पावलरे़ रोमिहाॽ हाक्‍तुसिबा सक्‍इङ्‌घङ्‌
निःसुम्
कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन् पावलरे़ रोम ये़क्‌यक्‍को के़ने़बा सेसेहुप्‍लक्‍कोबा नसानिबाहाॽ हाक्‍तुसिबारो॥ पावले़न्‌रोम्‍मो मे़म्‍बेःक्‍के वये़, कर खे़प्‍मो पेःक्‍माआङ् खे़प्‍मोबा नसानिबाहाॽ तुम्‍मासि हे़क्‍क्‍याङ् कुभा ये़म् थारिक् खे़ङ्‌हाॽनु माङ्‌सेवा याःम्‍बक् चोःक्‍मा निङ्‌सेःक् चोगु॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽलाम्‍बा कुभाॽ खोःमाआङ् स्‍पेन लाजेॽओ सुनाइङ् इङ्‌भोःसे़ पेःक्‍मा के़लॽबाआङ् निङ्‌वाॽ चोगुआङ् वये़रो॥ कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङो नसानिबा हिङ्‌मन्‍नो चाहाबा के़जोःक्‍पा पाःन्‍हाॽरे़ कुयाःम्‍बेओ पावलरे़ चे़क्‍खुआङ् वाॽरो॥
पावलरे़ रोम सेसेहुप्‍लक्‍पा मनाहाॽओ सेवा तोःन्‍दुर खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ लागि निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङो पेलिगे़न् तुवा तोःन्‍दुबा पाःन्‍निन् साप्‍तुआङ् वाॽरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिःमाओ यहुदिसाङ्‌थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌साङ्‌लायो मे़ःन्‍नेबा पोःङ्‌मा पोःङ्‌लॽरिक् पावलरे़ पोधक् चोगुआङ् वाॽ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ काक् मे़न्‍छाम् सुवाङ्‌हाॽ लायोरे़ ते़त्तुसिआङ् मे़वाॽरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिःमाओ लायो मे़ःन्‍नेबा पोःङ्‌माग ये़सुःन्‌नसाःन् चोःक्‍माए पोःङ् फाॽआङ् मे़त्तुसिरो॥ ये़सुःन्‍नु थिक्‍हुप् पोःङ्‌माल्‍ले़ कुसङ् हिङ्‌मन्‍निन् आघोःसुम् फाॽआङ् मे़त्तुसिरो॥ नसानिबाहाॽरे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन्‍नु सनारुङ् मे़गत्तुॽ, हे़क्‍क्‍याङ् सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ लायो नु सिःमे़ल्‍ले़न् मुक्‍साम्‍लाम्‍बा चोःक्‌युम्‍भो पिरुसिॽरो॥ नाःत्‍ला ५-८ ओ पावलरे़ साम्‌योथिम्‍मिल्‍ले़न् निङ्‌वाॽसोःक्‍किन् नु नसानिबाहाॽरे़ खुनिॽ हिङ्‌मन्‍नो सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमुक्‍साम्‍मिल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ चे़क्‍खुरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ काक् मे़न्‍छाम् सुवाङ्‌हाॽरे़ लागि चोगुबा निङ्‌सेःक्‍को अक्‍खेलॽरिक् यहुदिहाॽ नु थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽ ताःमा मे़सुक्‍पे फाॽआङ् पाःन् थक्‍लो॥ यहुदिहाॽरे़ ये़सुःन् मे़नाॽरुबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ वेॽ मे़न्‍छाम् सुवाङ्‌हाॽरे़ ये़सु ख्रिस्‍ते़न्‌नसाःन् चोःक्‍मोलाम् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुलुङ्‌गुम्‍मिन् मे़घोःसुर के़लॽबा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌सेःक् वये़रो॥ कुनुप्‍मो पावलरे़ ख्रिस्‍तानि हिङ्‌मन्‍नो वेॽहाॽ लुङ्‌माॽ तुक्‍मासिल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ ताःमा सुक्‍ते़त् लॽरिक् चे़क्‍खुआङ् वाॽरो॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् माङ्‌सेवा चोःक्‍मा, नसानिबाहाॽरे़ आबाङे लाजेॽ युक्‍साबाहाॽ हे़क्‍क्‍याङ् वेॽ मनाहाॽनु चोःक्‍मा के़बोःङ्‌बा लक्‍पे़न्‍निल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओआङ् साप्‍तुआङ् पत्‍लो॥
