पावलरे़ थिस्‍सलोनिकिहाॽ हाक्‍तुसिबा थिक्‍सिगेःक्‍पा सक्‍इङ्‌घङ्
निःसुम्
थिस्‍सलोनिकि ये़क्‌यक्‍किन् रोमि हाङ्‌जुम् मे़सेदोनिया थुम्‍मोबा हाङ्‌पाङ् वये़॥ सेःक्‌युक्‍मिबा पावलरे़ फिलिप्‍पि ये़क्‌यक्‍लाम्‍बा पेआङ् कन् थिस्‍सलोनिकि ये़क्‌यक्‍को सुनाइङ् इङ्‌भन् चोगु हे़क्‍क्‍याङ् सेसेहुप्‍लक् हेःक्‍तुरो (“सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽरे़ खुनिॽ याःम्‍बक्‍हाॽ” मे़प्‍मनाबा साप्‍पन्‍निन्‌१७.१-१० ओमत्ते़ॽओ)॥ कर याङ्‌सि यहुदिहाॽ पावलरे़ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ मे़बोगे़, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ यहुदि साम्‌यो खुनिॽ सिराॽ के़धाङ्‌बा थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽ पावलरे़ ख्रिस्‍तरे़ कुयाःम्‍बेओ सुनाइङ् इङ्‌भोःसुबा पाःन्‍निन् नामे़हे़त्तुरो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ साॽरिक् मे़अत्तुबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ पावले़न् थिस्‍सलोनिकिलाम् बेरिया ये़क्‌यक्‍को पेरो॥
याङ्‌सि खुने़ॽ कोरन्‍थि ये़क्‌यक्‍को त्‍ये़ःल्‍ले़ खुने़ॽनुए सोरिक् माङ्‌सेवा के़जोःक्‍पा तिमोथिलाम्‍बा थिस्‍सलोनिकिओबा सेसेहुप्‍लक्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ इङ्‌घङ् खोःसुरो॥
पावलरे़ थिस्‍सलोनिकिबा नसानिबाहाॽ हाङ्‌हाङ् मे़त्‍छे़ नु याम्‍जाङ्‌वा मे़त्‍छे़ कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन् साप्‍तुबारो॥ पावलरे़ खुनिॽ नसाःन् नु मिःम्‍जिरे़ कुयाःम्‍बेओ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नोगे़न् पिरुआङ् खुने़ॽ खे़ङ्‌हाॽनु सोरिक् वये़ल्‍ले़ आक्‍खेलॽरिक् वये़ के़लॽबा पाःन्‍हाॽ खुनिॽ निङ्‌वाॽसोओ तारुबिरुसिरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् ख्रिस्‍तरे़ कुयुःमाल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ पोगे़बा पाःन्‍धङ्‌ङिन् सेसेहुप्‍लक्‍को चिजि चोगुरो॥ हे़क्‍केलॽरिक् ख्रिस्‍तरे़ कुयुःमान् मे़हाङ्‌घुल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ आबाङे चामारे़ लागि वेॽहाॽ मे़न्‍हम्‍से आबाङे याःम्‍बक्‍किन् मे़जोगुर फाॽआङ् मे़त्तुसिरो॥
थामिङ्‌
निःसुम् नु सेवा १.१
हे़ना नु नाराफोमा १.२-३.१३
ख्रिस्‍तानिहाॽरे़ लागि हाङ्‌हाङ्‌वा ४.१-१२
ख्रिस्‍तरे़ कुनुःङ्‌मा युःमाल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ निसाम् ४.१३-५.११
कुनुप्‍मा निसाम् ५.१२-२२
कुनुप्‍मा सेवा ५.२३-२८
1
पानुदिङ् पाः निङ्‌वाॽफुमाङ् नु दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍ते़न्‌नसाःन् के़जोःक्‍पा थिस्‍सलोनिका* थिस्‍सलोनिका–कन्‌ये़क्‌यक्‍किन् मे़सेदोनिया लाजेॽओबा ये़क्‌यक् वये़॥ खे़प्‍मो पावले़न् मनाहाॽ सुनाइङ् इङ्‌भोःसे़ कुभा ये़म्‍लक् वये़॥ खे़न्‌ये़म्‍मो मनाहाॽरे़ नसाःन् के़जोःक्‍पाहाॽ तुक्‍खे मे़जाःत्तुसिर मे़वये़॥ ये़क्‌यक्‍स्‍मा सेसेहुप्‍लक्‍कोबा याप्‍मिहाॽओ, इङ्‌गाॽ पावल, सिलास नु तिमोथिलाम्‍बा* सिलास नु तिमोथि–कन् ने़त्‍छि मनाहाॽ पावलनु लाम्‍दिःक् चोगे़त्‍छि हे़क्‍क्‍याङ् थिस्‍सलोनिकाओ सेसेहुप्‍लक् हेःक्‍मा खुने़ॽ फाॽरे़त्‍छु॥ सिलासे़न् ग्रिक पाःन्‍दाङ्‌ङो सिल्‍बानस मे़मे़त्तुॽ॥ कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन् हाक्‍कासिगे़बारो॥ हाराॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌लाम्‍बा सनारुङ् नु लुङ्‌गुम् के़घोःसुम्‍लरो॥
