पावलरे़ गलातिहाॽ हाक्‍तुसिबा सक्‍इङ्‌घङ्
निःसुम्
ये़सुरे़ कुयाःम्‍बेओ सुनाइङ्‌ङिन् से़ःमा हेःक्‍ते़ल्‍ले़ थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽरे़आङ् खे़न् नसाःन् चोःक्‍मा मे़हेःक्‍तुरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् से़क्‍खाबा नसानिबा पोःङ्‌मारे़ लागि मोसारे़ कुसाम्‌योथिम्‍मिन् इःप्‍मा नाःप्‍मा पोःङ्‌बि मे़ःम्‍बि फाॽआङ् पाःन् पोगे़रो॥ पावलरे़ मोसारे़ कुसाम्‌योथिम्‍मिन् इःप्‍मा नाःप्‍मा मे़बोःङ्‌ने़ल्‍ल लॽरिक् पाःत्तु, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ ख्रिस्‍तरे़ आबिरे़बा ने़त्तिगे़न् हिङ्‌मन्‍निल्‍ले़ कुबुङ्‌ग आनिॽ नसाःन्‍निल्‍लो॥ नसाःन्‍लाम्‍बाए आनिॽ के़रे़क् मनाहाॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिःमाओ साम्‌योनिबा आबोःङ्‌लो॥ कर एसिया माइनर लाजेॽओबा गलातिया मे़प्‍मनाबा रोम थुम्‍मोबा सेसेहुप्‍लक्‍हाॽओ कुभा मनाहाॽ मे़द्‌ये़आङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ पावलरे़ हुॽरुसिबा निसाम्‍मिन् मे़अत्तुर मोसारे़ कुसाम्‌योथिम्‍मिन् मे़न्‍इःत्ते मे़न्‍नाःत्तेग आनिॽ आत्तिन्‍नाङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिःमाओ साम्‌योनिबा पोःङ्‌मा आन्‍छुक्‍ने़न्‍लो लॽरिक् हादिङ् मे़धक्‍ते़रो॥
पावलरे़ इङ्‌ले़क्‍पा नसाःन्‍निल्‍ले़ ताप्‍गे़बे़ॽबा गलातिहाॽ से़क्‍खाबा नसाःन्‍नो नुःक्‍मासि फाॽआङ् कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन् साप्‍तुबारो॥ खुने़ॽ ख्रिस्‍तरे़ कुसेःक्‌युक्‍मिबाआ लॽरिक्‌ओसेःन्‍धाक्‍सिङ्‌मा नु कुसेःक्‌युक्‍मिबा युक्‍किन् नुःरिक्‍काङ् पोधक् चोःक्‍मारे़ लागि कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन् साप्‍तुबारो॥ हे़क्‍क्‍याङ् सेःक्‌युक्‍मिबा पोःङ्‌से़ आत्तिन् मनाहाॽरे़आङ् मे़ःन्, कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ए उःत्तुबा पाःन्‍निन् पाःत्तुर खुने़ॽ सुनाइङ् इङ्‌भोःसुबाङ्‌ग थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽरे़ लागिरो लॽरिक् निःन्‍धो चोगुरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् नसाःन्‍लाम्‍बारक् मे़न्‍छाम् याप्‍मिहाॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिःमाओ साम्‌योनिबा मे़बोःङ् लॽरिक् पाःत्तुरो॥ एगाङ्‌स्‍मा नाःत्‍लाहाॽओ पावलरे़ आनिॽ वेॽहाॽ लुङ्‌माॽ आदुक्‍तुम्‍सिम्‍मिल्‍ले़ नसानिबा ये़प्‍ले़क्‍हाॽग निधाःप्, हे़क्‍क्‍याङ् ख्रिस्‍ते़न्‌नसाःन् आजोगुम्‍मिल्‍ले़ वेॽहाॽ लुङ्‌माॽ तुक्‍मा आसुक्‍तुम्‍सिम्‍लो लॽरिक् पाःत्तुरो॥
थामिङ्‌
निःसुम् १.१-१०
पावलरे़ सेःक्‌युक्‍मिबा कुयुक् १.११-२.२१
निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुलुङ्‌गुम्‍मिल्‍ले़न् सुनाइङ् ३.१-४.३१
ख्रिस्‍तानि चोःक्‌युम्‍भो नु लक्‍पे़न्‌५.१-६.१०
कुनुप्‍मा ६.११-१८
1
पावलरे़ हाङुबा सेवा
