ᤔᤷᤁᤢᤛᤖᤧ ᤛᤠᤵᤋᤢᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤢᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱ
ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶ
ᤔᤷᤁᤢᤛᤖᤧ ᤁᤴ ᤛᤵᤐᤴᤏᤡᤴ ᤀᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤜᤣ᤺ᤰᤋᤢᤀᤠᤱ ᤐᤳ–“ᤁᤱᤃ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠ᤺ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤜᤣ᤺ᤰᤛᤡᤱᤔᤠᤴᤗᤥ॥” ᤁᤴ ᤛᤠᤵᤐᤴᤏᤥ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤏᤢ ᤁᤢᤕᤢᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤔᤷᤁᤢᤛᤖᤧ ᤛᤠᤵᤋᤢᤀᤠᤱ ᤐᤳ॥ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤏᤡᤛᤠᤶ ᤜᤢ᤹ᤖᤢᤛᤡᤸᤗᤧ. ᤑᤧᤴᤛᤠᤶᤜᤠ᤹ ᤏᤠ᤺ᤳᤋᤢ ᤗ᤺ᤳᤋᤢᤛᤡᤸᤗᤧ. ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤗᤠᤕᤥᤜᤠ᤹ ᤗᤧᤵᤔᤡ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤕᤢᤰ ᤁᤧᤄᤥ᤺ᤒᤠ ᤔᤏᤠ ᤆᤥ᤺ᤰ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤀᤠᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢᤶ॥ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤗᤠᤕᤥᤗᤠᤶᤒᤠ ᤋᤠᤱᤛᤧ᤺ᤵᤛᤧ ᤛᤡ᤺ᤔᤠᤛᤠᤱ ᤕᤠᤖᤡᤵ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠ “ᤔᤧᤴᤇᤠᤶᤛᤠᤀᤠ” ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢ᤹॥
ᤁᤵᤔᤥ ᤔᤷᤁᤢᤛᤧᤸᤗᤧ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤜᤢ᤹ᤖᤢᤛᤡᤒᤠ ᤂᤠᤜᤢᤴᤜᤠ᤹ ᤏᤢ ᤏᤡᤛᤠᤶᤜᤠ᤹ᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤆᤥᤃᤢᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤡᤴ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤐᤡᤖᤢᤀᤠᤱ ᤛᤠᤵᤋᤢᤀᤠᤱ ᤐᤳ॥ ᤒᤵᤋᤡᤛ᤻ᤔᤠ ᤁᤧᤒᤡᤒᤠ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤒᤵᤋᤡᤛ᤻ᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤀᤠᤱ ᤔᤠᤑᤧᤴᤛᤠᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤛᤠ᤹ᤖᤢᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ᤖᤧᤴ ᤋᤠᤱᤛᤠ ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶ ᤐᤡᤖᤢᤏᤢᤔᤧ᤺ᤴᤏᤣ ᤔᤷᤁᤢᤛᤧᤸᤗᤧ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤘᤣ᤺ᤴᤍᤢᤛᤡᤒᤠ ᤏᤢ ᤏᤡᤛᤠᤶ ᤜᤢ᤹ᤖᤢᤛᤡᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤆᤧᤰᤂᤢᤖᤥ॥ ᤕᤧᤶᤜᤠ᤹ ᤗᤧᤰᤗ ᤐᤣ᤺ᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤢᤜᤢ᤹ᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤏᤢ᤺ᤖᤡᤰ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤏᤡ᤺ᤵᤔᤠ ᤔᤧᤜᤣ᤺ᤰᤋᤢ. ᤁᤖ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤀᤵᤐᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤀᤠᤸᤗᤛᤠᤱ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤆᤡ᤺ᤵᤔᤠ ᤔᤧᤜᤣ᤺ᤰᤋᤢᤖᤥ॥ ᤁᤴ ᤛᤠᤵᤐᤴᤏᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤢᤵᤔᤥ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤢᤜᤡᤱᤔᤴᤏᤡᤸᤗᤧ ᤀᤣᤃᤠᤱᤒᤠ ᤕᤧᤳᤏᤠᤶᤔᤥ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤏᤢ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤛᤡᤗᤠᤶᤛᤠᤰᤔᤠ ᤛᤡᤱᤛᤶᤍᤠᤱ ᤔᤧᤓᤥ᤺ᤴᤍᤢ ᤔᤧᤛᤧᤖᤢᤒᤠ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤛᤩᤧᤀᤠᤱ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤜᤡᤅᤧᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤛᤠᤵᤋᤧᤀᤠᤱ ᤐᤳᤗᤥ॥
