ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤑᤡᤗᤡᤵᤐᤡᤜᤠ᤹ ᤜᤠᤰᤋᤢᤛᤡᤒᤠ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱ
ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶ
ᤛᤣ᤺ᤰᤕᤢᤰᤔᤡᤒᤠ ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤁᤴ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤴ ᤑᤡᤗᤡᤵᤐᤡ ᤕᤧᤰᤕᤰᤁᤥᤒᤠ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤥ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤜᤠᤰᤋᤢᤛᤡᤒᤠᤖᤥ॥ ᤑᤡᤗᤡᤵᤐᤡ᤺ᤴ ᤔᤧᤛᤣᤍᤥᤏᤡᤕᤠ ᤔᤧᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤖᤥᤔᤡ ᤂᤠᤶᤄᤢᤛ᤻ᤔᤠ ᤌᤡᤰ ᤕᤧᤰᤕᤰ ᤘᤕᤧ॥ ᤀᤠᤀᤡᤴ ᤋᤠ᤺ᤴᤍᤡᤰ ᤂᤧᤴ ᤕᤢᤖᤥᤐ ᤐᤕᤶ ᤗᤠᤈᤣ᤹ᤀᤥ ᤏᤧᤖᤥ॥ ᤌᤡᤰ ᤕᤧᤶᤔᤥ ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤑᤡᤗᤡᤵᤐᤡᤀᤥ ᤐᤣᤀᤠᤱ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱ ᤀᤡᤱᤓᤥ᤺ᤛᤢ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤵᤔᤥ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰ ᤜᤣ᤺ᤰᤋᤢ (ᤛᤣ᤺ᤰᤕᤢᤰᤔᤡᤒᤠ ᥇᥌.᥇᥇-᥊᥆)॥ ᤁᤴ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤴ ᤛᤠᤵᤋᤧᤸᤗᤧ ᤐᤠᤘᤗᤧᤴ ᤐᤢᤱᤗᤠᤜᤡᤶᤔᤥ ᤛᤠᤰᤋᤧᤀᤠᤱ ᤕᤠᤃᤧ॥ ᤂᤧᤴ ᤕᤧᤶᤔᤥ ᤑᤡᤗᤡᤵᤐᤡ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤥ ᤀᤡᤱᤗᤧᤰᤐᤠ ᤏᤡᤛᤠᤶᤔᤡᤴ ᤀᤡᤱᤓᤥ᤺ᤛᤧᤖ ᤘᤕᤧᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤛᤰᤔᤠ ᤐᤢ᤹ᤖᤧᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧ॥ ᤁᤖ ᤁᤴ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤥ ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤆᤥᤃᤢᤒᤠ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤡᤸᤗᤧ ᤑᤡᤗᤡᤵᤐᤡᤀᤥᤒᤠ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤛ᤺ᤵᤔᤠᤴ ᤏᤢ ᤜᤠᤱᤜᤠᤱ ᤗ᤹ᤔᤠᤴ ᤋᤠᤖᤢ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡᤖᤥ॥
ᤁᤴ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤴ ᤛᤠᤵᤔᤠᤀᤣ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴ ᤌᤣ ᤘᤕᤧᤓᤧᤸᤗᤧ ᤑᤡᤗᤡᤵᤐᤡᤒᤠ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤏᤥᤃᤧᤴ ᤐᤡᤔᤠᤛᤡ ᤘᤕᤧ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤐᤠᤘᤗᤧᤴ ᤆᤠᤜᤠᤒᤥ ᤌᤩᤧ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤢᤓᤠ᤹ ᤔᤧᤒᤡᤖᤢᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤏᤢ ᤑᤡᤗᤡᤵᤐᤡᤒᤠ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤀᤡᤏᤥᤃᤧᤴ ᤋᤢᤰᤂᤣ ᤋᤩᤧ᤺ᤸᤗᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤀᤠ᤺ᤴᤇᤡᤱᤔᤠ ᤐᤡᤔᤠᤛᤡ ᤏᤢ ᤜᤠᤱᤜᤠᤱ ᤔᤧᤵᤔᤠᤛᤡ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱᤅᤠᤱ ᤁᤴ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤴ ᤛᤠᤵᤋᤢᤒᤠᤖᤥ॥ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤖᤰ ᤆᤥᤃᤢᤱ ᤆᤠᤱ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤀᤠᤱᤍᤡᤱ ᤗ᤹ᤔᤠᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤔᤠᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤢᤏ᤺ᤶᤏ᤺ᤶᤒᤠ ᤕᤧᤵᤗᤧᤰᤁᤡᤴ ᤏᤢ ᤏᤥᤛᤪᤱᤅᤡᤴ ᤀᤡ᤺ᤵᤔᤠ ᤏᤠ᤺ᤵᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤐᤣᤗᤡ ᤑᤠᤰᤋᤢᤛᤡᤖᤥ॥ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴᤏᤢ ᤌᤡᤰᤜᤢᤵ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤜᤡᤱᤔᤴᤏᤡᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤜᤠᤱᤘᤠ ᤔᤢ᤹ᤀᤡ ᤏᤢ ᤐᤷᤎᤠ᤺ᤶᤗᤥ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡ᤹॥ ᤁᤴ ᤜᤡᤱᤔᤴᤏᤡᤴ ᤕᤜᤢᤍᤡ ᤛᤠᤶᤕᤥᤌᤡᤶ ᤏᤢ ᤛᤠᤰᤌᤡᤶᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢ ᤔᤧᤏᤠ᤺ᤳᤋᤢᤀᤠᤱ ᤔᤧᤄᤥ᤺ᤛᤢᤒᤠ ᤔᤧ᤺ᤴ. ᤁᤖ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤀᤠᤱ ᤔᤧᤄᤥ᤺ᤛᤢᤒᤠᤖᤥ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤐᤥᤎᤰᤋᤢᤛᤡ᤹॥ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤀᤥ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠᤀᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤏᤢ ᤌᤡᤰᤜᤢᤵ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤗᤠᤶ ᤔᤧᤄᤥ᤺ᤛᤢᤒᤠ ᤛ᤺ᤵᤔᤠᤴ ᤏᤢ ᤛᤏᤠᤖᤢᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤛᤠᤵᤋᤢᤀᤠᤱ ᤜᤠᤰᤋᤢᤛᤡᤖᤥ॥
ᤁᤴ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠ ᤜᤡᤱᤔᤴᤏᤥ ᤏᤢ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤥ ᤂᤥᤃᤧᤍᤧᤵᤐᤠ ᤛ᤺ᤵᤔᤠᤴ. ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤀᤡᤖᤧ ᤂᤥ᤺ᤵᤔᤠᤴ. ᤌᤡᤰᤜᤢᤵᤐᤡᤴ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤥ ᤀᤡᤃᤣ᤺ᤰᤁᤠᤱ ᤐᤵᤔᤠ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢ᤹॥ ᤑᤡᤗᤡᤵᤐᤡᤒᤠ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤥ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤀᤠᤰᤂᤧᤴ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤋᤢᤛᤡ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤁᤴ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤗᤠᤶᤒᤠ ᤛᤧᤰᤂᤠ ᤌᤠ᤺ᤵᤗᤥ॥
ᤌᤠᤔᤡᤱ
ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶ ᤏᤢ ᤋᤢᤘᤠ᤺ᤴ ᥇.᥇-᥇᥇
ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤁᤢᤍᤢᤰᤂᤣ ᤁᤢᤗᤠᤰᤂᤣ ᥇.᥇᥈-᥈᥌
ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴᤏᤢ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤜᤡᤱᤔᤴ ᥇.᥈᥍-᥈.᥇᥎
ᤋᤡᤔᤥᤌᤡ᤺ᤴ ᤏᤢ ᤀᤡᤐᤠᤑᤪᤥᤍᤠᤀᤡᤋᤛᤖᤧ ᤂᤢᤴᤇᤡ᤹ ᤗᤠᤃᤡ ᤏᤡᤱᤛᤣ᤺ᤰ ᥈.᥇᥏-᥉᥆
ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤋᤠᤔᤠᤀᤣ ᤐᤥ᤺ᤱ ᥉.᥇-᥊.᥏
ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤑᤡᤗᤡᤵᤐᤡᤒᤠ ᤁᤢᤴᤈᤢᤶᤜᤠ᤹ ᤏᤥᤃᤧᤴ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡ᤹ ᥊.᥇᥆-᥈᥆
ᤁᤢᤏᤢᤵᤔᤠ ᤛᤣᤘᤠ ᥊.᥈᥇-᥈᥉
1
ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤛᤣᤘᤠ ᤜᤠᤰᤋᤢᤛᤡ᤹
ᤑᤡᤗᤡᤵᤐᤡ* ᤑᤡᤗᤡᤵᤐᤡ–ᤁᤴ ᤔᤧᤛᤣᤍᤥᤏᤡᤕᤠ ᤗᤠᤈᤣ᤹ᤀᤥᤒᤠ ᤗᤳᤇᤠ ᤕᤧᤰᤕᤰ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤑᤡᤗᤡᤵᤐᤡᤒᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤋᤃᤡᤛᤠ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱ ᤀᤡᤱᤓᤴ ᤆᤥᤃᤢᤛᤡᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤕᤖᤡᤰ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠ ᤔᤧᤒᤥ᤺ᤰᤂᤧᤀᤠᤱ ᤔᤧᤘᤕᤧ॥ ᤕᤧᤰᤕᤰᤁᤥ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤛᤣᤛᤣ ᤁᤢᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤥᤒᤠ ᤗᤠᤶᤗᤥ᤺ᤒᤠᤜᤠ᤹* ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤥᤒᤠ ᤗᤠᤶᤗᤥ᤺ᤒᤠᤜᤠ᤹–ᤃᤪᤡᤁ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱᤅᤥ “ᤒᤡᤛᤵᤜᤠ᤹” ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ ᤂᤧᤴ ᤑᤠ᤹ᤀᤡᤴ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤥᤒᤠ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠ ᤁᤶᤒᤪᤠᤱ ᤁᤧᤔᤧᤵᤐᤠ ᤀᤡᤃᤪ ᤀᤥᤃᤧᤔᤵᤐᤠᤛᤡᤖᤥ॥ ᤏᤢ ᤔᤠᤱᤛᤣᤘᤠᤖᤥᤒᤠᤛᤣ* ᤔᤠᤱᤛᤣᤘᤠᤖᤥᤒᤠᤛᤣ–ᤃᤪᤡᤁ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱᤅᤥ “ᤍᤡᤁᤴ” ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤢᤛᤣᤘᤠᤖᤥᤒᤠ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤐᤠᤘᤗ ᤏᤢ ᤋᤡᤔᤥᤌᤡᤖᤧ ᤁᤴ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤴ ᤜᤠᤰᤁᤠᤛᤡᤃᤧᤖᤥ॥
ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤐᤠᤏᤢᤍᤡᤱ ᤐᤠ᤺ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤗᤢᤱᤃᤢᤶ ᤏᤢ ᤛᤏᤠᤖᤢᤱᤅᤡᤴ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤒᤡᤖᤡᤖ॥
ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤏᤥᤃᤧᤴ ᤐᤡᤖᤢ᤹
ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤀᤡ᤺ᤳᤏᤡᤱᤒᤠ ᤕᤧᤶ ᤌᤵᤔᤣ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤛᤣᤘᤠ ᤆᤥᤃᤢᤱᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤏᤥᤃᤧᤴ ᤐᤡᤖᤢᤱᤗᤥ. ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤗᤠᤃᤡ ᤋᤢᤘᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤁᤠᤸᤗᤧ ᤀᤠᤵᤑᤠᤸᤗᤧᤛᤠᤱ ᤛ᤺ᤳᤋᤠᤖ ᤋᤢᤘᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤁᤠ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱ ᤁᤧᤄᤧᤵᤛᤢᤶᤒᤠ ᤌᤡᤰᤛᤡᤃᤣ᤺ᤰᤐᤠ ᤕᤧᤴᤏᤠᤱᤎᤥ ᤀᤠᤸᤗ ᤌᤠᤖᤡᤰ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱ ᤛᤧ᤺ᤔᤠᤀᤥ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤏᤢ ᤛᤥᤛᤥᤖᤡᤰ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤰᤂᤡᤀᤠᤱ ᤁᤧᤘᤕᤡ᤹ᤖᤥ॥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤜᤣ᤺ᤰᤋᤢᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤣ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤁᤢᤏᤢ᤺ᤱᤔᤠ ᤕᤢ᤺ᤔᤠ ᤕᤧᤴ ᤌᤠᤖᤡᤰᤗᤧ ᤂᤧᤴ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤡᤴ ᤆᤥᤃᤢ ᤛᤢᤖᤢ᤹ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤏᤡ᤺ᤴᤎᤥᤀᤥ ᤘᤠ᤹ᤀᤠᤖᤥ॥
ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢᤱᤒᤠᤴ ᤗᤠ᤹ᤖᤢ᤹. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤏᤡᤱᤅᤠᤱ ᤘᤠ᤹ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤐᤢᤱᤗᤠᤜᤡᤶᤔᤥ ᤕᤠᤰᤁᤠᤛᤠᤱ. ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱᤅᤡᤸᤗᤧᤴ ᤛᤧᤰᤂᤠ᤺ᤴ ᤋᤠᤱᤛᤧ᤺ᤵᤋᤢᤱᤛᤠᤱ ᤀᤡᤃᤪ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱᤅᤡᤴ ᤀᤡᤱᤓᤥ᤺ᤛᤢᤱᤛᤠᤱ. ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤏᤢ ᤛᤥᤖᤡᤰ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤗᤢᤱᤃᤢᤶᤔᤡᤸᤗᤧᤴ ᤗᤰ ᤁᤧᤄᤥ᤺ᤒᤠ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤰᤂᤡ᤹ᤖᤥ॥ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤜᤧᤰᤁᤣᤀᤣ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤏᤡᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤋᤢᤶᤔᤠ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤆᤥᤃᤢᤱ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤏᤡ᤺ᤛᤢ᤹ᤖᤥ॥
ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤋᤢᤘᤠ ᤆᤥᤃᤢᤱᤗᤥ–ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤀᤠᤸᤗᤛᤠᤱ ᤕᤖᤡᤰ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤁᤧᤍᤢᤰᤁᤠᤛᤡᤀᤠᤱ ᤏᤧᤜᤡᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤏᤢ ᤂᤠᤛᤡᤱ ᤏᤡ᤺ᤵᤔᤠᤸᤗᤧ ᤁᤧᤒᤥᤖᤡᤖ ᤁᤧᤒᤣᤃᤡᤖ. 10 ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤛᤣ᤺ᤰᤔᤠ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤏᤢ᤺ᤱᤔᤠ ᤕᤢ᤺ᤔᤠ ᤕᤧᤴ ᤌᤠᤖᤡᤰ ᤛᤣᤛᤣ ᤏᤢ ᤑᤥᤋᤩᤠ ᤔᤧ᤺ᤴᤏᤣ ᤘᤠ᤹ᤔᤠ ᤁᤧᤛᤢᤰᤋᤢᤶᤗ. 11 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤓᤠ᤹ᤗᤠᤶ ᤕᤖᤡᤰ ᤛᤠᤶᤕᤥᤏᤡᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤶᤗ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤋᤢᤘᤠ ᤆᤥᤃᤢᤱᤗᤥ. ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤥ ᤔᤡᤔᤡᤍᤡᤱ ᤏᤢ ᤏᤠᤖᤠ ᤑᤥ᤺ᤔᤠᤴ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥
ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤁᤢᤍᤢᤰᤂᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤔᤠᤱᤛᤣᤘᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤡᤴ ᤐᤥ᤹᤺
12 ᤀᤠᤔᤡ᤺ᤶ ᤑᤢ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤏᤢ ᤏᤧ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ᤛᤣ. ᤀᤠᤸᤗ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤋᤢᤔᤢᤱᤒᤠ ᤁᤠᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ᤖᤧᤃ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱ ᤛᤧ᤺ᤔᤠ ᤁᤢᤓᤠ᤹ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤏᤡ᤺ᤳᤋᤧᤶᤔᤧ᤹ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤆᤥᤃᤢᤱᤗᤥ॥ 13 ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤜᤠᤱᤜᤡᤶ ᤋᤠᤱᤃᤧᤛᤧ᤺ᤵᤐᤠ ᤁᤠᤰ ᤌᤰᤛᤢᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤏᤢ ᤁᤵᤔᤥ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤁᤠᤰ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧᤀᤠᤱ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤛᤣᤘᤠ ᤆᤥᤃᤢᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤀᤡᤄᤣ᤺ᤱᤅᤥ ᤌᤩᤠᤱᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤔᤧᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢᤀᤠᤱ ᤔᤧᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ 14 ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤐᤢᤱᤗᤠᤜᤡᤶᤔᤥ ᤌᤩᤠᤱᤅᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤀᤠᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤕᤖᤡᤰ ᤋᤱᤒᤠ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧᤃ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤀᤠ᤺ᤴᤇᤡᤱᤔᤠ ᤔᤧᤄᤥ᤺ᤛᤢᤀᤠᤱ ᤔᤧᤱᤃᤡᤀᤣ ᤜᤠᤱᤜᤠᤱᤅᤠᤱ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ* ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ–ᤃᤪᤡᤁ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱᤅᤥ “ᤐᤠ᤺ᤴᤈᤠᤰ” ᤀᤡᤃᤪ “ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢ ᤐᤠ᤺ᤴᤈᤠᤰ” ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ ᤘᤣ᤹ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡ᤹ᤖᤥ॥ 