युहुन्‍नारे़ साप्‍तुबा थिक्‍सिगेःक्‍पा सक्‍इङ्‌घङ्
निःसुम्
कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन् सेःक्‌युक्‍मिबा युहुन्‍नारे़ साप्‍तुबा थिक्‍सिगेःक्‍पा सक्‍इङ्‌घङ्‌लो॥ बा कन्‌युहुन्‍नाःल्‍ले़ ये़सुरे़ इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मोबा कुहिङ्‌मन्‍निल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ वेॽस्‍मा साप्‍पन्‍नाङ्‌साप्‍तु, हे़क्‍क्‍याङ् कन्‌सक्‍इङ्‌घङ् एगाङ् वेॽस्‍मा ने़त्‍छि सक्‍इङ्‌घङ्‌हाॽ नु सुफो मे़प्‍मनाबा साप्‍पन्‍निन्‍नाङ्‌साप्‍तुरो॥
युहुन्‍नारे़ साप्‍तुबा कन् थिक्‍सिगेःक्‍पा सक्‍इङ्‌ङिन् ने़त्‍छि निङ्‌वाॽसोःक्‍को साप्‍ते़आङ् वये़रो॥ थिक्‍सिगेःक्‍पो, कन् सक्‍इङ्‌घङ् के़निःप्‍पाहाॽ निङ्‌वाॽफुमाङ् नु आबुगे़न् कुस्‍साः ये़सु ख्रिस्‍तरे़ सेसे कुदङ्‌जुम्‍मो हिङ्‌मा आःन्‍छिङ्‌मा पिमासि वये़॥ निसिगेःक्‍पो, कन् सेसे तङ्‌जुम्‍मो इङ्‌ले़क्‍के सिक्‍साम्‍बाहाॽरे़ खुनिॽ इङ्‌ले़क्‍के पाःन्‍निन् खे़म्‍मा मे़ःन् फाॽआङ् साम्‍दिङ् पिमासि वये़रो॥ इक्‍सा खाम्‍बेःक्‍मोबा निङ्‌वाॽ पाःप्‍पाःप्‍पा पाःन्‍हाॽलाम्‍मे ताप्‍फे़ःम्‍बा पाःन्‍हाॽ पोःङ् हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुःङ्‌ग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌साः वये़बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खुने़ॽग से़क्‍खाए मे़न्‍छाम् याप्‍मि पोःङ्‌मा मे़सुक्‍ने़न्‍लो लॽरिक् इङ्‌ले़क्‍पा निसाम्‍मिन् से़ःरे़आङ् वये़रो॥ कन् इङ्‌ले़क्‍के सिक्‍साम्‍बाहाॽरे़ कन् इक्‍सा खाम्‍बेःक्‍मोबा हिङ्‌मन्‍नो इक्‍सा खाम्‍बेःक्‍मो के़बोःङ्‌बा तुक्‍खेवालाम् एःक् पोःङ्‌मा पोःङ् लॽरिक् मे़बाःत्तु हे़क्‍क्‍याङ् से़न्‍लप्‍पिल्‍ले़ लागि नोनिङ्‌वाॽ कप्‍मा नु वेॽहाॽ लुङ्‌माॽ तुक्‍मासि चाहाबा मे़जोःक्‍ने़न् फाॽआङ् मे़हुॽरुसिरो॥
युहुन्‍नाःल्‍ले़ अक्‍तङ्‌बा इङ्‌ले़क्‍पा निसाम्‍मिन् अत्तुरो॥ ये़सु ख्रिस्‍ते़न्‌मे़न्‍छाम् याप्‍मि चोगे़ फाॽआङ् खुने़ॽ नुःरिक्‍काङ् हुॽरुसि, हे़क्‍क्‍याङ् ये़सु ख्रिस्‍ते़न्‌नसाःन् के़जोःक्‍पा नु निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् मिःम्‍जि के़मे़प्‍पा के़रे़क्‍ले़ लुङ्‌माॽ तुक्‍सिङ्‌माआङ्‌पोःङ् फाॽआङ् पाःत्तुरो॥
थामिङ्‌
निःसुम् १.१-४
खाओःप्‍मान् नु खादाम्‍मान् १.५-२.२९
निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमुॽइदाङ्‌सा नु माफे़न्‍साम्‍मिल्‍ले़ कुमुॽइदाङ्‌सा ३.१-२४
से़क्‍खा नु इङ्‌ले़क् ४.१-६
मिःम्‍जिःल्‍ले़ चोःक्‍मा के़बोःङ्‌बा याःम्‍बक् ४.७-२१
के़नाःम्‍बा नसाःन् ५.१-२१
1
हिङ्‌मन्‍ले़ पाःन्‍जाक्