ᤌᤠᤔᤡᤱ
ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤜᤣ᤺ᤰᤛᤡᤱᤔᤠ ᥇.᥇-᥇᥉
ᤃᤠᤗᤡᤗ ᤌᤢᤶᤔᤥ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤆᤥᤃᤢᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᥇.᥇᥊-᥏.᥋᥆
ᤃᤠᤗᤡᤗᤗᤠᤶ ᤕᤖᤢᤛᤗᤧᤔ ᤌᤠᤖᤡᤰ ᥇᥆.᥇-᥋᥈
ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤕᤖᤢᤛᤗᤧᤔ ᤘᤕᤧᤒᤠ ᤁᤢᤏᤢᤵᤔᤠ ᤕᤧᤳᤏᤠᤶ ᥇᥇.᥇-᥇᥋.᥊᥍
ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤛᤩᤧᤀᤠᤱ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤜᤡᤅᤧᤒᤠ ᥇᥌.᥇-᥎
ᤍᤠᤱᤒᤠᤴ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤍᤠᤱ ᤆᤥ᤺ᤰᤛᤡᤱᤅᤠᤱ ᤛᤠᤱᤃᤪᤠᤶᤐᤣᤍᤠᤱᤅᤥ ᤐᤣᤒᤠ ᥇᥌.᥏-᥈᥆
1
ᤒᤵᤋᤡᤛ᤻ᤔᤠ ᤁᤧᤒᤡᤒᤠ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏ:ᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤒᤠ ᤀᤡᤱᤓᤴ
ᤔᤳᤋᤡ ᥉.᥇-᥇᥈. ᤗᤢᤁᤠ ᥉.᥇-᥇᥎. ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ ᥇.᥇᥏-᥈᥎
ᤁᤱᤃ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠ᤺* ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠ᤺–ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤗᤳᤇᤠ ᤁᤢᤔᤡᤱ॥ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤜᤣ᤺ᤰᤛᤡᤱᤔᤠᤖᤥ॥ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤕᤛᤤᤕᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤀᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤛᤠᤵᤋᤢᤀᤠᤱ ᤐᤳ.* ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤕᤛᤤᤕᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤕᤧᤛᤢ ᤛᤠᤘᤠ᤺ᤴᤇᤡᤱᤒᤠ ᤋᤱᤒᤣᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤡᤵᤛᤡᤱ ᤏᤢᤛᤡ (᥍᥆᥆) ᤋᤱᤒᤣ ᤋᤃᤡ ᤛᤠᤵᤋᤢᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧ (ᤕᤛᤤᤕᤠ ᥍.᥇᥊)॥
“ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢ.
‘ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤗᤠᤶᤔᤡᤴ ᤕᤠᤖᤡᤵ ᤆᤥᤃᤢᤖ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤀᤡᤱᤛᤠᤒᤧᤴ ᤁᤧᤍᤃᤡ ᤐᤠᤱᤄᤢᤱ ᤕᤢ᤺ᤛᤢᤱᤗᤥ॥’
ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤀᤣ᤺ᤰᤛᤠᤍᤧᤴᤏᤥ ᤀᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤁᤧᤀ᤺ᤰᤐᤠ ᤀᤡᤰᤗᤠᤖᤥ.
‘ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤠᤖᤠᤶᤔᤡᤴ ᤕᤠᤖᤡᤵ ᤆᤥᤃᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤢᤗᤠᤶᤜᤠ᤹ ᤋᤥ᤺ᤴᤍᤥ᤺ᤴ ᤆᤥᤃᤧᤶᤔᤧ᤹᥄’ ”* ᤕᤛᤤᤕᤠ ᥊᥆.᥉
ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤕᤛᤤᤕᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤛᤠᤵᤋᤢᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤒᤵᤋᤡᤛ᤻ᤔᤠ ᤁᤧᤒᤡᤒᤠ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ᤺ᤴ ᤀᤣ᤺ᤰᤛᤠᤍᤧᤴᤏᤥ ᤋᤩᤧᤀᤠᤱ ᤗᤠᤕᤥᤗᤠᤶ ᤜᤡᤴᤍᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤠᤱ ᤒᤵᤋᤡᤛ᤻ᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤶᤔᤧ᤹. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤗᤠᤕᤥ᤺ᤴ ᤗᤧᤵᤔᤡ ᤁᤧᤒᤡᤖᤡ᤹ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤀᤡᤱᤓᤴ ᤆᤥᤃᤢᤖᤥ॥ ᤕᤜᤢᤍᤡᤕᤠ ᤌᤢᤶ ᤏᤢ ᤕᤖᤢᤛᤗᤧᤔ ᤕᤧᤰᤕᤰᤗᤠᤶ ᤕᤖᤡᤰ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤥ ᤔᤧᤍᤩᤧᤀᤠᤱ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤗᤠᤕᤥᤒᤠᤀᤠᤖᤥ ᤔᤧᤒᤠ᤺ᤳᤋᤢᤖ ᤕᤷᤍᤏ ᤕᤱᤄᤱᤅᤥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤗᤠᤶ ᤒᤵᤋᤡᤛ᤻ᤔᤠ ᤔᤧᤒᤥ᤺ᤰᤂᤧᤖᤥ॥ ᤀᤠᤸᤗ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ᤺ᤱᤃ ᤀᤢᤔᤧ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤢᤖᤡᤰᤗᤠᤶ ᤌᤠᤰᤔᤏᤠᤒᤠ ᤋᤣ᤺ᤳ ᤁᤧᤈᤠᤱᤒᤠ ᤏᤢ ᤛᤧᤜᤥᤒᤠ ᤑ᤹ᤀᤡ ᤁᤧᤕᤢᤶᤒᤠ ᤆᤥᤃᤧ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤏᤡ᤺ᤱᤄᤢ᤺ᤰᤘᤠ ᤏᤢ ᤋᤠᤶᤓᤢᤱ ᤛᤰᤘᤠᤄᤢ ᤁᤧᤈᤠᤒᤠ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤀᤰᤂᤣ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤖ ᤀᤡᤱᤓᤥ᤺ᤛᤢ. “ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤀᤣᤃᤠᤱ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤔᤢᤰᤛᤠᤶᤛᤠᤒᤠᤴ ᤋᤠ᤺ᤖᤥ॥ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤃ ᤕᤥ᤺ᤰ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤁᤢᤗᤠᤱᤛᤢ᤺ᤵ ᤏᤠᤶᤜᤠ᤹ ᤑᤠ᤺ᤱᤔᤠᤀᤠᤱ ᤔᤧᤗᤠ᤹ᤀᤠᤴᤗᤥ॥ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤃ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤆᤫᤠ᤺ᤳᤋᤡᤸᤗᤧ ᤒᤵᤋᤡᤛ᤻ᤔᤠ ᤐᤡᤏᤡᤱᤗ ᤐᤳᤋᤠ. ᤁᤖ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤒᤵᤋᤡᤛ᤻ᤔᤠ ᤁᤧᤒᤡᤖᤡ᤹ᤖᤥ॥”
ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤒᤵᤋᤡᤛ᤻ᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤀᤠᤱ ᤔᤠᤑᤧᤴᤛᤠᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤛᤠ᤹ᤖᤢ
ᤔᤳᤋᤡ ᥉.᥇᥉-᥊.᥇᥇. ᤗᤢᤁᤠ ᥉.᥈᥇-᥈᥈. ᥊.᥇-᥇᥉
ᤂᤧᤴ ᤕᤧᤶᤔᤥ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤃᤠᤗᤡᤗ ᤌᤢᤶᤔᤥᤒᤠ ᤏᤠᤛᤖᤋᤗᤠᤶ ᤋᤩᤧᤀᤠᤱ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠᤗᤠᤶ ᤕᤷᤍᤏ ᤕᤱᤄᤱᤅᤥ ᤒᤵᤋᤡᤛ᤻ᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧ॥ 10 ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤆᤫᤠ᤺ᤳᤋᤥᤗᤠᤶ ᤗ᤺ᤴᤍᤧᤏᤢᤔᤧ᤺ᤴᤏᤣ ᤋᤠᤱᤛᤠᤰᤐᤧᤴ ᤜᤖᤧᤀᤠᤱ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤐᤢᤳᤋᤢ᤺ᤰᤁᤣ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤛᤶᤍᤠᤱ ᤕᤧ᤺ᤖ ᤐᤳᤇᤧᤒᤠ ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤖᤥ॥ 11 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤛᤠᤱᤃᤪᤠᤶᤐᤣᤍᤠᤱᤗᤠᤶ ᤀᤡᤰᤗᤠᤎᤡᤰ ᤋᤩᤧ. “ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤀᤠᤔᤡ᤺ᤶ ᤀᤠᤛ᤻ᤛᤠ᤺ᤏᤧᤖᤥ. ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤏᤢ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤛ᤺ᤳᤋᤠᤱᤅᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤀᤠᤖᤥ॥” 