22
«Ɓomika-mama, ɓababa, pongoni mbɛyɨ motili ka nɨlɔ nakamʉɓɨkya mbɨya wanʉ kowonisilo ɓɛ nakogyigʉ ɓʉnyɛ.» Nɨyɔ ɓamʉkana Pɔlɔ nɨ akanzɨna lɨva-kʉkaɓʉ ɓɛyɔ, ɨɓʉ aka ndɨ ɓiwo. Pɔlɔ aka ndɨ na ɨɓʉ ɓɛ:
«Ɨmɨ, na Muyuda. Nɨɓʉkʉta ka Talasɨ ka iwili ya Kilikia, luki limoti, nopinga wa ka Yelusalɛma wa. Gamalieli nɔ a ndɨ malima kamɨ. Ewonisilaga ndɨ ɓɛyɔ okwononi mino kaɓyɛ mʉtʉʉ ka ɓotitosu ka ɓungbingbili. Nagugubya ndɨ Kunzi na kɛkɛlɛ ɓɛgɛyɔ iɓunu ɓasɨ mo mino kagya na lɨsyɛ li nɨlɨ. Nugyogyisaga ndɨ, numwisiso ɓatʉ nɨɓɔ ɓaɓɨɓyaga ndɨ pisi ko Mombukwono-dosu. Nugwisisaga ndɨ ɓalʉkʉ na ɓoko ka bɔlɔkɔ. Kumu-kumu na basa yasɨ ka ɓazɛɛ ɓakaiba ɓɨnza nɨlɔ nakaɓɨkya. A ɓɛyɔ, ɓɛpátʉ ndɨ ɓabalʉwa kaupoku ɓomomosu ɓa Damasɨkɨ. Na ndɨ kapa kaɨnda kaugwi ɓakilisito nɨɓɔ ɓa ndɨ kʉ, kodoku na ɨɓʉ kaugyogyiso ka Yelusalɛma.»
Pɔlɔ akatʉmbʉlaga ɓɛyɔ Kunzi amaka ndɨ mino
«Na mbɛyɨ ndɨ ko pisi aka, ɓuwobi kadwɛ ka Damasɨkɨ. Mɔnɨ a kʉwa ndɨ banda ka mʉsɨkatʉ, ko ngbinga ɓemoti aka, ɓʉngbanganya osyoku ndɨ ɓigbututu kotukyoku kʉgʉ wa lɨsyɛ, ekungulo ɓikululu. Nogwa ndɨ wasɨ ɓɨngɔmʉ, nʉkana lɨyʉ limoti anɛɓɨkya ɓɛ: ‹Saulo, Saulo, ko bulya ɨkɨ yɔ wo mino kegyogyiso?› Nuusa ndɨ ambɛ: ‹Ɨwɛ nɨ wanɨ, Mombukwono-dosu?› Lɨyʉ li nɨlɔ esikisyo ɓɛ: ‹Ɨmɨ nɨ Yeso wa Nazalɛtɨ nɨnɔ wakegyogyiso nɔ.› Ɓatʉ ɓi nɨɓɔ ta ndɨ pa imoti na ɨɓʉ ɓɨnatʉ ndɨ ɓʉngbanganya ɓi nɨɓɔ, luki limoti nɨ ɓakukonigʉ lɨyʉ li nɨlɔ. 10 Nuusa kʉwa ndɨ ɓɛ: ‹Mombukwono-dosu, nagyɨ sɛ ɓʉnɨ?› Esikisya ndɨ ɓɛ: ‹Wamaga, waga ka Damasɨkɨ. Kʉ ɓɛyɔ, ɓʉɓɨkyatʉ makpʉmʉka masɨ nɨmɔ Kunzi akaʉkpamya ɓɛ gya.› 11 Miso epiya ndɨ ɓipi na ɓʉpʉ ɓa ɓʉngbanganya ɓi nɨɓɔ. Ɓatʉ nɨɓɔ ta ndɨ na ɨɓʉ ɓegwi kʉwa ndɨ kʉɓɔkʉkɔ, ɓaga na ɨmɨ ka Damasɨkɨ.