इङ्‌गाॽ सेःक्‌युक्‍मिबा पावलरे़ कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन् हाक्‍निङ्‌बारो॥ मनाहाॽलाम् नु मना युक्‍लाम् सेःक्‌युक्‍मिबा पोःक्‍खाङ्‌बा मे़ःन्, कर ये़सु ख्रिस्‍त नु खुने़ॽ सिःमे़न्‍लाम् कुहिङ्‌वे़त् के़जोःक्‍पा पानुदिङ् पाः निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ इङ्‌गाॽ सेःक्‌युक्‍मिबा पोःङ्‌से़ याप्‍मि सेगे़सिबारो॥ इङ्‌गाॽनु सोरिक् के़वाॽबा काक् फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽहाॽरे़आङ् गलातिया थुम्‍मोबा सेसेहुप्‍लक्‍हाॽओ के़वाॽबाहाॽ सेवा के़म्‍हाक्‍तिॽरो॥ पानुदिङ् पाः निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् हे़क्‍क्‍याङ् दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुलुङ्‌गुम् नु कुसनारुङ्‌ङिन् खिनिॽ के़बिरिर॥ आनिॽ पानुदिङ् पाः निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ हे़क्‍के ये़सुरे़ कन् ये़म्‍मोबा ताप्‍फे़ःम्‍बा इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मोलाम् ताङ्‌से़ःप्‍मा आसुक्‍ल फाॽआङ् आनिॽ लायो आजोगुम्‍बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आनिॽ ले़क्‌वा स्‍ये़रो॥ सदादिङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमिमिदिङ् पोःङ्‌लरो॥ आमे़न्‌!* आमे़न्‌फाॽइन्‌आरो, हे़क्‍केए पोःङ्‌लरो पोःङ्‌लो॥
वेॽस्‍मा सुनाइङ् होःप्‌
इङ्‌गाॽ आनिङ्‌वाॽ मये़रो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ ख्रिस्‍तरे़ कुलुङ्‌गुम्‍लाम् के़उःप्‍पा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् आक्‍खे़न् हारा के़ले़रुम्‍माङ्‌वेॽस्‍मा सुनाइङ्‌ङो के़बेगिर के़बत्‍छिबे॥ से़क्‍खाःल्‍ले़ खे़ङ्‌ग कुजे़क् सुनाइङ् मे़ःन्‍लो, कर कुभा मनाहाॽरे़ग खिनिॽ पिर्बेःम्‍बो थामासि फाॽआङ् ख्रिस्‍ते़ल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओबा सुनाइङ्‌ङिन् मे़इगु मे़ले़क्‍खुर मे़वाॽरो॥ कर तगि आनिगे़ खिनिॽ इङ्‌भोःआसिगे़बा सुनाइङ्‌ङिन्‍नुःल्‍ले़ वेॽ सुनाइङ्‌ङिन् आनिगे़ इङ्‌भोःसुम्‍बे़ॽ इग्र साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌बा माङ्‌लाइङ्‌बाल्‍ले़ इङ्‌भोःसुॽसाङ्‌खे़न्‍निन् साङ्‌ग्राःल्‍ले़ ते़त्तुररो॥ आनिगे़ तगि मे़त्तासिगे़बा हे़क्‍के याम्‍मोआङ् मे़त्तासिगे़ॽरो, आत्तिल्‍ले़ खिनिॽ के़दाःक्‍तुम्‍बा सुनाइङ्‌ङिन्‍नुःल्‍ले़आङ् वेॽस्‍मा सुनाइङ्‌ङिन् इङ्‌गे़भोःसि हाराॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसाङ्‌ग्राःन् खे़ल्‍ले़ कुसम्‍दाङ् चुक्‍लरो॥
10 आल्‍ल इङ्‌गाॽ मनाहाॽरे़ खुनिॽ निङ्‌वाॽ ताःमा मे़ःन्, कर इङ्‌गाॽग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ ताःमा पिमा कोःत्तुङ्‌लो॥ आल्‍लसाङ् इङ्‌गाॽ मनाहाॽरे़ खुनिॽ निङ्‌वाॽ ताःमा पिमासिरक् कोःत्तुङ्‌ने़ फाॽग्र इङ्‌गाॽग ख्रिस्‍तरे़ कुसेवारोबा मे़ःन्‍नाॽरो॥
पावलरे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌लाम् युक् खोःसुॽ
11 आमिःम् फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, इङ्‌गाॽ इङ्‌भोःसुङ्‌बा सुनाइङ्‌ङिङ्‌ग मे़न्‍छाम् याप्‍मिलाम् त्‍ये़बा मे़ःन्‍लो के़लॽबा पाःन्‍निन् कुसिङ्‌के़निःत्तुम्‍ल फाॽआङ् निङ्‌वाॽ चोगुङ्‌लो॥ 12 कङ्‌ग मे़न्‍छाम् याप्‍मिलाम्‍बा खोःसुङ्‌बा मे़ःन्, आत्तिन्‍हाॽरे़आङ् मे़हुॽराङ्‌बाआङ् मे़ःन्, कर इङ्‌गाॽ ये़सु ख्रिस्‍ते़ल्‍ले़ए ओसेःन्‍धाक्‍ताङ्‌ङाङ् खोःसुङ्‌बारो॥