12 ᤂᤡᤔᤥ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤀᤣ᤺ᤰᤛᤠᤍᤧᤴᤏᤥ ᤐᤣ᤺ᤰᤔᤠᤀᤣ ᤐᤥ᤺ᤱ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤋᤣ᤹ᤖᤢ॥ 13 ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤂᤧᤵᤔᤥ ᤗᤡᤒᤥ᤺ᤱ (᥊᥆) ᤕᤧᤴ ᤌᤠᤖᤡᤰ ᤘᤕᤧᤸᤗᤧ ᤔᤠᤑᤧᤴᤛᤠᤶ ᤛᤤᤋᤠᤏᤡᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤑᤧᤴ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤆᤥ᤺ᤰᤐᤠᤱᤔᤠ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤛᤠ᤹ᤖᤢ॥ ᤂᤧᤵᤔᤥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤋᤠᤶᤓᤢᤱᤌᤰᤛᤠᤜᤠ᤹ᤏᤢ ᤘᤕᤧ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ* ᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠ–ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶ ᤕᤠᤵᤔᤡ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤋᤃᤡ ᤛᤠᤱᤃᤪᤠᤶᤐᤣᤍᤠᤱᤅᤥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤛᤣᤘᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤛᤧ ᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤆᤥᤃᤢᤛᤡ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤶᤒᤪᤠᤱ ᤔᤧᤔᤧᤳᤋᤢᤖᤥ॥
ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤜᤢ᤹ᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤛᤣᤃᤢᤛᤡ᤹
ᤔᤳᤋᤡ ᥊.᥇᥈-᥈᥈. ᤗᤢᤁᤠ ᥊.᥇᥊-᥇᥋. ᥋.᥇-᥇᥇
14 ᤀᤠᤸᤗ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ᤺ᤴ ᤐᤢᤱᤗᤠᤜᤡᤶᤔᤥ ᤔᤧᤛᤠᤰᤋᤢᤀᤠᤱ ᤕᤠᤃᤧᤸᤗᤧ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱᤅᤡᤴ ᤀᤡᤱᤓᤴ ᤛᤧ᤺ᤛᤢᤖ ᤃᤠᤗᤡᤗ ᤌᤢᤶᤔᤥ ᤋᤩᤧᤖᤥ॥ 15 ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤀᤰᤂᤣ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤖ ᤀᤡᤱᤓᤴ ᤛᤧ᤺ᤛᤢ. “ᤁᤴ ᤛᤢᤕᤧᤶᤔᤡᤴ ᤋᤩᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹. ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤜᤠᤱᤈᤢᤶᤔᤡᤴ ᤏᤡ᤺ᤳᤋᤠᤱᤅᤣ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ. ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤗᤠᤕᤥᤗᤠᤶ ᤜᤡᤴᤍᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱᤅᤡᤴ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤆᤥᤃᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥” 16 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤃᤠᤗᤡᤗ ᤘᤖᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠᤀᤥ ᤐᤣᤖ ᤐᤳᤇᤧᤸᤗᤧ ᤛᤡᤔᤥᤏ ᤏᤢ ᤁᤢᤴᤛᤠ᤹ ᤀᤠᤴᤍᤪᤡᤕᤠᤛᤧᤴ ᤕᤥ᤺ᤱ ᤗᤧᤵᤋᤧᤳᤇᤢᤖ ᤕᤠᤃᤧᤳᤇᤡᤒᤠ ᤋᤢᤔᤢᤛᤡ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤏᤧᤵᤔᤠᤱ ᤕᤥ᤺ᤱ ᤁᤧᤗᤧᤵᤐᤠ ᤘᤕᤧᤳᤇᤡᤖᤥ॥ 17 ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡ. “ᤂᤡᤴᤇᤡ᤹ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤀᤣᤃᤠᤱ ᤌᤠᤏᤧᤳᤇᤧ᤹ᤀᤥ. ᤂᤡᤴᤇᤡ᤹ ᤅᤠ ᤁᤧᤍᤧᤶᤛᤢ ᤁᤧᤍᤠ᤺ᤳᤇᤢᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤀᤥ ᤔᤏᤠ ᤁᤧᤍᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤏᤧᤳᤇᤡᤱᤗᤥ॥” 