16
ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤁᤢᤛᤣᤘᤠ
ᤁᤡᤱᤁᤪᤡᤕᤠ ᤐᤠᤱᤈᤢᤶᤔᤥ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤥᤒᤠ ᤔᤠᤱᤛᤣᤘᤠᤖᤥᤔᤠ* ᤔᤠᤱᤛᤣᤘᤠᤖᤥᤔᤠ–ᤃᤪᤡᤁ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱᤅᤥ “ᤍᤡᤁᤴ” ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤑᤡᤒᤡᤖᤧ ᤁᤢᤏᤠᤖᤠ ᤑᤥ᤺ᤛᤢᤱᤗᤥ॥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤣᤛᤣ ᤁᤢᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤗᤠ᤹ᤖᤢᤛᤡᤒᤠ ᤗᤠᤱᤍᤠ᤺ᤰᤔᤠᤴ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤡᤱᤅᤥ ᤐᤡᤖᤧᤶᤔᤧ᤹ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤔᤧᤳᤏᤡᤱᤗᤥ॥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤛᤢᤰᤛᤢᤰ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤓᤠ᤹ ᤐᤡᤖᤧᤶᤔᤧ᤹. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤏᤢ ᤕᤖᤡᤰ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤁᤢᤓᤠ᤹ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥
ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤏᤢ ᤛᤥᤖᤡᤰ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤀᤠᤴᤈᤢᤶᤜᤠ᤹ ᤐᤪᤡᤛ᤻ᤁᤡᤗᤠ ᤏᤢ ᤁᤢᤕᤧᤶᤒᤠ᤹ ᤀᤁᤫᤡᤗᤠ᤺ᤴ ᤀᤠᤛᤣᤘᤠᤖᤥ ᤔᤧᤳᤋᤧᤶᤛᤡᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤛᤧ᤺ᤵᤛᤧ ᤂᤢᤴᤇᤡ᤹ ᤜᤡᤱᤔᤴᤏᤡᤴᤏᤣ ᤁᤧᤛᤠᤰᤐᤠᤀᤥ ᤌᤠᤛᤧᤳᤇᤢᤖᤥ॥ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤖᤰ ᤔᤧ᤺ᤴ. ᤁᤖ ᤕᤖᤡᤰ ᤌᤡᤶᤔᤧᤴᤍᤱ ᤛᤢᤘᤠᤱᤛ᤻ᤔᤠ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤥᤒᤠ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧᤀᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤏᤥᤃᤧᤴ ᤔᤧᤒᤡᤖᤢᤛᤡ᤹॥ ᤂᤢᤴᤇᤡ᤹ ᤜᤡᤶᤔᤥ ᤁᤧᤈᤢᤶᤒᤠ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤥᤒᤠ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤠᤛᤣᤘᤠᤖᤥ ᤔᤧᤳᤋᤧᤶᤛᤡᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥
ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠᤔᤡ᤺ᤶ ᤀᤠᤴᤈᤢᤶ ᤀᤧᤐᤣᤏᤧᤋᤛᤧᤴ ᤀᤠᤛᤣᤘᤠᤖᤥ ᤔᤧᤳᤋᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤀᤣᤛᤡᤕᤠ ᤋᤧᤱᤃᤵᤐᤥ ᤁᤧᤖᤧᤰᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤋᤃᤡ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤔᤏᤠ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤗᤠᤃᤡ ᤕᤠᤶᤒᤢᤎᤡᤰᤁᤠᤱ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤔᤖᤡᤕᤶᤔᤡᤴ ᤀᤠᤛᤣᤘᤠᤖᤥ ᤔᤧᤳᤋᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤏᤢ ᤛᤠᤰᤐᤠ ᤁᤧᤎᤠ᤺ᤒᤠ ᤕᤜᤢᤍᤡ ᤀᤠᤴᤈᤢᤶ ᤀᤧᤴᤍᤪᤥᤏᤡᤁᤛ ᤏᤢ ᤕᤢᤏᤡᤕᤛᤧᤴ ᤀᤠᤛᤣᤘᤠᤖᤥ ᤔᤧᤳᤋᤧᤶᤛᤡᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤃ ᤛᤣ᤺ᤰᤕᤢᤰᤔᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤔᤡᤱᤛᤥ ᤀᤡᤱᤎᤠ᤺ᤱ ᤐᤡᤔᤠ ᤗᤠ᤹ᤖᤢᤛᤡ᤹. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤴᤇᤡ᤹ᤃ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤋᤃᤡ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤆᤠᤃᤧᤳᤇᤢᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧᤳᤇᤡᤖᤥ॥ ᤍᤠᤱᤒᤠᤴ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤀᤠᤔᤡ᤺ᤶ ᤀᤠᤴᤈᤢᤶ ᤀᤧᤶᤐᤗᤡᤀᤧᤋᤛᤧᤴ ᤀᤠᤛᤣᤘᤠᤖᤥ ᤔᤧᤳᤋᤧᤶᤔᤧ᤹॥ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧᤏᤢ ᤛᤥᤖᤡᤰ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤀᤢᤷᤒᤠᤏᤛ ᤏᤢ ᤀᤠᤔᤡ᤺ᤶ ᤀᤠᤴᤈᤢᤶ ᤀᤡᤛ᤻ᤋᤠᤂᤢᤛᤧᤴ ᤀᤠᤛᤣᤘᤠᤖᤥ ᤔᤧᤳᤋᤧᤶᤛᤡᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ 10 ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤀᤥ ᤆᤥᤃᤢᤒᤠ ᤁᤢᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤔᤧᤛᤠ᤹ᤖᤢᤸᤗᤧ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤁᤧᤎᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤀᤵᤐᤧᤸᤗᤧᤛᤧᤴ ᤀᤠᤛᤣᤘᤠᤖᤥ ᤔᤧᤳᤋᤧᤶᤔᤧ᤹॥ ᤀᤖᤡᤛ᤻ᤋᤥᤒᤢᤗᤛ ᤏᤢ ᤁᤢᤜᤡᤶᤔᤥ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤀᤠᤛᤣᤘᤠᤖᤥ ᤔᤧᤳᤋᤧᤶᤛᤡᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ 11 ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤕᤜᤢᤍᤡ ᤀᤠᤴᤈᤢᤶ ᤜᤧᤖᤥᤍᤡᤕᤏᤧᤴ ᤀᤠᤛᤣᤘᤠᤖᤥ ᤔᤧᤳᤋᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤏᤠᤷᤁᤡᤁᤛᤖᤧ ᤁᤢᤜᤡᤶᤔᤥ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤍᤠᤱᤒᤠᤴ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ ᤀᤠᤛᤣᤘᤠᤖᤥ ᤔᤧᤳᤋᤧᤶᤛᤡᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ 12 ᤋᤪᤡᤑᤣᤏᤠ ᤏᤢ ᤋᤪᤡᤑᤥᤛᤠ᤺ᤴ ᤀᤠᤛᤣᤘᤠᤖᤥ ᤔᤧᤳᤋᤧᤶᤛᤡᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤁᤴ ᤔᤧᤴᤇᤢᤔᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧᤃ ᤕᤠᤶᤒᤢᤎᤡᤰᤁᤠᤱ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤆᤥᤃᤧᤳᤇᤢᤖᤥ॥ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤕᤠᤶᤒᤢᤎᤡᤰᤁᤠᤱ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤀᤠᤔᤡ᤺ᤶ ᤀᤠᤴᤈᤢᤶ ᤐᤷᤛᤡᤛ᤻ᤛᤧᤴᤏᤠᤱ ᤀᤠᤛᤣᤘᤠᤖᤥ ᤔᤧᤳᤋᤧᤶᤔᤧ᤹॥ 13 ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤆᤥ᤺ᤰᤛᤧ ᤛᤣᤃᤢᤒᤠ ᤖᤢᤑᤛ ᤏᤢ ᤁᤢᤶᤔᤠ᤺ᤴ ᤀᤠᤛᤣᤘᤠᤖᤥ ᤔᤧᤳᤋᤧᤶᤛᤡᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤁᤢᤶᤔᤠᤖᤧᤃ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤀᤡ᤺ᤳᤋᤠᤱᤅᤠᤱ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ 14 ᤀᤠᤛᤡᤴᤁᤪᤡᤋᤛ. ᤑ᤻ᤗᤧᤃᤏ. ᤜᤷᤔᤠᤛ. ᤐᤠᤋᤪᤥᤒᤠᤛ. ᤜᤷᤔᤣᤛ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤏᤢ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤁᤠᤰ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤀᤠᤛᤣᤘᤠᤖᤥ ᤔᤧᤳᤋᤧᤶᤛᤡᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ 15 ᤑᤡᤗᤥᤗᤥᤃᤛ. ᤕᤢᤗᤡᤕᤠ. ᤏᤧᤖᤡᤀᤛ ᤏᤢ ᤁᤢᤴᤛᤠ᤹ ᤔᤧᤴᤇᤢᤔᤠ᤹. ᤏᤢ ᤀᤥᤗᤡᤶᤐᤠᤛ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤏᤢ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤁᤠᤰ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤣᤛᤣ ᤁᤢᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤀᤠᤛᤣᤘᤠᤖᤥ ᤔᤧᤳᤋᤧᤶᤛᤡᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ 16 ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤃ ᤛᤣᤛᤣ ᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡ᤺ᤸᤗᤧ ᤛᤣᤘᤠ ᤔᤧᤳᤋᤠᤛᤡᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤵᤔᤥᤒᤠ ᤁᤠᤰ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤛᤣᤘᤠ ᤁᤧᤶᤜᤠᤰᤋᤡ᤹ᤖᤥ॥
ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤁᤢᤏᤢᤵᤔᤥᤒᤠ ᤁᤢᤏᤡᤛᤠᤶ ᤏᤢ ᤁᤢᤛᤢᤈᤠ
