पावलरे़ थिस्‍सलोनिकिहाॽ हाक्‍तुसिबा निसिगेःक्‍पा सक्‍इङ्‌घङ्
निःसुम्
थिस्‍सलोनिकि ये़क्‌यक्‍कोबा सेसेहुप्‍लक्‍को ख्रिस्‍तरे़ कुयुःमाल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ पाःन्‍धङ् पोगे़आङ् वये़॥ कन् पाःन्‍धङ्‌ङिन् साॽरिक् पोगे़ल्‍ले़ नसानिबा लुम्‍मो पिर्बेःन्‍बा पाःन् त्‍ये़रो॥ कुभारे़ ख्रिस्‍ते़न्‌तगिसा ये़ चुरे़आङ् वाॽ लॽरिक् नसाःन् मे़जोगुरो॥ सेःक्‌युक्‍मिबा पावलरे़ अक्‍तङ्‌बा नसाःन्‍निन् अत्तुर कन् निसिगेःक्‍पा सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन्‌साप्‍तुबारो॥ कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङो ख्रिस्‍ते़न्‌तामानुःल्‍ले़ तगि ख्रिस्‍ते़न्‌के़अप्‍पा सिबिॽ पाःन् कुधिम्‍बा मनाःन् थाःम्‍सिङ्‌हे़क्‍क्‍याङ् खे़ल्‍ले़ साॽरिक्‍के ताप्‍फे़ःम्‍बा पाःन्‍हाॽ फोःसुर तेॽरुरो लॽरिक् पावलरे़ साप्‍तुरो॥
पावलरे़ कन् सक्‍इङ्‌घङ् के़निःप्‍पाहाॽ आक्‍तङ्‌बा इनोगे़न् तुक्‍खे पोःङ्‌साङ्, नसाःन्‍नो मे़म्‍मुन्‍ने वाॽमा पोःङ् मे़त्तुसि॥ हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ नु कुन्‍जुम्‍हाॽरे़ मे़जोगुबा कुइसिःक्‍के याम्‍बुधिक्‍काङ् हिम्‍ब्राम्‍ले़ लागि याःम्‍बक् चोःक्‍मा पोःङ्, हे़क्‍केलॽरिक्‍के मे़न्‍नाःम्‍सिङ्‌ङे नुःबा याःम्‍बक् चोःक्‍मा पोःङ् फाॽआङ् मे़त्तुसिरो॥
थामिङ्‌
निःसुम् नु सेवा १.१-२
निङ्‌घुम्‍मो आःन्‍छिङ्‌मान् १.३-१२
ख्रिस्‍तरे़ कुनुःङ्‌मा युःमाल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ निसाम् २.१-१७
ख्रिस्‍तानि हिङ्‌मन्‍ले़ लागि खाहुन् ३.१-१५
कुनुप्‍मा सेवा ३.१६-१८
1
पावललाम् सेवा
आनिॽ पानुदिङ् पाः निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नु दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तओ थिस्‍सलोनिकास्‍मा सेसेहुप्‍लक्‍कोबा कुयाप्‍मिहाॽओ इङ्‌गाॽ पावल, सिलास नु तिमोथिरे़ कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन् हाक्‍कासिगे़बारो॥ पानुदिङ् पाः निङ्‌वाॽफुमाङ् नु दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ खिनिॽ लुङ्‌गुम् नु सनारुङ् के़बिरिर॥
निङ्‌घुम्‍मो आःन्‍छिङ्‌मा
फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, खिनिॽ याःम्‍बेओ आनिगे़ग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् सदादिङ् नोगे़न् पिमाए पोःङ्‌लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् हे़क्‍के चोःक्‍माग लाॽरुएरो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खिनिॽ नसाःन्‍नो के़बोःरिर के़बत्‍छिआङ् लुङ्‌माॽ के़दुक्‍कासिबा पाःन्‍निन् पोःर पत्‍लो॥ खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खिनिॽ याःम्‍बेओ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ वेॽ कुसेसेहुप्‍लक्‍हाॽओ आनिगे़ ने़बो चाङ्‌जाङ्‌मे़त्तुम्‍बे़रो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खिनिॽ नसाःन्‌के़जोगुम्‍माङ्‌काक् के़साक्‍पा पाःन् नु तुक्‍खेहाॽ चक्‍मे़ल्‍लॽए के़धरुम्‍माङ् के़वयिॽरो॥