थिस्‍सलोनिकिहाॽरे़ नसाःन् मे़जोगुबाओ नोगे़न्
आनिगे़ तुवाओ खिनिॽ निङ्‌वाॽ इःत्तासिगे़र निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् खिनिॽ लागि सदादिङ् नोगे़न् पिरुम्‍बे़ॽरो॥ आनिॽ पानुदिङ् पाः निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिःमाओ नसाःन्‍लाम्‍बा के़जोगुम्‍बा खिनिॽ याःम्‍बक्‍किन्, वेॽहाॽ लुङ्‌माॽ के़दुक्‍तुम्‍सिम्‍माङ्‌स्‍याङ्‌मे़न्‍दाङ्‌के़जोगुम्‍बान्‌हे़क्‍क्‍याङ् आनिॽ दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ याम्‍मो कुनुःङ्‌मा युःमा निङ्‌साङ्‌लाम् के़दाःबा निङ्‌वाॽ हाङ्‌गे़म्‍सिङ्‌मान् आनिगे़ चक्‍मे़ल्‍लॽए निङ्‌वाॽ इःत्तुम्‍बे़रो॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ लुङ्‌माॽ तुक्‍तुसिबा फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, खिनिॽ आबाङे कुमना पोःङ्‌से़ के़सेगिबा पाःन्‍निन् आनिगे़ निःसुम्‍बे़रो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आनिगे़ सुनाइङ्‌ङिन् खिनिॽओ तारुम्‍बे़ल्‍ले़ पाःन्‍नोरक् मे़वये़न्, कर मुक्‍साम्‍मो वये़रो॥ हे़क्‍क्‍याङ् कङ्‌ग सेसेमाङ्‌लाम् आनिगे़ पाःत्तुम्‍बे़बा पाःन्‍निन् से़क्‍खास्‍मा वये़ फाॽआङ् के़निःसुम्‍लो॥ आनिगे़ खिनिॽनु वयिगे़ल्‍ले़ आनिगे़ हिङ्‌मन्‍निन् आक्‍तङ्‌बा वये़ के़लॽबान् नुःरिक्‍काङ् के़निःसुम्‍माङ् वाॽरो॥ आक्‍खे़न् तुक्‍खे के़ज्‍ये़ॽइसाङ् सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ के़बिरिबा ओमुलॽमाओ सुनाइङ्‌ङिन् के़दाःक्‍तुम्॥ हे़क्‍केलॽरिक् खिनिॽग दाङ्‌बाल्‍ले़न् नु आनिगे़ चोःङ् के़इःत्तुम्‍माङ् के़वयिॽरो॥ हे़क्‍केलॽरिक् खिनिॽ मे़सेदोनिया नु अक्‍खैया थुम्‍मोबा के़रे़क् नसानिबाहाॽरे़ खुनिॽ कुबि के़बोःक्‍खिआङ्‌के़वयिॽरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽलाम् दाङ्‌बाल्‍ले़ कुबाःन्‍जाक्‍किन् मे़सेदोनिया नु अक्‍खैयाओरक् मे़से़ःरे़न्, कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङोबा खिनिॽ नसाःन्‍निन्‍नाङ् काक् पिसाङ् मनाहाॽरे़ निङ्‌वाॽ मे़घोःसुरो॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ आनिगे़ वेॽ पाःन् पाःप्‍मा थेआङ् होःप्‌, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खिनिॽओ त्‍ये़ॽइगे़ल्‍ले़ याप्‍मि के़दाःक्‍तिबा पाःन् नु नावाइत्‍ला सेवा चोःक्‍मोलाम् के़नुःक्‍खिआङ् से़क्‍खा नु आजुनि निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् सेवा के़जोगुम्‍बा पाःन्‍निङ्‌ग काक् मनाहाॽरे़ए मे़जे़क्‍खु मे़बाःत्तुॽरो॥ 10 हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सिःमे़न्‍लाम् याम्‍मो हिङ्‌घुबा कुस्‍साः ये़सुरे़ साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌लाम् कुयुःमे़न् के़हाङ्‌घुम्‍बान् मे़मे़त्तिगे़आङ् वाॽरो॥ खुने़ॽए के़दाःबा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुघुम्‍दिङ्‌लाम् ताङ्‌आसे़ःप्‍लो॥

*1:1 थिस्‍सलोनिका–कन्‌ये़क्‌यक्‍किन् मे़सेदोनिया लाजेॽओबा ये़क्‌यक् वये़॥ खे़प्‍मो पावले़न् मनाहाॽ सुनाइङ् इङ्‌भोःसे़ कुभा ये़म्‍लक् वये़॥ खे़न्‌ये़म्‍मो मनाहाॽरे़ नसाःन् के़जोःक्‍पाहाॽ तुक्‍खे मे़जाःत्तुसिर मे़वये़॥

*1:1 सिलास नु तिमोथि–कन् ने़त्‍छि मनाहाॽ पावलनु लाम्‍दिःक् चोगे़त्‍छि हे़क्‍क्‍याङ् थिस्‍सलोनिकाओ सेसेहुप्‍लक् हेःक्‍मा खुने़ॽ फाॽरे़त्‍छु॥ सिलासे़न् ग्रिक पाःन्‍दाङ्‌ङो सिल्‍बानस मे़मे़त्तुॽ॥