पत्रुसरे़ साप्‍तुबा थिक्‍सिगेःक्‍पा सक्‍इङ्‌घङ्
निःसुम्
कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन् पत्रुसरे़ एसिया माइनरओ थाङ्‌गे़न् पिसाङ्‌बा ते़ङ्‌गप्‍हाॽओ के़से़बाआङ् के़वाॽबा नसानिबाहाॽ हाक्‍तुसिबारो॥ कन् सक्‍इङ्‌ङो खे़ङ्‌हाॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेगुसिबासि फाॽआङ् मे़मे़त्ते़आङ् वाॽ॥ कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌सेःक्‍किङ्‌ग कन् के़निःप्‍पाहाॽ हाङ्‌हाङ् मे़प्‍मासिरो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ ख्रिस्‍ते़न्‌नसाःन् मे़जोगुबाल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽ तुक्‍खे नु निङ्‌घुम्‍मो मे़ध्‍ये़आङ् मे़वये़॥ अक्‍खेलॽरिक् हाङ्‌हाङ् मे़त्तुसिल्‍ले़, पत्रुसरे़ खे़ङ्‌हाॽ ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुयाःम्‍बेओ सुनाइङ्‌घङ्, खुने़ॽ कुसिःमे़न्, खुने़ॽ कुहिङ्‌वे़त् कुबोःङ्‌मान् हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ याम्‍मोआङ् युःआ पाःत्तुबा माङ्‌हे़क्‍किन्‌निङ्‌वाॽसो तारुबिरुसिर निङ्‌साङ् पिरुसिरो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ मे़दुमुबा तुक्‍खे नु निङ्‌घुम्‍मिङ्‌ग खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ से़क्‍खाबा नसाःन्‍निल्‍ले़ कुसाॽमारो, हे़क्‍क्‍याङ् ख्रिस्‍ते़न्‌ओसेःन्‍धाक्‍सिङ्‌बा ये़न्‍नो हाङ्‌से़म् खोःमा फाॽआङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ तुक्‍खे नु निङ्‌घुम्‍मिन् थम्‍मा पोःङ्‌लो॥
पत्रुसरे़ कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन् के़निःप्‍पाहाॽ तुक्‍खेबा ये़म्‍मो हाङ्‌हाङ् मे़त्तुसिर ख्रिस्‍तरे़ कुमनाहाॽ हे़क्‍के हिङ्‌मारो फाॽआङ् खे़ङ्‌हाॽ पेलि फाक्‍तुसिरो॥
थामिङ्‌
निःसुम् १.१-२
निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसे़न्‍लप्‍पिल्‍ले़न् निङ्‌वाॽसुम् १.३-१२
सेसेबा हिङ्‌मन् हिङ्‌मारे़न् खाहुन् १.१३-२.१०
तुक्‍खेलाक्‍खेबा ये़म्‍मो ख्रिस्‍तानिहाॽरे़न् लक्‍पे़न्हाॽ २.११-४.१९
ख्रिस्‍तानि नःम्‍नःम् लॽमान् नु सेवाःन् ५.१-११
कुनुप्‍मा ५.१२-१४
1
पत्रुसलाम् सेवा
ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुसेःक्‌युक्‍मिबा इङ्‌गाॽ पत्रुसलाम्‍बा पन्‍तियस, गलातिया, काप्‍पादोकिया, एसिया हे़क्‍क्‍याङ् बिथानिया थुम्‍हाॽओ के़से़बाआङ् के़युङ्‌बाहाॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेगुसिबा वे़प्‍मिबा कुइसिःक् के़वाॽबा कुमनाहाॽ कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन् हाक्‍निङ्‌बारो॥ निङ्‌वाॽफुपाःल्‍ले़ तगिसा कुसिङ्‌के़निःत्तिबा कुइसिःक् कुमना पोःङ्‌से़ के़सेगिआङ् सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ सुत्‍थो के़जोगिरो॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ खिनिॽ ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुइङ्‌जाःङ्‌गे़म्‍बा के़बोःक्‍खिआङ् कुमाक्‍खिॽइल्‍ले़ सेसेसाङ्‌साङ् के़जोगिरो॥ हाराॽ पानुदिङ् पाः निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुलुङ्‌गुम् नु कुसनारुङ्‌ङिन् आल्‍लसाङ् यरिक् खिनिॽओ वाॽररो॥
मे़न्‍नुप्‍मनाबा हिङ्‌मन्‍ले़न् निङ्‌साङ्
हाराॽ आनिॽ दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ पानुदिङ् कुम्‍बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनारा पोःररो! निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ साॽरिक् यम्‍बा कुलुङ्‌गुम्‍मिल्‍ले़ आनिॽ कुसङ् सावाःन्‍छिङ्‌मा आबिरे़आङ् ये़सुःन् सिःमे़न्‍लाम् हिङ्‌घुबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ हाङ्‌हाङ्‌बा निङ्‌साङ् आबिरे़आङ् आवाॽरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङो आप्‍फाल्‍ले़आङ् आसुत्‍थो मे़म्‍बोःङ्‌मना, इमे़ल्‍ले़म्‍मना मे़म्‍बेःक्‍मनाबा नु मे़न्‌यःप्‍मना मे़न्‍गिःमना इमे़ल्‍लुङ्‌बा लक् आनिॽ लागि युक्‍खुआङ् वाॽरो॥ कुनुप्‍मा ये़म्‍मो ओसेःन्‍दाङ् पोःङ्‌मा के़इःप्‍पा से़न्‍लप्‍पिन् मे़न्‍दाए थारिक् खिनिॽ नसाःन् के़जोगुम्‍बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमुक्‍साम्‍मिल्‍ले़ ताङ्‌गे़से़ःप्‍तिआङ् वाॽ॥ खे़न् पाःन्‍नो के़सःत्तिॽरो, हे़क्‍केसाङ् सप्‍फारे़ लागि खिनिॽ यरिक् परिक्‍ले़न् के़साक्‍पा इनोगे़न् तुक्‍खेहाॽ के़धरुम्‍लए पोःङ्‌लो॥
मिःल्‍ले़ साम्‍म्‍याङ्‌ङिन् योःन्‍दुआङ् सुत्‍थो चोगुबा कुइसिःक् खे़न् इनोगे़न् तुक्‍खेहाॽरे़ग खिनिॽ नसाःन्‍निन् साॽरुआङ् के़धुम्‍बा नु सुत्‍थो चोगुॽरो, कर खिनिॽ नसाःन्‍निन् खे़न् साम्‍म्‍याङ्‌ङिन्‍नुःल्‍ले़आङ् इमे़ल्‍लुङ्‌बा चोःक्‍लो॥ हे़क्‍केलॽरिक् खे़न् इनोगे़न् तुक्‍खेहाॽ नासि के़धःत्तुम्‍ने़ फाॽग्र ये़सु ख्रिस्‍ते़न्‌युःल्‍ले़ ने़म्‍भोगे़न् नारा फोःमान्, मिमिदिङ् नु मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ् के़घोःसुम्‍लो॥
खिनिॽ आप्‍फाल्‍ले़आङ् खुने़ॽ मे़न्‍निए के़वयिसाङ् खुने़ॽ मिःम्‍जि के़मे़त्तुम्‍लो, हे़क्‍क्‍याङ् आल्‍लो खुने़ॽ के़न्‍निःसुम्‍मिन्‍छाङ् खुने़ॽ सम्‍दाङ् नसाःन् के़जोगुम्‍माङ् आत्तात्तान्‍ने यरिक् मिमिदिङ्‌गे़न् सःप्‍माल्‍ले़ कुधिम् के़बोःक्‍खिआङ् के़वयिॽरो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खुने़ॽ नसाःन् के़जोगुम्‍बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खिनिॽ याम्‍साम्‍मिल्‍ले़न् से़न्‍लप्‍पिन् के़घोःसुम्‍माङ् के़वयिॽरो॥