12 Kʉ ɓɛyɔ, a ndɨ na mʉlʉkʉ ɓemoti nɨnɔ ina ndɨ ɓɛ Anania. Aɓangagatʉ ndɨ Kunzi, anaɓyɛ mʉtʉʉ kusu. Ɓayuda ɓasɨ nɨɓɔ ɓikaga ndɨ kʉ ɓabɨbaga ndɨ kʉgbɛ. 13 Anania esilyoku ndɨ, ɨyɨ aka na ɨmɨ ɓɛ: ‹Saulo, mika-mama, miso ʉkʉlɨkanɨ!› Ko ngbingo yi nɨnɔ aka nɔ, miso ɛkʉlɨkana ndɨ, namɨna Anania. 14 Kumbuso yi, ɛɓɨkya ndɨ ɓɛ: ‹Kunzi ka ɓotitosu upunogoni ndɨ kambwa aka ɓɛ wiba sɨpananɨsɔ kakɨ, wamɨna Mʉtʉ Wongbingbili, ʉkana lɨyʉ kakɨ. 15 A ɓɛyɔ, wika dɛmʉ kakɨ ko misa ka ɓatʉ ɓasɨ kaɓɨkyaga nɨlɔ wini ɓi na nɨlɔ ukoni ɓi. 16 Mbɨya wanʉ, wakaɓʉnda ɓata ɨkɨ? Wamaga, wiɓotisiso, wakʉnga mʉpɨlya ma ɓʉnyɛ ko lino kakɨ.›»
Pɔlɔ akatʉmbʉlaga ɓɛyɔ Mombukwono-dosu atɨka ndɨ mino
17 «Kumbuso yi, nigoku ndɨ ka Yelusalɛma. Lɨsyɛ limoti, nɨyɔ na ndɨ kalʉmba ka Ndaɓʉ ko Kunzi, ɛgyɨlya ndɨ abɛ nakika ko nziki, 18 namɨna ndɨ Mombukwono-dosu, ɛɓɨkya ɓɛ: ‹Wiɗuso, tʉkya ɓɨgala-gala ka Yelusalɛma wa. A ɓɛyɔ, ɓatʉ nɨɓana wanʉ ɓakapagʉ ɓanʉ kaʉkana lɨkpʉmʉka li nɨlɔ ʉɓɨkyaga ɓanʉ ko bulya kamɨ.› 19 Nasikisya ndɨ ɓɛ: ‹Mombukwono-dosu, ɓakaiba ɓɨnza ɓɛ nogulyaga ndɨ ka ɓandaɓʉ ɓaya malʉmba ka Ɓayuda kaugwisiso na kaubumisiso ɓatʉ nɨɓɔ ɓʉɓɨnɨkyana. 20 Ngbingo yi nɨnɔ ɓamwɔ ndɨ mino dɛmʉ kakʉ ɓɛyɔ ka Etieni, ɨmɨ mombukwana-dakɨ na ndɨ wa gɔ wa, noɓingisya ndɨ ɓɛ ɓamwɨ, noɓuulyaga gɔnɨ ndɨ ɓotu ka ɓatʉ ɓi nɨɓɔ ɓa ndɨ kamwɔ.› 21 Kʉwa wa, Mombukwono-dosu ɛɓɨkya ndɨ ɓɛ: ‹Waga, kyɛ nakaʉtɨka ɓyɨ, ka ɓɛvananza ɓayagɔgɔ.›»
Pɔlɔ na ngama ka ɓasʉda wa Lʉma
22 Ɓambanzʉ ɓʉkana ndɨ mʉtʉmbʉlagɨ ka Pɔlɔ kadwɛ ka mʉnzɨna mi nɨma. Kʉwa wa, ɓapʉnga ndɨ kapamɨkana, ɓanaɓɨkya ɓɛ: «Mumwoni mʉtʉ yi nɨmʉ! Mumwoni! Mʉtʉ ɓɛyɔ ka nɨmʉ, kokwononigʉ na ɔɓɨlɨ!» 23 Ɓa ndɨ kapamɨkanaga, ɓanombimbo ɓotu na komisyo liɓungu kʉgʉ. 24 Ngama ka ɓasʉda akpamya kʉwa ndɨ ɓɛ ɓaga na Pɔlɔ ka mʉkɔɓɔ kaɓʉ, ɓatɨnɨ fimbo ɓɛ kyɛ anzɨnɨ. A ɓɛyɔ, a ndɨ kapa kaiba ɓɛ ɓambanzʉ ɓakapamɨkanaga ɓɛyɔ ko bulya ɨkɨ. 25 Nɨyɔ ɓa kʉwa ndɨ kakanda Pɔlɔ ɓɛkyɛ ɓatɨnɨ, ɨyɨ Pɔlɔ aɓɨkya kʉmanda nɨnɔ a ndɨ wa ɓɛ: «Ɓabʉmagatʉ Mʉlʉma nɨ ɓakasombisigʉ?» 26 Nɨyɔ kʉmanda yi nɨnɔ ʉkana ɓɛyɔ, ɨnda ndɨ katʉmbʉlyaga ngama kakɨ, aɓɨkya ɓɛ: «Wagya sɛ kʉwa ɓʉnɨ? Alʉkʉ yi nɨmʉna a Mʉlʉma!» 27 Ngama odoku kʉwa ndɨ, amuuso Pɔlɔ ɓɛ: «Ɨɓɨkya, ɨwɛ, wa Mʉlʉma?» Pɔlɔ oɓingisyo. 28 Kʉmanda aka ndɨ ɓata na ɨyɨ ɓɛ: «Nakalya ndɨ ɨmɨ ɓuyi ɓakpʉ ɓɛ kyɛ niki Mʉlʉma.» Pɔlɔ asikisya ndɨ ɓɛ: «Ɨmɨ, na Mʉlʉma ɓɨkpɛ.» 29 Ko ngbingo yi nɨnɔ aka nɔ, ɓatʉ nɨɓɔ ɓa ndɨ kapa kanziniso Pɔlɔ na mapʉpʉ ɓomisikana ndɨ. Nɨyɔ kʉmanda iba ɓɛ akondisisi ɓi Mʉlʉma, ogwa ombombo.
Pɔlɔ akasamba ka Basa-Yidingi
30 Ɓʉgala ɓi, ngama ka ɓasʉda a ndɨ kapa kaiba ɓɨnza ɓɛ Ɓayuda ɓasungulyi Pɔlɔ ko bulya ɨkɨ. Ʉkpamya kʉwa ndɨ ɓatʉ kakɨ ɓɛ ɓakulogiku, ʉkpamya gɔnɨ ɓokumu-kumu na ɓatʉ ɓa Basa-Yidingi ɓasɨ kamʉmʉkana. Kumbuso yi, ɓodoku ndɨ na Pɔlɔ, ɓamomosa kambwa kaɓʉ.