थामिङ्‌
निःसुम् नु निङ्‌वाॽसोःक् १.१-१७
मनाहाॽ से़न्‍लप् चाहाबा मे़जोःक् १.१८-३.२०
से़न्‍लप्‌रे़ लागि निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌सेःक् ३.२१-४.२५
ख्रिस्‍तओ कुसङ् हिङ्‌मन् ५.१-८.३९
निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌सेःक्‍को यहुदिहाॽ ९.१-११.३६
ख्रिस्‍तानि थिम् १२.१-१५.१३
कुनुप्‍मा नु पावलरे़ कुसेवाःन् १५.१४-१६.२७
1
सेवा
निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेःक्‌युक्‍मिबा पोःङ्‌से़ सेगाङ्‌ङाङ् कुसुनाइङ् इङ्‌भोःसे़ उःत्ताङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुसेवारोबा इङ्‌गाॽ पावलरे़ कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन् हाक्‍निङ्‌बारो॥ कन् सुनाइङ्‌ङिङ्‌ग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ तगिसा कुमाङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पाहाॽलाम्‍बा सेसे साम्‌योसाप्‍लाओ माङ्‌हे़क् चोगुआङ् पत्‍लो॥ कन् सुनाइङ्‌ङिङ्‌ग निङ्‌वाॽफुसाः ये़सुरे़ कुयाःम्‍बेओरो॥ खुने़ॽग दाउद हाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमुॽइदाङ्‌सालाम्‍बा मे़न्‍छाम् याप्‍मि पोःक्‍खे़, हे़क्‍क्‍याङ् सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमुक्‍साम्‍लाम्‍बा खुने़ॽ सिःमे़न्‍लाम् याम्‍मो हिङे़बाल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुसाःरो फाॽआङ् ओसेःन्‍दाङ् पोःक्‍खे़रो॥ खुने़ॽए ये़सु ख्रिस्‍त आनिॽ दाङ्‌बारो॥ खुने़ॽलाम् नु कुमिङ्‌सो इङ्‌धाःङ्‌ले़ लागि के़रे़क् लाजेॽबा थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽरे़ नसाःन् मे़जोगुर हे़क्‍क्‍याङ् इङ्‌जाःङ् के़इःप्‍पा के़नाःप्‍पा मे़बोःङ्‌ल फाॽआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेःक्‌युक्‍मिबा पोःङ्‌मा सुये़म् पिरिगे़आङ् वाॽरो॥ खिनिॽआङ् खे़ङ्‌हाॽनुए ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुइङ्‌जाःङ् के़इःप्‍पा के़नाःप्‍पा कुमना पोःङ्‌से़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ के़उःत्तिआङ् के़वयिॽरो॥
निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ साॽरिक् मिःम्‍जि के़मे़त्तिॽआङ् आबाङे कुसेसे मना पोःङ्‌से़ के़उःत्तिबा रोम* रोम–रोम ये़क्‌यक्‍किन् रोमि हाङ्‌जुम्‍मिल्‍ले़न् हाङ्पाङ् वये़॥ ये़क्‌यक्‍कोबा आमिःम् फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, आनिॽ पानुदिङ् पाः निङ्‌वाॽफुमाङ् नु दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ हाराॽ लुङ्‌गुम् नु सनारुङ् के़बिरिररो॥
पावलरे़ रोम ये़क्‌यक्‍को पेःक्‍मा निङ्‌वाॽ चोगुॽ