10 बा कन् से़न्‍लप्‍पिल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ उन्‍छेःन्‍बा माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पाहाॽरे़ नुःरिक्‍काङ् मे़गोःत्तु हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् खिनिॽओ ताःमा के़बोःङ्‌बा लुङ्‌गुम्‍मिल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ माङ्‌निङ्‌वाॽ पाःन् मे़बारे़रो॥ 11 खे़ङ्‌हाॽओ के़वाॽबा ख्रिस्‍तरे़ कुसेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ ख्रिस्‍तरे़ नासि थःप्‍मा के़बोःङ्‌बा इनोगे़न् तुक्‍खेःन् नु याङ्‌सि के़बोःङ्‌बा मिमिदिङ्‌ङिल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ तगिसा खे़ङ्‌हाॽ मे़त्तुसिरो॥ कन् पाःन्‍हाॽ आक्‍खेलॽरिक् पोःङ् हे़क्‍क्‍याङ् आप्‍फाल्‍ले़ पोःङ् फाॽआङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ कुसिङ्‌निःप्‍मा निङ्‌वाॽ मे़जोगुरो॥
12 खुनिॽ माङ्‌सेवाःन् आबाङे खे़ङ्‌हाॽरे़ लागि मे़ःन्, कर खिनिॽ लागि फाॽआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ ओसेःन्‍धाक्‍तुसिरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् आल्‍ल कन् ये़म्‍मोबा मनाहाॽरे़ साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌लाम् के़युःबा सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमुक्‍साम्‍लाम्‍बा सुनाइङ्‌ङिन् इङ्‌गे़म्‍भोःसिरो॥ माङ्‌लाइङ्‌बाहाॽरे़आङ् कन् पाःन्‍हाॽ ओमे़प्‍मा साॽरिक् निङ्‌वाॽ मे़जोगुआङ् मे़वये़॥
सेसे हिङ्‌मन्‍नो वाॽमा पोःङ्
13 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ माङ्‌सेवा चोःक्‍मा फाॽआङ् निङ्‌वाॽओ यारिप् पोःक्‍खे़म्‍मे़ॽ, हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽइन्‌योधो मे़म्‍मे़त्ते वये़म्‍मे़ॽओ॥ ये़सु ख्रिस्‍ते़न्‌नुःङ् युःल्‍ले़ के़घोःसुम्‍बा लुङ्‌गुम्‍मिन् कुलिङ्‌धो के़त्‍ल निङ्‌साङ् चोगे़म्‍मे़ॽओ॥ 14 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ इङ्‌जाःङ् के़इःप्‍पा के़नाःप्‍पा कुस्‍साः के़बोःक्‍खिबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ तगि मे़न्‍निए मे़ल्‍ले़ए के़वयिल्‍ले़ के़जोगुम्‍बा फे़न् याःम्‍बक् चोःक्‍मा निङ्‌वाॽओ याम्‍मो मे़बत्‍छे़म्‍मिन्‍ने़ॽओ॥ 15 कर खिनिॽ के़उःप्‍पा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् सेसे चोःक्‍पा कुइसिःक् खिनिॽआङ् के़जोगुम् के़बाःत्तुम्‍बा काक् पाःन्‍नो सेसे वये़म्‍मे़ॽओ॥ 16 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ साम्‌योसाप्‍लाओ अक्‍खेलॽरिक् पाःत्तुआङ् पत्, “इङ्‌गाॽ सेसे वाॽआबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खिनिॽआङ् सेसे वये़म्‍मे़ॽओ॥”* ले़बि ११.४४-४५, १९.२, २०.७
