पावलरे़ एफिसिहाॽ हाक्‍तुसिबा सक्‍इङ्‌घङ्
निःसुम्
सेःक्‌युक्‍मिबा पावले़न् रोम ये़क्‌यक्‍को साक्‍पा थ्‍ये़आङ्‌वये़ल्‍ले़ खुने़ॽ एफिसि ये़क्‌यक्‍कोबा सेसेहुप्‍लक्‍को के़वाॽबा नसानिबाहाॽ कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन् हाक्‍तुसिरो॥ खुने़ॽ यरिक् ले़ङ् एफिसिओ पेआङ् वये़, हे़क्‍क्‍याङ् थिक् ले़ङ्‌ङो तङ्‌बे सुम्‍सि थारिक् खुने़ॽ सुनाइङ् इङ्‌भोःसे़ खे़प्‍मो युङे़ (सेःक्‌युक्‍मिबा १९-२०)॥ कन्‌सक्‍इङ्‌घङ्‌ङोबा काक्‍नुःल्‍ले़ तगिबा पाःन्‍निङ्‌ग “सुये़म्‍मिन् के़त्ताङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ ख्रिस्‍तरे़ युक् चोगुर फाॽआङ् साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ् नु इक्‍सा खाम्‍बेःक्‍को के़वाॽबा के़रे़क् पाःन्‍हाॽ तारु” के़लॽबारो (१.१०)॥ कङ्‌ग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमनाहाॽ ख्रिस्‍ते़न्‍नु थिक्‍हुप् मे़बोःङ्‌ङाङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ यम्‍बा कुनिङ्‌सेःक्‍को मे़हिङ्‌ल फाॽआङ् तोःन्‍दे़बा पेलिगे़न् पाःन्‍जाक्‍लो॥
कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिल्‍ले़न् थिक्‍सिगेःक्‍पा लक्‍को थिक्‍हुप्‌रे़ कुमे़न्‍निन् अक्‍खेलॽरिक् पोआधक्‍लो–निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आबाङे कुमनाहाॽ सेगुसिआङ् खे़ङ्‌हाॽ आबुगे़न् कुस्‍साः ये़सु ख्रिस्‍तलाम् ले़प्‍मि पिरुसिर लायोलाम्‍बा चोःक्‌युम्‍भो चोगुसि, हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ पयम् यम्‍बा कुमाङ्‌हे़क्‍किन् सेसेमाङ्‌लाम् से़क्‍खा चोगुरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिल्‍ले़न् निसिगेःक्‍पा लक्‍को पावलरे़ हे़न्‍निःप्‍पाहाॽरे़ ख्रिस्‍ते़न्‍नुबा खुनिॽ थिक्‍हुप्‍पिन् खुनिॽ हिङ्‌मन्‍लाम्‍बा ओसेःन्‍दाङ् पोःङ्‌ल फाॽआङ् पेलि फाक्‍तुसिरो॥
निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमनाहाॽ ख्रिस्‍ते़न्‍नु थिक्‍हुप् पोःङ्‌मा पाःन्‍निन् ओसेःन्‍दाङ् चोःक्‍मा पावलरे़ अक्‍तङ्‌बा कुबिहाॽ पिरुआङ् वाॽरो–सेसेहुप्‍लक्‍किन् नासिङ्‌गे़न् थक् कुइसिःक् चोःक्‌हे़क्‍क्‍याङ् खे़ल्‍ले़ कुधे़गेःक्‍किन् ये़सुरो, इग्र सेसेहुप्‍लक्‍किन् हिम् कुइसिःक् चोःक्‌हे़क्‍क्‍याङ् ख्रिस्‍ते़न्‌हिम्‍मिल्‍ले़ कुम्‍मा लुङ्‌लो, आल्‍लसाङ् सेसेहुप्‍लक्‍किन् सिसामेःत् कुइसिःक् चोःक्‍काङ् ख्रिस्‍ते़न्‌नालिसाङ् कुइसिःक् चोःक्‍लो॥ कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङो पावलरे़ सिदुङ्‌जभा, ले़प्‍मि, लुङ्‌गुम्, सेसे नु ख्रिस्‍ते़ल्‍ले़ कुमिःम्‍जिरे़न् ओसेःन्‍दाङ् हे़क्‍तङ्‌बा के़ये़क्‍पा निसाम्‍हाॽ साप्‍तुआङ् पत्‍लो॥
थामिङ्‌
निःसुम् नु सेवा १.१-२
ख्रिस्‍ते़न्‌नु सेसेहुप्‍लक् १.३-३.२१
ख्रिस्‍ते़न्‍नु के़वाॽबा कुसङ् हिङ्‌मन् ४.१-६.२०
कुनुप्‍मा सेवा ६.२१-२४
1
पावललाम् सेवा