15 ᤁᤢᤓᤠᤖᤧᤃ ᤏᤠᤔᤧᤜᤧᤳᤋᤠᤀᤠᤱ ᤂᤣᤔᤠ ᤌᤰᤔᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤗᤠᤶ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤀᤡᤱᤔᤧᤓᤥ᤺ᤛᤢ᤹. ᤁᤖ ᤁᤢᤓᤠᤖᤧᤃ ᤏᤥᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤏᤢ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢ᤹ᤖᤥ॥ 16 ᤂᤧᤴ ᤏᤥᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤏᤢ ᤀᤡᤱᤃᤧᤓᤥ᤺ᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧᤃ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤔᤧᤍᤢᤰᤋᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢ᤹ᤖᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱᤅᤡᤸᤗᤧᤴ ᤛᤧᤰᤂᤠ᤺ᤴ ᤋᤠᤱᤛᤧ᤺ᤵᤛᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤛᤣ᤺ᤰᤕᤢᤰ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤠᤱᤒᤠ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤔᤧᤏᤡ᤺ᤛᤢᤀᤠᤱ ᤔᤧᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ 17 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤴ ᤏᤠᤜᤧᤶᤔᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤗᤠᤶ ᤀᤡᤱᤃᤧᤓᤥ᤺ᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧᤃ ᤏᤥᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤗᤠᤶ ᤔᤧ᤺ᤴ. ᤁᤖ ᤂᤰᤂᤫᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱ ᤀᤡᤱᤔᤧᤓᤥ᤺ᤛᤢᤀᤠᤱ ᤐᤢᤱᤗᤠᤜᤡᤶᤔᤥ ᤕᤠᤰᤁᤠᤸᤗᤧ ᤀᤠᤸᤗᤛᤠᤱ ᤋᤢᤰᤂᤣ ᤕᤥ᤹ᤛᤡᤱᤏᤡ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢ᤹ᤖᤥ॥ 18 ᤆᤩᤠᤛᤠᤱ. ᤀᤠᤸᤗ ᤀᤠᤳᤋᤡᤴ ᤐᤖᤡᤰᤗᤧᤛᤠᤱ. ᤏᤥᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧ ᤀᤡᤃᤪ ᤑᤧᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧ. ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤀᤡᤱᤓᤥ᤺ᤸᤗᤧᤃ ᤏᤢ᤺ᤒᤠᤀᤣᤖᤥ॥ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤛ᤺ᤳᤋᤠᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤆᤰᤔᤧᤸᤗ᤹ᤀᤣ ᤛ᤺ᤳᤋᤠ. 19 ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤗᤠᤃᤡ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤶᤒᤠ ᤐᤣᤗᤡᤃᤧᤴ ᤋᤢᤘᤠᤗᤠᤶ ᤏᤢ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤐᤡᤀᤠᤒᤠ ᤁᤢᤓᤠ᤹ᤗᤠᤶᤒᤠ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤆᤥ᤺ᤰᤕᤢᤶᤓᤥ ᤂᤥ᤺ᤛᤢᤱ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢᤱᤗᤥ॥
ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤗᤠᤃᤡ ᤜᤡᤱᤔᤠ
