याकुबरे़ साप्‍तुबा सक्‍इङ्‌घङ्
निःसुम्
याकुबरे़ कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन् “के़रे़क् लाजेॽओ के़से़बाआङ् के़वाॽबा ख्रिस्‍ते़न्‌नसाःन् के़जोःक्‍पा यहुदिहाॽ” हाक्‍तुसिबारो॥ कप्‍मो ख्रिस्‍तानि हिङ्‌मन् नु सुत्‍नाःन् चाहाबा के़जोःक्‍पा सिक्‍कुम्‌निङ्‌वाॽ नु लाम्‍लोमारे़ कुयाःम्‍बेओ खाहुन् पिरुसिआङ् पत्॥ कन् खाहुन् पिरुसिल्‍ले़ याकुबरे़ परिक् परिक्‍पा कुबिहाॽ ओगप् चोगुआङ् पत्॥ ख्रिस्‍तानि हिङ्‌मन्‍नो याकुबरे़ याङ्‌साकुन्‍धे नु याङ्‌साॽमा, हङ्‌साॽमा, वेॽहाॽ नुःरिक् मे़प्‍मासि, एःक्‍पएःक् चोःक्‍मा, नसाःन् नु याःम्‍बक्‍हाॽ, ले़सोःप्‍पे़न् युक्‍को कप्‍मा, सिक्‍कुम्‌निङ्‌वाॽ, खेमा थक्‍मा, नाहे़म्‍मा नु नामे़न्‍छाॽ चोःक्‍मा, नाप्‍मिहाॽ चे़ङ्‌मासि, आङ्‌दिङ् लॽमा, नासि थःप्‍मा नु तुवा चोःक्‍मा के़लॽबा पाःन्‍हाॽरे़ कुयाःम्‍बेओ पाःत्तुआङ् पत्‍लो॥
कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङो याकुबरे़ ख्रिस्‍तानि हिङ्‌मन्‍नो वाॽमाल्‍ले़ नसाःन् चोःक्‍मारक् मे़ःन् कर याःम्‍बक्‍काङ् चोःक्‍मा पोःङ् लॽरिक् पाःत्तुॽरो॥
थामिङ्‌
निःसुम् १.१
नसाःन् नु सिक्‍कुम् निङ्‌वा १.२
याङ्‌साॽमा नु याङ्‌साकुन्‍धे १.९-११
निङ्‌वाॽ साॽमा नु हङ्‌साॽमाओ थामा १.१२-१८
खे़म्‍मा नु चोःक्‍मा १.१९-२७
एःक्‍पएःक्‍किल्‍ले़ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ साम्‍दिङ् २.१-१३
नसाःन् नु याःम्‍बक् २.१४-२६
ख्रिस्‍तानि नु ले़सोःप्‍पे़न्‌३.१-१८
ख्रिस्‍तानि नु खाम्‍बेःक्‍मान् ४.१-५.६
कुनुप्‍मा नु वेॽ खाहुन्‍हाॽ ५.७-२०
1
याकुबलाम् सेवा
के़रे़क् लाजेॽओ के़से़बाआङ् के़वाॽबा ख्रिस्‍ते़न्‌नसाःन् के़जोःक्‍पा यहुदिसे,* ख्रिस्‍ते़न्‌नसाःन् के़जोःक्‍पा यहुदिहाॽ–ग्रिक पाःन्‍दाङ्‌ङो “थिक्‌-ने़त् यहुदि सुवाङ्‌हाॽ” पोःङ्॥ निङ्‌वाॽफुमाङ् नु दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुसेवारोबा इङ्‌गाॽ याकुबरे़ कन्‌सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन् हाक्‍निङ्‌बारो॥
नसाःन् नु सिक्‍कुम्‍दिङ् निङ्‌वाॽ
