3
Zɛgɛsɨ okpokyonini
Lɨsyɛ limoti, Pɛtɛlɛ na Yuani ɓa ndɨ kaɗaka ka Ndaɓʉ ko Kunzi ka malʉmba ma saa-tisa. Ɓuwobi na mupumi mi, nɨmɔ ɓalɨkyaga ndɨ ɓɛ «Mupumi Manza», mʉlʉkʉ ɓemoti ikaga ndɨ wa. Mʉlʉkʉ yi nɨnɔ ɨɓʉkʉta ndɨ zɛgɛsɨ. Masyɛ masɨ ɓabinikogoku ndɨ wa, kyɛ iki kaɨkʉkʉngya ka ɓatʉ nɨɓɔ ɓogulyaga ndɨ kʉ ɓɛyɔ. Nɨyɔ amɨna ndɨ Pɛtɛlɛ na Yuani nɨ ɓanogulyo kʉ, ʉkʉnga ɓuyi. Ɓanda ndɨ ɓɨngbangbangba, Pɛtɛlɛ aka na ɨyɨ ɓɛ: «Tindoku!» Alʉkʉ nɔ ʉnda ndɨ ɓizumuuu, kyɛ a ndɨ na mʉtamanagɨ ɓɛ ɓakapá luki. Kʉwa wa, Pɛtɛlɛ aɓɨkya ndɨ ɓɛ: «Nakɛgʉ gʉtʉgʉ na lɨfalanga aka ikanɨ ɔlɔ. Luki limoti, nakaʉpá tʉmatʉ nɨtɔ na notu: ko lino ka Yeso-Kilisito nɨnɔ mʉtʉ wa Nazalɛtɨ, wamaga, wakpakyana!»
Kumbuso yi, Pɛtɛlɛ agwi ndɨ kʉɓɔkʉkɔ kwa kʉmbanzɨkanɨkɔ kamomoso. Wa aka wa, magʉ apingaga ndɨ, ɨyɨ aka ndɨ ɓɨndɔmʉ, ɓɨgba, apʉnga kakpakyana. Ɓogulya ndɨ na Pɛtɛlɛ ɨɓʉ na Yuani, anobumbukogo nɨ anabibiso Kunzi. Ɓatʉ ɓasɨ nɨɓɔ ɓa ndɨ wa, ɓamɨna nɨ anakpakyana, anabibiso Kunzi. 10 Nɨyɔ ɓibo ɓɛ ɨyɨ nɔ ikaga ndɨ wakiko kaɨkʉkʉngya ka kpɔlɔ wa mupumi ma Ndaɓʉ ko Kunzi, nɨmɔ ɓalɨkyaga ndɨ ɓɛ «Mupumi Manza», ɓaɓanga ndɨ, ɓapʉnga kombomboyo ko bulya lɨkpʉmʉka nɨlɔ akɨtyanaga ndɨ lɔ.
Pɛtɛlɛ akanzɨna ka Ndaɓʉ ko Kunzi
11 Alʉkʉ nɔ kɛgʉ ndɨ ɓata kapa katʉkya ka kpɔlɔ ka Pɛtɛlɛ na Yuani. Ɓatʉ ɓasɨ ɓombomboya ndɨ kʉgbɛ, ɓaga mbangʉ kʉ ɓa ndɨ mino ka pa nɨyɔ ɓalɨkyaga ndɨ ɓɛ «Pa ya kɨgbʉka ka ngama Sɔlɔmɔnɔ.» 12 Nɨyɔ Pɛtɛlɛ ɨna ndɨ ɓɛyɔ, ʉɓɨkya ɓambanzʉ ɓɛ: «Iɓunu Ɓezaleli, ko bulya ɨkɨ yɔ mo mino kombomboyo ka lɨkpʉmʉka li nɨlɨ? Ko bulya ɨkɨ yɔ mo mino katɨnda ɓɨngbangbangba abɛ iɓusu ɓɔ takpokyonisi pisi ko ngu na ɓungbingbili kusu kambwa ko Kunzi? 13 Kunzi ka Abalahamʉ, ka Isaka na ka Yakɔbɔ, Kunzi ka ɓotitosu, owonisi ɨbɨba ka musunzu kakɨ ɓɛyɔ ka Yeso. Iɓunu masʉta ndɨ, mamanganya kambwa ka Pilatʉ nɨnɔ a ndɨ wakɨtʉlya kakʉlaga. 14 A ndɨ Wotu na Wongbingbili, luki limoti, iɓunu mamanganya ndɨ, maɓɨkya Pilatʉ ɓɛ amʉkʉlyɨ mʉgya-manyɛ. 15 Wɨna sɛ, iɓunu mamwisisa ndɨ mʉtʉ yi nɨnɔ atɨpága ɔɓɨlɨ walɨngʉnʉ, luki limoti Kunzi apupisa ndɨ ka mbʉkʉ. Tɨna ndɨ lɨkpʉmʉka li nɨlɔ no miso. 16 Alʉkʉ yi nɨmʉna makamɨna mʉ, mamibagatʉ. Ohuki pisi ka baya yo lino ka Yeso, lino li nɨlɔ apingisogini. Baya yɔ ahukusi lɨngʉnʉ ɓɛyɔ ma kʉwa mino kamɨna yɨ.