17 ᤀᤠᤔᤡ᤺ᤶ ᤑᤢ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤏᤢ ᤏᤧ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ᤛᤣ. ᤕᤧᤔᤧᤴᤍᤱ ᤁᤧᤍᤠ᤺ᤵᤐᤠᤜᤠ᤹ ᤔᤡᤰᤆᤥ ᤔᤧᤳᤋᤧᤶᤛᤡᤶᤔᤧ᤹ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤐᤣᤗᤡ ᤑᤠᤰᤏᤡᤱᤗᤥ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧᤃ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤜᤢ᤹ᤀᤠᤛᤡᤒᤠ ᤛᤧᤰᤂᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤍᤰᤗᤧᤱᤘᤠᤀᤥ ᤀᤡᤱᤗᤧᤰᤐᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤔᤧᤜᤢ᤹ᤖᤢᤛᤡᤀᤠᤱ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤥ ᤔᤧᤄ᤺ᤛᤢᤛᤡᤖᤥ॥ ᤀᤰᤋᤱᤒᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤏᤢ ᤔᤠ᤺ᤱᤄᤠᤀᤣ ᤘᤕᤧᤶᤔᤧ᤹. 18 ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤁᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧᤃ ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤛᤣᤘᤠ ᤔᤧᤴᤈᤥᤃᤢᤴ. ᤁᤖ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤛᤠᤵᤐᤥ᤺ᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤗᤠᤃᤡᤖᤰ ᤛᤣᤘᤠ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢ᤹ᤖᤥ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤔᤏᤠ ᤁᤧᤈᤶᤒᤠ ᤏᤢ ᤔᤢᤷᤗᤧ᤺ᤶᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤁᤢᤍᤥ᤺ᤵᤔᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤀᤡᤱᤔᤧᤗᤧᤰᤋᤢᤛᤡ᤹ᤖᤥ॥ 19 ᤁᤖ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤀᤡᤱᤈᤠ᤺ᤱᤃᤧᤶᤒᤠ ᤁᤧᤈᤥᤃᤡᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤱᤃ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤐᤡᤛᤠᤱ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤔᤧᤄᤧᤵᤛᤢᤀᤠᤱ ᤔᤧᤘᤠ᤹. ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤃ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤛ᤺ᤳᤋᤠᤖᤥ॥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤃ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤛᤡᤰᤁᤢᤶᤛᤠᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤶᤔᤧ᤹ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤑᤧᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤑᤥᤋᤩᤠ ᤔᤧ᤺ᤴᤏᤣᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤶᤔᤧ᤹ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤳᤋᤢᤱᤗᤥ॥ 20 ᤛᤏᤠᤖᤢᤱ ᤕᤠᤵᤔᤡ ᤁᤧᤒᤡᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤜᤠᤖᤠᤀᤣ ᤔᤠᤑᤧᤴᤛᤠᤶᤔᤡᤴ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤗᤠᤱᤓᤥ ᤛᤡᤃᤠᤱ ᤌᤠ᤺ᤛᤢᤀᤠᤱ ᤋᤥ᤹ᤖᤢ᤹ᤖᤥ॥ ᤀᤠᤸᤗ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤗᤢᤱᤃᤢᤶᤔᤡᤴ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤏᤢ ᤘᤠ᤹ᤖ॥ 21 ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤏᤢ ᤛᤥᤖᤡᤰ ᤔᤠᤱᤛᤣᤘᤠ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤋᤡᤔᤥᤌᤡ᤺ᤸᤗᤧ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤕᤜᤢᤍᤡ ᤀᤠᤴᤈᤢᤶ ᤗᤢᤛᤡᤕᤛ. ᤕᤧᤛᤥᤏ ᤏᤢ ᤛᤥᤛᤡᤐᤠᤋᤪᤥᤛᤖᤧᤀᤠᤱ ᤛᤣᤘᤠ ᤁᤧᤶᤜᤠᤰᤋᤡᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ 22 ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤁᤢᤗᤠᤃᤡ ᤁᤴ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤴ ᤁᤧᤛᤠᤵᤐᤠ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤋᤷᤋᤡᤕᤛᤖᤧᤀᤠᤱ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤡᤱᤅᤥ ᤛᤣᤘᤠ ᤜᤠᤰᤏᤡᤱᤗᤥ॥ 