आमिःम् फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, खिनिॽ काक् परिक्‍ले़न् इनोगे़न् तुक्‍खेओ के़ध्‍ये़ॽइल्‍ले़ खे़ङ्‌ग साॽरिक् सःप्‍मनाबा पाःन्‍लो फाॽआङ् इःत्ते़म्‍मे़ॽओ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आक्‍ख्‍यारिक् नसाःन्‍साबा के़जोगि फाआङ् निङ्‌वाॽ साॽमो के़ध्‍ये़ॽइल्‍ले़ खिनिॽ नासि थःप्‍मान् पोःरो के़लॽबान् के़निःसुम्‍लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् नासि थःप्‍मान् कुलिङ्‌धो के़त्‍ल थारिक् पोःर पोःङ्‌लो, हे़क्‍केलॽरिक् खिनिॽ के़धुम्‍बा नु कुलिङ्‌धो के़गे़प्‍पा के़बोःक्‍खिआङ् खिनिॽओ कुलिङ्‌धो मे़ङ्‌गे़प्‍मनाबा पाःन् थेआङ् मे़बोःङ्‌ने़ल्‍लो॥
कर खिनिॽ सिक्‍कुम्‍दिङ् निङ्‌वाॽ चाहाबा के़जोगिने़ फाॽग्र निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नाःक्‍ते़म्‍मे़ॽ हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ के़बिरिॽरो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ कुयाःक् मे़ल्‍ले़ॽए कुनिङ्‌वाॽ हन्‍दुआङ् के़नाःक्‍पाहाॽ के़रे़क् पिरुसिॽरो॥ कर के़नाःक्‍पाल्‍ले़ नाःक्‍तुबा पाःन्‍निन् खोःसुङ् फाॽआङ् चप्‍चि मे़न्‍जोःक्‍के नाःक्‍तुर पोःङ्‌लो॥ चप्‍चि के़जोःक्‍पाङ्‌ग सुरित् केजङ्‌ङिल्‍ले़ मुःत्तुल्‍ले़ वाहङ्‌ङो के़बोःक्‍पा वाभे़ल्‍ले़ङ्‌ङिन् कुइसिःक् यो ना थोबा पोःङ्‌लो॥ हे़क्‍केलॽरिक् चप्‍चि के़जोःक्‍पा मनाःल्‍ले़ यहवे दाङ्‌बाओलाम्* ग्रिक पाःन्‍दाङ्‌ङो “कुरिओस” सुत्‍लाःन् साप्‍ते़आङ् पत्॥ याकुबरे़ “कुरिओस” पाःत्तुबे़न् ये़सु ख्रिस्‍ते़न्‌मे़त्तुबारो, कर कन्‌पाःत्‍लाओ खुने़ॽ पानुदिङ् पाः निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ पाःत्तुबारो॥ थे पाःन्‍नाङ् खोःसुङ् फाॽआङ् मे़इःत्तुन्‍लरो॥ खे़ङ्‌ग कुनिङ्‌वाॽ के़लाम्‍बा मनारो, हे़क्‍क्‍याङ् खे़ल्‍ले़ काक् चोगुबा याःम्‍बक्‍को चोगुङ्‌बि मे़जोःक्‍कान्‍बि लॽरो॥
याङ्‌साॽमा नु याङ्‌साकुन्‍धेसाबा
याङ्‌गे़साॽबा नसानिबान् हाराॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌लाम् मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ् खोःसुल्‍ले़ सःत्‍ल पोःङ्‌लो॥ 10 कर याङ्‌साकुन्‍धेसाबान् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌लाम् नःम्‍नःम्‍बा पोःङ्‌ङिल्‍ले़ सःत्‍ल पोःङ्‌लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खुने़ॽग इगे़ले़म्‍बाआङ् मक्‍के़धा के़बेःक्‍पा ताम्‍भुङ् फुङ् कुइसिःक् इले़म्‍बेःक्‍लो॥ 11 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ नाम्‍से़आङ् नाम्‍लाःङ्‌माल्‍ले़ याःन्‍सुङ्‌ङिन् हेःसुॽ हे़क्‍क्‍याङ् फुङ्‌ङिन्‍नाङ् मक्‍थाआङ् नुःबा कुधाःप्‍मे़न् पेःक्‍लो॥ बा हे़क्‍केलॽरिक्‍के याङ्‌साकुन्‍धेसाबान्‍नाङ् खुने़ॽ याःम्‍बक् चोगुर पत्तिल्‍ले़ए सिः पेःक्‍लो॥
