ ᤛᤠᤵᤋᤢᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥
ᤌᤠᤔᤡᤱ
ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶ ᥇.᥇-᥊
ᤒᤵᤋᤡᤛ᤻ᤔᤠ ᤁᤧᤒᤡᤒᤠ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ᤺ᤴ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤛᤠᤘᤠ᤺ᤴᤇᤡᤱᤒᤠ ᤏᤢ ᤀᤅᤧ᤺ᤰᤘᤠ ᤘᤕᤧᤒᤠ ᤕᤧᤶ ᥇.᥋-᥈.᥋᥈
ᤒᤵᤋᤡᤛ᤻ᤔᤠ ᤁᤧᤒᤡᤒᤠ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤠᤱᤛᤣᤘᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᥉.᥇-᥈᥆
ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤒᤵᤋᤡᤛ᤻ᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤒᤠ ᤏᤢ ᤔᤠᤑᤧᤴᤛᤠᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤛᤠ᤹ᤖᤢᤒᤠ ᥉.᥈᥇-᥊.᥇᥉
ᤃᤠᤗᤡᤗ ᤌᤢᤶᤔᤥ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤆᤥᤃᤢᤒᤠ ᤔᤠᤱᤛᤣᤘᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤜᤠ᤹ ᥊.᥇᥊-᥏.᥋᥆
ᤃᤠᤗᤡᤗᤗᤠᤶ ᤕᤖᤢᤛᤗᤧᤔ ᤌᤠᤖᤡᤰ ᥏.᥋᥇-᥇᥏.᥈᥍
ᤕᤖᤢᤛᤗᤧᤶᤔᤥ ᤁᤢᤏᤢᤵᤔᤠ ᤕᤧᤳᤏᤠᤶ ᥇᥏.᥈᥎-᥈᥉.᥋᥌
ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤛᤡ᤺ᤔᤧᤴᤗᤠᤶ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤜᤡᤅᤧᤀᤠᤱ ᤛᤠᤱᤃᤪᤠᤶᤐᤣᤍᤠᤱᤅᤥ ᤐᤣᤒᤠ ᥈᥊.᥇-᥋᥉
1
ᤗᤢᤁᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤛᤠᤵᤋᤢ᤹
ᤀᤠᤍᤠᤱᤒᤠ ᤋᤢᤶᤔᤩᤠᤱᤜᤠᤱ ᤌᤡᤕᤥᤑᤡᤗᤛᤣ.* ᤌᤡᤕᤥᤑᤡᤗᤛ–ᤗᤢᤁᤠᤖᤧ ᤁᤴ ᤔᤏᤠ᤺ᤴ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤆᤥᤃᤢᤒᤠ ᤏᤢ ᤜᤢ᤹ᤖᤢᤛᤡᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤛᤢᤈᤠ ᤛᤠᤵᤋᤢ ᤐᤡᤖᤢ॥ ᤗᤢᤁᤠᤖᤧ ᤗᤳᤇᤠ ᤔᤏᤠ᤺ᤴᤗᤰ ᤔᤧᤳᤋᤢ. ᤁᤖ ᤘᤣ᤹ ᤕᤖᤡᤰᤗᤧ ᤔᤧᤏᤡ᤺ᤖᤢᤖ ᤔᤧᤄᤧᤵᤛᤢᤖ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤢᤜᤡᤱᤔᤴᤏᤥᤒᤠ ᤁᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤁᤠᤰ ᤐᤡᤛᤠᤱ ᤜᤠᤱᤔᤠ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤘᤠ᤹॥ ᤕᤖᤡᤰ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤗᤢᤶᤔᤥ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤒᤠ ᤜᤡᤴᤍᤥ᤺ᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤐᤥᤎᤰᤁᤡᤴ ᤔᤧᤛᤠᤵᤋᤢᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤂᤧᤴ ᤜᤡᤴᤍᤥ᤺ᤰᤜᤠ᤹ᤃ ᤁᤢᤜᤣ᤺ᤰᤛᤡᤱᤔᤠᤀᤠᤱᤎᤥ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤔᤡᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤁᤧᤏᤡ᤺ᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤏᤢ ᤒᤠ ᤁᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱ ᤁᤧᤛᤧᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤔᤧᤈᤧᤰᤋᤡᤃᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹॥ 3-4 ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤗᤢᤶᤔᤥ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤒᤠ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤁᤥ᤺ᤶᤓᤥ ᤆᤥᤃᤢᤱᤅᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤀᤠ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤗᤠᤃᤡ ᤛᤠᤵᤔᤠ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤱ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠᤴ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢᤱᤗᤥ. ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤜᤢ᤹ᤛᤡᤱᤒᤠ ᤁᤠᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤛᤧᤰᤂᤠᤀᤣ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤁᤧᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢᤖ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤌᤧᤵᤐᤧᤳ ᤛᤠᤵᤋᤢᤱ ᤐᤡᤏᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤀᤠᤖᤥ॥
ᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠᤖᤧ ᤁᤢᤛᤠᤘᤠ᤺ᤴᤇᤡᤱᤔᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢ᤹
ᤕᤜᤢᤍᤡᤕᤠᤛ᤻ᤔᤠ ᤜᤧᤖᤥᤍ ᤜᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤧᤶᤔᤥ ᤀᤒᤡᤕᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠᤶᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤎᤠ᤺ᤰᤁᤥ ᤗᤳᤇᤠ ᤈᤁᤖᤡᤕᤠ ᤔᤧᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠᤶᤒᤠᤎᤡᤰ ᤘᤕᤧ॥ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤔᤣᤗᤡᤱᤃᤧᤴ ᤁᤢᤔᤣ᤺ᤳ ᤀᤡᤗᤡᤛᤡᤒᤠ᤺ᤴᤏᤠᤱ ᤜᤠᤖᤢᤏᤖᤧ ᤁᤢᤔᤢ᤹ᤀᤡᤍᤠᤱᤛᤠ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤏᤧᤵᤔᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤡ᤺ᤔᤠᤀᤥ ᤛᤠᤶᤕᤥᤏᤡᤒᤠ ᤘᤕᤧᤳᤇᤡᤀᤠᤱ ᤏᤢ᤺ᤖᤡᤰᤁᤠᤱ ᤛᤠᤶᤕᤥᤌᤡᤶ ᤁᤧᤀᤡ᤺ᤵᤐᤠ ᤁᤧᤏᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤏᤢ ᤕᤜᤘᤣ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤁᤢᤀᤡᤱᤈᤠ᤺ᤱ ᤁᤧᤄᤧᤶᤒᤠ ᤘᤕᤧᤳᤇᤡᤖᤥ॥ ᤁᤖ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤴᤇᤡ᤹ ᤛᤠ-ᤀᤣ ᤔᤧᤜᤥ᤺ᤵᤋᤧ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤀᤡᤗᤡᤛᤡᤒᤠᤖᤧ ᤁᤢᤛᤠᤔᤢ᤹ᤀᤡ ᤂᤰᤛᤡᤱᤅᤠᤱ ᤘᤕᤧ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤏᤧᤵᤔᤠᤱ ᤁᤠᤵᤐᤥᤒᤠ ᤁᤠᤵᤔᤥᤔᤠ ᤋᤢᤶᤛᤧᤳᤇᤡᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧᤳᤇᤡᤖᤥ॥
ᤌᤡᤰᤗᤧᤱ ᤈᤁᤖᤡᤕᤠᤖᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤍᤃᤡ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠᤶᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤔᤠᤀᤠᤱ ᤛᤣᤘᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤗᤰ ᤂᤥ᤺ᤛᤢ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤁᤴ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤘᤕᤧᤒᤠ ᤗᤰᤁᤡᤸᤗᤧᤴ ᤛᤣᤘᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤕᤧᤶ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠᤶᤒᤠ ᤌᤡᤶ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤕᤜᤘᤣ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤠᤱᤜᤡᤶᤔᤥ ᤐᤣ᤺ᤰᤔᤠᤀᤠᤱ ᤛᤠᤱᤛᤡᤱ ᤜᤠ᤺ᤶᤔᤠ ᤗᤰᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤋ᤹ᤕᤠ᤺ᤴᤛᤥ᤺ᤴ ᤔᤧᤃᤧ᤺ᤛᤢᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤂᤥ᤺ᤛᤢᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥* ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠᤶᤒᤠᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤥ ᤋᤢᤘᤠ ᤆᤥᤃᤢᤖ ᤕᤠᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤜᤠ᤺ᤴᤍᤢᤒᤠ ᤛᤠᤱᤛᤡᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤠᤶᤃᤧᤏᤢ᤹ᤒᤠ ᤔᤡ᤺ᤰᤂᤢ᤹ ᤗ᤺ᤳᤋᤢ॥ ᤁᤱᤃ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤥ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤒᤠ ᤋᤢᤘᤠᤸᤗᤧᤴ ᤔᤡᤰᤛᤣ᤺ᤴ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤁᤴ ᤁᤠᤰᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤧᤕᤧᤰᤐᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤡᤴ ᤕᤜᤢᤍᤡ ᤛᤠᤶᤕᤥᤌᤡᤶ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤗᤳᤇᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠᤶᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤜᤡᤱᤔᤴᤏᤥ ᤌᤡᤰᤗᤧᤱᤗᤰ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤁᤧᤄᤥ᤺ᤒᤠ ᤘᤕᤧᤖᤥ (ᤗᤠᤶᤍᤡ᤺ᤰ ᥉᥆.᥉᥊-᥉᥎)॥ 10 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤛᤠᤱᤛᤡᤱ ᤜᤠ᤺ᤴᤍᤢᤸᤗᤧ ᤗᤠ᤺ᤰᤁᤠᤳ ᤕᤖᤡᤰ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤛᤣᤘᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤛᤧ ᤔᤧᤈᤢᤵᤛᤧᤀᤠᤱ ᤋᤢᤘᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤏᤢ ᤔᤧᤕᤧᤒᤧ॥ 11 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤛᤠᤱᤛᤡᤱ ᤜᤠ᤺ᤶᤔᤠᤍᤧᤴᤏᤡᤸᤗᤧ ᤆᤢᤵᤛᤠᤱ ᤗᤧᤵᤔᤠᤱ ᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠᤎᤡᤰ* ᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠ–ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶᤃᤧᤴ ᤕᤠᤵᤔᤡ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤋᤃᤡ ᤛᤠᤱᤃᤪᤠᤶᤐᤣᤍᤠᤱᤅᤥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤛᤣᤘᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤛᤧ ᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤆᤥᤃᤢᤛᤡ॥ ᤀᤥ᤺ᤴᤎᤠᤰᤛᤡᤱᤗᤥ॥ 12 ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤈᤁᤖᤡᤕᤠᤖᤧ ᤁᤢᤕᤱᤔᤠ ᤁᤧᤖᤧᤀᤠᤱ ᤁᤢᤃᤡ᤺ᤔᤠᤸᤗᤧ ᤕᤢᤶᤛᤢᤱᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧ. 13 ᤁᤖ ᤂᤧᤴ ᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤔᤧᤳᤋᤢ.
“ᤔᤧᤃᤡᤛᤧᤴᤏᤧ᤹ᤀᤥ ᤈᤁᤖᤡᤕᤠᤀᤣ᥄ ᤀᤠᤸᤗᤥ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤒᤠ ᤋᤢᤘᤠ᤺ᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤂᤧᤵᤛᤢᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤀᤠᤸᤗ ᤔᤣᤗᤡᤱᤃᤧᤴ ᤁᤧᤔᤣ᤺ᤳ ᤀᤡᤗᤡᤛᤡᤒᤠᤖᤧ ᤕᤧᤶᤒᤡᤳᤇᤠ᤹ᤛᤠ᤺ᤎᤡᤰ ᤁᤧᤃᤳ ᤁᤧᤒᤡ᤹ᤖᤥ॥ ᤂᤧᤴ ᤀᤅᤧ᤺ᤰᤘᤠ᤺ᤴ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ ᤔᤡᤱ ᤘᤠ᤺ᤳᤋᤧ᤹ᤀᤥ॥ 14 ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤛ᤺ᤳᤋᤠᤱ ᤕᤧᤕᤧ ᤁᤧᤗ᤹ᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤅᤧ᤺ᤰᤘᤠ ᤛᤠ᤺ᤃᤧᤘᤠ᤺ᤴᤇᤡᤱᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤕᤖᤡᤰ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤔᤧᤛ᤺ᤳᤗᤥ॥ 15 ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤡ᤺ᤔᤠᤀᤥ ᤕᤶᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤆᤧᤸᤗᤧᤰᤛᤣ᤹ ᤌᤡ᤺ ᤏᤢ ᤘᤣ᤹ ᤀᤠᤔᤔᤒᤠ ᤌᤢᤱᤔᤠ ᤔᤧᤏᤢ᤹ᤏᤧᤴᤗᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤛᤠᤘᤠ᤺ᤴᤇᤡᤱᤅᤠᤱᤎᤥᤀᤣ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤎᤡᤶ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ 16 ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤕᤖᤡᤰ ᤀᤡᤛᤪᤠᤀᤡᤗᤡᤜᤠ᤹ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱ ᤍᤠᤱᤒᤠᤀᤥ ᤏᤢ᤺ᤰᤋᤢ ᤋᤠᤖᤢᤛᤡ᤹ᤖᤥ॥ 17 ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤀᤣᤗᤡᤕᤠ᤺ᤴ* ᤀᤣᤗᤡᤕᤠ–ᤀᤣᤗᤡᤕᤠ᤺ᤴ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ ᤛᤠᤘᤠ᤺ᤴᤇᤡᤱᤒᤠᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤢᤃᤡᤵ ᤕᤧᤳᤇᤡ (᥎᥆᥆) ᤋᤱᤒᤣ ᤋᤃᤡ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤗᤳᤇᤠ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤔᤏᤠ ᤘᤕᤧ॥ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤔᤗᤠᤁᤡᤖᤧ ᤋᤃᤡᤒᤠ ᤔᤠᤱᤜᤢᤵᤐᤥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤔᤛᤡᤜ᤺ᤴᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤔᤡᤛᤠᤰ ᤋᤃᤡ ᤀᤣᤗᤡᤕᤠ᤺ᤴ ᤀᤡᤛᤪᤠᤀᤡᤗᤀᤥ ᤐᤠᤱᤄᤢᤕᤢ᤺ᤛᤢ᤹ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤛᤠᤵᤋᤢᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧ (ᤔᤗᤠᤁᤡ ᥊.᥋)॥ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤌᤢᤶ ᤏᤢ ᤔᤢᤰᤛᤠᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤎᤡᤶ ᤐᤥ᤺ᤱᤅᤠᤱ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤗᤠᤃᤡ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤕᤠᤖᤡᤵ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠᤛᤡ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤍᤠᤱᤒᤠᤖᤧ ᤁᤢᤍᤃᤡ ᤐᤣ᤺ᤰᤗᤥ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤐᤠ᤺ᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤀᤡᤴ ᤛᤠ᤺ᤜᤠ᤹ ᤗᤧᤵᤔᤠᤱ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤗᤠᤕᤥᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤀᤡᤴ ᤛᤠᤶᤕᤥᤏᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤛᤡᤰᤁᤢᤶᤍᤡᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤀᤥ ᤏᤢ᤺ᤰᤋᤢᤛᤡᤖᤥ॥”
18 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤈᤁᤖᤡᤕᤠᤖᤧ ᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠᤴ ᤛᤣ᤺ᤴᤍᤥᤛᤢ. “ᤀᤠᤰᤂᤣᤀᤠᤱ ᤁᤴ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢᤱᤒᤠᤒᤣ᥅ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤠᤵᤐᤥᤒᤠ ᤋᤢᤶᤛᤠᤱᤅᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤀᤠ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠᤔᤣ᤺ᤳᤋᤡᤴᤏᤠᤱ ᤁᤠᤵᤔᤥ ᤋᤢᤶᤛᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥”
19 ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤔᤧᤳᤋᤢ. “ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤍᤃᤡ ᤁᤧᤕᤧᤵᤐᤠ ᤃᤠᤒᤪᤡᤀᤣᤗ ᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠ᤹ᤀᤠᤖᤥ॥ ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤀᤥ ᤁᤴ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱᤅᤡᤴ ᤋᤠ᤺ᤵᤔᤠᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤐᤠᤱᤄᤠᤱᤒᤠᤖᤥ॥ 20 ᤁᤴ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤱᤒᤠ ᤔᤠᤱᤜᤧᤰᤁᤡᤴ ᤁᤢᤕᤧᤶᤔᤥ ᤁᤧᤳᤗᤥ. ᤁᤖ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤴᤈᤥᤃᤢᤶᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤁᤧᤛ᤻ᤛᤠ᤺ᤴ ᤛᤠᤔᤧᤴᤘᤠ᤺ᤴᤇᤡᤱᤅᤣ ᤌᤠᤖᤡᤰ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤗ᤺ᤴᤏᤧᤴᤗᤥ॥”