13 इङ्‌गाॽ तगि यहुदि साम्‌योःन्‌इःत्तुङ् नाःत्तुङ्‌ङिल्‍ले़ इङ्‌गाॽ आक्‍तङ्‌बा मना वयाङ् हे़क्‍क्‍याङ् आक्‍खे़न् साॽरिक् ये़सु ख्रिस्‍ते़न्‌नसाःन् के़जोःक्‍पाहाॽ* ग्रिक पाःन्‍दाङ्‌ङो “निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसेसेहुप्‍लक्” पोःङ्॥ तुक्‍खे चाःत्तुङ्‌सिङ्‌ङाङ् मे़ङ्‌मा कोःत्तुङ्‌सिङ् के़लॽबान् खिनिॽ के़घे़प्‍सुम्‍माङ् के़वयिॽरो॥ 14 इङ्‌गाॽ यहुदि आबे़रे़हाॽनुःल्‍ले़आङ् यरिक् यहुदि साम्‌योओ पोःमा निङ्‌वाॽ पिरुङ् हे़क्‍क्‍याङ् आम्‍बा आन्‍धे़बाहाॽलाम् के़बोःङ्‌बा के़युःबा साम्‌योथिम्‍हाॽ इःप्‍मा नाःप्‍मा कुसिक् के़सम्‍बा वयाङ्‌लो॥ 15-16 कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ इङ्‌गाॽ सामे़न्‌वाःन्‍छिङ्‌ङेआङ्धोए लुङ्‌माॽ तुक्‍ताङ्, हे़क्‍क्‍याङ् सेगाङ्‌ङाङ् सेवा चोःक्‍से़ उःत्ताङ्‌लो॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ इङ्‌गाॽ थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽ ये़सुरे़ कुयाःम्‍बेओ सुनाइङ् इङ्‌भोःसुङ्‌सिङ्‌ल फाॽआङ् आबुगे़न् कुस्‍साःन् ओःन्‍धाक्‍मा कुसिराॽ थाङे़॥ खे़न् ये़म्‍मो इङ्‌गाॽ आत्तिन् मनाहाॽआङ् सुजा मे़नाःक्‍तुङ्‌सिङ्‌ङिन्, 17 हे़क्‍क्‍याङ् इङ्‌गाॽनुःल्‍ले़ तगिबा सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽओआङ् सुजा नाःक्‍से़ यरुसले़म ये़क्‌यक्‍को थो मे़म्‍बेःक्‍पे़न्लो, कर इङ्‌गाॽग खिमो अरबिया लाजेॽओ पेगाङ्, हे़क्‍क्‍याङ् ताःन्‍दि इङ्‌गाॽ दमस्‍कस ये़क्‌यक्‍को नुःक्‍खाङ् त्‍याङ्‌लो॥
18 हे़क्‍क्‍याङ् तङ्‌बे सुम्‍सि एगाङ्‌लक् इङ्‌गाॽ यरुसले़म्‍मो पत्रुसरे़ कुदुम्‍से़ पेगाङ्, हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽनुए थिक्-ङा (१५) ये़न् थारिक् युङाङ्‌लो॥ 19 खे़प्‍मो दाङ्‌बाल्‍ले़ कुन्‍साॽ याकुबे़न्‍नु वेॽ आत्तिन् सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽआङ् मे़दुमुङ्‌सिङ्‌ङिन्‍लो॥ 20 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिःमाओ से़क्‍खा पाःन् मे़त्‍निङ्‌लो, इङ्‌गाॽ साप्‍तुङ्‌बा पाःन्‍हाॽ इङ्‌ले़क् मे़ःन्‍लो॥ 21 खे़न् एगाङ् इङ्‌गाॽ सिरिया नु सिलिसिया थुम्‍मो पेगाङ्‌लो॥ 22 यहुदिया लाजेॽओबा सेसेहुप्‍लक्‍हाॽओ ख्रिस्‍ते़न्‌नसाःन् के़जोःक्‍पाहाॽरे़ इङ्‌गाॽ मे़न्‍निए मे़वये़रो॥ 23 खे़ङ्‌हाॽरे़ग तगि याप्‍मि तुक्‍खे के़जाःप्‍पाल्‍ले़ मे़ङ्‌मा कोःत्तुबा नसाःन्‍निन् अक्‍खेःल्‍ले़ इङ्‌भोःसुर वाॽरो के़लॽबा पाःन्‍निन्‍लक् मे़घे़प्‍सुआङ् मे़वये़रो॥ 24 हे़क्‍केःल्‍ले़ इङ्‌गाॽ चोगुङ्‌ङिल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनारा मे़भोःसुरो॥

*1:5 आमे़न्‌फाॽइन्‌आरो, हे़क्‍केए पोःङ्‌लरो पोःङ्‌लो॥

*1:13 ग्रिक पाःन्‍दाङ्‌ङो “निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसेसेहुप्‍लक्” पोःङ्॥