पावलरे़ तिमोथिःन् हाक्‍तुबा निसिगेःक्‍पा सक्‍इङ्‌घङ्
निःसुम्
कन् निसिगेःक्‍पा सक्‍इङ्‌घङ्‌ङो सेःक्‌युक्‍मिबा पावलरे़ खुने़ॽनु माङ्‌सेवा याःम्‍बक् के़जोःक्‍पा खुने़ॽनुःल्‍ले़ पाःक्‍पा तिमोथिःन् सुजा पिरुबा पाःन्‍हाॽ साप्‍तुआङ् पत्‍लो॥ कन् साप्‍पन्‍निल्‍ले़ कुलुम् थोःक्‍पिग नासि थःप्‍मारो॥ कप्‍मो पावलरे़ तिमोथिःन् साप्‍चुवानु ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुयाःम्‍बेओ तोःन्‍दि पिमार वाॽमा, हे़क्‍क्‍याङ् सुनाइङ् नु तगिबा माङ्‌हुप्‍ले़न्‌से़क्‍खाबा निसाम्‍मो लिङ्‌बित्ताङ् वाॽमा पोःङ्॥ इनोगे़न् तुक्‍खे नु तक्‍ले़ङ्‌वाओबा पाःन्‍हाॽ ताःल्‍ले़ सिक्‍साम्‍बा नु इङ्‌गे़भोःबा याःम्‍बक् चोःक्‍मार नसानिबाहाॽ याम्‍जाङ्‌वा पिमासि पोःङ् लॽरिक् साप्‍तुरो॥
पावलरे़ कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङो नसानिबाहाॽ इक्‍साबा अदङ् पाःन्‍हाॽलाम् लाःत्‍लाःत् वये़म्‍मे़ॽ फाॽआङ् साम्‍दिङ् पिरुसिआङ् वाॽरो॥ अदङ् पाःन्‍धङ् के़घे़म्‍बाहाॽरे़न् इन्‍धाःङ् पोःङ्‌मारे़ कुले़क्‌वा मे़म्‍भैरक् पोःङ्‌लो॥
थामिङ्‌
निःसुम् नु सेवा १.१-२
पावलरे़ तिमोथिःन् मुरा मे़त्तुॽ १.३-४.५
पावलरे़ आबाङे कुयाक्‍नाम्‌४.१-१८
कुनुप्‍मा सेवा ४.१९-२२
1
सेवा नु नोगे़न्
1-2 आमिःम् आस्‍साः तिमोथिए,* तिमोथि–खुने़ॽ यरिक्‍ले़ङ् पावलनु लाम्‍दिःक् चोगे़॥ पावलरे़ एफिसस ये़क्‌यक्‍किन् ले़रुधःल्‍ले़ खे़प्‍मोबा मनाहाॽ हाङ्‌हाङ् मे़प्‍मासिरे़ लागि खुने़ॽ तिमोथिःन् सप्‍फा वये़ लारे़ॽओ मे़त्तु॥ ख्रिस्‍त ये़सुओ के़वाॽबा मे़न्‍नुप्‍मनाबा हिङ्‌मन्‍निल्‍ले़न् माङ्‌हे़क् कुइसिःक् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽओलाम् दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ सेगाङ्‌बा कुसेःक्‌युक्‍मिबा इङ्‌गाॽ पावललाम् कन् सक्‍इङ्‌ङिन् हाक्‍ने़ॽरो॥ पानुदिङ् पाः निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नु आनिॽ दाङ्‌बा ख्रिस्‍त ये़सुरे़ कुलुङ्‌गुम्, लुङ्‌माॽ तुक्‍मा नु सनारुङ्‌ङिन् खे़ने़ॽनु वाॽररो॥