17 Ɓomika-mama, mbɨya wanʉ, nakaiba ɓɨnza ambɛ iɓunu na ɓangama kunu magya ndɨ Yeso ɓɛyɔ kyɛ makɛgʉ ndɨ kaiba. 18 Luki limoti, Kunzi otulyosa ndɨ nɨlɔ aɓɨkya ndɨ ka ɓʉndɛlɨ pisi ka ɓogyalandʉ ɓasɨ ɓɛ Masiya kakɨ igyogyisatʉ ndɛkɛ. 19 Yikosoni nɛkɨ ɔɓɨlɨ kunu, mamigilyoku Kunzi kyɛ olimogi ɓʉnyɛ kunu. 20 Kʉwa wa, Mombukwono-dosu amʉpátʉ ndɛkɛ ngbingo muyukumo, amʉtɨkɨlya Yeso, Masiya nɨnɔ amʉpʉnɨlyaga ndɨ katʉkya ka ɓʉndɛlɨ. 21 Mbɨya wanʉ, okwononi ɓɛ Yeso iki mbɛyɨ kʉgʉ wa lɨsyɛ aka kadwɛ ko ngbingo yi nɨnɔ Kunzi obiso ndɛkɛ mino masɨ ka ɓungbingbili. Katʉkya ka ɓʉndɛlɨ, Kunzi oɓikyoni ndɨ nɨlɔ pisi ka ɓogyalandʉ kakɨ ɓotu. 22 A ɓɛyɔ, Musa aɓɨkya ndɨ ɓɛ: ‹Mombukwono-donu Kunzi amʉtɨkɨlya ndɛkɛ mugyalandʉ abɛ ɨmɨ, opupa ndɛkɛ luga wa lɨvananza kunu. Ukonogoni ndɛkɛ masɨ nɨmɔ iko kamʉɓɨkya. 23 Mʉtʉ yi nɨnɔ kikigʉ ndɛkɛ kamʉkana, ɓapupisa ndɛkɛ ka lɨvananza ko Kunzi, ɓamwɔ.› 24 Katʉkya ko ngbingo ka Samueli, ɓogyalandʉ ɓasɨ na nɨɓɔ ɓa ndɨ kumbuso kaɓʉ, ɓanzɨnagatʉ ndɨ ko bulya nɨlɔ akaigyonoso ka masyɛ mi nɨma. 25 Iɓunu ma ka ɨkɔngɔ ka ɓogyalandʉ na nɨɓɔ ɓa agʉmɛ nɨnɔ Kunzi agya ndɨ na ɓotitonu, kaɓɨkya Abalahamʉ ɓɛ: ‹Ɓopiga ɓaya ɔɓɨlɨ ɓayasɨ inisana ndɛkɛ na ɓʉɓʉnga pisi ka lɨvananza kakʉ.› 26 Kinili, Kunzi atikoku mbɛyɨ ndɨ mʉgya-ligubo kakɨ ko bulya kunu, kyɛ amuɗukilyi ɓʉɓʉnga, anyɔgɔ mʉtʉ yɨkaka-yɨkaka luga kunu ka ɓʉnyɛ kakɨ.»