एफिसस* एफिसस–एसियाओबा लत्‍छा के़ये़क्‍पा ये़क्‌यक्॥ एफिससओ के़रे़क्नु तगि पावलरे़ सुनाइङ् से़ःसु हे़क्‍क्‍याङ् यरिक् नसानिबा मे़बोःक्‍खे़॥ ये़क्‌यक्‍को के़वाॽबा ख्रिस्‍त ये़सुःन् के़दिम्‍बा नसाःन्‍साबा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसेसे मनासे, ख्रिस्‍त ये़सुरे़ कुसेःक्‌युक्‍मिबा पोःङ्‌से़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेगाङ्‌बा इङ्‌गाॽ पावलरे़ कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन् हाक्‍निङ्‌बारो॥ आनिॽ पानुदिङ् पाः निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् हे़क्‍क्‍याङ् दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ लुङ्‌गुम् नु सनारुङ्‌के़बिरिर॥
याम्‍साम्‍गे़न् हाङ्‌वा मुॽइ
आनिॽ दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुम्‍बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनारा पोःररो॥ खुने़ॽए ये़सु ख्रिस्‍तलाम् साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌बा के़रे़क् याम्‍साम्‍गे़न् मुॽइसाम्‍मिल्‍ले़ आनिॽ मुॽइसाबा आजोगे़आङ् वाॽ॥ खुने़ॽ कुनिःमाओ सेसे नु आप्‍तिक् मे़ःन्‍नेबा आबोःङ्‌ल फाॽआङ् ख्रिस्‍ते़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ इक्‍सा खाम्‍बेःक् पोःङ्‌मानुःल्‍ले़ तगिसा आसेगे़आङ् वये़॥ खुने़ॽ लुङ्‌माॽ आदुक्‍ते़बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खुने़ॽ कुनिङ्‌वाॽ कुइसिःक् कुसिराॽ थाङे़र ये़सु ख्रिस्‍तलाम् कुस्‍साः पोःङ्‌से़ तगिनुए आनिॽ आसेगे़आङ् वये़रो॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आबाङे लुङ्‌माॽ तुक्‍तुबा कुस्‍साःन्‍लाम्‍बा कुनिङ्‌वाॽ हन्‍दुआङ् साॽरिक् लुङ्‌माॽ आदुक्‍ते़बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ कुनारा फोःसुम्‍लो॥
हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ साॽरिक् लुङ्‌माॽ आदुक्‍ते़बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ ये़सुरे़ कुमाक्‍खिॽइल्‍ले़ आनिॽ लायोलाम् ले़प्‍मि आबिरे़र आधे़ॽरे़आङ् वाॽ॥ साॽरिक्‍के लुङ्‌माॽ आदुक्‍ते़आङ् वाॽरो! काक् सिक्‍कुम् निङ्‌वाॽ नु खासिङ् निःप्‍माल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ ख्रिस्‍तलाम्‍बा चोःक्‍मा निङ्‌वाॽ इःत्तुबा सिबिॽ पाःन्‍निन् कुसिराॽ थाङे़र कुसिङ्‌निःप्‍मा आबाङ्‌घे़आङ् वाॽ॥ 10 हे़क्‍क्‍याङ् सुये़म्‍मिन् के़त्ताङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ ख्रिस्‍तरे़ युक् चोगुर फाॽआङ् साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ् नु इक्‍सा खाम्‍बेःक्‍को के़वाॽबा के़रे़क् पाःन्‍हाॽ तारुॽरो॥ 11 ख्रिस्‍ते़न्‍नु थिक्‍हुप् आवाॽबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आनिॽआङ् खुने़ॽलाम् लक् खोःसे़ आसेगे़आङ् आवाॽ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ कङ्‌ग तगिनुसा खुने़ॽ चोःक्‍मा निङ्‌वाॽ इःत्तुबा हे़क्‍के के़रे़क् पाःन्‍हाॽ पोःङ्‌लो॥ 12 हे़क्‍केलॽरिक् आनिगे़ यहुदिहाॽ के़रे़क्‍नुःल्‍ले़ तगि ख्रिस्‍तओ निङ्‌साङ् के़जोःक्‍पाहाॽए मिमिदिङ्‌गे़न् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनारा के़भोःबा पोःक्‍खिगे़ररो॥