इङ्‌गाॽ आधाःक्‍थे़बाहाॽरे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् सेवा मे़जोगुबा कुइसिःक् इङ्‌गाॽ सेसे खासिङ्‌ले़ खुने़ॽ कुसेवा चोगुङ्॥ हे़क्‍क्‍याङ् सदादिङ् इङ्‌गाॽ तुवा चोगुङ्‌ङिल्‍ले़ से़न्‍दिक् ले़न्‍दिक् खे़ने़ॽ निङ्‌वाॽ इःत्‍ने़आङ् खुने़ॽ नोगे़न् पिरुङ्‌लो॥ खे़ने़ॽ के़मिक्‌वाःन् निङ्‌वाॽ इःत्तुङ्‌ङिल्‍ले़ के़साॽसे़ ताःमा साॽरिक्‌निङ्‌वाॽ चोगुङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ इङ्‌गाॽ ओमुलॽमाल्‍ले़ कुधिम् पोःङ्‌ङामे़न्॥
इङ्‌गाॽ खे़ने़ॽ से़क्‍खाबा के़नसाःन्‍निन् निङ्‌वाॽ इःत्तुङ्‌लो॥ खे़ने़ॽआङ् के़युमाॽ लोइस नु के़म्‍मा युनिसरे़ कत्ते़त्‍छुबा हे़क्‍तङ्‌बा नुःबा नसाःन् के़गत्तुॽ फाॽआङ् इङ्‌गाॽ निस्‍सेॽ पोःक्‍खाङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥
पावलरे़ तिमोथिःन् आःन्‍छिङ्‌मा पिरुॽ
कन् नसाःन्‍निल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खे़ने़ॽ सम्‍दाङ् हुक् ने़स्‍सुङ् पिने़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ के़बिरे़बा पर्धाःम्‍मिन् के़दिःप्‍पा मि कुइसिःक् कत्ते़ॽओ फाॽआङ् मे़त्‍ने़ॽरो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आबिरे़बा सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ आनिॽ किस्रुक्‍पा आन्‍जोःक्‍ने़न्‌, कर मुक्‍साम्, मिःम्‍जि, हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽ हाङ्‌गे़म्‍सिङ्‌मा आबिॽ॥ खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ दाङ्‌बाल्‍ले़न् साःक्‍खि पिमा नु कुलागि इङ्‌गाॽ साक्‍पा के़धाःबान्‍नु खे़ने़ॽ सिरिङ् मे़मये़न्‍ने़ॽओ॥ कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमुक्‍साम्‍मो आनिगे़नु सोरिक्‌खे़ने़ॽआङ् सुनाइङ्‌ले़ लागि तुक्‍खे चे़ॽओ॥
खुने़ॽए आनिॽ ताङ्‌आसे़ःप्‍ते़आङ् आप्‍फेःक् सेसे कुमना पोःङ्‌से़ आसेगे़आङ् आवाॽरो॥ कङ्‌ग आनिॽ आजोगुम्‍बा याःम्‍बक्‍किल्‍ले़ पोःक्‍खे़बा मे़ःन्‍लो, कर खुने़ॽ आप्‍फेःक् कुनिङ्‌वाॽसोःक् नु कुलुङ्‌गुम्‌रे़ चोगुबारो॥ तोलिङ्‌सोमुआङ्धो ख्रिस्‍त ये़सुरे़ कन् लुङ्‌गुम्‍मिन् आबिर फाॽआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ निङ्‌सेःक् चोगुआङ् वये़॥
10 कर आल्‍लो आनिॽ से़न्‍लप्‍दाङ्‌बा ख्रिस्‍त ये़सुःन् त्‍ये़आङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुलुङ्‌गुम् खुने़ॽओ ओसेःन्‍दाङ् पोःक्‍खे़रो॥ खुने़ॽए सिःमे़ल्‍ले़ कुमुक्‍साम्‍मिन् मे़क्‍खुआङ् सुनाइङ्‌लाम् ने़त्तिगे़न् हिङ्‌मन् नु आजुनि हिङ्‌मन् ओसेःन्‍दाङ् चोगुरो॥