20 ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤃ ᤀᤠᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤍᤃᤡ ᤛᤡᤖᤡᤱᤔ᤺ᤔᤥ ᤀᤠᤵᤑᤠᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤔᤧᤎᤠᤀᤠᤴᤏᤡ ᤁᤖ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤜᤠᤱᤜᤠᤱ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤅᤠᤱ ᤛᤡ᤺ᤀᤠᤛᤠᤱ ᤜᤡᤱᤅᤠᤛᤠᤱ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤜᤡᤱᤔᤴᤗᤠᤶᤒᤠ ᤀᤠᤸᤗᤥ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤛᤍᤠᤍᤡᤱ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤔᤡᤱᤛᤥ ᤀᤡᤱᤎᤠ᤺ᤱ ᤐᤥ᤺ᤱᤗ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤐᤕᤶ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤏᤢ ᤏᤡᤱᤛᤠᤱ ᤆᤥᤃᤢᤱᤗᤥ॥ 21 ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤜᤡᤱᤅᤠᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤐᤥ᤺ᤱ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤛᤡ᤺ᤀᤠ ᤐᤣ᤺ᤰᤁᤠᤛᤠᤱ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤗᤠᤃᤡ ᤀᤡᤴᤎᤠ᤺ᤱᤅᤣ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ 22 ᤁᤖ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤜᤡᤱᤅᤠᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤛᤣᤘᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤂᤥ᤺ᤛᤢᤱᤗᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤌᤧᤔᤠ᤺ᤴ ᤛᤣᤃᤢᤱᤒᤠᤒᤣ᥅ ᤔᤧᤏᤡᤀᤠᤴᤗᤥ᥄ 23 ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤃ ᤌᤥ ᤏᤠ ᤕᤥ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤠᤱᤅᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤀᤠᤖᤥ॥ ᤛᤧᤰᤂᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤃ ᤁᤴ ᤜᤡᤱᤔᤴᤏᤡᤴ ᤗᤧᤖᤢᤱᤅᤠᤱ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴᤏᤢᤀᤣ ᤘᤠ᤹ᤔᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤆᤥᤃᤢᤱᤗᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤗᤠᤃᤡᤃ ᤂᤧᤴ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ 24 ᤁᤖ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤜᤡᤱᤔᤠᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤔᤠᤃ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤗᤠᤃᤡ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤁᤧᤕᤧᤰᤐᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ 25 ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤁᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤥ ᤏᤡᤛ᤻ᤛᤣᤀᤣ ᤘᤠ᤹ᤀᤠᤖᤥ. ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤏᤢ ᤘᤠ᤹ᤀᤠᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤁᤧᤎᤢᤶᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤅᤠᤱ ᤂᤧᤴᤗᤠᤶᤒᤠ ᤁᤧᤛ᤺ᤳᤋᤡ᤹ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠᤴ ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤱᤗᤥ॥ 26 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤏᤢ᤺ᤱᤅᤠ ᤋᤠᤀᤠᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤆᤥᤃᤢᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ ᤕᤧᤛᤢᤀᤥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤁᤧᤛ᤺ᤳᤋᤡ᤹ᤖᤥ॥