17 तुवा के़जोगुम्‍बा पानुदिङ् पाः निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ मनाहाॽरे़ मे़जोगुबा याःम्‍बक् कुइसिःक् खासे़न् चोगुसिल्‍ले़ एःक् पएःक् मे़जोगुन्‍छिन्‍लो॥ खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मो के़वयिर थारिक् खुने़ॽ मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ् पिरे़म्‍मे़ॽर वये़म्‍मे़ॽओ॥ 18 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खिनिॽ पाधे़बालाम्‍बा के़नाःत्तुम् के़इःत्तुम्‍ल के़युःरुम्‍बा हने़बा थिम्‍हाॽलाम् के़मे़क्‍पा के़बेःक्‍पा साम्‍म्‍याङ् युप्‍पा हे़क्‍तङ्‌बा पाःन्‍हाॽरे़ के़धे़ॽरिआङ् ताङ्‌गे़से़ःप्‍तिबा मे़ःन् फाॽआङ् खिनिॽ के़निःसुम्‍लो॥ 19 कर मे़ङ्‌गाःन्‍नेबा नुःबा मे़ल्‍लुक्‍सा कुइसिःक्‍पा ख्रिस्‍त ये़सुरे़ इमे़ल्‍लुङ्‌बा कुमाक्‍खिॽइल्‍ले़ खिनिॽ के़धे़ॽरिबारो॥ 20 खुने़ॽग इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍माल्‍ले़ नावागे़न् चइःत् ने़मानुःल्‍ले़ तगिए सेगे़बारो, कर खिनिॽलागि कन् कुनुप्‍मा ये़म्‍मो खुने़ॽ ओसेःन्‍दाङ् पोःक्‍खे़आङ् वाॽरो॥
21 खुने़ॽलाम्‍बाए निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नसाःन् के़जोगुम्, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खुने़ॽ सिःमे़न्‍लाम् हिङ्‌घुआङ् कुमिमिदिङ् चोगु॥ खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् खिनिॽ नसाःन् नु निङ्‌साङ् के़जोगुम्‍माङ् के़वयिॽरो॥
मे़न्‍नुप्‍मनाबा पाःन्‍जाक्
22 आल्‍ल से़क्‍खा पाःन्‍निन् खे़म्‍मा के़दे़न्‍दिआङ् आबाङे सुत्‍थो के़जोःक्‍कासिआङ् के़वयिबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽहाॽ नुःरिक् लुङ्‌माॽ के़दुक्‍तुम्‍सिम्, हे़क्‍केःल्‍ले़ सिक्‍लुङ्‌मोलाम्‍मे साॽरिक् लुङ्‌माॽ तुक्‍ते़म्‍सिम्‍मे़ॽओ॥ 23 खिनिॽग के़मे़क्‍पाआङ् के़बेःक्‍पा याॽरिःम्‍बालाम् मे़ःन्, कर कुहिङ्‌वे़त् नु सदादिङ् के़वाॽबा निङ्‌वाॽफु पाःन्‍जाक्‍कोलाम् कुसङ् के़बोःक्‍खिआङ् के़वयिॽरो॥ 24 साम्‌योसाप्‍लाओ अक्‍खे साप्‍ते़आङ् पत्,
“काक् मे़न्‍छाम् याप्‍मिहाॽग याःन् सुङ् कुइसिःक् मे़जोःक्‍लो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ खेःम्‍सिङ्‌मे़ङ्‌ग फुङ्‌ङिल्‍ले़न् कुइसिःक् चोःक्॥ याःन् सुङ्‌ङिन् इरे़म्, हे़क्‍क्‍याङ् फुङ्‌ङिन् लुःक्‍था, 25 कर दाङ्‌बाल्‍ले़ कुबाःन्‍जाक्‍किङ्‌ग सदादिङ् सदादिङ् वाॽरो॥”* यसैया ४०.६-८ हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽओ इङ्‌भोःसे़बा सुनाइङ्‌ङिन् बा खे़न् पाःन्‍जाक्‍किन्‍लो॥

*1:16 ले़बि ११.४४-४५, १९.२, २०.७

*1:25 यसैया ४०.६-८