11 कन् सुनाइङ्‌ङिल्‍ले़ लागि इङ्‌गाॽ सेसे सेःक्‌युक्‍मिबा, सिक्‍साम्‍बा, हे़क्‍क्‍याङ् इङ्‌गे़भोःबा पोःङ्‌से़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेःक्‌युक् चोगाङ्‌लो॥ 12 हे़क्‍क्‍याङ् बा खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ए इङ्‌गाॽ तुक्‍खे चाआर वाॽआरो॥ कर इङ्‌गाॽ सिरिङ् मे़मआन्‍लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ हाःत् इङ्‌गाॽ नसाःन् चोगुङ्‌ङाङ् वाॽआ फाॽआङ् नुःरिक्‍काङ् निःसुङ्‌ङाङ् वाॽआरो, हे़क्‍क्‍याङ् इङ्‌गाॽ कुहुक्‍को पिरुङ्‌बा पाःन्‍हाॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनुःङ्‌मा युःमा ये़न् थारिक् से़ःप्‍तुआङ् कत्तुॽ फाॽआङ् इङ्‌गाॽ निस्‍से वाॽआरो॥
13 इङ्‌गाॽ हुॽने़बा से़क्‍खा निसाम्‍हाॽरे़ कुबिहाॽ इःत्ते़ नाःत्ते़ॽओ, हे़क्‍क्‍याङ् ख्रिस्‍त ये़सुओ खोगे़दे़प्‍पा मिःम्‍जि नु नसाःन्‍नो नुःरिक्‍काङ् वये़ॽओ॥ 14 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ के़बिरे़बा नुःबा पाःन्‍हाॽ आनिॽओ के़वाॽबा सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुभाॽलाम् नुःरिक्‍काङ् कत्ते़ॽओ॥
15 एसियास्‍मा थुम्‍मोलाम् के़दाःबा काक् नसानिबाहाॽरे़ इङ्‌गाॽ मे़ले़राङ् मे़देःसाङ्‌बा पाःन्‍हाॽग खे़ने़ॽ के़निःसुरो॥ खे़ङ्‌हाॽओ फुगेलस नु हर्मोजेनसे़न्‍नाङ्‌लो॥ 16 दाङ्‌बाल्‍ले़ हाराॽ ओनेसिफोरसरे़ कुहिम्‍सयङ्‌ङिन् लुङ्‌माॽ तुक्‍तुररो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ इङ्‌गाॽ पुङ्‌लाहिम्‍मो वयाङ्‌ङिल्‍ले़ खुने़ॽ यरिक् ले़ङ् हाङ्‌हाङ् मे़त्‍छे़ आदुम्‍से़ ताःमा मे़नुःन्‍दे़न्, 17 कर खुने़ॽ रोम ये़क्‌यक्‍को के़रे़आङ् साॽरिक् कोःत्ताङ्‌ङाङ्‌इङ्‌गाॽ तुमाङ्‌लो॥ 18 ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुनुःङ्‌मा युःमा ये़न्‍नो हाराॽ दाङ्‌बाल्‍ले़ खुने़ॽ लुङ्‌गुम् ओसेःन्‍धाक्‍तुनिरो॥ इङ्‌गाॽ एफिससओ वयाङ्‌ङिल्‍ले़ आक्‍खे़न् साॽरिक् कुभाॽ पिराङ् के़लॽबा पाःन्‍निङ्‌ग खे़ने़ॽ के़निःसुएरो॥

*1:1-2 तिमोथि–खुने़ॽ यरिक्‍ले़ङ् पावलनु लाम्‍दिःक् चोगे़॥ पावलरे़ एफिसस ये़क्‌यक्‍किन् ले़रुधःल्‍ले़ खे़प्‍मोबा मनाहाॽ हाङ्‌हाङ् मे़प्‍मासिरे़ लागि खुने़ॽ तिमोथिःन् सप्‍फा वये़ लारे़ॽओ मे़त्तु॥