27 ᤁᤠᤰᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤧᤕᤧᤰᤐᤠ ᤐᤠ᤺ᤱᤃ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱᤅᤡᤴ ᤗᤠ᤹ᤖᤢᤒᤠ ᤜᤡᤱᤔᤴᤏᤥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤘᤕᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤋᤠᤀᤠᤀᤠᤱ ᤏᤡ᤺ᤏᤡᤱᤛᤠᤱ ᤀᤡᤃᤪ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥᤖᤰ ᤂᤧᤵᤛᤢᤱᤛᤠᤱ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱᤅᤡᤸᤗᤧᤴ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤥ ᤁᤧᤍᤱᤅᤠᤛᤡᤀᤠᤱ ᤕᤠᤶᤒᤢᤎᤡᤰᤁᤠᤱ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤶᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤱᤗᤥ॥ 28 ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤀᤵᤐᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤀᤠᤳᤋᤡᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤥᤀᤠᤱ ᤕᤱᤔᤠ ᤁᤧᤔᤧᤴᤇᤧᤖᤡᤴᤗᤖᤥ॥ ᤁᤱᤃ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤔᤧᤰᤔᤠ ᤏᤢ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤗᤠᤶ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤛᤧᤴᤗᤵ ᤂᤥ᤺ᤔᤠ ᤔᤡᤰᤛᤣ᤺ᤴᤗᤥ॥ 29 ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤃ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠᤖᤰ ᤔᤧ᤺ᤴ. ᤁᤖ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤗᤠᤃᤡ ᤀᤡᤏᤥᤃᤧᤴ ᤋᤢᤰᤂᤣ ᤆᤠᤔᤠᤀᤠᤱ ᤛᤢᤕᤧᤶᤔᤡᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤗᤠᤶ ᤁᤧᤄᤥ᤺ᤛᤢᤶᤔᤠᤱ ᤁᤧᤘᤕᤡ᤹ᤖᤥ॥ 30 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤐᤣᤕᤧᤶᤔᤥ ᤁᤧᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶᤒᤠ ᤀᤡᤏᤥᤃᤧᤴ ᤀᤠᤍᤢᤰᤂᤣ᤺ᤴ ᤀᤠᤸᤗᤥ ᤌᤠᤖᤡᤰᤁᤠᤱ ᤌᤖᤢᤱᤗ ᤘᤠ᤹ᤀᤠᤒᤠᤴ ᤁᤧᤄᤧᤵᤛᤢᤶᤗ ᤁᤧᤘᤕᤡ᤹॥ ᤜᤠᤒᤠ ᤁᤴ ᤀᤡᤏᤥᤃᤧᤴ ᤋᤢᤰᤂᤣ᤺ᤴ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤧᤍᤢᤔᤢᤶᤗ ᤁᤧᤘᤕᤡ᤹ᤖᤥ॥

*1:1 ᤑᤡᤗᤡᤵᤐᤡ–ᤁᤴ ᤔᤧᤛᤣᤍᤥᤏᤡᤕᤠ ᤗᤠᤈᤣ᤹ᤀᤥᤒᤠ ᤗᤳᤇᤠ ᤕᤧᤰᤕᤰ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤑᤡᤗᤡᤵᤐᤡᤒᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤋᤃᤡᤛᤠ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱ ᤀᤡᤱᤓᤴ ᤆᤥᤃᤢᤛᤡᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤕᤖᤡᤰ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠ ᤔᤧᤒᤥ᤺ᤰᤂᤧᤀᤠᤱ ᤔᤧᤘᤕᤧ॥

*1:1 ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤥᤒᤠ ᤗᤠᤶᤗᤥ᤺ᤒᤠᤜᤠ᤹–ᤃᤪᤡᤁ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱᤅᤥ “ᤒᤡᤛᤵᤜᤠ᤹” ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ ᤂᤧᤴ ᤑᤠ᤹ᤀᤡᤴ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤥᤒᤠ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠ ᤁᤶᤒᤪᤠᤱ ᤁᤧᤔᤧᤵᤐᤠ ᤀᤡᤃᤪ ᤀᤥᤃᤧᤔᤵᤐᤠᤛᤡᤖᤥ॥

*1:1 ᤔᤠᤱᤛᤣᤘᤠᤖᤥᤒᤠᤛᤣ–ᤃᤪᤡᤁ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱᤅᤥ “ᤍᤡᤁᤴ” ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥

*1:14 ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ–ᤃᤪᤡᤁ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱᤅᤥ “ᤐᤠ᤺ᤴᤈᤠᤰ” ᤀᤡᤃᤪ “ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢ ᤐᤠ᤺ᤴᤈᤠᤰ” ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