21 ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤔᤠᤱᤜᤡᤶ ᤗᤠ᤺ᤰᤁᤠᤳ ᤁᤧᤕᤧᤵᤐᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤌᤣᤀᤠᤱ ᤈᤁᤖᤡᤕᤠ᤺ᤴ ᤛᤢ᤺ᤛᤧᤒᤣ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤔᤕᤧᤖ ᤔᤧᤜᤠᤱᤄᤢᤖ ᤔᤧᤕᤧᤒᤧᤖᤥ॥ 22 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤈᤁᤖᤡᤕᤠ᤺ᤴ ᤗᤠ᤺ᤰᤁᤠᤳ ᤗ᤺ᤴᤍᤧ. ᤁᤖ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤐᤠ᤺ᤵᤔᤠᤀᤣ ᤔᤧᤛᤢᤰᤋᤧᤴᤗᤥ. ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤜᤢᤰᤆᤠ᤺ᤸᤁᤡᤸᤗᤧ ᤔᤡᤰᤛᤣ᤺ᤴ ᤆᤥᤃᤢᤖ ᤐᤠᤖᤧ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤔᤠᤱᤜᤡᤶ ᤛᤡᤃᤠᤱ ᤛᤢᤑᤥ᤺ᤴ ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤒᤡᤗᤠ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤔᤧᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢᤖᤥ॥
23 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤈᤁᤖᤡᤕᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤔᤠᤱᤛᤣᤘᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤁᤢᤕᤧᤶ ᤆᤢᤖᤧᤀᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤜᤡᤶᤔᤥ ᤏᤢ᤺ᤰᤂᤧ ᤐᤣ॥ 24 ᤕᤠᤱᤛᤡ ᤔᤣᤗᤡᤱᤃᤧᤴ ᤁᤢᤔᤣ᤺ᤳᤋᤡᤴ ᤔᤧᤴᤇᤢᤰᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤀᤠᤱ ᤗᤠ ᤅᤠᤛᤡ ᤌᤠᤖᤡᤰ ᤜᤡᤶᤔᤥᤀᤣ ᤕᤠ᤺ᤰᤋᤧ॥ 25 ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢ. “ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤋᤠᤱᤅᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤀᤠ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤛᤠ᤺ᤔᤧᤱᤃᤵᤔᤏᤠᤔᤠ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤋᤠᤵᤑᤧ᤺ᤶᤒᤠ ᤀᤠᤔᤡᤱᤅᤡᤴ ᤂᤧᤳᤋᤢᤍᤣ᤺ᤛᤢ ᤐᤡᤖᤠᤱᤗᤥ॥”
ᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤢᤛᤠᤘᤠ᤺ᤴᤇᤡᤱᤔᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤀᤡᤱᤓᤴ ᤆᤥᤃᤢ᤹
26-27 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤡᤗᤡᤛᤡᤒᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤴᤇᤢᤰᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤒᤠ ᤗᤠ ᤋᤢᤰᤛᤡ ᤁᤧᤖᤧᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠ ᤃᤠᤒᤪᤡᤀᤣᤗᤧᤴ ᤃᤠᤗᤡᤗ ᤌᤢᤶᤔᤥᤒᤠ ᤏᤠᤛᤖᤋ ᤐᤠᤱᤈᤢᤶᤔᤥ ᤐᤠᤱᤄᤢᤖᤥ॥ ᤂᤧᤴ ᤔᤖᤡᤕᤔ ᤔᤧᤵᤔᤏᤠᤔᤠ ᤛᤡᤛᤠᤍᤡᤱ ᤔᤧᤴᤇᤢᤔᤠᤀᤥ ᤐᤣ॥ ᤂᤧᤴ ᤛᤡᤛᤠᤍᤡᤱ ᤔᤧᤴᤇᤢᤔᤠ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤣ᤺ᤰᤂᤡᤶ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤍᤠᤀᤢᤍᤖᤧ ᤁᤢᤎᤠ᤺ᤰ ᤕᤢᤛᤢᤑ ᤔᤧᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤔᤏᤠ᤺ᤴᤏᤢ ᤐᤢ᤹ᤖᤧᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ 28 ᤂᤧᤴ ᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤔᤧᤳᤋᤢ. “ᤀᤠᤛᤣᤘᤠᤖᤥ. ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤃ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤁᤢᤛᤡᤖᤠ᤹ ᤁᤧᤎᤠᤅᤧᤀᤠᤱ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤏᤢ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥”
29 ᤔᤖᤡᤕᤶᤔᤡᤴ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤔᤕᤧᤀᤠᤱ ᤀᤠᤰᤋᤱᤒᤠ ᤐᤖᤡᤰᤗᤧᤴ ᤛᤣᤘᤠ ᤀᤡ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤀᤡ᤺ᤳᤇᤡᤱ॥ 30 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤔᤧᤳᤋᤢ. “ᤔᤖᤡᤕᤶᤔᤣ. ᤔᤧᤃᤡᤛᤧᤴᤏᤧ᤹ᤀᤥ᥄ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤃ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤁᤢᤛᤡᤖᤠ᤹ ᤁᤧᤎᤠᤅᤧᤀᤠᤱ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ 31 ᤀᤠᤸᤗ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤕᤧᤶᤒᤡᤳᤇᤠ᤹ᤛᤠ᤺ᤎᤡᤰ ᤁᤧᤃᤳᤋᤢ᤹॥ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤡᤱ ᤕᤧᤛᤢ ᤘᤠ᤺ᤳᤋᤧ᤹ᤀᤥ॥ 32 ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤐᤕᤶ ᤕᤶᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤅᤠᤱ ᤁᤧᤖᤧᤰᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤐᤕᤶ ᤕᤶᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤔᤧᤔᤧᤳᤋᤢ᤹ᤖᤥ॥ ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤎᤠ᤺ᤰᤌᤧᤒᤠ ᤍᤠᤀᤢᤍᤖᤧ* ᤍᤠᤀᤢᤍ–ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤁᤧᤀᤡᤱᤒᤠ ᤕᤜᤢᤍᤡᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤜᤠᤱ॥ ᤜᤠᤱ ᤆᤥᤃᤢᤒᤠ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤜᤠᤱ ᤆᤥᤃᤢ᤹ᤖᤥ॥ 33 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤀᤡᤛᤪᤠᤀᤡᤗ ᤛᤶᤍᤠᤱ ᤛᤍᤠᤍᤡᤱ ᤜᤠᤱ ᤆᤥᤃᤢ᤹ᤖᤥ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤜᤠᤱᤈᤢᤶᤔᤡᤴ ᤀᤠᤵᤑᤠᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤔᤧᤏᤢᤵᤏᤧᤴᤗᤥ॥”
34 ᤔᤖᤡᤕᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠᤴ ᤛᤣ᤺ᤴᤍᤥᤛᤢ. “ᤁᤴ ᤀᤠᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤐᤥ᤺ᤱᤒᤠᤒᤣ᥅ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤃ ᤛᤡᤛᤠᤃᤧᤴ ᤔᤧᤴᤇᤡᤕᤠ᤹ᤀᤠᤖᤥ॥”
35 ᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤏᤥᤃᤵ ᤐᤡᤖᤢ. “ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤁᤧᤛᤶᤍᤠᤱ ᤋᤠᤀᤠᤱ ᤁᤧᤖᤧᤰᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤐᤕᤶ ᤕᤶᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤢᤰᤛᤠᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤁᤧᤄᤢ᤺ᤰᤗᤥ. ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤀᤥᤗᤠᤶ ᤛᤠᤃᤧᤘᤠ᤺ᤴᤇᤡᤱᤒᤠᤱᤃ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠ᤺* ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠ᤺–ᤁᤴ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤗᤳᤇᤠ ᤁᤢᤔᤡᤱᤗᤥ॥ ᤔᤧᤔᤧᤳᤋᤢ᤹ᤖᤥ॥ 36 ᤂᤧᤵᤛᤧ᤹ᤀᤥ. ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤃᤠ᤹ᤀᤡ ᤀᤡᤗᤡᤛᤡᤒᤠ᤺ᤴ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤃᤠᤵᤔᤥ ᤋᤢᤶᤔᤥ ᤔᤧᤴᤇᤢᤰᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹॥ ᤀᤠᤸᤗᤥ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤛᤠ᤺ᤔᤧᤱᤃᤵᤔᤏᤠᤔᤠ ᤔᤧᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤠᤱ ᤔᤧᤴᤇᤢᤰᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤒᤠ ᤗᤠ ᤋᤢᤰᤛᤡ ᤁᤧᤖᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ 37 ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤔᤧᤛᤢᤰᤋᤢᤶᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤌᤣᤀᤠᤱ ᤜᤥ᤺ᤵᤗᤥ॥”
38 ᤔᤖᤡᤕᤔᤖᤧ ᤏᤥᤃᤵ ᤐᤡᤖᤢ. “ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤃ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛᤣᤘᤠᤖᤥᤔᤠᤀᤠᤖᤥ॥ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠ ᤜᤧᤰᤁᤣᤀᤣ ᤁᤧᤳᤗᤖᤥ॥” ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤧᤴ ᤐᤣ॥
ᤔᤖᤡᤕᤶᤔᤡᤴ ᤀᤡᤗᤡᤛᤡᤒᤠ᤺ᤴ ᤁᤢᤍᤢᤶᤛᤧ ᤐᤣ᤺ᤰ
39 ᤕᤠᤱᤛᤡ ᤔᤖᤡᤕᤶᤔᤡᤴᤏᤠᤱ ᤕᤜᤢᤍᤡᤕᤠ ᤌᤢᤶᤔᤥᤒᤠ ᤁᤥ᤺ᤰᤔᤠᤀᤥ ᤁᤧᤏᤧᤒᤠ ᤐᤠᤱᤈᤢᤶᤔᤥ ᤌᤠᤛᤡᤱ॥ 40 ᤂᤧᤵᤔᤥ ᤈᤁᤖᤡᤕᤠᤖᤧ ᤁᤢᤜᤡᤶᤔᤥ ᤁᤧᤖᤧᤀᤠᤱ ᤀᤡᤗᤡᤛᤡᤒᤠ᤺ᤴ ᤛᤣᤘᤠ ᤔᤧᤳᤋᤢᤖᤥ॥ 41 ᤀᤡᤗᤡᤛᤡᤒᤠᤖᤧ ᤔᤖᤡᤕᤶᤔᤡᤴ ᤛᤣᤘᤠ ᤔᤕᤧᤒᤠ ᤂᤧᤵᤛᤢᤏᤠᤔᤧ᤺ᤴᤏᤣ ᤁᤢᤛᤠᤵᤐᤥ᤺ᤰᤁᤥ ᤁᤧᤕᤠᤰᤐᤠ ᤀᤅᤧ᤺ᤰᤘᤠ᤺ᤴ ᤔᤢᤴᤈᤡᤱ ᤗ᤹ᤖᤧᤖᤥ॥ ᤀᤡᤗᤡᤛᤡᤒᤠ᤺ᤴ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤎᤡᤶ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧ. 42 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤕᤶᤒᤠ ᤀᤡᤰᤗᤠᤀᤥ ᤐᤠᤖᤧ. “ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤃ ᤔᤧᤴᤇᤢᤔᤠᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤁᤧᤖᤧᤰᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤔᤢ᤹ᤀᤡᤛᤠᤔᤠᤏᤧᤖᤥ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤛᤠᤃᤧᤘᤠ᤺ᤴᤍᤢᤒᤠ ᤀᤅᤧ᤺ᤰᤘᤠ᤺ᤱᤃ ᤔᤢ᤹ᤀᤡᤛᤠᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ 43 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤶᤔᤠᤀᤣ ᤀᤠᤍᤢᤶᤛᤧ ᤋᤠ᤺ᤔᤠ ᤁᤴ ᤀᤠᤰᤋᤱᤒᤠ ᤔᤡᤱᤛᤥ ᤀᤡᤱᤎᤠ᤺ᤱᤏᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤂᤥ᤺ᤛᤢᤱᤒᤣ᥅ 44 ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤛᤣᤘᤠ ᤁᤧᤔᤧᤳᤋᤠᤱᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤂᤧᤵᤛᤢᤱᤏᤢᤔᤧ᤺ᤴᤏᤣ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤛᤠᤵᤐᤥ᤺ᤰᤐᤥ ᤁᤧᤕᤠᤰᤐᤠ ᤀᤅᤧ᤺ᤰᤘᤠ᤺ᤴ ᤛ᤺ᤳᤋᤧᤖ ᤔᤢᤴᤈᤡᤱ ᤗ᤹ᤖᤧᤖᤥ॥ 45 ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤃ ᤁᤧᤖᤧᤰᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤔᤢ᤹ᤀᤡᤛᤠᤔᤠᤏᤧᤖᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤜᤡᤱᤔᤴᤏᤥ ᤐᤥ᤺ᤱ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤁᤢᤏᤠ ᤁᤧᤛᤠ᤹ᤖᤢᤖᤥ॥”
ᤔᤖᤡᤕᤔᤖᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤠᤖᤠ ᤑᤥ᤺ᤛᤢ᤹
46 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤔᤖᤡᤕᤔᤖᤧ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢ.
“ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤛᤡᤰᤗᤢᤱᤔᤥᤗᤠᤶᤔᤣ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤠᤖᤠ ᤑᤥ᤺ᤛᤢᤱᤗᤥ.