18 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤡᤔᤥ ᤕᤥ᤺ᤱᤅᤡᤴ ᤏᤧᤛ᤻ᤛᤧᤳᤇᤢᤌᤧ᤺ᤛᤢᤀᤠᤱ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤁᤧᤏᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤛᤧ ᤁᤢᤀᤣ᤺ᤰ ᤁᤢᤀᤣ᤺ᤰ ᤌᤠᤏᤧᤳᤇᤡᤖᤥ॥ 19 ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤔᤡᤛᤠᤰ ᤏᤠᤏᤠᤰ ᤐᤣᤖ ᤐᤳᤇᤧᤸᤗᤧ ᤈᤒ᤻ᤍᤡᤖᤧ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤕᤠᤁᤢᤒᤧᤴ ᤏᤢ ᤁᤢᤴᤛᤠ᤹ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ᤺ᤴᤏᤠᤱ ᤂᤢᤴᤇᤡ᤹ ᤂ᤺ᤱᤒᤣᤀᤥ ᤕᤥ᤺ᤱᤅᤡᤴ ᤗᤧᤶᤍᤧᤳᤇᤢᤖ ᤕᤠᤃᤧᤳᤇᤡᤒᤠ ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤛᤡᤖᤥ॥ 20 ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤢ᤺ᤳᤋᤢᤛᤡᤀᤠᤱ ᤂᤡᤔᤥ ᤂᤢᤴᤇᤡ᤹ ᤐᤠ᤺ ᤈᤒ᤻ᤍᤡ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤔᤧᤛᤠᤅᤢᤛᤡᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤗᤡᤰᤜᤠ᤹ ᤂ᤺ᤱᤒᤣᤀᤥ ᤐᤰᤌᤧᤳᤇᤢᤀᤠᤱ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤢᤀᤣᤃᤠᤱ ᤌᤠ᤺ᤏᤧᤳᤇᤡ॥
ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤑᤧᤴᤛᤠᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤕᤠᤱᤄᤢᤒᤠ ᤔᤏᤠ᤺ᤴ ᤘᤣ᤺ᤴᤍᤢ᤹
ᤗᤢᤁᤠ ᥊.᥉᥇-᥉᥍
21 ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤏᤢ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤁᤐᤷᤏᤜᤢᤔ ᤐᤠᤱᤈᤢᤶᤔᤥ ᤔᤧᤒᤣ॥ ᤏᤠ᤺ᤶᤛᤡᤱ ᤕᤧᤴᤏᤥ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤕᤜᤢᤍᤡ ᤆᤢᤶᤗᤢᤱᤜᤡᤶᤔᤥ ᤐᤣᤀᤠᤱ ᤜᤢ᤹ᤔᤠ ᤜᤣ᤺ᤰᤋᤢᤛᤡᤖᤥ॥ 22 ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤏᤡᤛᤠᤶᤔᤡᤴ ᤔᤧᤄᤧᤵᤛᤢᤀᤠᤱ ᤂᤧᤵᤔᤥᤒᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤔᤕᤧ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤛᤠᤶᤕᤥᤌᤡᤶᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹* ᤛᤠᤶᤕᤥᤌᤡᤶᤛᤠᤶᤒᤠ–ᤁᤱᤜᤠ᤹ ᤋᤃᤡᤒᤠ ᤔᤠᤱᤜᤢᤵᤖᤧᤴ ᤏᤡᤛᤠᤶ ᤁᤧᤗᤧᤒᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤔᤧ᤺ᤴ. ᤁᤖ ᤕᤢᤰ ᤁᤧᤃᤵᤐᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤜᤢ᤹ᤖᤢᤛᤡᤖᤥ॥ 23 ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤂᤧᤴ ᤕᤜᤢᤍᤡ ᤆᤢᤶᤗᤢᤱᤜᤡᤶᤔᤥ ᤜᤢ᤹ᤔᤠ ᤜᤣ᤺ᤰᤋᤢᤛᤡᤸᤗᤧ ᤑᤧᤴᤛᤠᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤕᤠᤱᤄᤢᤒᤠ ᤔᤏᤠᤎᤡᤰ ᤀ᤺ᤰᤋᤧᤖ ᤐᤠᤖᤧ. 24 “ᤏᤠᤛᤖᤋᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢᤀᤣ. ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧᤏᤢ ᤌᤣ ᤁᤧᤃᤥ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠᤒᤣ᥅ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤔᤧᤱᤛᤧ ᤁᤧᤍᤩᤧᤒᤠᤒᤡ᥅ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤜᤠ᤺ᤳᤏᤧᤒᤣ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶᤒᤧᤖᤥ–ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤧᤒᤠᤱᤄᤧᤒᤠ ᤛᤣᤛᤣ ᤁᤢᤔᤏᤠᤏᤧᤖᤥ॥” 25 ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤂᤧᤴ ᤑᤧᤴᤛᤠᤶᤔᤡᤴ ᤑᤧ᤺ᤰᤋᤢ. “ᤛᤫᤠ᤺ᤳ᥄ ᤂᤧᤴ ᤔᤏᤠ᤺ᤴ ᤗᤧᤖᤧ᤹ᤀᤠᤱ ᤐᤣᤃᤧ᤹᥄” 26 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤴ ᤑᤧᤴᤛᤠᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤂᤧᤴ ᤔᤏᤠ᤺ᤴ ᤐᤡᤷᤎᤠᤵ ᤌᤠᤵᤛᤢᤎᤀᤠᤱ ᤕᤶᤒᤠ ᤀᤡᤰᤗᤠᤀᤥ ᤑᤡ᤺ᤰᤋᤧᤖ ᤗᤧᤖᤢᤎ᤺ᤖᤥ॥ 