काक्‍नुःल्‍ले़ तगि खिनिॽ के़रे़क्‍ले़ लागि सेवा चोगुङ्‌बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् ये़सु ख्रिस्‍तलाम्‍बा नोगे़न् पिरुङ्‌लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङो के़वाॽबा खिनिॽ नसाःन्‍निल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओबा इङ्‌घङ्‌ङिन् इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मो काक् पिसाङ् से़ःरे़आङ् वाॽरो॥ खुने़ॽ कुस्‍साःल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ सुनाइङ् इङ्‌भोःसुङ्‌ल के़रे़क् आनिङ्‌वाॽलाम्‍बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् सेवा चोगुङ्‌लो, हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽए खिनिॽ लागि ए़त्‍ले़ङ् तुवा चोगुङ्‌बान् निःसुआङ् वाॽरो॥ 10 सदादिङ् इङ्‌गाॽ चोगुङ्‌बा तुवाओ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ कुइसिःक् आक्‍खेलॽरिक्‍साङ् लाम् खोःसुङ्‌ङाङ् खिनिॽओ ताःमा सुक्‍कार फाॽआङ् पेलिगे़न् तुवा चोःक्‍कारो॥ 11 इङ्‌गाॽ खिनिॽ नसाःन्‍नो के़धुम्‍बा चोःक्‍से़ याम्‍साम्‍गे़न् पर्धाःम्‍मिन् खिनिॽनु हाःमा फाॽआङ् साॽरिक्‍के खिनिॽनु तुम्‍मा निङ्‌वाॽ चोगुङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ 12 हे़क्‍केलॽरिक् आनिॽ के़रे़क्‍ले़ नसाःन्‍लाम्‍बा हाङ्‌हाङ् आमे़त्‍छिङ्‌लो॥
13 आमिःम् फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, खिनिॽओ ताःमा यरिक्‍ले़ङ् निङ्‌वाॽ चोगुङ्, कर आल्‍लो थारिक् ताःमा मे़न्‍छुक्‍पे़न्‌के़लॽबान् निङ्‌वाॽ खोःसे़म्‍मे़ॽ के़लॽबा निङ्‌वाॽ इःत्तुङ्‌लो॥ इङ्‌गाॽ वेॽ थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽ ख्रिस्‍तओ तारुङ्‌सिङ्‌बा हे़क्‍के खिनिॽओलाम्‍माङ् यरिक् मनाहाॽ ताःप्‍मासि आनिङ्‌वाॽ वाॽरो॥ 14 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ इङ्‌गाॽग खासाम्‍बाहाॽ नु खासाम् मे़ःम्‍बाहाॽ, हे़क्‍क्‍याङ् सिक्‍कुम्‍साबाहाॽ नु सधःक्‍पाहाॽ, के़रे़क्‍ले़ लागि सुनाइङ् इङ्‌भोःमाए पोःङ्‌लो॥ 15 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खिनिॽ रोम्‍मो के़वाॽबाहाॽआङ् सुनाइङ् इङ्‌भोःमानिङ्‌साॽरिक् आसिक् समे़आङ् वाॽरो॥
16 कन् ख्रिस्‍तरे़ कुसुनाइङ्‌ङिन् इङ्‌भोःमा मे़नुःन्‍नान्‍लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ कन् सुनाइङ्‌ङिन् नसाःन् के़जोःक्‍पा काक् मनाहाॽ, तगि यहुदिहाॽ* तगि यहुदिहाॽ–ये़सु यहुदि हिम्‍सयङ्‌ङो सावाःन्‍छिङे़आङ् वये़, हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ आबाङे कुलाजेॽओ सुनाइङ् इङ्‌भोःसु॥ याङ्‌सि, सुनाइङ्‌ङिन् के़रे़क् मनाहाॽओ नु के़रे़क् लाजेॽहाॽओ इङ्‌भोःमा पोःक्‍खे़॥ हे़क्‍क्‍याङ् याङ्‌सि थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽ ताङ्‌से़ःप्‍मासि निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमुक्‍साम्‍लो॥ 17 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिःमाओ आक्‍खेलॽरिक् आप्‍तिक् मे़ःन्‍नेबा आजोःक् फाॽआङ् कन् सुनाइङ्‌ङिल्‍ले़ ओसेःन्‍आधाक्‍लो, हे़क्‍क्‍याङ् कङ्‌ग नसाःन्‍लाम् हेःक्‍सिङ्‌ङाङ् नसाःन्‍लाम्‍बाए कुलिङ्‌धो के़त्‍लो॥ साम्‌योसाप्‍लाओ अक्‍खेलॽरिक् साप्‍ते़आङ् पत्, “साम्‌योनिबाङ्‌ग नसाःम्‍लाम्‍बाए हिङ्‌लो॥”* हबकुक २.४