47 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤛᤧᤴᤗᤵᤍᤠᤱᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴᤏᤢ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤛ᤺ᤳᤋᤠᤱᤅᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤀᤠᤖᤥ॥
48 ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤜᤧᤰᤋᤱᤔᤠ ᤆᤢᤱᤈᤡᤃᤧᤴ ᤁᤢᤛᤣᤘᤠᤖᤥᤔᤠᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤀᤡ᤺ᤳᤋᤠᤱᤅᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤀᤠᤖᤥ॥
ᤀᤠᤸᤗᤀᤠᤱᤎᤥ ᤌᤠ᤺ᤰᤌᤠ᤺ᤰᤁᤥ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤔᤢ᤹ᤀᤡᤛᤠᤔᤠ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤔᤧᤔᤧᤳᤋᤠᤖᤥ. 49 ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤔᤢᤰᤛᤠᤶᤍᤠᤱᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤕᤶᤗᤠᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤜᤠ᤹ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤆᤥᤃᤠᤱ ᤐᤡᤖᤠᤱᤅᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤀᤠᤖᤥ॥
ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤔᤡᤱᤅᤡᤱᤃ ᤛᤣᤛᤣ ᤆᤥ᤺ᤰᤗᤥ॥
50 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤔᤡᤱᤛᤥ ᤀᤡᤱᤎᤠ᤺ᤱ ᤁᤧᤒᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤌᤠ᤺ᤰᤌᤠ᤺ᤰᤁᤥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤗᤢᤱᤃᤢᤶᤔᤡᤴ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤎᤠᤰᤋᤢᤛᤡ᤹ᤖᤥ॥
51 ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤔᤢᤰᤛᤠᤶᤒᤠ ᤁᤢᤜᤢᤰᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤆᤥᤃᤢᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠᤱᤍᤡᤱ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤀᤡᤍᤡᤘᤍᤡ᤹ ᤆᤥᤃᤢᤛᤡᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥
52 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤜᤠᤱ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤜᤠᤱ ᤕᤢᤰᤏᤠᤀᤥᤗᤠᤶ ᤕᤥ ᤌᤠ᤺ᤛᤢᤛᤡᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹. ᤁᤖ ᤆᤢᤱᤈᤡᤃᤧᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤌᤠ᤺ᤱᤎᤠ᤺ᤱ ᤑᤥ᤺ᤰᤂᤢᤛᤡᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥
53 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤛᤠᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤋᤖᤢᤛᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤆᤡᤃ᤺ᤰᤘᤠᤜᤠ᤹ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹. ᤁᤖ ᤕᤠᤱᤛᤠᤁᤢᤴᤎᤣᤛᤠᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤁᤢᤄᤠᤗᤧᤶ ᤐᤠᤱᤄᤢᤛᤡᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥
54-55 ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤀᤒᤪᤠᤜᤠᤔ* ᤀᤒᤪᤠᤜᤠᤔ ᤔᤧᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤔᤏᤠᤗᤠᤶᤒᤠᤀᤣ ᤁᤠᤰ ᤕᤜᤢᤍᤡᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤒᤥ᤺ᤰᤂᤧᤒᤠᤖᤥ॥ ᤏᤢ ᤁᤢᤔᤢ᤹ᤀᤡᤍᤠᤱᤛᤠᤜᤠ᤹ ᤛᤍᤠᤍᤡᤱ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤔᤠᤛᤡ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥
ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤌᤠ᤺ᤰᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡᤒᤠ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤁᤢᤛᤣᤘᤠᤖᤥᤒᤠ ᤀᤡᤛᤪᤠᤀᤡᤗᤧᤴ* ᤋᤃᤡᤒᤠ ᤔᤠᤱᤜᤢᤵᤐᤥᤒᤠ ᤕᤧᤶᤔᤥ ᤕᤜᤢᤍᤡᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤕᤢᤅᤧᤒᤠ ᤗᤠᤈᤣ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧ ᤁᤔᤡᤱᤅᤡᤴ ᤀᤡᤛᤪᤠᤀᤡᤗ ᤘᤕᤧ॥ ᤁᤢᤓᤠ᤹ ᤐᤡᤖᤢᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥”
56 ᤔᤖᤡᤕᤶᤔᤡᤴ ᤗᤠ ᤛᤢᤶᤛᤡ ᤌᤠᤖᤡᤰ ᤀᤡᤗᤡᤛᤡᤒᤠ᤺ᤴᤏᤢ ᤘᤕᤧ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤢᤜᤡᤶᤔᤥ ᤏᤢ᤺ᤰᤂᤧᤖᤥ॥
ᤒᤵᤋᤡᤛ᤻ᤔᤠ ᤁᤧᤒᤡᤒᤠ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ᤺ᤴ ᤛᤠᤘᤠ᤺ᤴᤇᤡᤱ
57 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤡᤗᤡᤛᤡᤒᤠᤖᤧ ᤁᤢᤛᤠᤘᤠ᤺ᤶᤔᤠ ᤕᤧᤶ ᤋᤩᤧᤀᤠᤱ ᤕᤧᤶᤒᤡᤳᤇᤠ᤹ᤛᤠ᤺ᤎᤡᤰ ᤛᤠᤘᤠ᤺ᤴᤍᤢᤖᤥ॥ 58 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤜᤡᤶᤒᤣᤛᤠᤱᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤏᤢ ᤁᤢᤃᤠ᤹ᤀᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤁᤴ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤋᤢᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤔᤧᤄᤧᤵᤛᤢᤀᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤏᤢ ᤔᤧᤛ᤺ᤳᤋᤧᤖᤥ॥
59 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤅᤧ᤺ᤰᤘᤠᤛᤠ᤺ᤴ ᤕᤧᤳᤇᤡ (᥎) ᤕᤧᤴᤏᤥ ᤜᤷᤍᤥ ᤔᤧᤜᤧᤃᤢ ᤔᤧᤒᤡᤖᤢᤒᤠ ᤌᤡᤶᤔᤥ* ᤜᤷᤍᤥ ᤜᤧᤰᤔᤠᤴ–ᤁᤱᤃ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤕᤧᤶᤒᤡᤳᤇᤠ᤹ ᤁᤢᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧᤴ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤕᤧᤁᤐᤠ ᤔᤡᤰᤛᤣ᤺ᤴᤗᤥ॥ ᤔᤧᤍᤩᤧᤀᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤔᤡᤱᤅᤡᤴᤏᤠᤱ ᤁᤢᤶᤒᤠᤖᤧ ᤁᤢᤔᤡᤱ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤈᤁᤖᤡᤕᤠ ᤔᤡᤱ ᤘᤠ᤺ᤵᤔᤠ ᤔᤧᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢᤀᤠᤱ ᤔᤧᤘᤕᤧ. 60 ᤁᤖ ᤁᤢᤶᤔᤠᤖᤧ ᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡ “ᤔᤧ᤺ᤴᤗᤥ᥄ ᤁᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤡᤱᤃ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ ᤘᤠ᤺ᤵᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥”