इनोगे़न् तुक्‍खे नु हङ्‌साॽमा
12 इनोगे़न् तुक्‍खेःन् नासि के़धःप्‍पे़ङ्‌ग मुॽइसाबारो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़न् निङ्‌वाॽ साॽमाओ थाःल्‍ले़ कुलिङ्‌धो के़गे़प्‍पा पोःक्‍खे़आङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खुने़ॽ मिःम्‍जि के़मे़प्‍पाहाॽ पिमासि फाॽआङ् माङ्‌हे़क् चोगुबा मे़न्‍नुप्‍मनाबा हिङ्‌मन्‍ले़न् तिचःन् खे़ल्‍ले़ खोःसुॽरो॥ 13 हे़क्‍क्‍याङ् हङ्‌साॽमो के़धाःबाल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ हङ्‌साॽराङ्‌लो फाॽआङ् आप्‍फाल्‍ले़आङ् मे़बाःत्तुन्‍लरो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् फे़न् पाःन्‍लाम्‍बा हङ्‌मे़साॽने़न्‍लो, हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽआङ् आत्तिन्‍हाॽआङ्‌हङ्‌मे़साॽरुन्‍छिन्‍लो॥ 14 कर काक् मनाहाॽ आबाङे फे़न् निङ्‌वाॽइल्‍ले़ मुरा मे़त्तुसिआङ् हङ्‌साॽमो मे़धाःरो॥ 15 कन् फे़न् निङ्‌वाॽइल्‍ले़ आनिॽ आयुक्‍काङ् लायो चोःक्‍मा आबाङ्‌लो, हे़क्‍क्‍याङ् लायोःल्‍ले़ आनिॽ सिःमे़न्‍नो आदेॽरो॥
16 आमिःम् फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, खिनिॽ इङ्‌ले़क्‍को मे़ध्‍ये़म्‍मिन्‍ने़ॽओ॥ 17 काक् नुःबा नु कुलिङ्‌धो के़गे़प्‍पा पर्धाःम्‍मिङ्‌ग थाःङ् ताङ्‌साक्‍पो के़ओःप्‍पा ओःत्तिहाॽ के़जोःक्‍पा पानुदिङ् पाः निङ्‌वाॽफुमाङ्‌लाम् युःरो॥ खे़न् ओःत्तिहाॽग साम्‍ब्रिःप्‍पा कुइसिःक् ले़ङ्‌बेःक्, कर खुने़ॽ आप्‍फाल्‍ले़आङ् मे़ले़ङ्‌ने़न्‍लो॥ 18 खुने़ॽ चोगुबा नावागे़न् चइःत्तो काक्‍नु तगि के़दुम्‍बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङो तोःम्‍मनाबा चासोःक्‌कुइसिःक् आबोःङ्‌ल फाॽआङ् आबाङे कुनिङ्‌वाॽइल्‍ले़ से़क्‍खाबा कुबाःन्‍जाक्‍लाम् कुस्‍साः आजोगे़आङ् वाॽ॥
खे़म्‍मा नु चोःक्‍मा