13 आल्‍ल खिनिॽआङ् से़क्‍खाबा पाःन्‍जाक् से़न्‍लप्‌रे़न्‌सुनाइङ् के़घे़प्‍सुम्‍लो, हे़क्‍क्‍याङ् ख्रिस्‍ते़न्‌नसाःन् के़जोगुम्‍बा ये़म्‍मो खिनिॽग आमनानिङ् फाॽआङ् ओसेःन्‍दाङ् चोःक्‍से़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ माङ्‌हे़क् चोगुबा सेसेमाङ्‌ङिन् के़बिरिआङ् वाॽरो॥ 14 आनिॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमनाहाॽ थे़ॽमा आन्‍छुःत्‍ने़न्‍ल थारिक् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ माङ्‌हे़क् आजोगे़बा के़रे़क् पाःन्‍हाॽ से़क्‍खाए आबिॽ लॽरिक् सेसेमाङ्‌ङिन् ते़न्‌याङ् कुइसिःक् आबिरे़बारो॥ मिमिदिङ्‌गे़न् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनारा के़भोःबा आनिॽ आबोःङ्‌ल फाॽआङ् खुने़ॽ हे़क्‍के चोगुबारो॥
पावलरे़ चोगुबा तुवा
15 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ इङ्‌गाॽआङ् दाङ्‌बा ये़सुःन् के़जोगुम्‍बा नसाःन्‍निन् नु के़रे़क् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेसे कुमना नसानिबाहाॽ लुङ्‌माॽ के़दुक्‍तुम्‍सिम्‍बा पाःन्‍निन् खे़प्‍सुङ्‌ङाङ् 16 खिनिॽ लागि निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् चक्‍मे़ल्‍लॽए नोगे़न् पिरुङ्‌लो॥ इङ्‌गाॽ चोगुङ्‌बा तुवाओ निङ्‌वाॽ इःत्‍निङ्‌ल 17 आनिॽ दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ मिमिदिङ्‌गे़न् कुम्‍बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खुने़ॽ कुयाःम्‍बेओ नुःरिक्‍काङ् कुसिङ् निःप्‍मारे़ लागि सिक्‍कुम्‍दिङ् निङ्‌वाॽ के़बिबा नु निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् ओसेःन्‍दाङ् के़जोःक्‍पा सेसेमाङ्‌ङिन् के़बिरिर फाॽआङ् तुवा चोःक्‍कारो॥ 18 खिनिॽ खासिङ् निःप्‍मा के़सुक्‍पा के़बोःक्‍खिर फाॽआङ् इङ्‌गाॽ तुवा चोःक्‍कारो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽ के़उःत्तिआङ् खोःमा के़बोःङ्‌बा लक्‍किन् कुसिङ् के़निःत्तुम्‍लो॥ खे़न् साॽरिक् इमे़ल्‍लुङ्‌बा मिमिदिङ्‌गे़न् लक्‍किन् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेसे कुमनाहाॽनु माङ्‌हे़क् चोगुआङ् वाॽरो॥ 19 हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ पयम् यम्‍बा कुमुक्‍साम्‍मिल्‍ले़ आनिॽ नसाःन् के़जोःक्‍पाहाॽ कुभाॽ आबिॽ के़लॽबा पाःन्‍निन् कुसिङ्‌निःप्‍मा के़सुक्‍तुम्‍लो॥ हाबा खे़न् मुक्‍साम्‍मिन् 20 ओगप् चोगुल्‍ले़ खुने़ॽ के़सिःबा ख्रिस्‍ते़न्‌कुहिङ्‌वे़त्‌चोगु हे़क्‍क्‍याङ् साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌बा ते़न्‍नो मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ् पिरुर कुजुप्‍साङ् ले़प्‍माङ् युक्‍खुआङ् युङ्‌लो॥ 21 खे़प्‍मो ख्रिस्‍तरे़ के़रे़क् सुहाङ्‌गे़म्‍बाहाॽ, युक् के़गप्‍पाहाॽ, मुक्‍साम् के़गप्‍पाहाॽ, नु हाङ्‌युक् के़जोःक्‍पाहाॽ सम्‍दाङ् हाङ् चोगुॽरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् कन् ये़म्‍मोरक् मे़ःन्, कर के़दाःबा ये़म्‍मोआङ् खुने़ॽ वेॽ के़रे़क्‍नुःल्‍ले़आङ् थोधोक्‍पा चोःक्॥ 22 हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ ख्रिस्‍तरे़ कुयुक् सिगाङ् के़रे़क् युक्‍खुआङ् वाॽ, हे़क्‍क्‍याङ् सेसेहुप्‍लक्‍ले़ लागि खुने़ॽए के़रे़क् सम्‍दाङ् कुधे़गेःक् चोगुरो॥ 23 आल्‍ल कन् सेसेहुप्‍लक्‍किङ्‌ग ख्रिस्‍तरे़ नासिङ्‌गे़न् कुधक् नु कुलिङ्‌धो के़गे़प्‍पा पाःन्‍लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽए के़रे़क् कुलिङ्‌धो के़त्तुॽरो॥

*1:1 एफिसस–एसियाओबा लत्‍छा के़ये़क्‍पा ये़क्‌यक्॥ एफिससओ के़रे़क्नु तगि पावलरे़ सुनाइङ् से़ःसु हे़क्‍क्‍याङ् यरिक् नसानिबा मे़बोःक्‍खे़॥