लायोःल्‍ले़ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसाक्‍के़न्
18 साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌लाम् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसाक्‍के़न्‍निन् लायोबा नु फे़न् याःम्‍बक्‍किल्‍ले़ कुधिम्‍बा के़रे़क् मे़न्‍छाम् याप्‍मि सम्‍दाङ् चुक्‍ते़आङ् वाॽरो॥ हाबा कन् मनाहाॽरे़ए खुनिॽ ताप्‍फे़ःम्‍बा याःम्‍बक्‍किल्‍ले़ से़क्‍खाःन् थेःक्‍तुआङ् वाॽरो॥ 19 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽ खुम्‍दिङ् पिरुसिॽरो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ कुसिङ्‌निःप्‍मा के़बोःङ्‌बा काक् पाःन्‍हाॽग आबाङे खे़ङ्‌हाॽ ओसेःन्‍धाक्‍तुसिआङ् वाॽ, हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ नुःरिक्‍काङ् कुसिङ् मे़निःत्तुआङ् मे़वाॽरो॥ 20 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍माल्‍ले़ नावागे़न् चइःत् पोःक्‍खे़आङ्धोए निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ निःमे़न्‍दे़प्‍मनाबा कुसुम्‍बोःन्–मे़न्‍नुप्‍मनाबा कुमुक्‍साम् नु निङ्‌वाॽफुगे़न् नोस्रङ्‌ङिन्–नुःरिक्‍काङ् निःदे़त्‍लो॥ खे़ङ्‌हाॽग नावागे़न् चइःत् पोःक्‍खे़बा पाःन्‍हाॽलाम्‍मे नुःरिक्‍काङ् कुसिङ् निःत्ते़त्ते़आङ वाॽरो॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ मे़न्‍छाम् याप्‍मिहाॽरे़ मे़न्‍निःमना लाम्‍सिङ्‌मा पाःन् थेआङ् होःप्‍लो॥
21 खे़ङ्‌हाॽरे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् कुसिङ् मे़निःत्तुसाङ् खुने़ॽ पिमा के़बोःङ्‌बा मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ् मे़म्‍बिरुन् हे़क्‍क्‍याङ् नोगे़न्‍नाङ् मे़म्‍बिरुन्‍लो॥ कर खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ इःत्‍छिङ्‌साम्‍मिन् फे़ःत्‍लाॽरे़ पेरो, हे़क्‍क्‍याङ् खुनिॽ अदङ् निङ्‌वाॽइन्‌खादाप्‍तुआङ् वाॽरो॥ 22 खे़ङ्‌हाॽरे़ आनिगे़ सिक्‍कुम्‍साबा वयिगे़ मे़लॽसाङ् खे़ङ्‌हाॽग अदङ् मे़बोःक्‍खे़रो॥ 23 खे़ङ्‌हाॽरे़ आजुनिबा मिमिदिङ्‌गे़न् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् सेवा चोःक्‍माल्‍ले़ कुले़क्‌वा के़सिःबा के़बेःक्‍पा मे़न्‍छाम् याप्‍मि, थक्‍सा, पुसा नु के़सःन्‍छिङ्‌बा थक्‍साहाॽ हे़क्‍तङ्‌बा नावाइत्‍लाःन् सेवा मे़जोगुरो॥
24 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽ खुनिॽ आबाङे निङ्‌वाॽबाल्‍ले़ कोःत्तुबा सिक्‍के़ले़ःङ्‌बा याक्‍नाम्‍मोए वाॽमा पाङ्‌घुसि, हे़क्‍क्‍याङ् खुनिॽ आबाङे नासिङ्‌गे़न् थक्‍को सिरिङ् मःमा याःम्‍बक् मे़जोःक्‍सिङ्‌लो॥ 25 खे़ङ्‌हाॽरे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसे़क्‍खाःन् नसाःन् चोःक्‍माल्‍ले़ कुले़क्‌वा निःनिःबाए इङ्‌ले़क्‍पा पाःन्‍हाॽ नसाःन् मे़जोगुरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ नावागे़न् चइःत् के़ने़बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुले़क्‌वा नावागे़न् चइःत्तिन् सेवा मे़जोगुरो॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिङ्‌ग सदादिङ् ने़म्‍भोगे़न् नारा फोःमा लाॽरुरो॥ आमे़न्॥
