Balʉwa wa yɨɓa nɨnɔ
Yuani
akpika ndɨ
Lɨkpʉmʉka la mambwa
Balʉwa wa yɨɓa nɨnɔ Yuani akpika ndɨ nɨmʉ. Akpikilya ndɨ «Muko yi nɨnɔ Kunzi apʉnaga ndɨ pa imoti na ɓomikakɨ». Muko yi nɨ Kanisa, ɓomikakɨ nɨ ɓakilisito. Ʉtʉmbʉlyagatʉ ndɨ ɓɛyɔ ɓakilisito ɓokwononi mino kaiko na sɨpananɨsɔ luga kaɓʉ. Ʉɓɨkya gɔnɨ ɓɛ okwononi kaigwinonogo yapʉ ka baya, na kaiɓuulyo na ɓatʉ ɓi nɨɓɔ ɓakaʉpá ɓambanzʉ mʉtʉʉ di no Mongoni Manza.
Yɨgbananaga ya kɨtaɓʉ yi nɨyɨ:
Yuuso 1-3
Tikini ka lɨngʉnʉ na sɨpananɨsɔ 4-11
Yuuso ya muliɓo 12-13
1
Yuuso
Ɨmɨ mʉzɛɛ nɔ nakpiki ɓalʉwa yi nɨmʉ. Nukpikilyi ɨwɛ Mama nɨnɔ Kunzi ʉpʉnaga ndɨ na ɓomikakʉ nɨɓɔ nʉpaga lɨmbɛngɨ limoti. Kɛgʉ asɨ ɨmɨ aka nɔ namʉpaga, luki limoti, ɓatʉ ɓasɨ nɨɓɔ ɓibaga lɨngʉnʉ, ɓamʉpagatʉ gɔnɨ. Tamʉpaga kyɛ lɨngʉnʉ a kʉsɔ kusu, na ika ndɛkɛ kadwɛ ka ɓɛnzɛ na ɓɛnzɛ.
Kunzi Baba pa imoti na Yeso-Kilisito, Miki yi nɨnɔ ka Baba, ɓatɨpɨ́ ɨzɨyɔ, mʉpɨlya ma ɓʉnyɛ na mazɨyɔ kyɛ tiki ka lɨngʉnʉ na sɨpananɨsɔ.
Tikini ka lɨngʉnʉ na ka sɨpananɨsɔ
Nogwa ndɨ magyagya kʉgbɛ kaɨna ɓɛ ɓomikakʉ ɓagɔgɔ ɓa ka lɨngʉnʉ kaɓyɛnɛnɛ na mʉtʉʉ nɨmɔ Baba atɨpá ndɨ. Mbɨya yi nɨmʉ, yɛ Ma, nakaʉɓɨkya ambɛ: topononini. Kɛgʉ mʉtʉʉ mambɨya mɔ nukpikilyi mɔ, luki limoti, a nɨmɔ aka mɔ tikaga na imu katʉkya ndɨ ka mʉpʉnganagɨ. Kapanana nɨ kakpakyana ka mʉtʉʉ ko Kunzi. Mʉtʉʉ mi nɨmɔ mʉkana ndɨ katʉkya ka mʉpʉnganagɨ, akaɓɨkya ɓɛ ponononi.
A ɓɛyɔ, ɓatʉ ɓa ɓɔngɔ ɓakpʉ ɓomisikononi ɓingbwi ka ɔɓɨlɨ. Ɓatʉ ɓi nɨɓɔ ɓakaɓɨnɨkyanagɨgʉ ɓɛ Yeso-Kilisito ɨɨta ndɨ mʉmbanzʉ abɛ iɓusu. Mʉtʉ yi nɨnɔ amʉyaga kaɓɨnɨkyana ɓɛyɔ, a mʉtʉ waɓɔngɔ na a gɔnɨ mumuyoniso ka Kilisito. Ɛɛɛ, wiminyonito nɛkɨ, kyɛ makoɓungusonitɔgʉ masɔlɔ ma ligubo kusu. Luki limoti, mokwononi kainisono na mʉkalya kunu masɨ.
Mʉtʉ wasɨ nɨnɔ koɓuulyogigʉ mʉtɨwɨ ka Kilisito, nɨnɔ agyaga di, kɛgʉ na yʉkanana no Kunzi. Luki limoti, nɨnɔ oɓuulyogo a na yʉkanana na Baba no Miki gɔnɨ. 10 Mʉmbanzʉ kodoku katɨwa ku kunu nɨ kopigʉ mʉtɨwɨ mi nɨma, makatilyonitɔgʉ, makamuusonitɔgʉ ɓɛgɛyɔ. 11 Mʉmbanzʉ kamuuso, iba ɓʉkananaga na ɨyɨ ko pisi ya yɨgya yanyɛ kakɨ.
Yuuso ya muliɓo
12 Natʉ ɓata na makpʉmʉka makpʉ kamuzukilyogo, luki limoti, nakɛgʉ ɓi kapa kamukpikilyo ka balʉwa aka. Kinili, na na tamanaga kadwɛ kʉ mo mino, tɨkpʉkpʉmʉkya kʉwa ɓanʉ miso ko miso, iba tiki ɓutumo na magyagya ɓɨɗɛ.
13 Ɓomika Mʉsalɨ* 13 Ɓomika Mʉsalɨ: Ɓa ɓatʉ ɓa Kanisa yi nɨyɔ Yuani alʉmbaga ndɨ mino. kakʉ nɨnɔ Kunzi apʉnaga ndɨ, ɓumuusogito gɔnɨ.

*1:13 13 Ɓomika Mʉsalɨ: Ɓa ɓatʉ ɓa Kanisa yi nɨyɔ Yuani alʉmbaga ndɨ mino.