61 ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤁᤢᤶᤔᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤔᤧᤳᤋᤢ. “ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤃᤠ᤹ᤀᤡᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤀᤰᤋᤱᤒᤠ ᤔᤡᤱ ᤁᤧᤘᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤜᤥ᤺ᤵᤗᤥ॥”
62 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤈᤁᤖᤡᤕᤠ᤺ᤴ ᤜᤢᤰᤆᤠ᤺ᤸᤁᤡ᤺ᤸᤗᤧ ᤛᤣ᤺ᤴᤔᤧᤍᤥᤛᤢ. “ᤁᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤡᤱ ᤌᤣ ᤘᤠ᤺ᤵᤔᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤀᤠᤱ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤣ᥅” 63 ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤛᤠᤵᤔᤠ ᤛᤠᤔᤠ᤺ᤴ ᤏᤠ᤺ᤰᤋᤢᤛᤡᤀᤠᤱ ᤁᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤡᤱ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤛᤠᤵᤋᤢ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤔᤕᤧᤖᤥ॥ 64 ᤂᤡᤔᤥ ᤂᤧᤴ ᤐᤠ᤺ᤵᤔᤠ ᤜᤣ᤺ᤰᤋᤧᤀᤠᤱ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤠᤖᤠ ᤑᤥ᤺ᤔᤠ ᤜᤣ᤺ᤰᤋᤢᤖᤥ॥ 65 ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤜᤡᤶᤒᤣᤛᤠᤱᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤔᤕᤧᤖ ᤔᤧᤃᤡᤛᤧᤖᤥ॥ ᤕᤜᤢᤍᤡᤕᤠᤛ᤻ᤔᤠ ᤁᤠᤰ ᤁᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤑᤠᤱᤈᤱᤒᤠ ᤐᤠᤱᤓᤣ᤹ ᤂᤠᤖᤠᤰ ᤁᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤛᤧ᤺ᤖᤧᤖᤥ॥ 66 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤁᤧᤄᤧᤶᤒᤠ ᤁᤧᤖᤧᤰᤗᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤔᤕᤧᤀᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤀᤰᤂᤣ ᤔᤧᤒᤠ᤺ᤳᤋᤢ. “ᤀᤠᤸᤗ ᤁᤴ ᤀᤅᤧ᤺ᤰᤘᤠ᤺ᤴ ᤋᤠ᤺ᤴᤍᤡ ᤌᤣ ᤐᤥ᤺ᤱᤒᤠᤀᤡᤖᤥ᥅” ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤜᤢᤰᤁᤡᤴ ᤂᤧᤴ ᤀᤅᤧ᤺ᤰᤘᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛᤶᤍᤠᤱ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥
ᤈᤁᤖᤡᤕᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢ᤹
67 ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠᤖᤧ ᤁᤢᤶᤒᤠ ᤈᤁᤖᤡᤕᤠ᤺ᤴ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤌᤢᤰᤋᤢᤀᤠᤱ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤐᤠᤖᤧ.
68 “ᤀᤡᤛᤪᤠᤀᤡᤗᤡᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤠᤖᤠ ᤑᤥ᤺ᤛᤢᤶᤗᤥ.
ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤁᤶᤒᤪᤠᤱ ᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡᤀᤠᤱ ᤆᤥ᤺ᤰᤕᤢᤶᤓᤥ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡᤖᤥ॥
69 ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤛᤣᤘᤠᤖᤥᤒᤠ ᤍᤠᤀᤢᤍᤖᤧ ᤁᤢᤜᤡᤶᤛᤕᤱᤗᤠᤶ
ᤕᤠᤵᤔᤡ ᤛᤧᤴᤗᤵ ᤁᤧᤒᤡᤒᤠ ᤔᤢᤰᤁᤧᤃᤢᤒᤠ ᤛᤧᤴᤗᤵᤍᤠᤱᤒᤠᤎᤡᤰ ᤑᤥ᤺ᤰᤂᤢᤖᤥ॥
70-71 ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤔᤡᤜᤠ᤹ ᤏᤢ ᤕᤠᤵᤔᤡ ᤁᤧᤈᤡ᤺ᤵᤐᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤜᤢᤰᤁᤥᤗᤠᤶ
ᤋᤠᤱᤀᤠᤛᤧ᤺ᤵᤗᤥ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ
ᤕᤖᤡᤰ ᤋᤱᤒᤣ ᤋᤃᤡ ᤛᤣᤛᤣ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤔᤧᤒᤠ᤺ᤳᤋᤢᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧ॥
72 ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤌᤠ᤺ᤰᤌᤧᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤗᤢᤱᤃᤢᤶ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤎᤠᤰᤔᤠᤛᤡ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ
ᤔᤠᤱᤜᤢᤵᤐᤡᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢ॥
73 ᤂᤧᤴ ᤔᤠᤱᤜᤢᤵᤐᤡᤴ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤌᤠ᤺ᤰᤌᤧᤒᤠ ᤀᤒᤪᤠᤜᤠᤶᤔᤡᤴᤏᤢ ᤔᤠᤱᤜᤧᤰ ᤆᤥᤃᤢᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥
74-75 ᤁᤴ ᤔᤠᤱᤜᤧᤰᤁᤡᤴ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤔᤡᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤜᤢᤰᤁᤥᤗᤠᤶ ᤋᤠᤱᤛᤧ᤺ᤵᤔᤠ ᤀᤠᤄᤥ᤺ᤛᤢᤶᤗ.
ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤔᤧᤱᤃᤡᤀᤣ ᤔᤧᤴᤕᤱᤅᤣ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤜᤡᤱᤔᤴ ᤂᤠᤖᤠᤰ ᤛᤣᤛᤣ ᤏᤢ ᤛᤠᤶᤕᤥᤏᤡᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤔᤠᤀᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤛᤣᤘᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤀᤠᤛᤢᤰᤋᤢᤶᤗ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤒᤠᤖᤥ॥”
76 “ᤀᤠᤛ᤻ᤛᤠ᤺ᤀᤣ. ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤖᤧᤰᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤐᤕᤶ ᤕᤶᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧᤴ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤁᤧᤶᤔᤧᤳᤗᤥ॥
ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤍᤃᤡ ᤗᤠᤶ ᤕᤠᤖᤡᤵ ᤆᤥ᤺ᤰᤛᤧ ᤁᤧᤒᤣ᤺ᤰᤗᤥ॥
77 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤢᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤗᤠᤕᤥᤗᤠᤶ ᤗᤧᤵᤔᤡ ᤏᤢ ᤛᤧᤴᤗᤵᤖᤧ ᤛᤡᤰᤁᤢᤶᤍᤡᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤀᤥᤛᤧ᤺ᤴᤃᤧᤎᤠᤰᤋᤢᤛᤡ᤹ᤖᤥ॥ 78 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤆᤢᤱᤈᤡᤃᤧᤴ ᤁᤢᤗᤢᤱᤃᤢᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ
ᤛᤠᤱᤃᤪᤠᤶᤐᤣᤍᤠᤱᤗᤠᤶ ᤏᤠᤶᤛᤠᤱᤅᤡᤴ ᤀᤠᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤆᤢᤰᤔᤠ ᤀᤡ᤺ᤳᤋᤧᤖᤥ॥
79 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤠᤍᤠᤶᤔᤠ ᤏᤢ ᤛᤡ᤺ᤔᤧᤸᤗᤧᤴ ᤛᤠᤶᤔᤪᤡ᤺ᤵᤐᤥ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤂᤧᤴ ᤏᤠᤶᤛᤠᤱᤅᤡᤴ ᤀᤥ᤺ᤳᤗᤥ.
ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤗᤠᤱᤓᤥ᤺ᤴ ᤛᤏᤠᤖᤢᤱ ᤗᤠᤶᤔᤥ ᤋᤥ᤺ᤴᤇᤡᤱᤗᤥ॥”
80 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤅᤧ᤺ᤰᤘᤠ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ᤺ᤴ ᤐᤥ᤺ᤖᤧᤖ ᤕᤠᤶᤛᤠᤶᤔᤥ ᤁᤧᤎᤢᤶᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤖ ᤐᤣᤀᤠᤱ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤎᤡᤶ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤀᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤀᤡᤛᤪᤠᤀᤡᤗᤡᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤔᤧᤴᤎᤠᤰᤛᤡᤱᤅᤣ ᤌᤠᤖᤡᤰ ᤀᤣ᤺ᤰᤛᤠᤍᤧᤴᤏᤥᤀᤣ ᤘᤕᤧ॥

*1:1 ᤌᤡᤕᤥᤑᤡᤗᤛ–ᤗᤢᤁᤠᤖᤧ ᤁᤴ ᤔᤏᤠ᤺ᤴ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤆᤥᤃᤢᤒᤠ ᤏᤢ ᤜᤢ᤹ᤖᤢᤛᤡᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤛᤢᤈᤠ ᤛᤠᤵᤋᤢ ᤐᤡᤖᤢ॥ ᤗᤢᤁᤠᤖᤧ ᤗᤳᤇᤠ ᤔᤏᤠ᤺ᤴᤗᤰ ᤔᤧᤳᤋᤢ. ᤁᤖ ᤘᤣ᤹ ᤕᤖᤡᤰᤗᤧ ᤔᤧᤏᤡ᤺ᤖᤢᤖ ᤔᤧᤄᤧᤵᤛᤢᤖ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤢᤜᤡᤱᤔᤴᤏᤥᤒᤠ ᤁᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤁᤠᤰ ᤐᤡᤛᤠᤱ ᤜᤠᤱᤔᤠ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤘᤠ᤹॥

*1:9 ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠᤶᤒᤠᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤥ ᤋᤢᤘᤠ ᤆᤥᤃᤢᤖ ᤕᤠᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤜᤠ᤺ᤴᤍᤢᤒᤠ ᤛᤠᤱᤛᤡᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤠᤶᤃᤧᤏᤢ᤹ᤒᤠ ᤔᤡ᤺ᤰᤂᤢ᤹ ᤗ᤺ᤳᤋᤢ॥ ᤁᤱᤃ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤥ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤒᤠ ᤋᤢᤘᤠᤸᤗᤧᤴ ᤔᤡᤰᤛᤣ᤺ᤴ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤁᤴ ᤁᤠᤰᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤧᤕᤧᤰᤐᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤡᤴ ᤕᤜᤢᤍᤡ ᤛᤠᤶᤕᤥᤌᤡᤶ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤗᤳᤇᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠᤶᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤜᤡᤱᤔᤴᤏᤥ ᤌᤡᤰᤗᤧᤱᤗᤰ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤁᤧᤄᤥ᤺ᤒᤠ ᤘᤕᤧᤖᤥ (ᤗᤠᤶᤍᤡ᤺ᤰ ᥉᥆.᥉᥊-᥉᥎)॥

*1:11 ᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠ–ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶᤃᤧᤴ ᤕᤠᤵᤔᤡ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤋᤃᤡ ᤛᤠᤱᤃᤪᤠᤶᤐᤣᤍᤠᤱᤅᤥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤛᤣᤘᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤛᤧ ᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤆᤥᤃᤢᤛᤡ॥

*1:17 ᤀᤣᤗᤡᤕᤠ–ᤀᤣᤗᤡᤕᤠ᤺ᤴ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ ᤛᤠᤘᤠ᤺ᤴᤇᤡᤱᤒᤠᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤢᤃᤡᤵ ᤕᤧᤳᤇᤡ (᥎᥆᥆) ᤋᤱᤒᤣ ᤋᤃᤡ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤗᤳᤇᤠ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤔᤏᤠ ᤘᤕᤧ॥ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤔᤗᤠᤁᤡᤖᤧ ᤋᤃᤡᤒᤠ ᤔᤠᤱᤜᤢᤵᤐᤥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤔᤛᤡᤜ᤺ᤴᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤔᤡᤛᤠᤰ ᤋᤃᤡ ᤀᤣᤗᤡᤕᤠ᤺ᤴ ᤀᤡᤛᤪᤠᤀᤡᤗᤀᤥ ᤐᤠᤱᤄᤢᤕᤢ᤺ᤛᤢ᤹ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤛᤠᤵᤋᤢᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧ (ᤔᤗᤠᤁᤡ ᥊.᥋)॥

*1:32 ᤍᤠᤀᤢᤍ–ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤁᤧᤀᤡᤱᤒᤠ ᤕᤜᤢᤍᤡᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤜᤠᤱ॥

*1:35 ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠ᤺–ᤁᤴ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤗᤳᤇᤠ ᤁᤢᤔᤡᤱᤗᤥ॥

*1:54-55 ᤀᤒᤪᤠᤜᤠᤔ ᤔᤧᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤔᤏᤠᤗᤠᤶᤒᤠᤀᤣ ᤁᤠᤰ ᤕᤜᤢᤍᤡᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤒᤥ᤺ᤰᤂᤧᤒᤠᤖᤥ॥

*1:54-55 ᤋᤃᤡᤒᤠ ᤔᤠᤱᤜᤢᤵᤐᤥᤒᤠ ᤕᤧᤶᤔᤥ ᤕᤜᤢᤍᤡᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤕᤢᤅᤧᤒᤠ ᤗᤠᤈᤣ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧ ᤁᤔᤡᤱᤅᤡᤴ ᤀᤡᤛᤪᤠᤀᤡᤗ ᤘᤕᤧ॥

*1:59 ᤜᤷᤍᤥ ᤜᤧᤰᤔᤠᤴ–ᤁᤱᤃ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤕᤧᤶᤒᤡᤳᤇᤠ᤹ ᤁᤢᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧᤴ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤕᤧᤁᤐᤠ ᤔᤡᤰᤛᤣ᤺ᤴᤗᤥ॥