तोलिङ्‌सोमुआङ्धोए वये़बा, आनिगे़ खे़प्‍सुम्‍बे़आङ् वयिगे़बा, हे़क्‍क्‍याङ् आबाङे मिक्‍किल्‍ले़ निःसुम्‍बे़आङ् वयिगे़बा, नुःरिक्‍काङ् ओमे़त्तुम्‍बे़आङ् वयिगे़बा, हे़क्‍क्‍याङ् आबाङे हुक्‍किल्‍ले़ सुःसुम्‍बे़आङ् वयिगे़बा हिङ्‌मन् के़बिबा पाःन्‍जाक्‍किल्‍ले़* हिङ्‌मन् के़बिबा पाःन्‍जाक्‌–ये़सु ख्रिस्‍तरे़ लत्‍छा कुमिङ्॥ कुयाःम्‍बेओ खिनिॽ सक्‍इङ्‌घङ्‌हाक्‍कासिगे़रो॥ खे़न् हिङ्‌मन्‍निन् थाःम्‍सिङ्‌, हे़क्‍क्‍याङ् आनिगे़ निःमनाआङ् खे़ल्‍ले़न् साःक्‍खि पिमनारो॥ खुने़ॽए मे़न्‍नुप्‍मनाबा हिङ्‌मन्‍लो फाॽआङ् खिनिॽ मे़त्तासिगे़ॽरो॥ खुने़ॽग पानुदिङ् पाः निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन्‍नु वये़, हे़क्‍क्‍याङ् आनिगे़ओ थाःम्‍सिङ्‌लो॥ खिनिॽ आनिगे़नु सेसे तङ्‌जुम् के़जोगुम्‍ल फाॽआङ् आनिगे़ निःमनाबा नु खे़म्‍मनाबा पाःन्‍हाॽ खिनिॽ मे़त्तासिगे़बारो॥ आनिॽ तङ्‌जुम्‍मिङ्‌ग पानुदिङ् पाः निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन्‍नु हे़क्‍क्‍याङ् आबुगे़न् कुस्‍साः ये़सु ख्रिस्‍ते़न्‍नु वाॽरो॥ आनिगे़ सःप्‍मान् कुलिङ्‌धो के़त्‍ल फाॽआङ् कन् पाःन्‍हाॽ साप्‍तुम्‍बे़आङ् हाक्‍कासिगे़बारो॥
निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् से़न्‍दाङ्‌गे़न् ओःत्तिरो
आल्‍ल निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् से़न्‍दाङ्‌गे़न् ओःत्तिरो, खुने़ॽओ मिःसाक्‍काङ् खादाम्‍मान् होःप्‍लो के़लॽबा इङ्‌घङ्‌ङिन् आबुगे़न् कुस्‍साःन्‍लाम् खे़प्‍सुम्‍बे़आङ् खिनिॽ मे़त्तासिगे़आङ् वाॽरो॥ आनिॽ सेसे तङ्‌जुम्‍मिन् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन्‍नु वाॽ लॽरिक् आबाःत्तुम् कर माक्‍चिगे़न् खादाम्‍मो लाङ्‌घेःक्‍मनाबा कुइसिःक् लायोओ आवाॽने़ फाॽग्र आनिॽ इङ्‌ले़क् पाःन् आबाःत् हे़क्‍क्‍याङ् से़क्‍खाओ आन्‌वाॽने़न्‍लो॥ कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् से़न्‍दाङ्‌गे़न् ओःत्तिओ वाॽबा कुइसिःक् आनिॽआङ् से़न्‍दाङ्‌गे़न् ओःत्तिओ आहिङ्‌ल आवाॽने़ फाॽग्र आनिॽ लुम्‍मो सेसे तङ्‌जुम् पोःङ्‌लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् आबुगे़न् कुस्‍साः ये़सुरे़ कुमाक्‍खिॽइल्‍ले़ आनिॽ काक् लायोलाम् सुत्‍थो आजोःक्‍लो॥
कर आनिॽ लायो मे़ःन्‍ने आवाॽ लॽरिक् आबाःत्तुम्‍ने़ फाॽग्र आनिॽ आबाङे इङ्‌आले़क्‍सिङ्‌ङाङ् से़क्‍खाःन् आनिॽओ होःप्‍लो॥ कर आनिॽ लायोहाॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुदगि आबाःत्तुम्‍ने़ फाॽग्र ले़प्‍मि आबिॽरो हे़क्‍क्‍याङ् आनिॽ काक् फे़न् याःम्‍बक्‍कोलाम् सुत्‍थो आजोःक्‍लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खुने़ॽग नसाःन्‍साबा नु साम्‌योनिबा चोःक्‍लो॥ 10 आनिॽ लायो मे़न्‍जोःक्‍के आवाॽ लॽरिक् आबाःत्तुम्‍ने़ फाॽग्र खुने़ॽ इङ्‌ले़क् के़बाःप्‍पा आजोगुम्‍माङ् खुने़ॽ कुबाःन्‍जाक्‍किन् आनिॽओ होःप्‍लो॥

*1:1 हिङ्‌मन् के़बिबा पाःन्‍जाक्‌–ये़सु ख्रिस्‍तरे़ लत्‍छा कुमिङ्॥