27 ᤂᤧ᤹ᤕᤥ ᤁᤧᤈᤢᤶᤒᤠᤀᤠᤱ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤔᤕᤧᤖ ᤀᤰᤂᤣ ᤔᤧᤗ᤹ᤖᤧ. “ᤁᤱᤃ ᤀᤠᤰᤋᤱᤒᤠ ᤏᤡᤛᤠᤶᤒᤣ᥅ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤑᤧᤴᤛᤠᤶᤜᤠ᤹ ᤀᤡᤱᤈᤠ᤺ᤱ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡᤀᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧᤀᤠᤱ ᤔᤧᤄᤧᤵᤛᤢᤖᤥ॥ ᤀᤠᤰᤋᤱᤒᤠ ᤕᤢᤰᤁᤡᤴᤏᤣ ᤁᤳᤋᤢᤒᤣ᥄” 28 ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤔᤡᤱᤛᤥ ᤀᤡᤱᤎᤠ᤺ᤱᤅᤡᤴ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤃᤠᤗᤡᤗ ᤌᤢᤶᤔᤥ ᤛᤧ᤺ᤖᤧᤖᤥ॥
ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤕᤖᤡᤰ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤘᤣ᤺ᤴᤍᤢᤛᤡ᤹
ᤔᤳᤋᤡ ᥎.᥇᥊-᥇᥍. ᤗᤢᤁᤠ ᥊.᥉᥎-᥊᥇
29 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤏᤢ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤏᤠ᤺ᤵᤐᤠᤜᤠ᤹ ᤕᤜᤢᤍᤡ ᤆᤢᤶᤗᤢᤱᤜᤡᤶᤗᤠᤶ ᤔᤧᤗ᤺ᤴᤍᤧᤀᤠᤱ ᤛᤡᤔᤥᤏ ᤏᤢ ᤀᤠᤴᤍᤪᤡᤕᤠᤛᤖᤧ ᤂᤢᤴᤇᤡ᤹ ᤜᤡᤶᤔᤥ ᤔᤧᤒᤣᤖᤥ॥ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ᤺ᤴ ᤏᤢ ᤕᤠᤁᤢᤒᤧᤴᤏᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤏᤢᤀᤣ ᤐᤣᤛᤡᤖᤥ॥ 30 ᤂᤧᤵᤔᤥ ᤛᤡᤔᤥᤏᤖᤧ ᤁᤢᤴᤏᤥ᤺ᤵᤔᤧᤴ ᤁᤢᤍᤢᤱ ᤋᤩᤧᤀᤠᤱ ᤌᤠ᤺ᤛᤢᤀᤠᤱ ᤏᤧᤛ᤻ᤛᤧ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤡᤔᤥ ᤂᤧᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤔᤧᤔᤧᤳᤋᤢ॥ 31 ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤁᤢᤒᤣᤛᤠᤱ ᤐᤣᤀᤠᤱ ᤁᤢᤜᤢᤰᤁᤥ ᤋᤧᤶᤛᤢᤀᤠᤱ ᤑᤥ᤺ᤰᤂᤢ॥ ᤂᤡᤔᤥ ᤂᤧᤴ ᤘᤣ᤺ᤳᤋᤧᤀᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤛᤣᤘᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤜᤣ᤺ᤰᤋᤢᤛᤡᤖᤥ॥ 32 ᤏᤠᤶᤎᤧᤀᤠᤱ ᤂᤧᤴ ᤕᤢ᤺ᤴᤇᤡᤰ ᤕᤖᤡᤰ ᤁᤧᤍᤢᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ ᤏᤢ ᤑᤧᤴᤛᤠᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤕᤠᤱᤄᤢᤛᤡᤒᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤕᤧᤛᤢᤖᤥ ᤔᤧᤍᤠᤖᤢᤛᤡ॥ 33 ᤂᤧᤴ ᤐᤠᤱᤈᤢᤶᤔᤥᤒᤠ ᤕᤖᤡᤰ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤂᤧᤴ ᤜᤡᤶᤔᤥ ᤔᤧᤈᤢᤵᤛᤧ॥ 34 ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤘᤣ᤹ ᤘᤣ᤹ ᤐᤖᤡᤰᤐᤠ ᤋᤢᤰᤔᤠᤸᤗᤧ ᤋᤖᤢᤛᤡᤒᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤘᤣ᤺ᤴᤍᤢᤛᤡᤖ ᤕᤖᤡᤰ ᤑᤧᤴᤛᤠᤶᤜᤠ᤹ ᤏᤠ᤺ᤳᤋᤢᤗ᤺ᤳᤋᤢᤛᤡᤖᤥ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤑᤧᤴᤛᤠᤶᤜᤠ᤹ ᤐᤠ᤺ᤵᤔᤠ ᤔᤧᤒᤠᤱᤄᤢᤴᤛᤡᤴ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤜᤠ᤺ᤳ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤔᤧᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢᤀᤠᤱ ᤔᤧᤘᤕᤧᤖᤥ॥
ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤃᤠᤗᤡᤗ ᤌᤢᤶᤔᤥ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱ ᤛᤧ᤺ᤛᤢ᤹
ᤗᤢᤁᤠ ᥊.᥊᥈-᥊᥊
35 ᤁᤢᤍᤠ᤺ᤴᤍᤡᤰ ᤂᤠᤀᤥ᤺ᤵᤔᤠᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤋᤃᤡ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤀᤣ᤺ᤰᤛᤠᤍᤧᤴᤏᤥ ᤐᤣᤀᤠᤱ ᤋᤢᤘᤠ ᤆᤥᤃᤧ॥ 36 ᤕᤠᤱᤛᤡ ᤛᤡᤔᤥᤏ ᤏᤢ ᤁᤢᤴᤍᤣ᤺ᤱᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤃᤥ᤺ᤳᤇᤧ ᤔᤧᤒᤣ॥ 37 ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤔᤧᤍᤢᤔᤢᤀᤠᤱ ᤔᤧᤔᤧᤳᤋᤢ. “ᤀᤠᤍᤠᤱᤒᤣ. ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤶᤃᤥ᤺ᤳᤗ ᤔᤧᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥”