कल्‍ले़ग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ साम्‌योनिबा खासे़न् चोगु के़लॽबा पाःन्‍निन् ओसेःन्‍दाङ्‌चोगुरो॥ खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खिनिॽ तुक्‍खे के़धःरुम्‍ल के़वयिबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुहाङ्‌जुम्‍ले़न् सुम्‍बोधासाबा के़बोःक्‍खिॽरो॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् साम्‌योनिबा चोःक्‍पाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खिनिॽ तुक्‍खे के़जाःप्‍पाहाॽ खुने़ॽ खुम्‍दिङ् पिरुसिॽरो॥ 7-8 दाङ्‌बा ये़सुःन् साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌लाम् नुःङ् युःल्‍ले़ खिनिॽ तुक्‍खेओलाम् नाःम्‍सिङ्‌मा के़बिरिॽ, हे़क्‍क्‍याङ् आनिगे़आङ् नाःम्‍सिङ्‌मा खोःसुम्‍बे़ॽरो॥ खुने़ॽ कुमुक्‍साम्‍गे़न् माङ्‌लाइङ्‌बाहाॽनु मिराःक्‍को युःआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् कुसिङ् मे़न्‍निःप्‍मनाबाहाॽ नु मिःम्‍जि दाङ्‌बा ये़सुरे़ कुसुनाइङ् ते़न्‍दिङ् चोःक्‍मा मे़न्‍दे़म्‍मनाबाहाॽ खुम्‍दिङ् पिरुसिरो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ग मे़न्‍नुप्‍मनाबा मे़क्‍मा खुम्‍दिङ् मे़घोःसुॽ, हे़क्‍क्‍याङ् दाङ्‌बाल्‍ले़ कुदगिलाम् नु मुक्‍साम्‍गे़न् कुमिमिदिङ्‌लाम् वेॽ मे़से़न्‍लो॥ 10 खुने़ॽ कुनुःङ्‌मा युःमा ये़न्‍नो आबाङे सेसे कुमनाहाॽ नु खुने़ॽ नसाःन् के़जोःक्‍पाहाॽओलाम् मिमिदिङ् ने़म्‍भोःमा ताःक्‍तुरो॥ खे़प्‍मोग खिनिॽआङ् के़वयिॽरो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खिनिॽ इङ्‌भन् चोःक्‍कासिगे़बा सुनाइङ्‌ङिन्‌नसाःन् के़जोगुम्‍लो॥ 11 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ के़उःत्तिबा हिङ्‌मन्‍नो सुम्‍बोधासाबा के़बोःक्‍खिनि, हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽ नोनिङ्‌वाॽसोःक्, नसाःन्, नु के़जोगुम्‍बा नोयाःम्‍बक्‍हाॽ खुने़ॽ कुमुक्‍साम्‍मिल्‍ले़ कुलिङ्‌धो के़गे़त्ति के़बिरिनि फाॽआङ् आप्‍फाल्‍ले़साङ् चक्‍मे़ल्‍लॽए खिनिॽ निङ्‌वाॽ इःत्तासिगे़र खिनिॽ याःम्‍बोओ तुवा चोगुम्‍बे़ॽरो॥ 12 हे़क्‍केलॽरिक् निङ्‌वाॽफुमाङ् नु दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुलुङ्‌गुम्‍लाम् दाङ्‌बा ये़सुरे़ कुनारा के़भोःसुम्‍लो, हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽलाम् खिनिॽआङ् इङ्‌धाःङ् के़घोःसुम्‍लो॥