19 आमिःम् फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, नाघे़म्‍माओ के़रे़क् चात्ते़म्‍मे़ॽओ, कर पाःप्‍माओ नु सिक् पोःक्‍माओ सुःसे़म्‍मे़ॽओ फाॽआङ् कुसिङ्‌निःत्ते़म्‍मे़ॽओ॥ 20 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खिनिॽ सिक्‍किल्‍ले़ आप्‍फाल्‍ले़आङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसिराॽ के़धाङ्‌बा साम्‌योनिबा याःम्‍बक् चोःक्‍मा के़न्‍छुक्‍तुम्‍मिल्‍लो॥ 21 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ ताप्‍फे़ःम्‍बा नु सिक्‍के़ले़ःङ्‌बा पाःन्‍हाॽ ले़रे़म्‍देःसे़म्‍मे़ॽआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खिनिॽ सिक्‍लुङ्‌मो लेःत्तुबा खिनिॽ ताङ्‌से़ःप्‍मा के़सुक्‍पा कुबाःन्‍जाक्‍किन् खिनिॽ नःम्‍नःम्‍माङ् ताःक्‍ते़म्‍मे़ॽओ॥
22 कर पाःन्‍जाक्‍किल्‍ले़ पाःत्तुबा कुइसिःक् चोगे़म्‍मे़ॽओ॥ पाःन्‍जाक् के़घे़म्‍बारक् के़बोःक्‍खिॽने़ फाॽग्र आबाङे इङ्‌गे़ले़क्‍कासिॽरो॥ 23 पाःन्‍जाक्‍किन् के़घे़प्‍सुम् कर खे़न् कुइसिःक् के़न्‍जोगुम्‍मिन्‍ने़ फाॽग्र से़ल्‍ले़ङ्‌घोओ खिनिॽ नारा ओगे़मे़त्तुम्‍बा कुइसिःक् चोःक्‍लो॥ 24 खिनिॽ आबाङे ओगे़मे़त्तासिआङ् आनिगे़ आक्‍तङ्‌बा चोगिगे़ फाॽआङ् के़निःसुम्‍बान् के़बेगिनुमे़ःन्‍ने निङ्‌वाॽ के़भेःत्‍छुम्‍लो॥ 25 कर आत्तिन् मनाःल्‍ले़आङ् चोःक्‌युम्‍भो के़बिबा सेसे साम्‌योथिम्‍मिन् खे़प्‍सुआङ् निङ्‌वाॽ मे़भेःत्‍छुन्, कर खे़ल्‍ले़ चक्‍मे़ल्‍लॽए नुःरिक् ओमे़त्तुआङ् खे़प्‍सुबा पाःन्‍हाॽ चोगुॽ, खे़ल्‍ले़ चोगुबा काक् कुयाःम्‍बक्‍को निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ मुॽइसाम् पिरुॽरो॥
26 आत्तिल्‍ले़ इङ्‌गाॽ साम्‌योसाबा चोःक्‍का लॽरिक् निङ्‌वाॽ इःत्तुॽ, कर कुले़सोःप्‍पे़न्‌युक्‍को मे़गत्तुन्‍ने़ फाॽग्र खे़ङ्‌ग इङ्‌ले़क्‍सिङ्‌ङाङ् खे़ल्‍ले़ कुसाम्‌योःङ्‌ग हने़रक् पोःङ्‌लो॥ 27 पानुदिङ् पाः निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ ते़न्‍दिङ् चोगुबा सुत्‍थो नु सेसेबा साम्‌योसाबा पोःङ्‌माङ्‌ग बा कन्‍लो–ये़त्‍छाबाहाॽ नु मेमेदुमाहाॽ खुनिॽ इनोगे़न् तुक्‍खेहाॽओ कम्‍ब्राङ् मे़प्‍मासि, हे़क्‍क्‍याङ् इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मोबा याप्‍मि के़जिःम्‍बा पाःन्‍हाॽलाम् माःङ्‌घा वाॽमारो॥

*1:1 ख्रिस्‍ते़न्‌नसाःन् के़जोःक्‍पा यहुदिहाॽ–ग्रिक पाःन्‍दाङ्‌ङो “थिक्‌-ने़त् यहुदि सुवाङ्‌हाॽ” पोःङ्॥

*1:7 ग्रिक पाःन्‍दाङ्‌ङो “कुरिओस” सुत्‍लाःन् साप्‍ते़आङ् पत्॥ याकुबरे़ “कुरिओस” पाःत्तुबे़न् ये़सु ख्रिस्‍ते़न्‌मे़त्तुबारो, कर कन्‌पाःत्‍लाओ खुने़ॽ पानुदिङ् पाः निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ पाःत्तुबारो॥