23-24 ᤀᤠᤜᤡᤶᤍᤠᤱᤒᤠ ᤃᤠᤕᤛᤖᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤛᤣᤘᤠ ᤁᤧᤜᤠᤰᤋᤡᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤁᤵᤔᤥ ᤃᤠᤕᤛᤖᤧ ᤁᤢᤜᤡᤶᤔᤥ ᤁᤧᤈᤢᤶᤒᤠ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤥᤒᤠ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧᤀᤠᤱ ᤛᤣᤘᤠ ᤁᤧᤶᤜᤠᤰᤋᤡᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤁᤴ ᤕᤧᤰᤕᤰᤁᤥᤒᤠ ᤕᤠᤱᤃᤧᤕᤢᤱᤒᤠ ᤀᤡᤖᤠᤛ᤻ᤋᤛ ᤏᤢ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠ ᤆᤢᤶ ᤁᤫᤠᤷᤋᤛᤖᤧᤀᤠᤱ ᤛᤣᤘᤠ ᤜᤠᤅᤧᤳᤇᤢᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥* ᤜᤢᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤛᤠᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤁᤢᤓᤠ ᤃᤪᤡᤁ ᤛᤠᤵᤐᤴᤏᤥ ᤀᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤛᤠᤵᤋᤧᤀᤠᤱ ᤐᤳ. “ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤗᤢᤱᤃᤢᤶᤔᤡᤴ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤖᤧᤰᤏᤢ ᤘᤠ᤹ᤖᤖᤥ॥ ᤀᤠᤔᤧᤴ॥”
25 ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤡᤱᤓᤥ᤺ᤛᤢᤱᤒᤠ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱᤅᤡᤴ ᤏᤢ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥᤒᤠ ᤀᤡᤱᤄᤱᤗᤠᤶ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤕᤠᤶᤛᤠᤶᤔᤥ ᤁᤧᤎᤢᤶᤒᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤁᤧᤛᤢᤰᤋᤡ᤹ᤖᤥ॥ ᤁᤴ ᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤱᤃ ᤋᤥᤗᤡᤱᤛᤥᤔᤢᤀᤠᤱᤎᤥᤀᤣ ᤆᤡᤰᤂᤧᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧ. ᤁᤖ ᤀᤠᤸᤗᤥ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤍᤠᤱ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ 26 ᤀᤠᤸᤗᤥ ᤁᤴ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱᤅᤡᤴ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤔᤧᤛᤠᤵᤋᤢᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤗᤠᤶ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤍᤠᤱ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤔᤧᤴᤏᤢᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤀᤡᤱᤈᤠ᤺ᤱᤗᤠᤶ ᤁᤧᤖᤧᤰᤗᤧ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤀᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤁᤧᤀᤡ᤺ᤵᤐᤠ ᤁᤧᤏᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤔᤧᤒᤥ᤺ᤱᤗ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤠᤰ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶ ᤛᤢᤘᤠᤱᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤁᤴ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱᤅᤡᤴ ᤀᤡᤱᤓᤥ᤺ᤖ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ 27 ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤛᤡᤰᤁᤢᤶᤍᤠᤱᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤡᤔᤡᤍᤡᤱ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤗᤠᤶ ᤛᤍᤠᤍᤡᤱ ᤛᤍᤠᤍᤡᤱ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤖᤥ᥄ ᤀᤠᤔᤧᤴ॥

*16:1 ᤔᤠᤱᤛᤣᤘᤠᤖᤥᤔᤠ–ᤃᤪᤡᤁ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱᤅᤥ “ᤍᤡᤁᤴ” ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥

*16:23-24 ᤜᤢᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤛᤠᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤁᤢᤓᤠ ᤃᤪᤡᤁ ᤛᤠᤵᤐᤴᤏᤥ ᤀᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤛᤠᤵᤋᤧᤀᤠᤱ ᤐᤳ. “ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤗᤢᤱᤃᤢᤶᤔᤡᤴ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤖᤧᤰᤏᤢ ᤘᤠ᤹ᤖᤖᤥ॥ ᤀᤠᤔᤧᤴ॥”