26 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽ सिरिङ् आमःबा याम्‍बोःप्‍मा निङ्‌वाॽओ ले़रुसिरो॥ हे़क्‍केलॽरिक् मे़न्‍छुमाहाॽरे़आङ् के़बोःङ्‌बा के़युःबा कुइसिःक् ये़म्‍बित्‍छाॽहाॽनु इम्‍माल्‍ले़ कुले़क्‌वा मे़न्‍छुमाहाॽनुए फे़न् याःम्‍बक् मे़जोगु॥ 27 हे़क्‍केलॽरिक् ये़म्‍बित्‍छाॽहाॽरे़आङ् के़बोःङ्‌बा के़युःबा कुइसिःक् मे़न्‍छुमाहाॽनु इम्‍माल्‍ले़ कुले़क्‌वा वेॽ ये़म्‍बित्‍छाॽहाॽनु याम्‍बोःप्‍मा निङ्‌वाॽइल्‍ले़ याःन्‍दुसिआङ् ताप्‍फे़ःम्‍बा याःम्‍बक् मे़जोगुरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ग मे़जोगुबा खे़न् ताप्‍फे़ःम्‍बा पाःन्‍निल्‍ले़न् खुम्‍दिङ् आबाङे थक्‍को मे़घोःसुरो॥
28 खे़ङ्‌हाॽरे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ मे़निःसु मे़धाःसुबा पाःन्‍हाॽ मे़नाॽरुबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खुने़ॽ खे़ङ्‌हाॽ फे़न् निङ्‌वाॽओ ले़रुसिरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ चोःक्‍मा मे़न्‍नुॽमना पाःन्‍हाॽ मे़जोगुरो॥ 29 खे़ङ्‌हाॽ काक् परिक्‍पा कुइभे़म्‍मा, फे़न् निङ्‌वाॽ, खिःम्‍मा हे़क्‍क्‍याङ् चिःत्‍छिङ्‌मा, नाहे़म्‍मा, मना से़प्‍मा, खेमा थक्‍मा, इङ्‌ले़क्‍मा, मनाहाॽरे़ खुनिॽ निङ्‌वाॽ तुक्‍ल चोःक्‍मा पाःन्‍हाॽरक् मे़इःत्तुॽरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽ मना के़जे़ङ्‌बा, 30 मना चाःत्‍थि के़देःबा, निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् के़जिःप्‍पा, मना ताप्‍फे़ःल्‍लिक् के़मे़प्‍पा, आङ्‌दिङ् के़लॽबा हे़क्‍क्‍याङ् के़हे़न्‍छिङ्‌बा मे़बोःक्‍खे़आङ् मे़वाॽरो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ फे़न् पाःन्‍हाॽ चोःक्‍मा कुसङ्‌लाम् मे़गोःत्तुॽ, हे़क्‍क्‍याङ् माबाहाॽरे़ खुनिॽ पाःन् मे़ङ्‌घे़प्‍सुन्॥ 31 खे़ङ्‌हाॽ अदङ् मे़जोःक्, मे़जोगुबा माङ्‌हे़क्‍हाॽ मे़ङ्‌गे़त्तुन्, मनाहाॽ लुङ्‌माॽ मे़न्‍दुक्‍तुन्‍छिन्, हे़क्‍क्‍याङ् खुनिॽ लुङ्‌माॽ स्‍याःत् मे़लॽने़न्‍लो॥ 32 अक्‍तङ्‌बा याःम्‍बक् के़जोःक्‍पाहाॽग सिःमे़ल्‍ले़न् खुम्‍दिङ् खोःमा लाॽरुसिॽ के़लॽबा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुइङ्‌जाःङ्‌ङिन् कङ्‌हाॽरे़ नुःरिक्‍काङ् मे़निःसुसाङ् आबाङेरक् अक्‍तङ्‌बा याःम्‍बक् मे़न्‍जोगुन्, कर हे़क्‍तङ्‌बा के़जोःक्‍पा वेॽ मनाहाॽआङ् नुःबा के़जोगुम्‍लो मे़मे़त्तुसिॽरो॥

*1:7 रोम–रोम ये़क्‌यक्‍किन् रोमि हाङ्‌जुम्‍मिल्‍ले़न् हाङ्पाङ् वये़॥

*1:16 तगि यहुदिहाॽ–ये़सु यहुदि हिम्‍सयङ्‌ङो सावाःन्‍छिङे़आङ् वये़, हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ आबाङे कुलाजेॽओ सुनाइङ् इङ्‌भोःसु॥ याङ्‌सि, सुनाइङ्‌ङिन् के़रे़क् मनाहाॽओ नु के़रे़क् लाजेॽहाॽओ इङ्‌भोःमा पोःक्‍खे़॥

*1:17 हबकुक २.४