38 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤏᤥᤃᤵ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡ. “ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤁᤴ ᤂᤡᤖᤡᤒᤠ ᤘᤣ᤹ᤛ᤻ᤔᤠ ᤐᤠᤱᤓᤣ᤹ᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤐᤣᤃᤡ॥ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤂᤧᤵᤔᤥᤀᤠᤱ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱ ᤛᤧ᤺ᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱ॥ ᤜᤠᤒᤠ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤋᤩᤠᤱᤒᤠᤖᤥ॥” 39 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤃᤠᤗᤡᤗ ᤌᤢᤶᤔᤥ ᤂᤠᤖᤠᤰ ᤗᤠᤱᤄᤣᤃᤧᤖ ᤂᤧᤱᤄᤠ᤺ᤳᤋᤡᤒᤠ ᤕᤜᤢᤍᤡ ᤆᤢᤶᤗᤢᤱᤜᤡᤶᤔᤥ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱ ᤛᤧ᤺ᤛᤢᤀᤠᤱ ᤑᤧᤴᤛᤠᤶᤜᤠ᤹ ᤏᤠ᤺ᤳᤋᤢ ᤗ᤺ᤳᤋᤢᤛᤡᤖᤥ॥
ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤗᤥᤃᤣ᤹ᤖᤧ ᤋᤖᤢᤒᤠ ᤔᤏᤠ᤺ᤴ ᤘᤣ᤺ᤴᤍᤢ᤹
ᤔᤳᤋᤡ ᥎.᥇-᥊. ᤗᤢᤁᤠ ᥋.᥇᥈-᥇᥌
40 ᤌᤡᤰ ᤗᤥᤃᤣ᤹ ᤋᤢᤰᤔᤠᤸᤗᤧ ᤋᤖᤢᤒᤠ ᤔᤏᤠ᤺ᤴ ᤕᤧᤛᤢᤖᤥ ᤋᤩᤧᤀᤠᤱ ᤌᤢᤱᤒᤥᤜᤈ᤹ ᤕᤢᤱᤛᤡᤱᤅᤠᤱ ᤐᤣᤗᤡ ᤑᤠᤰᤋᤢ. “ᤀᤠᤍᤠᤱᤒᤣ. ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤘᤣ᤺ᤶᤔᤠ ᤁᤧᤛᤢᤰᤁᤠᤖᤥ॥” 41 ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤋᤢᤖ ᤁᤢᤜᤢᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤛᤢ᤺ᤛᤢᤀᤠᤱ ᤔᤧᤳᤋᤢ. “ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤆᤥᤃᤢᤱ. ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤏᤢᤖᤧ᤹ᤀᤥ॥” 42 ᤂᤡᤔᤥ ᤂᤧᤴ ᤔᤏᤠ᤺ᤴ ᤗᤥᤃᤣ᤹ ᤋᤢᤰᤔᤥᤗᤠᤶ ᤏᤢ᤺ᤖᤧᤖᤥ॥ 43 ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤂᤧᤴ ᤔᤏᤠ᤺ᤴ. “ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤏᤢᤖᤧᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤀᤠᤳᤋᤡᤴᤏᤠᤱ ᤔᤧᤔᤧᤳᤋᤧᤴᤏᤧ᤹ᤀᤥ. 44 ᤁᤖ ᤐᤣᤃᤧ᤹ᤀᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠᤶᤒᤠᤸᤗᤥ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤎᤠᤰᤛᤡᤱᤅᤧ᤹. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤏᤢ᤺ᤖᤠᤱ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤎᤠᤰᤔᤠᤛᤡᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤔᤥᤛᤠᤖᤧ ᤀᤡᤱᤈᤠ᤺ᤱ ᤆᤥᤃᤢᤒᤠ ᤜᤧᤰᤁᤣ* ᤛᤠᤶᤕᤥᤌᤡᤶᤔᤸᤗᤧ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠ ᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤗᤥᤃᤣ᤹ᤖᤧ ᤋᤖᤢᤒᤠ ᤔᤏᤠ᤺ᤴ ᤏᤢ᤺ᤖᤧᤒᤡ ᤔᤧ᤺ᤶᤒᤡ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠᤶᤒᤠᤸᤗᤧ ᤛᤠ᤹ᤔᤠ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠ ᤌᤡᤶ ᤘᤕᤧ॥ ᤗᤥᤃᤣ᤹ᤖᤧ ᤋᤖᤢᤒᤠ ᤔᤏᤠ᤺ᤴ ᤏᤢ᤺ᤖᤧ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠᤶᤒᤧᤴ ᤋᤧᤴᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤂᤧᤴ ᤔᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤗᤳᤇᤠ ᤔᤧᤸᤗᤢᤰ ᤛᤠ᤺ᤳᤌᤡᤰ ᤛᤡᤍᤢᤱᤈᤓᤠ ᤋᤥ᤺ᤶᤔᤠ ᤛᤢᤰᤋᤢ᤹ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠᤶᤒᤠᤸᤗᤧ ᤌᤡᤶ ᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤂᤧᤴ ᤔᤏᤠ᤺ᤴ ᤀᤠᤸᤗ ᤛᤧᤰᤂᤠᤀᤣ ᤏᤢ᤺ᤖᤧᤖᤥ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤐᤠ᤺ᤵᤔᤠ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠ ᤘᤕᤧ (ᤗᤧᤒᤡ ᥇᥉.᥊᥏. ᥇᥊.᥈-᥉᥈)॥ ᤛᤡᤍᤢᤱᤈᤓᤠ ᤆᤥᤃᤧ᤹ᤀᤥ” ᤔᤧᤳᤋᤢᤖ ᤐᤠᤱᤄᤢᤍᤣ᤺ᤛᤢᤖᤥ॥ 45 ᤁᤖ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤐᤣᤀᤠᤱ ᤏᤢ᤺ᤖᤧᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤆᤧᤰᤋᤢᤛᤡ॥ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤐᤠᤱᤈᤢᤶᤔᤥ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤔᤧᤏᤡ᤺ᤛᤢᤖ ᤋᤠ᤺ᤔᤠ ᤔᤧᤛᤢᤰᤋᤧᤴᤗᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤗᤠ᤺ᤰᤁᤠᤳ ᤀᤣ᤺ᤰᤛᤠᤍᤧᤴᤏᤥ ᤘᤕᤧᤀᤠᤱ ᤂᤧᤵᤔᤥᤀᤣ ᤁᤠᤰ ᤐᤡᤛᤠᤱᤗᤠᤶ ᤕᤖᤡᤰ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤍᤩᤧᤖᤥ॥

*1:1 ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠ᤺–ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤗᤳᤇᤠ ᤁᤢᤔᤡᤱ॥

*1:2 ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤕᤛᤤᤕᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤕᤧᤛᤢ ᤛᤠᤘᤠ᤺ᤴᤇᤡᤱᤒᤠ ᤋᤱᤒᤣᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤡᤵᤛᤡᤱ ᤏᤢᤛᤡ (᥍᥆᥆) ᤋᤱᤒᤣ ᤋᤃᤡ ᤛᤠᤵᤋᤢᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧ (ᤕᤛᤤᤕᤠ ᥍.᥇᥊)॥

*1:3 ᤕᤛᤤᤕᤠ ᥊᥆.᥉

*1:13 ᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠ–ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶ ᤕᤠᤵᤔᤡ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤋᤃᤡ ᤛᤠᤱᤃᤪᤠᤶᤐᤣᤍᤠᤱᤅᤥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤛᤣᤘᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤛᤧ ᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤆᤥᤃᤢᤛᤡ॥

*1:22 ᤛᤠᤶᤕᤥᤌᤡᤶᤛᤠᤶᤒᤠ–ᤁᤱᤜᤠ᤹ ᤋᤃᤡᤒᤠ ᤔᤠᤱᤜᤢᤵᤖᤧᤴ ᤏᤡᤛᤠᤶ ᤁᤧᤗᤧᤒᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤘᤕᤧᤖᤥ॥

*1:44 ᤛᤠᤶᤕᤥᤌᤡᤶᤔᤸᤗᤧ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠ ᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤗᤥᤃᤣ᤹ᤖᤧ ᤋᤖᤢᤒᤠ ᤔᤏᤠ᤺ᤴ ᤏᤢ᤺ᤖᤧᤒᤡ ᤔᤧ᤺ᤶᤒᤡ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠᤶᤒᤠᤸᤗᤧ ᤛᤠ᤹ᤔᤠ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠ ᤌᤡᤶ ᤘᤕᤧ॥ ᤗᤥᤃᤣ᤹ᤖᤧ ᤋᤖᤢᤒᤠ ᤔᤏᤠ᤺ᤴ ᤏᤢ᤺ᤖᤧ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠᤶᤒᤧᤴ ᤋᤧᤴᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤂᤧᤴ ᤔᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤗᤳᤇᤠ ᤔᤧᤸᤗᤢᤰ ᤛᤠ᤺ᤳᤌᤡᤰ ᤛᤡᤍᤢᤱᤈᤓᤠ ᤋᤥ᤺ᤶᤔᤠ ᤛᤢᤰᤋᤢ᤹ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠᤶᤒᤠᤸᤗᤧ ᤌᤡᤶ ᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤂᤧᤴ ᤔᤏᤠ᤺ᤴ ᤀᤠᤸᤗ ᤛᤧᤰᤂᤠᤀᤣ ᤏᤢ᤺ᤖᤧᤖᤥ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤐᤠ᤺ᤵᤔᤠ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠ ᤘᤕᤧ (ᤗᤧᤒᤡ ᥇᥉.᥊᥏. ᥇᥊.᥈-᥉᥈)॥